Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0006(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0127/2010

Esitatud tekstid :

A7-0127/2010

Arutelud :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hääletused :

PV 18/05/2010 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0162

Vastuvõetud tekstid
PDF 319kWORD 81k
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg
Migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse otsust 2008/839/JSK, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0015),

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 74, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0040/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A7-0127/2010),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  vaatamata sellele, et nõukogu käsitleb lahendust SIS 1+RE varuplaanina SIS II ebaõnnestumise korral, on Euroopa Parlamendil kaasseadusandjana teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomisel (määrus (EÜ) nr 1987/2006(1)) ja eelarvepädeva institutsioonina õigus jätta SIS II väljatöötamiseks 2011. aasta eelarve raames eraldatavad vahendid reservi, et tagada parlamendi täielik kontroll ja järelevalve protsessi üle;

3.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3
(3)  30. juuniks 2010 ei suudeta luua migreerumiseks vajalikke tingimusi. Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr 1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus (EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK kehtima migreerumise lõpuleviimiseni.
(3)  30. juuniks 2010 ei suudeta luua migreerumiseks vajalikke tingimusi. Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr 1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus (EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK kehtima migreerumise lõpuleviimiseni. Kui testimisest selgub, et praegune SIS II projekt on ebaõnnestunud, tuleks välja töötada alternatiivne tehniline lahendus ning selle finantsmõjust tuleks kõiki osalisi teavitada.
Muudatusettepanek2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4
(4)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid ka kogu migratsiooni ajal tegema tihedat koostööd, et viia protsess lõpule. Praegust organisatsioonilist struktuuri tuleks täiendada ja lisada sellesse eksperdirühm.
(4)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid ka kogu migratsiooni ajal tegema tihedat koostööd, et viia protsess lõpule. Nõukogu 26.–27. veebruari 2009. aasta ja 4.–5. juuni 2009. aasta järeldustes SIS II kohta loodi liikmesriikide ekspertidest koosnev mitteametlik organ, mis nimetati programmi üldjuhtimise nõukoguks ning mille eesmärk on tõhustada koostööd ja pakkuda kesksele SIS II projektile liikmesriikide otsest tuge. Seetõttu tuleks käesoleva määrusega ametlikult asutada eksperdirühm, nimetusega programmi üldjuhtimise nõukogu, et täiendada praegust organisatsioonilist struktuuri. Tõhususe ja majandusliku efektiivsuse tagamiseks tuleks programmi üldjuhtimise nõukogu koosseis nimetada ametisse alaliselt ning selle liikmete arv peaks olema piiratud.
Muudatusettepanek3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(6)   Vastu tuleks võtta SIS II funktsioonide väljatöötamise tehniline varukava. Sellest tulenevalt tuleks kohandada migratsiooniks vajaliku arhitektuuri tehnilisi komponente ja näha ette veel üks tehniline lahendus keskse SIS II arendamiseks.
(6)   Õigusraamistikku on vaja kohandada, et võimaldada migratsiooni võimalikule alternatiivsele tehnilisele lahendusele, kui katsed peaksid näitama, et SIS II ei saa edukalt rakendada. Tuleks kohandada migratsiooniks vajaliku arhitektuuri tehnilisi komponente ja näha ette veel üks tehniline lahendus keskse SIS II arendamiseks. Kõik alternatiivsed tehnilised lahendused peaksid põhinema parimal olemasoleval tehnoloogial, olema kulutasuvad ja neid tuleks rakendada vastavalt selgele ajakavale. Komisjon peaks esitama põhjaliku hinnangulise eelarve kulude kohta, mis on seotud alternatiivse tehnilise lahenduse õigeaegse kasutuselevõtuga. Tuleks selgelt kinnitada, et otsusega 2007/533/JSK kehtestatud õigusraamistik kehtib kõikide lahenduste kohta, olenemata nende tehnilisest olemusest.
Muudatusettepanek4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)
(16 a)  Kuna Euroopa Parlament on kaas-seadusandjana vastutav SIS II loomise, toimimise ja kasutamise eest, nagu see on sätestatud määruses (EÜ) nr 1987/2006, ning kuna migratsiooni rahastatakse ELi eelarvest, mille eest parlament on samuti kaasvastutav, tuleks parlament kaasata migratsiooni puudutavasse otsustamisprotsessi. Enne uuele Schengeni infosüsteemile üleminekut tuleks saada Euroopa Parlamendi heakskiitev arvamus, mis põhineb komisjoni poolt katsetulemuste kohta esitatud teabel.
Muudatusettepanek5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 1 – lõige 1
(-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.  Schengeni konventsiooni IV jaotise sätete alusel loodud Schengeni infosüsteem (SIS 1+) asendatakse uue süsteemiga – Schengeni infosüsteem II (SIS II) või alternatiivse tehnilise lahendusega, mis põhineb parimal olemasoleval tehnoloogial, mille rakendamiseks on selge ja mõistlik ajakava ning mis on kulutasuv. Uue süsteemi loomist, toimimist ja kasutamist reguleeritakse otsusega 2007/533/JSK.„
Muudatusettepanek6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
(-1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„1 a.  Kui praegune SIS II projekt peatatakse ja rakendatakse alternatiivset tehnilist lahendust, loetakse kõik käesolevas määruses tehtud viited SIS II-le viideteks sellele alternatiivsele tehnilisele lahendusele.„
Muudatusettepanek7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 11 – lõige 2
„2.  Liikmesriigid, kes osalevad süsteemis SIS 1+, lähevad Prantsusmaa ja komisjoni toetusel migratsiooniks loodud ajutise arhitektuuri abil süsteemilt N.SIS üle süsteemile N.SIS II.„
„2.  Liikmesriigid, kes osalevad süsteemis SIS 1+, lähevad Prantsusmaa ja komisjoni toetusel migratsiooniks loodud ajutise arhitektuuri abil süsteemilt N.SIS üle süsteemile N.SIS II hiljemalt 31. detsembriks 2011. Kui vastavalt artikli 11 lõikes 5a osutatule rakendatakse alternatiivset tehnilist lahendust, võib seda kuupäeva muuta artikli 17 lõikes 2 kindlaks määratud menetluse korras.„
Muudatusettepanek8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 11 – lõige 5
3 a)  Artikli 11 lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.  Migratsiooniprotsessis ette nähtud ümberlülitus viiakse läbi pärast artikli 8 lõikes 7 nimetatud valideerimist ja pärast seda, kui parlament on andnud oma heakskiitva arvamuse katsetulemuste põhjal, mis komisjon esitab vastavalt otsuse 2007/533/JSK artikli 71 lõikele 4.„
Muudatusettepanek9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 11 – lõige 5a (uus)
3 b)  Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:
„5a.  SIS II arengu võib saavutada alternatiivse tehnilise lahenduse rakendamisel.„
Muudatusettepanek10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 14 – lõige 5a (uus)
3 c)  Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:
„5a.  Komisjon töötab välja ja rakendab täiendavate meetmete paketi, et hoida ära isikuandmeid sisaldava teabe leke andmebaasist ja tagada isikuandmete kaitse kogu testimise ja migratsiooni jooksul infosüsteemist SIS I teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II).„
Muudatusettepanek11
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 1
1.  Ilma et see piiraks komisjoni, Prantsusmaa ja süsteemis SIS 1+ osalevate liikmesriikide kohustusi ja tegevust, luuakse käesoleva otsusega tehnilistest ekspertidest koosnev rühm, mida nimetatakse programmi üldjuhtimise nõukoguks (edaspidi „juhtnõukogu”). Juhtnõukogu abil koordineeritakse keskse SIS II ja siseriiklike süsteemidega seotud projekte.
1.  Ilma et see piiraks komisjoni, Prantsusmaa ja süsteemis SIS 1+ osalevate liikmesriikide kohustusi ja tegevust, luuakse käesoleva otsusega tehnilistest ekspertidest koosnev rühm, mida nimetatakse programmi üldjuhtimise nõukoguks (edaspidi „juhtnõukogu”). Juhtnõukogu abil toetatakse keskset SIS II väljatöötamist. See soodustab keskse SIS II ja siseriiklike süsteemidega seotud projektide ühtsust ja tagab nende koordineerimise.
Muudatusettepanek12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 2
2.  Juhtnõukokku kuulub kuni kümme eksperti. Nõukogus tegutsevad liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa eksperti ja sama palju asendajaid. Komisjoni asjaomase peadirektoraadi peadirektor määrab komisjoni ametnike seast kaks eksperti ja kaks asendajat. Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi.
2.  Juhtnõukokku kuulub kuni kümme liiget, kes suudavad aktiivselt kaasa aidata SIS II väljatöötamisele ning kohtuvad regulaarselt. Nõukogus tegutsevad liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa liiget ja sama palju asendajaid. Komisjoni asjaomase peadirektoraadi peadirektor määrab komisjoni ametnike seast kuni kaks liiget ja kaks asendajat. Juhtnõukogu koosolekutel võivad vastava administratsiooni või institutsiooni kulul osaleda Euroopa Parlamendi huvitatud liikmed või asjassepuutuvad töötajad, liikmesriikide eksperdid ja komisjoni ametnikud, kes on otseselt kaasatud SIS II projektide väljatöötamisse. Juhtnõukogu võib vastavalt oma kodukorrale kutsuda oma koosolekutest osa võtma teisi eksperte nende administratsiooni, institutsiooni või äriühingu kulul.
Muudatusettepanek13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 5
5.  Juhtnõukogu kodukorra koostab juhtnõukogu ise. See jõustub pärast heakskiitva arvamuse saamist komisjoni asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt.
5.  Juhtnõukogu kodukorra koostab juhtnõukogu ise. See jõustub pärast heakskiitva arvamuse saamist komisjoni asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt. Juhtnõukogu kodukord sisaldab kohustust avaldada korrapäraselt aruandeid ning edastada need aruanded Euroopa Parlamendile, et tagada parlamendi poolne täielik kontroll ja järelevalve.
Muudatusettepanek14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 6
6.  Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei kaeta muudest allikatest. Nõukogus tegutsevad liikmesriikide nimetatud juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli lõike 3 alusel kutsutud ekspertide juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni eeskirju väljastpoolt komisjoni koosolekutel osalema kutsutud ekspertide kulude hüvitamise kohta.„
6.  Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei kaeta muudest allikatest. Nõukogus tegutsevate liikmesriikide nimetatud juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli lõike 3 alusel kutsutud ekspertide juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni eeskirju väljastpoolt komisjoni koosolekutel osalema kutsutud ekspertide kulude hüvitamise kohta. Juhtnõukogu koosolekute korraldamise kulude katmiseks kasutatakse 2010.–2013. aasta finantsplaneeringus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) eraldatud assigneeringuid.„
Muudatusettepanek15
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 19
Otsus kaotab kehtivuse kuupäeval, mille määrab nõukogu vastavalt otsuse 2007/533/JSK artikli 71 lõikele 2.„
Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Otsus kaotab kehtivuse kuupäeval, mille määrab nõukogu vastavalt otsuse 2007/533/JSK artikli 71 lõikele 2, ning igal juhul hiljemalt 31. detsembril 2013.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 381, 28.12.2006, lk 4).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika