Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0006(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0127/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0127/2010

Debates :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Balsojumi :

PV 18/05/2010 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0162

Pieņemtie teksti
PDF 403kWORD 97k
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra
Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 74. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0040/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0127/2010),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  Lai gan Padome SIS 1+RE uzskata par ārkārtas rīcības plānu gadījumam, ja SIS II izrādās nesekmīga, Parlaments kā viens no likumdevējiem otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveidē (Regula (EK) Nr. 1987/2006)(1) un budžeta lēmējiestāde patur tiesības 2011. gada budžetā SIS II izveidei piešķiramos līdzekļus iekļaut rezervē, lai procesam nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un kontroli;

3.  aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar LESD 293. panta 2. punktu;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr.1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums
(3)  Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu (EK) Nr. 1104/2008 un Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir pabeigta.
(3)  Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI, būtu jāturpina piemērot Regulu (EK) Nr. 1104/2008 un Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir pabeigta. Ja pašreizējo SIS II projektu neizdodas īstenot, pēc testēšanas vajadzētu izveidot alternatīvu tehnisko risinājumu un visas iesaistītās personas informēt par visām finansiālajām sekām.
Grozījums Nr.2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums
(4)  Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai papildinātu pašreizējo organizācijas struktūru, ir jāizveido ekspertu grupa.
(4)  Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai uzlabotu sadarbību un dalībvalstis sniegtu tiešu atbalstu centrālās SIS II projektam, ar Padomes 2009. gada 26. un 27. februāra un 2009. gada 4. un 5. jūnija secinājumiem par SIS II tika izveidota neoficiāla struktūrvienība, kurā darbojas dalībvalstu eksperti un kuru sauc par Vispārējo programmu vadības valdi. Tāpēc, lai papildinātu pašreizējo organizācijas struktūru, ar šo regulu ir oficiāli jāizveido ekspertu grupa, ko sauc par Vispārējo programmu vadības valdi (VPVV). Lai nodrošinātu efektivitāti un izmaksu lietderību, VPVV locekļiem vajadzētu būt pastāvīgajiem locekļiem un viņu skaitam vajadzētu būt ierobežotam.
Grozījums Nr.3
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums
(6)   Ir jāparedz tehniskais ārkārtas rīcības plāns SIS II funkciju īstenošanai. Tāpēc ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie komponenti, lai būtu iespējams cits tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās SIS II attīstību.
(6)   Tiesisko regulējumu ir nepieciešams pielāgot, lai migrēšanai paredzētu iespēju izmantot alternatīvu tehnisko risinājumu, ja testi parādīs, ka SIS II nav iespējams sekmīgi īstenot. Ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie komponenti, lai būtu iespējams cits tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās SIS II attīstību. Jebkuru alternatīvu tehnisko risinājumu pamatā jābūt labākajai pieejamajai tehnoloģijai, tiem jābūt izmaksu ziņā lietderīgiem un tie jāīsteno saskaņā ar precīzu un samērīgu grafiku. Komisijai ir savlaicīgi jāiesniedz detalizēts budžeta novērtējums attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar šāda alternatīva tehniska risinājuma izmantošanu. Skaidri jānorāda, ka ar Lēmumu 2007/533/TI izveidotais tiesiskais regulējums attiecas uz visiem risinājumiem neatkarīgi no to tehniskajām īpašībām.
Grozījums Nr.4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Tā kā Eiropas Parlaments kā viens no likumdevējiem ir atbildīgs par SIS II izveidi, darbību un izmantošanu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1987/2006 un tā kā migrēšanu finansē no ES budžeta, par kuru Parlaments ir līdzatbildīgs, Parlamentam jābūt iesaistītam ar migrēšanu saistīto lēmumu pieņemšanas procesā. Pirms pārejas uz jaunu Šengenas Informācijas sistēmu jāparedz prasība saņemt labvēlīgu Parlamenta atzinumu, kura pamatā būtu Komisijas sniegtā informācija par testa rezultātiem.
Grozījums Nr.5
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
1. pants – 1. punkts
(-1) Lēmuma 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“1.  Šengenas Informācijas sistēmu (SIS 1+), kas izveidota saskaņā ar 1990. gada Šengenas konvencijas IV sadaļas noteikumiem, aizstāj ar jaunu sistēmu ‐ Šengenas Informācijas sistēmu II (SIS II) vai citu alternatīvu tehnisku risinājumu, kura pamatā ir labākā pieejamā tehnoloģija un kurš atbilst gan precīza īstenošanas grafika, gan izmaksu lietderības kritērijiem. Jaunās sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu reglamentē ar Lēmumu 2007/533/TI.“
Grozījums Nr.6
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
1. pants – 1.a punkts (jauns)
(-1a) Lēmuma 1. pantā iekļauj šādu punktu:
“1.a Ja pašreizējo SIS II projektu pārtrauc un īsteno alternatīvu tehnisko risinājumu, atsauces uz SIS II šajā lēmumā uzskata par atsaucēm uz minēto alternatīvo tehnisko risinājumu.”
Grozījums Nr.7
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, migrē no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un no Komisijas.
2.  Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim migrē no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un no Komisijas. Ja īsteno alternatīvu tehnisko risinājumu, kā paredzēts 11. panta 5.a punktā, šo termiņu var mainīt saskaņā ar 17. panta 2. punktā noteikto procedūru.“
Grozījums Nr.8
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 5. punkts
(3a)  Lēmuma 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5.  Migrēšanas procesā paredzēto pāreju veic pēc 8. panta 7. punktā minētās apstiprināšanas un pēc tam, kad Eiropas Parlaments sniedzis labvēlīgu atzinumu, kura pamatā ir informācija par testa rezultātiem, ko sniegusi Komisija saskaņā ar Lēmuma 2007/533/TI 71. panta 4. punktu.“
Grozījums Nr.9
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 5.a punkts (jauns)
(3b)  Lēmuma 11. pantā iekļauj šādu punktu:
“5.a SIS II izstrādi var nodrošināt, īstenojot alternatīvu tehnisko risinājumu.”
Grozījums Nr.10
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.c punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
14. pants – 5.a punkts (jauns)
(3c)  Lēmuma 14. pantā iekļauj šādu punktu:
“5.a Komisija izstrādā un īsteno papildu pasākumu kopumu, lai novērstu personas datu informācijas noplūdi no datubāzes un nodrošinātu personas datu aizsardzību visā laikposmā, kad notiek testēšana un migrēšana no SIS I uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).”
Grozījums Nr.11
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 1. punkts
1.  Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, pienākumus un darbības, ar šo tiek izveidota tehnisko ekspertu grupa ar nosaukumu Vispārējā programmu vadības valde (turpmāk – VPVV). VPVV nodrošina forumu centrālās un valstu SIS II projektu koordinēšanai.
1.  Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, pienākumus un darbības, ar šo tiek izveidota tehnisko ekspertu grupa ar nosaukumu Vispārējā programmu vadības valde (turpmāk ‐ VPVV). VPVV nodrošina forumu, lai sniegtu atbalstu centrālās SIS II izstrādē. Tā veicina konsekvenci un koordinē centrālos un valstu SIS II projektus.
Grozījums Nr.12
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 2. punkts
2.  VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti. Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus ekspertus un divus aizstājējus. VPVV sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas Komisijas amatpersonas.
2.  VPVV ir ne vairāk kā 10 locekļi, kuri ir attiecīgi kvalificēti, lai aktīvi piedalītos SIS II izstrādē, un kuri regulāri tiekas. Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne vairāk kā astoņus locekļus un tikpat lielu skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no Komisijas amatpersonu vidus ieceļ ne vairāk kā divus locekļus un divus aizstājējus. Ieinteresētie EP deputāti vai attiecīgais EP personāls, dalībvalstu eksperti un Komisijas amatpersonas, kas ir tieši iesaistītas SIS II projektu izstrādē, var piedalīties VPVV sanāksmēs par savas iestādes līdzekļiem. Kā paredzēts VPVV nolikumā, VPVV var ielūgt savās sanāksmēs piedalīties citus ekspertus par viņu attiecīgās iestādes, pārvaldes vai uzņēmuma līdzekļiem.
Grozījums Nr.13
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 5. punkts
5.  VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas atbildīgā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu atzinumu.
5.  VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas atbildīgā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu atzinumu. VPVV nolikumā iekļauj prasību publicēt regulārus ziņojumus un darīt tos pieejamus Eiropas Parlamentam, lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un kontroli.
Grozījums Nr.14
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 6. punkts
6.  Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV darbību dēļ radušās administratīvās izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV darbu piemēro Komisijas “Noteikumus par to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas Komisijā nenodarbinātām personām, kuras kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties sanāksmēs”.
6.  Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV darbību dēļ radušās administratīvās izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV darbu piemēro Komisijas “Noteikumus par to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas Komisijā nenodarbinātām personām, kuras kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties sanāksmēs”. Vajadzīgās apropriācijas, lai segtu VPVV sanāksmju izmaksas, iegūst no apropriācijām, kas pašreiz ir paredzētas finanšu plānā 2010.–2013. gadam attiecībā uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).
Grozījums Nr.15
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
19. pants
Tas zaudē spēku dienā, ko nosaka Padome, rīkojoties saskaņā ar Lēmuma Nr. 2007/533/TI 71. panta 2. punktu.
Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tas zaudē spēku dienā, ko nosaka Padome, rīkojoties saskaņā ar Lēmuma 2007/533/TI 71. panta 2. punktu, un katrā ziņā ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika