Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0006(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0127/2010

Teksty złożone :

A7-0127/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0162

Teksty przyjęte
PDF 408kWORD 94k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (zmiana decyzji 2008/839/WSiSW) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE)

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0015),

–  uwzględniając art. 74 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0040/2010),

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0127/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  niezależnie od faktu, że Rada traktuje SIS 1+RE jako plan awaryjny w razie niepowodzenia SIS II, Parlament Europejski jako współprawodawca przy tworzeniu systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie (WE) nr 1987/2006(1)) i organ władzy budżetowej zastrzega sobie prawo do zatrzymania w rezerwie funduszy, które zostaną przeznaczone w budżecie rocznym na 2011 r. na rozwój SIS II, aby zagwarantować pełną kontrolę i nadzór nad procesem ze strony Parlamentu.

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE;

4.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły
(3)  Do 30 czerwca 2010 r. warunki wstępne co do migracji nie zostaną spełnione. Aby uruchomić SIS II zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1987/2006 i decyzją 2007/533/WSiSW, rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 i decyzja 2008/839/WSiSW powinny nadal mieć zastosowanie aż do ukończenia migracji.
(3)  Do 30 czerwca 2010 r. warunki wstępne co do migracji nie zostaną spełnione. Aby uruchomić SIS II zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1987/2006 i decyzją 2007/533/WSiSW, rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 i decyzja 2008/839/WSiSW powinny nadal mieć zastosowanie aż do ukończenia migracji. W razie niepowodzenia obecnego projektu SIS II zawiedzie po przeprowadzeniu testów należy opracować alternatywne rozwiązanie techniczne, którego pełne skutki finansowe powinny zostać przedstawione wszystkim zainteresowanym stronom.
Poprawka2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły
(4)  Komisja i państwa członkowskie powinny kontynuować ścisłą współpracę na wszystkich etapach migracji, aby doprowadzić do ukończenia tego procesu. Należy ustanowić grupę ekspertów, aby uzupełnić obecną strukturę organizacyjną.
(4)  Komisja i państwa członkowskie powinny kontynuować ścisłą współpracę na wszystkich etapach migracji, aby doprowadzić do ukończenia tego procesu. W konkluzjach Rady w sprawie SIS II z 26-27 lutego 2009 r. i 4-5 czerwca 2009 r. ustanowiono nieformalny organ składający się z ekspertów z państw członkowskich zwany Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem, aby zacieśnić współpracę i zapewnić bezpośrednie wsparcie państw członkowskich dla projektu centralnego SIS II. W związku z tym należy na mocy niniejszego rozporządzenia formalnie ustanowić grupę ekspertów, aby uzupełnić obecną strukturę organizacyjną. W celu zapewnienia wydajności i opłacalności członkowie GPMB powinni być mianowani na stałe, a ich liczba powinna być ograniczona.
Poprawka3
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły
(6)   Należy zaplanować techniczny plan awaryjny dla osiągnięcia funkcji SIS II. Zatem opis technicznych elementów architektury migracyjnej należy przystosować tak, aby możliwe było zastosowanie innego rozwiązania technicznego co do rozwoju centralnego SIS II.
(6)   Konieczne jest przyjęcie ram prawnych umożliwiających migrację do ewentualnego alternatywnego rozwiązania technicznego, jeżeli testy wykażą, że SIS II nie może zostać z powodzeniem wdrożony. Opis technicznych elementów architektury migracyjnej należy przystosować tak, aby możliwe było zastosowanie innego rozwiązania technicznego co do rozwoju centralnego SIS II. Każde alternatywne rozwiązanie techniczne powinno opierać się na najlepszej dostępnej technologii, być opłacalne i wdrażane według precyzyjnego i racjonalnego harmonogramu. Komisja powinna we właściwym czasie przedstawić gruntowną analizę budżetową kosztów związanych z takim alternatywnym rozwiązaniem technicznym. Należy wyraźnie stwierdzić, że ramy prawne ustanowione przez decyzję 2007/533/WSiSW mają zastosowanie do wszystkich rozwiązań, niezależnie od ich technicznego charakteru.
Poprawka4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)
(16a)  Ponieważ Parlament Europejski jako współprawodawca jest odpowiedzialny za utworzenie, działanie i eksploatację SIS II zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006, oraz ponieważ migracja finansowana jest z budżetu Unii Europejskiej, za który Parlament jest również współodpowiedzialny, Parlament Europejski powinien zostać włączony w proces decyzyjny dotyczący migracji. Pozytywna opinia Parlamentu Europejskiego, wydana na podstawie przekazanych przez Komisję informacji dotyczących wyników testu, powinna być wymagana przed przełączeniem na nowy system informacyjny Schengen.
Poprawka5
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 1 – ustęp 1
(-1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  System informacyjny Schengen (SIS 1+), ustanowiony zgodnie z postanowieniami tytułu IV konwencji z Schengen z 1990 r., zostaje zastąpiony nowym systemem – systemem informacyjnym Schengen II (SIS II) – lub alternatywnym rozwiązaniem technicznym opartym na najlepszej dostępnej technologii i rozsądnym z uwagi na jasny harmonogram jego wdrożenia oraz jego opłacalność. Utworzenie, działanie i eksploatację tego nowego systemu określa decyzja 2007/533/WSiSW.„
Poprawka6
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)
(-1a) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a.  W przypadku przerwania obecnego projektu SIS II i zastosowania alternatywnego rozwiązania technicznego zawarte w niniejszej decyzji odniesienia do SIS II traktuje się jak odniesienia do tego alternatywnego rozwiązania technicznego.„
Poprawka7
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II, korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji.
2.  Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji. W przypadku wdrożenia alternatywnego rozwiązania technicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5a, data ta może zostać zmieniona zgodnie z procedurą opisaną w art. 17 ust. 2.
Poprawka8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 5
(3a)  Artykuł 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Przełączenie przewidziane w ramach migracji następuje po walidacji, o której mowa w art. 8 ust. 7, oraz po wydaniu przez Parlament Europejski pozytywnej opinii na podstawie informacji o wynikach testu, przekazanych przez Komisję zgodnie z art. 71 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW.„
Poprawka9
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)
(3b) w art. 11 dodaje się akapit w brzmieniu:
„5a.  Rozwój SIS II można osiągnąć poprzez wprowadzenie alternatywnego rozwiązania technicznego.„
Poprawka10
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 14 – ustęp 5a (nowy)
(3c) w art. 14 dodaje się akapit w brzmieniu:
„5a.  Komisja opracowuje i wdraża pakiet dodatkowych środków, aby zapobiec przeciekowi informacji o danych osobowych z baz danych i zapewnić ochronę danych osobowych przez cały czas trwania testów i migracji z SIS I do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).„
Poprawka11
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 1
1.  Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów technicznych, zwaną „Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem” (zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku dla obowiązków i działań właściwych Komisji, Francji i innym państwom członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. GPMB stanowi forum koordynacji centralnych i krajowych projektów SIS II.
1.  Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów technicznych, zwaną „Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem” (zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku dla obowiązków i działań właściwych Komisji, Francji i innym państwom członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. GPMB stanowi forum służące pomocą w rozwoju projektu centralnego SIS II. Ułatwia ono spójność i zapewnia koordynację centralnych i krajowych projektów SIS II.
Poprawka12
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 2
2.  GPMB składa się maksymalnie z 10 ekspertów. Państwa członkowskie działające w ramach Rady wyznaczają maksymalnie ośmiu ekspertów i taką samą liczbę zastępców. Dwóch ekspertów i dwóch zastępców wyznacza dyrektor generalny właściwej dyrekcji generalnej Komisji spośród urzędników Komisji. W posiedzeniach GPMB mogą uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy Komisji.
2.  GPMB składa się maksymalnie z 10 członków, mających kwalifikacje do aktywnego przyczynienia się do rozwoju SIS II, którzy spotykają się regularnie. Państwa członkowskie działające w ramach Rady wyznaczają maksymalnie ośmiu członków i taką samą liczbę zastępców. Maksymalnie dwóch członków i dwóch zastępców wyznacza dyrektor generalny właściwej dyrekcji generalnej Komisji spośród urzędników Komisji. W posiedzeniach GPMB na koszt swej odnośnej administracji lub instytucji mogą brać udział zainteresowani posłowie i urzędnicy Parlamentu Europejskiego, eksperci z państw członkowskich i urzędnicy Komisji bezpośrednio zaangażowani w rozwój projektów SIS II. GPMB może zapraszać innych ekspertów do uczestnictwa w posiedzeniach GPMB zgodnie z zakresem swych wymagań i obowiązków, na koszt ich stosownej administracji, instytucji lub przedsiębiorstwa.
Poprawka13
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 5
5.  GPMB sporządza swój zakres wymagań i obowiązków. Staje się on skuteczny po otrzymaniu przychylnej opinii dyrektora generalnego właściwej dyrekcji generalnej Komisji.
5.  GPMB sporządza swój zakres wymagań i obowiązków. Staje się on skuteczny po otrzymaniu przychylnej opinii dyrektora generalnego właściwej dyrekcji generalnej Komisji. W zakres wymagań i obowiązków GPMB wchodzi wymóg publikacji regularnych sprawozdań oraz udostępniania ich Parlamentowi Europejskiemu, aby zapewnić pełną kontrolę i nadzór ze strony Parlamentu.
Poprawka14
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 6
6.  Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyznaczonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje „Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” Komisji.„
6.  Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyznaczonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje „Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” Komisji.„ Niezbędne środki na pokrycie kosztów posiedzeń GPMB pochodzą ze środków obecnie przewidzianych w programie finansowym na lata 2010-2013 na system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II).
Poprawka15
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 19
Decyzja przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW, ale w żadnym wypadku nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności