Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0006(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0127/2010

Predkladané texty :

A7-0127/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0162

Prijaté texty
PDF 421kWORD 101k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0015),

–  so zreteľom na článok 74 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0040/2010),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0127/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  bez ohľadu na skutočnosť, že Rada považuje scenár SIS 1+ RE za náhradný plán v prípade zlyhania systému SIS II, si Európsky parlament, ako spoluzákonodarca pri ustanovovaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (nariadenie (ES) č. 1987/2006)(1) a rozpočtový orgán, vyhradzuje právo zadržať prostriedky, ktoré sa majú v rozpočte na rok 2011 vyčleniť na rozvoj systému SIS II, ako rezervu, aby mohol zabezpečiť plnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad postupom;

3.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 ZFEÚ;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3
(3)  Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu.
(3)  Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu. V prípade zlyhania súčasného projektu SIS II by sa malo po testovaní navrhnúť alternatívne technické riešenie a všetkým stranám, ktorých sa to týka, by sa mali objasniť všetky finančné dôsledky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  Komisia a členské štáty by mali naďalej úzko spolupracovať vo všetkých etapách prechodu s cieľom ukončiť tento proces. Mala by sa zriadiť skupina expertov, ktorá doplní súčasnú organizačnú štruktúru.
(4)  Komisia a členské štáty by mali naďalej úzko spolupracovať vo všetkých etapách prechodu s cieľom ukončiť tento proces. V záveroch Rady o SIS II z 26. až 27. februára 2009 a zo 4. až 5. júna 2009 bolo stanovené zriadenie neformálnej skupiny zloženej z expertov členských štátov s názvom Rada pre globálne riadenie programu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu a zabezpečovať priamu podporu členských štátov centrálnemu projektu SIS II. Preto by sa mala v rámci tohto nariadenia oficiálne zriadiť skupina expertov s názvom Rada pre globálne riadenie programu (GPMB), ktorá doplní súčasnú organizačnú štruktúru. V záujme zabezpečenia účinnosti a efektívnosti nákladov by GPMB mali tvoriť stáli členovia, ktorých počet by mal byť obmedzený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)   V záujme vybudovania funkcií SIS II by sa mal ustanoviť technický plán pre prípad nepredvídaných okolností. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II.
(6)   Je potrebné prispôsobiť právny rámec, aby bolo možné prejsť na eventuálne alternatívne technické riešenie, ak testy ukážu, že SIS II nemožno úspešne realizovať. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II. Akékoľvek alternatívne technické riešenie by malo byť založené na najlepších dostupných technológiách, malo by byť nákladovo efektívne a vykonávané v súlade s presným a primeraným harmonogramom. Komisia by mala včas predložiť dôkladné posúdenie rozpočtu z hľadiska nákladov súvisiacich s takýmto alternatívnym technickým riešením. Malo by sa výslovne stanoviť, že právny rámec stanovený rozhodnutím 2007/533/SVV sa vzťahuje na všetky technické riešenia, bez ohľadu na ich technickú povahu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Keďže Európsky parlament je ako spoluzákonodarca zodpovedný za zriadenie, prevádzku a využívanie Schengenského informačného systému druhej generácie, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1987/2006, a keďže prechod je financovaný z rozpočtu Únie, za ktorý je takisto spoluzodpovedný, mal by byť zapojený do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa prechodu. Pred tým, než sa prejde na nový Schengenský informačný systém, malo by sa na základe informácií o výsledkoch testov, ktoré poskytla Komisia, vyžiadať priaznivé stanovisko Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 1 – odsek 1
-1.  V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.  Schengenský informačný systém (SIS 1+) zriadený podľa ustanovení hlavy IV Schengenského dohovoru sa nahrádza novým systémom – Schengenským informačným systémom II (SIS II)alebo akýmkoľvek alternatívnym technickým riešením, ktoré je založené na najlepších dostupných technológiách a je primeraný z hľadiska presného harmonogramu jeho realizácie a  nákladovej efektívnosti.Zriadenie, prevádzka a využívanie nového systému sa riadia rozhodnutím 2007/533/SVV.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
-1a.  V článku 1 sa vkladá tento odsek:
„1a.  Ak sa súčasný projekt SIS II zastaví a realizuje sa alternatívne technické riešenie, odkazy na SIS II v tomto nariadení sa považujú za odkazy na toto alternatívne technické riešenie.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 11 – odsek 2
2.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím dočasnej architektúry prechodu s podporou Francúzska a Komisie.
2.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím dočasnej architektúry prechodu s podporou Francúzska a Komisie najneskôr do 31. decembra 2011. Ak sa realizuje alternatívne technické riešenie v zmysle článku 11 ods. 5a, možno tento dátum zmeniť v súlade s postupom upraveným v článku 17 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh8
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 11 – odsek 5
3a.  V článku 11 sa odsek 5 nahrádza takto:
„5.  Prepnutie, ktoré sa plánuje v rámci procesu prechodu, sa vykoná po kontrole platnosti uvedenej v článku 8 ods. 7 a potom, ako Parlament predložil priaznivé stanovisko na základe informácií o výsledkoch testov, ktoré poskytla Komisia v súlade s článkom 71 ods. 4 rozhodnutia 2007/533/SVV.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh9
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 b (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 11 – odsek 5 a (nový)
3b.  V článku 11 sa vkladá tento odsek:
„5a.  Vývoj SIS II sa môže dosiahnuť realizáciou alternatívneho technického riešenia.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh10
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 c (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 14 – odsek 5 a (nový)
3c.  V článku 14 sa vkladá tento odsek:
„5a.  Komisia vypracuje a vykonáva balík dodatočných opatrení s cieľom zabrániť úniku osobných údajov z databázy a zabezpečiť ochranu osobných údajov na celé obdobie testovania a prechodu zo systému SIS I na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh11
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 1
1.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina technických expertov nazývaná „Rada pre globálne riadenie programu“ (ďalej len „GPMB“). GPMB poskytuje fórum na koordináciu centrálneho a vnútroštátnych projektov SIS II.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina technických expertov nazývaná „Rada pre globálne riadenie programu“ (ďalej len „GPMB“). GPMB zabezpečuje fórum na pomoc vývoju centrálneho systému SIS II. Uľahčuje zosúladenie a zabezpečuje koordináciu centrálneho a vnútroštátnych projektov SIS II.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh12
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 2
2.  GPMB pozostáva z maximálneho počtu 10 expertov. Maximálny počet osem expertov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sú zainteresovaní v preberaných otázkach.
2.  GPMB tvorí najviac 10 členov, ktorí sú schopní aktívne sa podieľať na vývoji SIS II a ktorí sa pravidelne stretávajú. Najviac osem členov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Najviac dvoch členov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa na náklady svojej príslušnej administratívy alebo inštitúcie môžu zúčastniť aj záujemcovia z radov poslancov alebo príslušní úradníci Európskeho parlamentu, experti z členských štátov a úradníci Komisie priamo zapojení do vývoja projektu SIS II. GPMB môže na svoje stretnutia prizvať aj iných expertov tak, ako sa stanovuje v referenčnom rámci, a to na náklady ich príslušnej administratívy, inštitúcie alebo spoločnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 5
5.  GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá priaznivé stanovisko.
5.  GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá kladné stanovisko. Referenčný rámec GPMB obsahuje požiadavku pravidelne zverejňovať správy a predkladať ich Európskemu parlamentu s cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 6
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach.
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach. Finančné prostriedky potrebné na krytie nákladov na stretnutia GPMB sa pridelia z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené vo finančnom programovaní na obdobie rokov 2010 – 2013 na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh15
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 19
Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý stanoví Rada, konajúc v súlade s článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2007/533/SVV.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý stanoví Rada, konajúc v súlade s článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2007/533/SVV, a v každom prípade najneskôr 31. decembra 2013.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia