Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0006(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0127/2010

Ingivna texter :

A7-0127/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0162

Antagna texter
PDF 327kWORD 82k
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg
Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2010 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0015),

–  med beaktande av artikel 74 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0040/2010),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0127/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Även om rådet betraktar SIS 1+ RE som en beredskapsplan som ska användas om SIS II misslyckas förbehåller sig parlamentet, såsom medlagstiftare vid inrättandet av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (förordning (EG) nr 1987/2006(1)), rätten att reservera de medel som ska avsättas för utvecklingen av SIS II i den årliga budgeten för 2011, för att säkerställa fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn över processen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i FEUF.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
(3)  Förberedelserna inför migreringen kommer inte att vara slutförda till den 30 juni 2010. För att SIS II ska kunnas tas i drift i enlighet med förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF bör således förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF fortsätta att gälla till dess att migreringen slutförts.
(3)  Förberedelserna inför migreringen kommer inte att vara slutförda till den 30 juni 2010. För att SIS II ska kunnas tas i drift i enlighet med förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF bör således förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF fortsätta att gälla till dess att migreringen slutförts. Om det pågående SIS II-projektet misslyckas efter testerna bör en alternativ mekanism utformas och dess fullständiga finansiella konsekvenser bör offentliggöras för alla berörda parter.
Ändring2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Kommissionen och medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete under alla faser av migreringen för att fullborda processen. En expertgrupp bör inrättas som ett komplement till den nuvarande organisatoriska strukturen.
(4)  Kommissionen och medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete under alla faser av migreringen för att fullborda processen. I rådets slutsatser om SIS II av den 26-27 februari 2009 och den 4-5 juni 2009 inrättades en informell grupp med experter från medlemsstaterna, kallad stödgruppen för det globala SIS II-programmet, med syftet att förbättra samarbetet och ge direkt stöd från medlemsstaterna till centrala SIS II. En expertgrupp med namnet ”stödgruppen för det globala SIS II-programmet” (stödgruppen) bör därför inrättas formellt i denna förordning, som ett komplement till den nuvarande organisatoriska strukturen. För ändamålsenlighetens och kostnadseffektivitetens skull bör stödgruppen ha fasta medlemmar av ett begränsat antal.
Ändring3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
(6)  Man bör utarbeta en tekniskt beredskapsplan för att uppnå SIS II-funktionerna även om den ursprungliga lösningen inte skulle fungera. Beskrivningen av de tekniska aspekterna av migreringen bör således anpassas så att den lämnar utrymme för en alternativ teknisk lösning när det gäller utvecklingen av det centrala SIS II.
(6)   Den rättsliga ramen måste anpassas så att migrering till en eventuell alternativ teknisk lösning tillåts om testerna skulle visa att SIS II inte kan genomföras med ett lyckat resultat. Beskrivningen av de tekniska aspekterna av migreringen bör anpassas så att den lämnar utrymme för en alternativ teknisk lösning när det gäller utvecklingen av det centrala SIS II. Alla alternativa tekniska lösningar bör bygga på bästa tillgängliga teknik och vara kostnadseffektiva och genomföras inom en rimlig och tydlig tidsram. Kommissionen bör i god tid göra en grundlig budgetberäkning av kostnaderna i samband med en sådan alternativ teknisk lösning. Det bör klargöras att den rättsliga ramen i beslut 2007/533/RIF ska tillämpas oavsett den valda lösningen och oberoende av dess tekniska beskaffenhet.
Ändring4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Eftersom parlamentet i sin egenskap av medlagstiftare ansvarar för inrättande, drift och användning av SIS II, vilket fastställs i förordning (EG) nr 1987/2006, och eftersom migreringen finansieras genom unionens budget, för vilken parlamentet också delar ansvaret, bör parlamentet ingå i beslutsprocessen för migreringen. Det bör krävas en tillstyrkan från Europaparlamentet, grundad på kommissionens information om testresultaten, innan övergången till det nya Schengens informationssystem påbörjas.
Ändring5
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 1 – punkt 1
-1)  Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
1. Schengens informationssystem (SIS 1+), som inrättades i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i 1990 års Schengenkonvention, ska ersättas av ett nytt system, Schengens informationssystem II (SIS II), eller av någon alternativ teknisk lösning som bygger på bästa tillgängliga teknik och som är rimlig med avseende på en tydlig tidsram för genomförande och kostnadseffektivitet. Inrättandet, driften och användningen av det nya systemet regleras genom beslut 2007/533/RIF.
Ändring6
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
-1a)  I artikel 1 ska följande punkt läggas till:
1a. Om det pågående SIS II-projektet avbryts och en alternativ teknisk lösning genomförs ska hänvisningar till SIS II i detta beslut tolkas som hänvisningar till den alternativa tekniska lösningen.
Ändring7
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 11 – punkt 2
2.  De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska med stöd från Frankrike och kommissionen migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen.
2.  De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska senast den 31 december 2011 med stöd från Frankrike och kommissionen migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen. Om en alternativ teknisk lösning enligt artikel 11.5a genomförs får detta datum ändras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.2.
Ändring8
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 11 – punkt 5
3a)  Artikel 11.5 ska ersättas med följande:
5. Den övergång som föreskrivs i migreringsprocessen ska genomföras efter den validering som nämns i artikel 8.7 och efter det att Europaparlamentet har lämnat sin tillstyrkan på grundval av kommissionens information om testresultaten, i enlighet med artikel 71.4 i beslut 2007/533/RIF.
Ändring9
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 11 – punkt 6 (ny)
3b)  I artikel 11 ska följande punkt läggas till:
”5a.  Utvecklingen av SIS II får åstadkommas genom att en alternativ teknisk lösning genomförs.
Ändring10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 14 – punkt 6 (ny)
(3c)  I artikel 14 ska följande punkt införas:
”5a.  Kommissionen ska utveckla och genomföra ett paket med ytterligare åtgärder för att förhindra att personuppgifter läcker ut ur databasen samt för att säkerställa att alla personuppgifter skyddas under hela den tid de testas liksom under migreringen från SIS I till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).”
Ändring11
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 17a – punkt 1
1.  Utan att detta inverkar på ansvarsområdena och uppgifterna för kommissionen, Frankrike respektive de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ inrättas härmed en expertgrupp med namnet stödgruppen för det globala SIS II-programmet (nedan kallad stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra ett forum för samordning av centrala och nationella SIS II-projekt.
1.  Utan att det påverkar ansvarsområdena och uppgifterna för kommissionen, Frankrike respektive de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ inrättas härmed en expertgrupp med namnet stödgruppen för det globala SIS II-programmet (nedan kallad stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra ett forum för stöd till utvecklingen av centrala SIS II. Den ska underlätta samstämmigheten och sörja för samordningen av centrala och nationella SIS II-projekt.
Ändring12
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 17a – punkt 2
2.  Stödgruppen ska bestå av högst tio experter. Högst åtta experter och lika många ersättare ska utses av medlemsstaterna inom ramen för rådet. Två experter och två ersättare som är tjänstemän vid kommissionen ska utses av generaldirektören för berört generaldirektorat inom kommissionen. Andra tjänstemän från kommissionen med ett intresse i gruppens arbete får närvara vid stödgruppens sammanträden.
2.  Stödgruppen ska bestå av högst tio medlemmar, som ska ha nödvändig kompetens att aktivt bidra till utvecklingen av SIS II. Stödgruppen ska sammanträda regelbundet. Högst åtta medlemmar och lika många ersättare ska utses av medlemsstaterna inom ramen för rådet. Högst två medlemmar och två ersättare som är tjänstemän vid kommissionen ska utses av generaldirektören för berört generaldirektorat inom kommissionen. Intresserade ledamöter och berörda tjänstemän vid Europaparlamentet, experter från medlemsstaterna och tjänstemän från kommissionen som är direkt inblandande i utvecklingen av SIS II-projekt får närvara vid stödgruppens sammanträden på respektive myndighets eller institutions bekostnad. Stödgruppen får i enlighet med sitt mandat bjuda in andra experter att delta i dess sammanträden på respektive myndighets, institutions eller företags bekostnad.
Ändring13
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 17a – punkt 5
5.  Stödgruppen ska fastställa sitt eget mandat. Detta träder i kraft efter tillstyrkan från generaldirektören för behörigt generaldirektorat vid kommissionen.
5.  Stödgruppen ska fastställa sitt eget mandat. Detta träder i kraft efter tillstyrkan från generaldirektören för behörigt generaldirektorat vid kommissionen. Stödgruppens mandat ska bland annat omfatta ett krav på att offentliggöra regelbundna rapporter och att göra dessa rapporter tillgängliga för Europaparlamentet, så att en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn säkerställs.
Ändring14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 17a – punkt 6
6.  Utan att detta inverkar på artikel 15.2 ska de administrativa kostnaderna och resekostnaderna i samband med stödgruppens verksamhet belasta Europeiska unionens allmänna budget, i den utsträckning som de inte ersätts på annat sätt. Vad gäller resekostnader som uppstår för de experter i stödgruppen som utsetts av medlemsstaterna inom ramen för rådet och de experter som inbjudits i enlighet med punkt 3 i denna artikel i samband med stödgruppens verksamhet, ska ersättning utgå i enlighet med bestämmelserna om ersättning för personer utanför kommissionen som har kallats i egenskap av experter.
6.  Utan att detta inverkar på artikel 15.2 ska de administrativa kostnaderna och resekostnaderna i samband med stödgruppens verksamhet belasta Europeiska unionens allmänna budget, i den utsträckning som de inte ersätts på annat sätt. Vad gäller resekostnader som uppstår för de experter i stödgruppen som utsetts av medlemsstaterna inom ramen för rådet och de experter som inbjudits i enlighet med punkt 3 i denna artikel i samband med stödgruppens verksamhet, ska ersättning utgå i enlighet med bestämmelserna om ersättning för personer utanför kommissionen som har kallats i egenskap av experter. Medel för att täcka kostnaderna för mötena i stödgruppen för det globala SIS II-programmet ska tas från de medel som redan anslagits till Schengens informationssystem (SIS II) i den finansiella planeringen 2010–2013.
Ändring15
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Beslut 2008/839/RIF
Artikel 19
Det upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 71.2 i beslut 2007/533/RIF.
Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.Det upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 71.2 i beslut 2007/533/RIF, dock inte senare än den 31 december 2013.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy