Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2240(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0131/2010

Predkladané texty :

A7-0131/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0163

Prijaté texty
PDF 320kWORD 87k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie
P7_TA(2010)0163A7-0131/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie (2009/2240(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 78 a 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nástroje medzinárodného a európskeho humanitárneho práva, najmä na Dohovor Organizácie Spojených národov o právnom postavení utečencov, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), Chartu základných práv Európskej únie a na práva a záruky, ktoré z nich vyplývajú utečencom a osobám žiadajúcim o medzinárodnú ochranu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa na prvoradé úsilie členských štátov o ochranu najlepších záujmov dieťaťa,

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o budúcom spoločnom európskom azylovom systéme (KOM(2007)0301) zo 6. júna 2007,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júna 2008 s názvom Plán politiky v oblasti azylu: Integrovaný prístup k ochrane v rámci celej EÚ (KOM(2008)0360),

–  so zreteľom na závery 2908. schôdze Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá sa konala 28. novembra 2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), s osobitným zreteľom na prijatie utečencov z Iraku,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie (KOM(2009)0447),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (KOM(2009)0456),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program(1),

–  so zreteľom na pripomienky Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) k oznámeniu Komisie o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie a návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013,

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov(2),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0131/2010),

A.  keďže súčasťou spravodlivej a realistickej migračnej politiky v EÚ, ktorá so sebou prináša vytvorenie spoločného európskeho azylového systému, musí byť účinný, kvalitný a udržateľný program presídľovania, poskytujúci trvalé riešenie pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu a ktorých ochranu alebo živobytie nemožno zabezpečiť v prvej krajine, ktorá im poskytla azyl,

B.  keďže presídľovanie neslúži len na humanitárne účely v prospech presídlených osôb, ale aj na to, aby sa tretie krajiny odbremenili od ťažkostí spojených s prijímaním veľkého množstva utečencov a je významným prostriedkom rozdelenia zodpovednosti,

C.  keďže v súčasnosti prebieha každoročné presídľovanie utečencov len v 10 členských štátoch, pričom tieto štáty nepostupujú príliš koordinovane v otázke priorít presídľovania, čo neumožňuje EÚ využiť presídľovanie ako strategický nástroj vonkajšej politiky,

D.  keďže strategické využitie programu presídľovania môže mať priamy a nepriamy prínos pre utečencov, ktorí sa presídľujú, pre ostatných utečencov, ktorí zostávajú v prvej hostiteľskej krajine, pre hostiteľskú krajinu a pre ostatné krajiny, ako aj pre medzinárodný ochranný systém ako celok,

E.  keďže program presídľovania môže prispieť k tomu, aby sa nelegálne prisťahovalectvo stalo menej atraktívnym pre utečencov, ktorí sa snažia o vstup na územie EÚ,

F.  keďže potreba preukázať solidaritu s tretími krajinami, v ktorých sa nachádza veľké množstvo utečencov potrebujúcich medzinárodnú ochranu, je veľmi dôležitá a svedčí o potrebe preukázať solidaritu aj v rámci EÚ,

G.  keďže EÚ sa v celosvetovom meradle podieľa na presídľovaní naďalej veľmi skromne; keďže to má negatívny vplyv na snahu EÚ zohrávať poprednú úlohu v rámci riešenia celosvetových humanitárnych otázok a na medzinárodnej scéne,

H.  keďže jadrom spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky musí byť účinná solidarita medzi členskými štátmi, ktorá by mala umožniť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany utečencov, ako aj voči tretím krajinám, ktoré sú výrazne zaťažené prijímaním veľkého množstva utečencov,

I.  keďže vo svojej pozícii zo 7. mája 2009 Európsky parlament vyzval aj na povinnú solidaritu pri presídľovaní utečencov v rámci EÚ, okrem iného v prípadoch, keď sú prijímacie kapacity jedného členského štátu nedostatočné, aby sa uľahčilo presídľovanie osôb podliehajúcich medzinárodnej ochrane v iných členských štátoch, ak s tým dotknuté osoby súhlasia a ak sú pri tom rešpektované ich základné práva,

J.  keďže by sa mala upevňovať spolupráca s tretími krajinami, ktoré už vykonávajú viacero programov presídľovania, aby sa mohlo prostredníctvom výmeny najlepších postupov ťažiť z ich skúseností s opatreniami na prijatie a integráciu utečencov a s celkovou kvalitou iniciatív zameraných na presídľovanie,

K.  keďže do všetkých etáp programu EÚ pre presídľovanie by mali byť zapojené miestne aj medzinárodné vládne a mimovládne organizácie, najmä UNHCR, ktoré by prispievali svojimi konkrétnymi informáciami, odbornými technickými znalosťami, logistickými odhadmi a skúsenosťami,

L.  keďže program EÚ pre presídľovanie by nemal komplikovať proces presídľovania,

M.  keďže sa očakáva, že Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) začne vykonávať svoju činnosť v priebehu roka 2010; keďže bude môcť podporovať členské štáty pri vykonávaní iniciatív zameraných na presídľovanie a zároveň zabezpečí koordináciu politík v rámci EÚ; keďže Európsky podporný úrad pre azyl by sa mal aktívne zapojiť do konzultácií, ktoré budú prebiehať medzi členskými krajinami, Komisiou a UNHCR,

N.  keďže pozornosť by sa nemala upriamovať iba na potrebu zapojiť do presídľovania utečencov viac členských štátov, ale aj na kvalitu, udržateľnosť a účinnosť presídľovania so zameraním na integračné opatrenia,

O.  keďže utečencom by mal byť čo najskôr zabezpečený prístup k jazykovým kurzom, kurzom zameraným na spoznávanie kultúry a v prípade potreby k lekárskej a psychologickej starostlivosti,

P.  keďže základným krokom na ceste k úspechu účinnej presídľovacej iniciatívy je zabezpečenie pracovných príležitostí pre dospelé osoby a bezprostredná integrácia maloletých osôb v školách; z tohto dôvodu by mali mať zabezpečený prístup k vzdelávacím a odborným kurzom,

Q.  keďže viacero subjektov štátnej správy (napríklad samosprávy) a občianskej spoločnosti, či už ide o MVO alebo charitatívne organizácie, školy alebo sociálne služby, má potrebné skúsenosti a odborné znalosti na vykonávanie nadväzných opatrení,

R.  keďže spolupráca s vyššie uvedenými subjektmi – najmä so samosprávami – má mimoriadny význam pri prijímaní a integrácii utečencov v krajinách s pevne zavedenými postupmi presídľovania,

S.  keďže priority by sa mali stanoviť čo najflexibilnejšie, pričom vždy treba prihliadať na skutočnú prioritu, ktorá sa musí uplatňovať v prípade kategórií najzraniteľnejších osôb určených UNHCR,

T.  keďže presídľovanie sa má vykonávať ako doplnok k ďalším trvalým riešeniam pre osoby žiadajúce o medzinárodnú ochranu v EÚ, pričom na tieto riešenia netreba zabúdať, a keďže snaha o presídľovanie utečencov by nemala znižovať úsilie o zabezpečenie spravodlivého a účinného prístupu k azylu v rámci EÚ,

U.  keďže podporovať by sa mali nielen presídľovacie činnosti uvedené v tejto správe, ale aj programy vnútorného presídľovania, ktoré tiež zohrávajú významnú úlohu,

V.  keďže vo svojej pozícii zo 7. mája 2009 Európsky parlament vyzval aj na projekt presídľovania osôb podliehajúcich medzinárodnej ochrane z členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neprimeraným tlakom, do iných štátov po konzultácii s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov, pričom sa zabezpečí, aby sa toto presídlenie riadilo presne stanovenými, transparentnými a jednoznačnými pravidlami, a jednou z podmienok na uskutočnenie tohto projektu bude žiadosť Európskeho parlamentu,

W.  keďže bez prístupu k informáciám, ľudským zdrojom, odbornému poradenstvu a bez neustálej kontroly presídľovacích opatrení budú mať členské štáty, ktoré sa nikdy nezúčastnili na programoch presídľovania, veľké problémy zapojiť sa a súčasne bude ťažké dosiahnuť cieľ zapojiť viac členských štátov,

Skutočný a účinný program EÚ pre presídľovanie

1.  víta iniciatívu Komisie navrhnúť zmenu Európskeho fondu pre utečencov, aby sa mohol zohľadniť dosah programu EÚ pre presídľovanie;

2.  oceňuje všeobecné ciele stanovené v oznámení o programe EÚ pre presídľovanie, uvedené skôr v texte, a zvýšenú pozornosť venovanú presídľovaniu v celkovej azylovej politike EÚ;

3.  žiada o opatrenia na informovanie členských štátov a miestnych orgánov o prínose vyplývajúcom z presídľovania utečencov;

4.  pripomína však, že na vytvorenie skutočného programu presídľovania zahŕňajúceho celú EÚ nestačí rozpočtový riadok a finančná podpora;

5.  vyzýva členské štáty, aby podporili vytvorenie súkromných finančných mechanizmov a široké verejno-súkromné iniciatívy s cieľom podporiť program EÚ pre presídľovanie;

6.  žiada o ambicióznejší program, ktorý zabezpečí kvalitu a účinnosť presídľovania a bude obsahovať konkrétne usmernenia pre nový model určovania priorít, stimuly podnecujúce viac členských štátov k presídľovaniu utečencov, súlad politiky presídľovania s ďalšími azylovými politikami EÚ, normy pre podmienky prijímania a nadväzné opatrenia v rámci každej iniciatívy zameranej na presídľovanie;

7.  domnieva sa, že v rámci nového finančného výhľadu (2013 – 2017) by sa mal vyčleniť osobitný balík prostriedkov na presídľovanie; takýto balík prostriedkov by mohol mať formu fondu vyhradeného na presídľovanie a mal by poskytovať finančnú podporu ambicióznejšiemu programu presídľovania;

8.  víta vytvorenie nového evakuačného tranzitného centra (ETC) v Rumunsku, ktoré poskytuje dočasné prístrešie utečencom nachádzajúcim sa v núdzi a/alebo utečencom, ktorí nemôžu zostať v krajinách prvého azylu; vyzýva Komisiu, aby ho využívala a tiež aby podporovala presídľovanie prostredníctvom tohto evakuačného tranzitného centra;

9.  víta ad hoc iniciatívy niektorých členských štátov prijímať utečencov, ktorí naliehavo potrebujú presídlenie, uznáva však, že takéto iniciatívy by mali nadobudnúť štruktúrovanejšiu podobu;

Požiadavky na účinnosť a ústretovosť presídľovacích opatrení

10.  zdôrazňuje, že účinný program EÚ pre presídľovanie by mal poskytovať ochranu a trvalé riešenia pre dlhodobé zdĺhavé utečenecké situácie i pre rýchle a primerané reakcie v prípade núdze alebo naliehavých nepredvídaných okolností a že ročné priority by sa mali stanovovať tak, aby bolo možné pohotovo zareagovať na náhle humanitárne krízy, ktoré sa v priebehu roka môžu vyskytnúť;

11.  trvá na tom, že okrem informácií, ktoré môžu poskytnúť UNHCR, MVO a iné organizácie, je dôležité, aby v záujme prípravy presídlenia utečencov, zhodnotenia ich potrieb a náležitého plánovania budúcich etáp presídľovania existovala možnosť vykonávať prácu v teréne;

12.  podporuje partnerstvo verejného a súkromného sektora s mimovládnymi organizáciami a ďalšími sociálnymi partnermi, ako sú náboženské a etnické organizácie, s cieľom prispievať k realizácii presídľovania a podpore dobrovoľníctva v tejto oblasti;

13.  domnieva sa, že samosprávy, ktoré sa už zapojili alebo sa práve zapájajú do presídľovania, by mali spolupracovať a vytvárať partnerstvá s inými samosprávami zo svojej vlastnej krajiny a z členských štátov EÚ s cieľom vymieňať si skúsenosti v tejto oblasti a posilniť spoluprácu v celej EÚ;

14.  zdôrazňuje potrebu vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce prostredníctvom získavania odborných znalostí a podpory zberu a spoločného využívania informácií; rovnako zdôrazňuje, že účinný program EÚ pre presídľovanie musí členským štátom (tým, ktoré sú už zapojené do programu, a tým, ktoré by sa doň chceli zapojiť) zabezpečiť prístup k ľudským zdrojom, odbornému poradenstvu a spoločnému využívaniu informácií, ktoré by mohli byť užitočné v každej etape presídľovacej iniciatívy; uznáva, že všetky strany zúčastňujúce sa na presídľovaní, a najmä samotní presídlení utečenci, sú významným zdrojom informácií pre hodnotenie presídľovacích iniciatív;

15.  žiada o zváženie a výmenu najlepších postupov, ktoré podporujú efektívnosť medzi členskými štátmi, pričom tento proces môže zahŕňať podporu spoločných programov, ich vzájomné hodnotenie, zriaďovanie spoločných misií, využívanie spoločných infraštruktúr (napríklad tranzitných stredísk) a organizovanie misií do členských štátov s cieľom zhodnotiť prebiehajúce presídľovanie;

16.  žiada, aby sa nezanedbával význam nadväzných opatrení hodnotiacich kvalitu prijímania a integrácie v hostiteľských členských štátoch; domnieva sa, že úspešnosť presídľovania sa musí vymedziť nielen z hľadiska fyzického premiestnenia utečencov z tretej krajiny do niektorého členského štátu, ale aj z hľadiska vykonávania opatrení umožňujúcich integráciu utečencov v hostiteľskej krajine;

17.  žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala ľudským zdrojom zapojeným do akéhokoľvek súčasného alebo budúceho programu EÚ pre presídľovanie s cieľom nájsť metódu, ktorá umožní uplatniť osvedčené postupy adaptácie a integrácie utečencov v hostiteľskej spoločnosti, pretože skúsenosti ukazujú, že snahy o presídľovanie musia monitorovať príslušní úradníci a odborníci;

Stále oddelenie pre presídľovanie – základný kameň účinného programu EÚ pre presídľovanie

18.  uznáva, že v EÚ chýba štruktúrovaná spolupráca v oblasti presídľovacích činností, ktoré si vyžadujú značnú logistickú prípravu, napríklad pracovné návštevy zamerané na výber a prieskum, lekárske prehliadky a bezpečnostné preverovanie, vybavovanie záležitostí týkajúcich sa cesty a víz, ako aj programy zamerané na prijímanie presídlencov a ich integráciu, ako sa uvádza v oznámení KOM(2009)0447;

19.  navyše potvrdzuje názor, že v dôsledku neexistencie mechanizmov spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi sa zvyšujú náklady na operácie spojené s presídľovaním, presídľovanie sa stáva menej atraktívnym a znižuje sa ich strategický dosah;

20.  odporúča preto, aby sa vytvorilo osobitné oddelenie s vlastným personálom, ktorý by bol poverený nevyhnutnou koordináciou všetkých prebiehajúcich presídľovacích činností v členských štátoch;

21.  je presvedčený, že najvhodnejší inštitucionálny rámec pre toto oddelenie môže poskytnúť EASO, v rámci ktorého by oddelenie mohlo uskutočňovať spoluprácu vo sfére politík EÚ v oblasti azylu a migrácie;

22.  domnieva sa, že toto oddelenie by mohlo nadviazať úzke kontakty s UNHCR a miestnymi MVO s cieľom získavať dôležité informácie napríklad o naliehavých prioritách, integračných technikách atď., ktoré by odovzdávalo členským štátom a inštitúciám EÚ;

23.  trvá tiež na tom, že oddelenie pre presídľovanie by mohlo zohrávať významnú úlohu v rámci monitorovania a hodnotenia účinnosti a kvality programu pre presídľovanie na úrovni EÚ tým, že by vydávalo ročné správy o všetkých činnostiach, opierajúce sa o informácie, ktoré zhromaždili inštitúcie/orgány zapojené do presídľovacích iniciatív v členských štátoch;

24.  rád by zdôraznil, že oddelenie pre presídľovanie by malo viesť zoznam MVO, charitatívnych organizácií a ďalších subjektov, ktoré môžu spolupracovať s verejnými orgánmi v rámci procesu presídľovania utečencov; okrem toho poznamenáva, že uvedené oddelenie by malo pravidelne vydávať dokumenty s normami a kritériami, ktoré musia tieto subjekty dodržiavať, aby mali právo zúčastňovať sa na projektoch EÚ v oblasti presídľovania;

25.  zdôrazňuje, že EASO môže veľmi užitočným spôsobom prispieť k zabezpečeniu súdržnosti a komplementárnosti programu EÚ pre presídľovanie a iných azylových politík EÚ;

Flexibilnosť pri stanovovaní priorít

26.  uznáva, že vhodný presídľovací program si vyžaduje pravidelné aktualizovanie údajov o národnosti a kategóriách utečencov, ktorí by mali byť v procese presídľovania uprednostnení, s osobitným zreteľom na naliehavé prípady v rôznych geografických oblastiach a mimoriadne zraniteľné osoby, ktoré najviac potrebujú ochranu;

27.  je presvedčený, že Komisia by mala v duchu návrhu na každý rok stanoviť priority EÚ, pričom UNHCR a Európsky parlament by sa mali výrazne a účinne zapájať do všetkých etáp výberu a hodnotenia uchádzačov o presídlenie;

28.  navrhuje, aby sa delegácia poslancov z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), Výboru pre zahraničné veci (AFET) a Výboru pre rozvoj (DEVE) zúčastňovala na každoročnom stretnutí skupiny odborníkov na problematiku presídľovania;

29.  domnieva sa, že program EÚ pre presídlenie by mal obsahovať konkrétne postupy na zapojenie Európskeho parlamentu do vypracúvania ročných priorít EÚ;

30.  nabáda EASO, aby na seba prevzal významnú úlohu pri vymedzovaní agendy presídľovania v rámci EÚ;

31.  obhajuje zásadu, podľa ktorej by v súlade s potrebou prispôsobivosti ročných priorít EÚ mali existovať kategórie, ktoré by každý rok zostávali nemenné, aby členské štáty mohli presídľovať mimoriadne zraniteľné osoby kedykoľvek v priebehu roka;

32.  navrhuje, aby jednotlivé členské štáty mali možnosť pripraviť núdzové postupy pre prípady nepredvídateľných humanitárnych okolností, napríklad v prípade ozbrojených útokov na utečencov alebo ak utečenecké tábory ťažko zasiahnu prírodné nešťastia alebo katastrofy; domnieva sa, že tieto postupy by umožnili, aby sa presídľovanie uskutočnilo v krátkom čase a administratívne kroky by sa vykonávali buď na základe zhusteného harmonogramu, alebo by sa k nim v niektorých prípadoch pristúpilo po premiestnení utečencov; odporúča, aby sa tieto snahy zahrnuli do cieľov programu EÚ pre presídľovanie;

Zabezpečenie účasti viacerých členských štátov na presídľovaní

33.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti má iba 10 členských štátov programy presídľovania, ktoré navyše nie sú vzájomne skoordinované;

34.  berie na vedomie, že účasť členských štátov zostáva dobrovoľná vzhľadom na odlišné podmienky prijímania, spolupracujúcich partnerov a právne kritériá, ktoré rozhodujú o osobách vybraných na presídlenie;

35.  uznáva, že niektoré členské štáty najmä v južnej Európe sú v dôsledku svojej polohy na vonkajšej hranici EÚ vystavené špecifickým problémom;

36.  napriek tomu však žiada o výraznejšie stimuly, ktoré by podnietili viac členských štátov k účasti na programe EÚ pre presídľovanie; uznáva, že napriek významu výraznejšej finančnej pomoci by sa v tomto smere nemal podceňovať prínos EASO, ktorý môže pomôcť zlepšiť situáciu zvýšením kvality služieb poskytovaných utečencom v členských štátoch a ponúknutím pomoci pri využití najúčinnejších postupov v oblasti prijímania presídlencov a ich integrácie;

37.  navrhuje vyčleniť významnejšiu finančnú pomoc členským štátom, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu EÚ pre presídľovanie, aby sa im pomohlo s vytvorením udržateľného programu pre presídľovanie a aby sa tak zmiernila počiatočná záťaž súvisiaca so zavedením takejto iniciatívy; navrhuje, aby sa výška finančnej pomoci upravila na úroveň iných členských štátov po roku účasti na programe a aby sa tak predišlo nadmernému zaťaženiu Európskeho fondu pre utečencov;

38.  je presvedčený, že zvýšiť počet utečencov presídlených v EÚ nebude možné bez administratívneho a odborného rámca na podporu programu a bez vytvorenia stálych štruktúr na prípravu presídľovania a následnej kontroly integračného procesu;

Nadväzné opatrenia

39.  domnieva sa, že účinný program EÚ pre presídľovanie musí zahŕňať ustanovenia o nadväzných opatreniach, v ktorých sa bude trvať na kvalite presídľovania v každom členskom štáte, dobrých normách na všetkých úrovniach od zistenia totožnosti cez prijímanie až po integráciu utečencov;

40.  vyzýva členské štáty zapojené do programu pre presídľovanie, aby vyhodnotili svoje opatrenia prijaté v rámci procesu presídľovania s cieľom zabezpečiť a zlepšiť integráciu utečencov; členské štáty by tiež mali pravidelne sledovať integráciu utečencov;

41.  zastáva názor, že vládne orgány by mali podporovať čo najužšiu spoluprácu s mimovládnymi subjektmi (napríklad s medzinárodnými a miestnymi MVO) a využívať ich odborné znalosti a blízkosť pri zabezpečovaní najlepších a najefektívnejších iniciatív na presídľovanie utečencov; účasťou občianskej spoločnosti na programe Európskej únie pre presídľovanie sa posilní podpora a prijatie v členských štátoch a miestnych komunitách;

42.  žiada, aby všetky zainteresované subjekty vyvinuli intenzívne úsilie s cieľom umožniť utečencom, najmä tým najzraniteľnejším, prístup k primeranému bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, jazykovým kurzom a psychologickej pomoci, ako aj prístup na pracovný trh, a tak zabezpečiť ich úspešnú integráciu;

43.  vyzýva EASO, aby najmä prostredníctvom svojho oddelenia pre presídľovanie a v úzkej spolupráci s UNHCR, MVO a miestnymi orgánmi stanovil jasné kritériá kvalitného presídľovania a aby monitoroval proces presídľovania utečencov s cieľom prispieť k vyhodnoteniu a ďalšiemu zlepšeniu presídľovacích aktivít v členských štátoch;

44.  opätovne zdôrazňuje úlohu EASO ako subjektu, ktorý by mohol zvýšiť informovanosť o určitých nedostatkoch presídľovacích iniciatív, pomáhať členským štátom pri hľadaní konkrétnych riešení a podnecovať k využívaniu osvedčených postupov, ak sa v rámci neho vytvorí stále oddelenie pre presídľovanie;

45.  žiada o zorganizovanie spoločnej každoročnej diskusie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre zahraničné veci s cieľom prispieť k rozvoju programu;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.
(2) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 348.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia