Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2177(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0135/2010

Внесени текстове :

A7-0135/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.9
CRE 18/05/2010 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0165

Приети текстове
PDF 297kWORD 74k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Деонтологични въпроси, свързани с управлението на предприятия
P7_TA(2010)0165A7-0135/2010

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно деонтологични въпроси, свързани с управлението на дружества (2009/2177(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар(1),

–  като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, придружаващо двете гореспоменати препоръки, което също беше публикувано на 30 април 2009 г. (COM(2009)0211),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (COM(2009)0362),

–  като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар(3),

–  като взе предвид Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0135/2010),

А.  като има предвид, че Европейският съюз и светът преминават през най-тежката икономическа криза през последните 60 години, реалната икономика трябва да се справи с най-лошата рецесия за този период и се очаква влошаване на условията на труд въпреки относителното икономическо възстановяване,

Б.  като има предвид, че, независимо от вида дружество или сектора, в който то развива дейност, редица въпроси, свързани с управлението на дружествата, са от значение в общия контекст на деонтологията на бизнес поведението, като например дължимата грижа, прозрачността, корпоративната социална отговорност, управлението на риска, икономическата устойчивост на решенията за финансови инвестиции, действията на управителния или надзорния съвет или упражняването на правата на акционерите; като има предвид, че последната финансова криза показа, че тези въпроси трябва да бъдат разгледани с оглед на запазване на финансовата стабилност и непрекъснато да бъдат анализирани, за да се подпомогне намирането на решения, които да позволят на дружествата да се справят с настоящите предизвикателства и да спомогнат за насърчаване на икономическия растеж и по-високото равнище на заетост в ЕС,

В.  като има предвид, че кризата разкри също така съществуването на тясна връзка между управлението на риска и политиката по отношение на възнагражденията, както и значението на последната за механизмите за управление на правилното функциониране на дружествата; по тази причина управлението на риска следва надлежно да бъде взето предвид при формирането на политиката по отношение на възнагражденията по начин, който да дава възможност за внедряване на ефективни системи за управление на риска в един по-обхватен и балансиран подход към управлението на предприятията, както и да гарантира, че ако бъдат изградени системи за предоставяне на стимули се полагат грижи за осигуряване на съответни, еднакво силни системи за управление на риска,

Г.  като има предвид, че дружествата във всички сектори споделят редица категории рискове, макар че някои видове риск са характерни за определени сектори (като например рисковете, с които се сблъскват дружествата във финансовия сектор); като има предвид, че неуспешното прилагане на ефективно управление на риска, произтичащо от неадекватния контрол върху спазването на правилата за надзора, и неуместните стимули в политиките по отношение на възнагражденията изиграха решаваща роля по време на последната финансова криза,

Д.  като има предвид, че управлението на риска следва да се разглежда и прилага по отношение на цялата организация, а не само на отделните оперативни отдели; то също така следва да бъде открито, прозрачно и да подлежи на изисквания за отчетност,

Е.  като има предвид, че всяко решение следва да гарантира, че, когато се поема риск, той съответства на целта на дейността и на стратегията на дружеството с надлежно отчитане на ефективното управление на риска; ефективното управление на риска следва да се разглежда като един от най-важните елементи на доброто корпоративно управление във всички дружества,

Ж.  като има предвид, че една от първите стъпки, предприети от Комисията след кризата, се отнасяше до политиката по отношение на възнагражденията, допълвайки Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО на Комисията; тя имаше за цел да гарантира подходяща политика по отношение на възнагражденията, излагайки най-добри практики за нейното планиране в нова препоръка относно режима на възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и публикувайки препоръка относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги,

З.  като има предвид, че има различни степени на препоръки в зависимост от вида дружество, с надлежно отчитане на размера, вътрешната организация и комплексния характер на извършваните дейности; като има предвид, че такива разграничения могат да се правят между финансови дружества (независимо дали техните ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или не) и дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, но не са финансови дружества, и между различните отрасли на финансовата индустрия, като например банково дело, застрахователно дело и управление на фондове,

И.  като има предвид, че по отношение на възнагражденията трябва да се вземат предвид няколко аспекта, като например (i) схемите за възнаграждения, включително тяхната структура, прозрачност и симетрия, както и връзката между възнагражденията и стимулите, (ii) процесът на формиране на схемите за възнаграждения, включително определянето на участниците, ролите и отговорностите, (iii) контролът над схемите за възнаграждения, като се обръща специално внимание на акционерите, и (iv) цялостното възнаграждение, включително заплати и пенсии,

Й.  като има предвид, че някои аспекти на принципите от първостепенно значение, заложени в препоръките, остават неясни и изискват подходящо прилагане в практиката, като например концепцията за критериите за постигнати резултати, която следва да спомогне за създаването на връзка между заплащането и резултатите, понятието „незадоволителни резултати“ в случай на плащания при прекратяване на трудови правоотношения, плащането при прекратяване на трудови взаимоотношения и променливите компоненти на възнагражденията в сектора на финансовите услуги,

К.  като има предвид, че с оглед на постоянно възникващите трудности при определянето на връзката между заплащане и резултати следва да се постави акцент върху ефективността на процеса на формиране на политиката по отношение на възнагражденията и върху прозрачността, като и двете следва да се основават на добро управление, определено и оценено с оглед на подходяща времева рамка в средносрочен и дългосрочен план, с цел избягване на опасните и неустойчиви краткосрочно или изключително краткосрочни политики на управление на риска, с ясно определени и разграничени роли и свързаните с тях отговорности,

Л.  като има предвид, че приетите решения не трябва да следват принципа „един и същ аршин за всички“, а дружествата следва да проявяват гъвкавост, съобразявайки системите със собствените си нужди,

М.  като има предвид, че е необходима последваща оценка на резултатите и политиката по отношение на възнагражденията,

Н.  като има предвид, че прозрачността се оказа важен елемент от доброто управление; като има предвид, че тя не трябва да се свежда само до обикновено разгласяване, а да означава, че дружествата могат да обяснят избора на конкретна политика по отношение на възнагражденията,

О.  като има предвид, че разгласяването на политиката по отношение на възнагражденията на директорите по ясен и лесно разбираем начин следва принципно да подпомага процеса на взимане на решения относно тази политика, в частност от страна на акционерите; такова разгласяване може да включва подробни данни за общата сума на възнагражденията и другите привилегии, предоставени на отделните директори, в годишните счетоводни отчети или в отчета за възнагражденията,

П.  като има предвид, че целта на дружествата следва да бъде конструктивно участие на акционерите и служителите; като има предвид, че това изисква разглеждане на други мерки за ефективно участие на акционерите във формирането на политиката на дружеството по отношение на възнагражденията (като например въведената в Германия възможност дружествата да поискат одобрението на акционерите за политика на разпределяне на възнагражденията по нива чрез консултативно гласуване), особено предвид факта, че акционерите не винаги желаят или са готови да поемат по-активна роля; като има предвид, че това означава също, че следва да се проучат пътища за гарантиране на по-активно, а не реактивно поведение на акционерите спрямо бордовете,

Р.  като има предвид, че особено в дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, неучастието на акционерите е значително и затова следва да бъде насърчавано електронното гласуване по време на общи събрания на акционерите,

С.  като има предвид, че съществуващото законодателство в областта на информирането и консултирането на работниците и служителите относно управлението на предприятията, в които работят, следва да бъде правилно прилагано, за да се осигури възможност за истински диалог с ръководителите на предприятията и ясно определяне на практиките на предприятията по отношение на възнагражденията и корпоративните цели,

Т.  като има предвид, че определянето на критерии за възнаграждението на ръководните кадри и на неговия размер попада в правните компетенции на надзорните органи на предприятията,

У.  като има предвид, че доброволните стандарти са от ключово значение за подобряване на резултатите на бордовете и че може да е необходим преглед на добрите практики,

Ф.  като има предвид, че целта следва да бъде създаване на компетентни управителни и надзорни съвети, които са способни на обективна и независима преценка; като има предвид, че ефективността и ефикасността на тези съвети следва да бъде предмет на оценка,

Х.  като има предвид, че поради признатите слабости на съществуващата система на корпоративно управление, определен процент (например една трета) от директорите (членовете на управителния съвет) следва да бъдат професионалисти, които получават възнаграждение и се отчитат и са подчинени единствено на акционерите; като има предвид, че тяхната отговорност и йерархичната структура следва да бъдат установени въз основа на професионалните експертни знания и умения,

Ц.  като има предвид, че, макар че изготвянето на законодателство в тази област може да се окаже по-труден и продължителен вариант от приемането на препоръки, подходът с приемане на акт с незадължителна юридическа сила не е удовлетворителен,

Ч.  като има предвид, че Комисията планира да даде продължение на препоръките със законодателни предложения, които да включат схемите за възнаграждение в обхвата на пруденциалния надзор, и че за тази цел тя предложи да преразгледа Директивата за капиталовите изисквания; като има предвид, че Комисията възнамерява да разгледа допълнителни мерки по отношение на небанковите финансови услуги,

Ш.  като има предвид, че не е задължително издадените от Комисията препоръки по отношение на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, да служат като подходящи общи насоки за разработване на най-добри практики в дружествата, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар,

  Щ.като има предвид, че еднаквото и последователно прилагане на всеки инструмент, приет в тази област, в целия ЕС и от всички заинтересовани страни, е от жизнено значение,

1.  Приветства стъпките за разглеждане на деонтологичните аспекти на управлението на дружествата, които, както разкри последната финансова криза, далеч не са решени; с оглед на това приветства двете препоръки, издадени от Комисията;

2.  Изтъква, че въпреки това подходът с приемане на акт с незадължителна юридическа сила не е удовлетворителен;

3.  Поради тази причина приветства първото законодателно предложение на Комисията, което позволява на законодателния орган на ЕС да потърси подходящо решение на съответните проблеми, а именно изменение на Директивата за капиталовите изисквания;

4.  Подкрепя принципите, предложени от Комисията в препоръките от 30 април 2009 г., относно, на първо място, режимите на заплащане и механизмите на управление във връзка с възнагражденията за директорите и управленските кадри на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и, на второ място, относно режимите на заплащане и процеса на изготвяне и прилагане на политиката в областта на възнагражденията (управление), прозрачността на политиката в областта на възнагражденията и пруденциален надзор (мониторинг) във финансовия сектор, но подчертава, че тези принципи не са били приложени на практика по задоволителен начин от държавите-членки;

5.  Счита, че ЕС се нуждае от дългосрочен промишлен, социален и екологичен модел, съответстващ на общия интерес – на дружества, акционери и работници и служители – и с нова финансова архитектура, основана върху система от разумни и деонтологични правила и върху националните и европейските надзорни органи с обвързващи правомощия; също така вярва, че финансовият сектор следва да задоволява потребностите на реалната икономика, да насърчава устойчивия растеж и да демонстрира възможно най-голяма степен на социална отговорност;

6.  Припомня, че по време на процеса на икономическо възстановяване е много важно, освен мерките в подкрепа на реалната икономика, да бъдат предприети мерки за защита на работните места, както и в областта на обучението и условията на труд, и че това следва да се има предвид от всички заинтересовани страни;

7.  Подчертава, че политиките в областта на възнагражденията, целящи едно правилно и устойчиво управление на предприятията, са необходими не само по деонтологични съображения, но и по икономически съображения, тъй като тези политики оказват пряко влияние върху активите и перспективите за развитие както на самите дружества, така и на икономиката като цяло, а също и върху създаването и поддържането на високо равнище на заетост;

8.  Счита, че разпоредбите относно политиките в областта на възнагражденията на директорите на банки и кредитни институции не могат да останат просто препоръки, а трябва да се превърнат в обвързващи разпоредби, свързани със система на надзор, така че променливата съставна част на възнагражденията - бонусите, опциите върху акции и стимулите – да не насърчава провеждането на прекалено рисковани политики на инвестиране и управление на дружествата, които политики не отчитат вредното въздействие върху реалната икономика;

9.  Подчертава, че корпоративното управление и политиките в областта на възнагражденията трябва да спазват и насърчават принципите на равенство на заплащането и еднакво третиране на жени и мъже, залегнало в Договорите и в директивите на ЕС;

10.  Отбелязва необходимостта от допълнителни европейски законодателни действия за справяне с проблема с различните национални правила по отношение на възнагражденията в дружествата в случаи, когато управители се местят от една държава-членка в друга в рамките на едно (холдингово) дружество, или от едно дружество в друго в различна държава-членка, или когато дружества се възползват от свободата на движение на вътрешния пазар, например чрез трансгранични сливания;

11.  Счита за важно да се подчертае общата социална отговорност на надзорните органи за устойчивото и дългосрочно развитие на дадено дружество със седалище в една от държавите-членки на ЕС, както и да се подчертае, че от тези надзорни органи се очаква като задължение да определят в съответствие с тези цели размера на възнагражденията на членовете на управителните съвети на дружествата и да го оповестяват на обществеността на европейско равнище;

12.  Настоятелно призовава Комисията да предложи отраслово специфични изменения на законодателството за финансовите услуги, за да се осигури съгласуваност между банковите и небанковите институции по отношение на политиката в областта на възнагражденията; в допълнение към това, призовава Комисията да представи законодателни предложения в областта на дружественото право за справяне с проблемите на корпоративното управление и за гарантиране на последователността на политиката в областта на възнагражденията за всички видове дружества;

13.  Приканва Комисията да насърчи и подкрепи ефективното прилагане на мерките, приети на равнище ЕС, като се съсредоточи преди всичко върху трансграничните дружества, и да спази ангажимента си да представи доклад за оценка на прилагането на двете препоръки от страна на държавите-членки; с оглед на това призовава Комисията да включи в заключенията на доклада за оценка график на съответните законодателни и незаконодателни действия, които могат да се окажат необходими последващи мерки;

14.  Иска ефективно прилагане на правилата за консултиране и системите за участие на заетите лица, избрани в рамките на Директива 2001/86/ЕО(5) за допълнение на Устава на европейското дружество;

15.  Разглежда европейското дружество като подходяща платформа за намиране на най-добри решения, така че в управлението на транснационалните дружества да залегнат етични принципи, които да бъдат прилагани на практика;

16.  Призовава държавите-членки да приложат ефективно мерки като Директивата за правата на акционерите в ЕС, за да премахнат пречките и да насърчат участието на акционерите в гласуването, в частност трансграничното гласуване;

17.  Призовава всички акционери да се включат активно в преразглеждането на бизнес практиките и промените в бизнес културата;

18.  Призовава за насърчаване на назначаването на повече жени на ръководни длъжности чрез препоръка на Комисията за въвеждане на система при назначаването на длъжности в ръководните органи на предприятията, както и при назначаването в други органи и на други длъжности;

19.  Предлага националните надзорни органи, като определят по-стриктно независимостта на членовете на ръководните органи на предприятията, да изготвят по-ефикасни механизми за борба срещу корупцията, чието прилагане не само ще позволи да се подобри етичното управление на предприятията, но също така може да подобри и техните икономически резултати;

20.  Подкрепя въвеждането на еднакви и последователни насоки относно управлението на риска, което към момента изглежда се урежда от различни кодекси и стандарти, които се прилагат само откъслечно в държавите-членки;

21.  Подчертава, че в случай на икономически престъпления е възможно образуването на наказателно производство срещу отделните членове на управителния съвет, които са отговорни за тези престъпления;

22.  Приканва Комисията да насърчава използването на насоки за най-добри практики за дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, които насоки са разработени по такъв начин, че да отчитат специфичните особености и разлики на тези дружества;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 28.
(2) OВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22.
(3) OВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 17.
(4) OВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.
(5) OВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност