Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2177(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0135/2010

Predkladané texty :

A7-0135/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.9
CRE 18/05/2010 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0165

Prijaté texty
PDF 245kWORD 69k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností
P7_TA(2010)0165A7-0135/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o deontologických otázkach týkajúcich sa riadenia spoločností (2009/2177(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie sprevádzajúce uvedené dve odporúčania, ktoré bolo taktiež zverejnené 30. apríla 2009 (KOM(2009)0211),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (KOM(2009)0362),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0135/2010),

A.  keďže EÚ a celý svet prechádzajú najhlbšou hospodárskou krízou za posledných šesťdesiat rokov, reálna ekonomika musí čeliť najhoršej recesii tohto obdobia a v oblasti zamestnanosti sa aj napriek pomernému oživeniu ekonomiky očakávajú zlé podmienky,

B.  keďže bez ohľadu na typ spoločnosti či odvetvie, v ktorom pôsobí, existuje vo všeobecnom kontexte deontológie výkonu podnikania množstvo dôležitých otázok týkajúcich sa riadenia spoločností, napríklad povinnosť starostlivosti (duty of care), transparentnosť, spoločenská zodpovednosť podnikov, riadenie rizík, ekonomická udržateľnosť finančných investičných rozhodnutí, postupy v rámci predstavenstva či dozornej rady alebo výkon práv majiteľov akcií; keďže nedávna finančná kríza ukázala, že týmito otázkami sa treba zaoberať z pohľadu zachovania finančnej stability a nepretržite ich analyzovať s cieľom pomôcť pri hľadaní riešení umožňujúcich spoločnostiam čeliť aktuálnym problémom a pri podpore hospodárskeho rastu a vyššej zamestnanosti v rámci EÚ,

C.  keďže kríza taktiež ukázala úzku súvislosť medzi riadením rizík a politikou odmeňovania a význam tejto politiky v mechanizmoch riadiacich správne fungovanie spoločností; z uvedeného dôvodu treba riadenie rizík náležite zohľadniť pri navrhovaní politiky odmeňovania a tým umožniť včlenenie účinných systémov riadenia rizík do širšieho, vyváženého prístupu k riadeniu, a rovnako treba zaistiť, že ak sa vytvoria systémy stimulov, ako protiváha sa zabezpečia aj vhodné systémy riadenia rizík,

D.  keďže spoločnosti vo všetkých odvetviach majú spoločných veľa tried rizika, aj keď niektoré typy rizika sú typické pre určité odvetvie (napríklad riziká hroziace spoločnostiam, ktoré pôsobia vo finančnom sektore); keďže neúspešné riadenie rizík vyplývajúce z nedostatočného monitorovania dodržiavania pravidiel dohľadu a zle nastavený systém stimulov v politikách odmeňovania zohrali hlavnú úlohu v nedávnej finančnej kríze,

E.  keďže riadenie rizík treba chápať a uplatňovať nielen na úrovni jednotlivých prevádzkových útvarov, ale aj na úrovni celej organizácie; musí byť taktiež zverejnené, transparentné a musia preň platiť požiadavky na predkladanie správ,

F.  keďže každé riešenie by malo zabezpečiť, aby prijaté riziko zodpovedalo účelu podnikania a stratégii spoločnosti s náležitým zreteľom na účinné riadenie rizík; účinné riadenie rizík treba vo všetkých spoločnostiach vnímať ako jeden z najdôležitejších prvkov dobrého riadenia spoločnosti,

G.  keďže jeden z prvých krokov, ktoré Komisia urobila po kríze, riešil problém politiky odmeňovania doplnením odporúčaní Komisie 2004/913/ES a 2005/162/ES, ktorých cieľom bolo zaistiť vhodnú politiku odmeňovania stanovením najlepších postupov pri jej tvorbe, o nové odporúčanie týkajúce sa režimu odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností a zverejnením odporúčania pre politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb,

H.  keďže stupeň odporúčaní sa líši podľa typu spoločnosti a náležitá pozornosť sa prikladá jej veľkosti, vnútornej organizácii a komplexnosti jej činností; keďže takto sa môže rozlišovať medzi finančnými spoločnosťami (kótovanými alebo nekótovanými) a kótovanými nefinančnými spoločnosťami, ako aj medzi rozličnými odvetviami finančného priemyslu, napríklad bankovníctvom, poisťovníctvom a správou fondov,

I.  keďže v kontexte odmeňovania treba zvážiť niekoľko otázok, napríklad i) systémy odmeňovania vrátane ich štruktúry, transparentnosti a symetrie, ako aj súvislosť medzi odmeňovaním a stimulom, ii) postup vymedzenia systémov odmeňovania vrátane vymedzenia zúčastnených strán, úloh a zodpovedností, iii) kontrola nad systémami odmeňovania s osobitným zreteľom na akcionárov, iv) celková odmena vrátane miezd a dôchodkov,

J.  keďže niektoré aspekty najdôležitejších zásad uvedených v odporúčaniach sú stále nejasné a musia sa náležite uviesť do praxe, napríklad koncepcia výkonnostných kritérií, ktoré by mali pomôcť vytvoriť vzťah medzi mzdou a výkonom, pojem „neprimeraný výkon“ v prípade odstupného, odstupné a premenlivé zložky odmeňovania v odvetví finančných služieb,

K.  keďže vzhľadom na opakujúce sa problémy pri vymedzení vzťahu medzi mzdou a výkonom by sa pozornosť mala zamerať na účinnosť postupu stanovenia politiky odmeňovania, ako aj na transparentnosť, pričom obe by mali vychádzať z kvalitného riadenia definovaného a posúdeného vo vzťahu k vhodnému časovému rámcu, ktorý by mal byť strednodobý až dlhodobý, aby sa predišlo nebezpečným, neudržateľným politikám riadenia rizík s krátkodobým až veľmi krátkodobým zameraním, pričom by mali byť vymedzené a oddelené úlohy a zodpovednosť zúčastnených strán,

L.  keďže prijaté riešenia by nemali byť univerzálne a spoločnosti by si mali zachovať pružnosť pri úpravách systému podľa vlastných potrieb,

M.  keďže je potrebné následné hodnotenie výkonu a politiky odmeňovania,

N.  keďže sa potvrdilo, že transparentnosť je dôležitým prvkom dobrého riadenia; keďže by sa nemala redukovať len na zverejňovanie, ale mala by znamenať, že spoločnosti dokážu vysvetliť výber konkrétnej politiky odmeňovania,

O.  keďže zverejnenie politiky odmeňovania riadiacich pracovníkov v jasnej a ľahko pochopiteľnej forme by v zásade malo byť užitočné pre postup rozhodovania o politike odmeňovania, a to najmä zo strany akcionárov; takéto zverejnenie by mohlo zahŕňať podrobné informácie v rámci ročnej účtovnej závierky alebo správy o celkovom odmeňovaní a ďalších výhodách udelených jednotlivým riadiacim pracovníkom,

P.  keďže cieľom spoločnosti by malo byť konštruktívne zapojenie akcionárov a zamestnancov; keďže si to vyžaduje preskúmanie ďalších opatrení na účinné zapojenie akcionárov do formovania politiky spoločnosti v oblasti odmeňovania (napríklad v Nemecku zavedená možnosť, aby spoločnosti žiadali akcionárov o súhlas s viacúrovňovým odmeňovaním formou poradného hlasu), a to najmä preto, že akcionári nie sú vždy ochotní alebo pripravení zohrať aktívnejšiu rolu; keďže by to tiež mohlo znamenať, že treba preskúmať možnosti, ktoré by zaistili skôr aktívne ako reaktívne správanie akcionárov voči riadiacim pracovníkom,

Q.  keďže najmä kótované spoločnosti sa vyznačujú častou neúčasťou akcionárov na riadení, a preto by sa malo podporovať využívanie elektronického hlasovania na valných zhromaždeniach akcionárov,

R.  keďže existujúce právne predpisy o informovaní pracovníkov a ich konzultácii v otázkach riadenia podnikov sa musia riadne uplatňovať, aby bol možný skutočný dialóg s riadiacimi pracovníkmi a jasné vymedzenie režimu odmeňovania a cieľov, ktoré chcú podniky dosiahnuť,

S.  keďže stanovovanie kritérií pre odmeňovanie riadiacich pracovníkov a určovanie výšky tohto odmeňovania patrí do právomoci správnych rád podnikov,

T.  keďže dobrovoľné normy majú zásadný význam pre zvyšovanie výkonu vrcholových orgánov a môže byť potrebné preskúmanie osvedčených postupov,

U.  keďže cieľom by malo byť vytvorenie kompetentných predstavenstiev a dozorných rád schopných objektívneho a nezávislého úsudku; keďže by sa mala hodnotiť účinnosť a efektívnosť vrcholových orgánov,

V.  keďže vzhľadom na známe nedostatky súčasného systému riadenia podnikov by mali určité percento (napríklad jednu tretinu) riadiacich pracovníkov (členov predstavenstva) tvoriť odborníci, ktorí by mali byť odmeňovaní prostredníctvom akcionárov, ktorým by sa výlučne zodpovedali a boli podriadení; keďže ich zodpovednosť a podriadenosť by sa mala filtrovať prostredníctvom odborných znalostí,

W.  keďže legislatívny postup v tejto oblasti by mohol byť komplikovanejšou a zdĺhavejšou možnosťou ako prijatie odporúčaní a prístup tzv. mäkkého práva nepostačuje,

X.  keďže Komisia plánuje pripraviť na základe odporúčaní legislatívne návrhy na zaradenie systémov odmeňovania do rozsahu pôsobnosti prudenciálneho dohľadu a konkrétne navrhla revidovať smernicu o kapitálových požiadavkách; keďže Komisia má v úmysle preskúmať dodatočné opatrenia týkajúce sa nebankových finančných služieb,

Y.  keďže odporúčania vydané Komisiou v súvislosti s kótovanými spoločnosťami nemusia nevyhnutne predstavovať vhodné všeobecné usmernenia na vypracovanie najlepších postupov v nekótovaných spoločnostiach,

Z.  keďže jednotné a súdržné uplatňovanie každého nástroja prijatého v tejto oblasti v rámci celej EÚ a všetkými relevantnými stranami má zásadný význam,

1.  víta kroky zamerané na riešenie deontologických aspektov riadenia spoločností, o ktorých počas nedávnej finančnej krízy vyšlo najavo, že zďaleka nie sú vyriešené; v tejto súvislosti víta obe odporúčania vydané Komisiou;

2.  poukazuje na skutočnosť, že prístup tzv. mäkkého práva však nie je uspokojivý;

3.  preto víta prvý legislatívny návrh Komisie umožňujúci zákonodarcom EÚ náležite riešiť príslušné otázky, t. j. zmenu a doplnenie smernice o kapitálových požiadavkách;

4.  podporuje zásady, ktoré Komisia zaradila do svojich odporúčaní z 30. apríla 2009, a to v prvom rade v oblasti režimov odmeňovania a systémov riadenia, pokiaľ ide o odmeňovanie riaditeľov a manažérov kótovaných spoločností, a v druhom rade v oblasti režimov odmeňovania a procesu navrhovania a vykonávania politiky odmeňovania (riadenie), transparentnosti politiky odmeňovania a prudenciálneho dohľadu (monitorovanie) vo finančnom sektore, ale zdôrazňuje, že členské štáty tieto odporúčania neuplatnili v uspokojujúcej miere;

5.  trvá na tom, že EÚ potrebuje dlhodobý pracovnoprávny, sociálny a environmentálny model, ktorý bude v súlade so všeobecným záujmom spoločností, akcionárov a pracovníkov, ako aj novou finančnou architektúrou založenou na systéme prudenciálnych a deontologických pravidiel a na orgánoch dohľadu so záväznými právomocami na vnútroštátnej a európskej úrovni; zároveň sa domnieva, že finančný sektor by mal plniť potreby reálnej ekonomiky, pomáhať pri podpore udržateľného rastu a preukazovať najvyšší možný stupeň spoločenskej zodpovednosti;

6.  pripomína, že okrem opatrení na pomoc reálnemu hospodárstvu majú počas obnovy hospodárstva zásadný význam opatrenia na ochranu zamestnanosti, odbornej prípravy a pracovných podmienok a všetky zainteresované strany by ich mali zohľadňovať;

7.  konštatuje, že politiky odmeňovania, ktoré sú predpokladom zdravého, udržateľného riadenia, nie sú nevyhnutné len z deontologických dôvodov, ale vo veľkej miere aj z dôvodov hospodárskych, keďže politiky tohto typu majú priamy dosah na aktíva a rozvojové perspektívy samotných spoločností, na hospodárstvo vo všeobecnosti a na zachovávanie a zabezpečovanie vysokej miery zamestnanosti;

8.  domnieva sa, že opatrenia týkajúce sa politík odmeňovania riaditeľov bánk a úverových inštitúcií musia byť viac než len obyčajnými odporúčaniami a musia sa preto pretaviť do záväzných opatrení prepojených so systémami dohľadu, aby spoločnosti neboli z dôvodu pohyblivej časti odmeňovania (prémie, opcie na kúpu akcií a stimuly) nútené k príliš riskantnej investičnej politike a politike riadenia, ktorá nezohľadňuje dôsledky na reálne hospodárstvo;

9.  zdôrazňuje, že politiky riadenia podnikov a odmeňovania musia byť v súlade so zásadami mzdovej parity a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, ktoré sú zakotvené v zmluvách a smerniciach EÚ, a musia tieto zásady podporovať;

10.  vidí potrebu ďalšieho európskeho legislatívneho konania s cieľom vyriešiť problém nejednotných pravidiel odmeňovania v spoločnostiach v jednotlivých členských štátoch v prípadoch, keď sa vedúci pracovníci presúvajú z jedného členského štátu do iného v rámci (holdingovej) spoločnosti, resp. z jednej spoločnosti do druhej v rôznych členských štátoch, alebo keď spoločnosti využívajú slobodu pohybu na vnútornom trhu napríklad formou cezhraničných fúzií;

11.  považuje za dôležité zdôrazniť význam všeobecnej spoločenskej zodpovednosti rozhodovacích orgánov spoločností pre udržateľný, dlhodobý rozvoj firiem so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ a ako povinnosť od týchto orgánov očakáva, že stanovia takú štruktúru pre odmeňovanie riadiacich pracovníkov podniku, ktorá zohľadňuje tento cieľ a je transparentná pre európsku verejnosť;

12.  naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla konkrétne zmeny a doplnenia právnych predpisov pre oblasť finančných služieb a zabezpečila tým súlad medzi bankovými a nebankovými inštitúciami v oblasti odmeňovania; navyše vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy v oblasti práva obchodných spoločností a tým pomohla pri riešení otázok riadenia spoločností a zabezpečovaní súladu v politike odmeňovania pre všetky typy spoločností;

13.  vyzýva Komisiu, aby podporila a povzbudila účinné uplatňovanie opatrení prijatých na úrovni EÚ, pričom by sa zamerala predovšetkým na cezhraničné spoločnosti, a aby splnila svoj záväzok predložiť hodnotiacu správu o realizácii oboch odporúčaní členskými štátmi; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby do záverov hodnotiacej správy zaradila harmonogram príslušných legislatívnych a nelegislatívnych činností, ktoré by zrejme mali nasledovať;

14.  žiada, aby sa účinne uplatňovali pravidlá týkajúce sa konzultácie a účasti zamestnancov stanovené v smernici 2001/86/ES(5), ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti;

15.  vníma európsku spoločnosť (SE) ako vhodnú platformu pre najlepšie postupy s cieľom dosiahnuť začlenenie etických zásad do spôsobu riadenia cezhraničných podnikov a uviesť ich do praktického využívania;

16.  vyzýva členské štáty, aby účinne uplatňovali opatrenia ako smernica o výkone práv akcionárov v EÚ s cieľom odstrániť prekážky a zvýšiť účasť akcionárov na hlasovaní, najmä pokiaľ ide o cezhraničné hlasovanie;

17.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa aktívne zapojili do preskúmania postupov spoločností a zmien kultúry podnikania;

18.  žiada o podporu pre menovanie väčšieho počtu žien do riadiacich funkcií na základe odporúčania Komisie zaviesť systém pre obsadzovanie miest v rozhodovacích orgánoch spoločností, ako aj miest v iných orgánoch a pracovných miest všeobecne;

19.  navrhuje, aby vnútroštátne orgány dohľadu pri prísnejšom posudzovaní nezávislosti členov riadiacich orgánov podniku vypracovali účinnejšie mechanizmy na boj proti korupcii, ktorých uplatňovanie umožní nielen posilniť etické riadenie podnikov, ale môže zvýšiť aj ich hospodársku výkonnosť;

20.  podporuje vypracovanie jednotných a súhrnných usmernení týkajúcich sa riadenia rizík, ktoré, ako sa zdá, v súčasnosti upravujú rôzne kódexy a normy platné v jednotlivých členských štátoch len čiastočne;

21.  zdôrazňuje, že v prípade hospodárskych trestných činov existuje možnosť trestného stíhania jednotlivých členov predstavenstva spoločnosti zodpovedných za tieto zločiny;

22.  vyzýva Komisiu, aby podporovala uplatňovanie usmernení pre najlepšie postupy pre nekótované spoločnosti, ktoré sú upravené takým spôsobom, aby zohľadňovali osobitné charakteristiky a odlišnosti takýchto podnikov;

23.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17.
(4) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.
(5) Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia