Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0113/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0113/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.10
CRE 18/05/2010 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0166

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 489kWORD 132k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση
P7_TA(2010)0166A7-0113/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση» (2009/2159(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2000 και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, και ιδίως τα άρθρα 23 και 28,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της 13ης Δεκεμβρίου 2006, και ιδίως τα άρθρα 7 και 24,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2009, σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση». Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση» – Έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2009, σχετικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη και για τις μελλοντικές προοπτικές του ανανεωμένου πλαισίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (2011)(7),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Μαρτίου 2005(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, σχετικά με μια «ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα», κύρια προτεραιότητα της οποίας είναι οι νέοι και τα παιδιά(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής(10),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του σχετικά με τη μεγαλύτερη εστίαση στην ενδυνάμωση των νέων στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0113/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε δράσεις για τους νέους έχουν ζωτική σημασία για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες το ποσοστό των νέων στο σύνολο του πληθυσμού μειώνεται συνεχώς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι νέοι αποτελούν πρόσθετη αξία για την κοινωνία, πράγμα που πρέπει να αναγνωρίζεται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές γενεές έχουν, κατά τη διαμόρφωση των σύγχρονων πολιτικών, μεγάλη ευθύνη έναντι των νέων και των μελλοντικών γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι αναλυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των νέων προκειμένου αυτοί να έχουν λόγο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικά εργαλεία όσον αφορά τις πολιτικές για τους νέους, ωστόσο τα εργαλεία αυτά πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη, να γνωστοποιούνται στους πολίτες και να ενσωματώνονται,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση δεν αποτελεί απλώς αμειβόμενη εργασία αλλά και παράγοντα κοινωνικοποίησης και ενδεχομένως σημαντική πηγή στήριξης, υποδομής και διαμόρφωσης της προσωπικότητας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή ανασφάλεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να απέχουν από τη δημιουργία οικογένειας ή να την αναβάλουν, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά τις δημογραφικές εξελίξεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της Ευρώπης είναι σήμερα εκτεθειμένοι σε αυξανόμενη ανεργία και πλήττονται σοβαρά από την οικονομική κρίση, ενώ ειδικότερα οι νέοι με λιγότερα προσόντα πλήττονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από την ανεργία και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι νέοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, πράγμα που τους εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και μακροπρόθεσμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των νέων σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και να προαχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες δια βίου μάθησης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επειγόντως να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα προβλήματα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού, ιδίως μεταξύ των εφήβων και των νέων που κρατούνται στις φυλακές,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη στέγαση και το περιβάλλον έχουν μείζονα σημασία για τους νέους και μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και το μέλλον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την υγεία,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, ενώ θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, απαιτούν στήριξη προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές δεν περιλαμβάνονται ρητώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στο ψήφισμα του Συμβουλίου, μολονότι έχουν ζωτική σημασία για τους νέους και επηρεάζουν σοβαρά την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των μελλοντικών γενεών· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στους τομείς δράσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δεν αποτελεί μόνο σημαντικό μέσο ενδυνάμωσης των νέων αλλά συμβάλλει επίσης και στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εργασίας των νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τους νέους ως μία σημαντική δραστηριότητα ελευθέρου χρόνου για και από νέους αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνειδητοποίηση της σημασίας και η εμπειρία της συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα ενισχύει την κατανόηση της δημοκρατίας και την ενεργό συμμετοχή σε αυτήν και τις διαδικασίες της,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπέρ των νέων πρέπει να γνωστοποιείται καλύτερα σε αυτούς προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε αυτά,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική πολιτική για τη νεολαία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής συνείδησης,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση'·

2.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)·

3.  επισημαίνει ότι ο ορισμός της έννοιας «νεολαία» έχει διαφορετικό περιεχόμενο στα επιμέρους κράτη μέλη· σημειώνει ότι η έννοια αυτή επηρεάζεται από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και ότι το γεγονός αυτό αφήνει περιθώρια διαφορετικής προσέγγισης από κάθε κράτος μέλος·

4.  φρονεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα και κονδύλια πρέπει να ανταποκρίνονται στους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για τους νέους·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, όπως η προώθηση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο, η ειδική μέριμνα για τους νέους αθλητές και τις αθλήτριες και η νομική εκτέλεση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Βασικές παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για τη νεολαία

6.  αναγνωρίζει ότι η ενισχυμένη Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ), λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, αποτελεί, παρά τις αδυναμίες της, όπως η περιορισμένη χρήση της, οι ελλείψεις νομιμοποίησης, η απουσία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ειδικών και των εκλεγμένων πολιτικών, η έλλειψη κατάλληλης ενσωμάτωσης στις εθνικές προτεραιότητες και ο κίνδυνος «σύγχυσης αρμοδιοτήτων» μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, κατάλληλο μέσο για συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού πρέπει να ενισχυθεί·

7.  υπογραμμίζει ότι η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού πρέπει να εφαρμόζεται με ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους όλων των συμμετοχόντων προκειμένου να αποδώσει βέλτιστα αποτελέσματα· πιστεύει ότι η ατελής εφαρμογή αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη των τεθέντων στόχων·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής αυτής και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αντιπροσώπους της νεολαίας να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή μιας στρατηγικής για τη νεολαία·

9.  ζητεί μετ' επιτάσεως στενότερη συνεργασία σε θέματα νεολαίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου και τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΑΜΣ·

10.  χαιρετίζει τον σαφή ορισμό της διττής προσέγγισης, την εισαγωγή μεθόδων εργασίας και ιδίως τον σαφή κατάλογο μέσων εφαρμογής από το Συμβούλιο· ζητεί τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κύκλων εργασίας· ζητεί να βασίζεται η συνεργασία στην Ευρώπη στον τομέα της νεολαίας σε ασφαλείς εκτιμήσεις, να είναι στοχοπροσηλωμένη και συγκεκριμένη·

11.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σαφείς και φιλικοί για τον χρήστη δείκτες που διευκολύνουν τη βελτίωση, διεύρυνση και ενημέρωση της πραγματικής μας γνώσης για την κατάσταση των νέων ανθρώπων και τη μέτρηση και σύγκριση της προόδου στην εφαρμογή κοινών στόχων· υπογραμμίζει τη σημασία διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται το στάδιο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· υπογραμμίζει ότι και οι εκθέσεις προόδου των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να ενισχύεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης του τρόπου εξέλιξης και αλλαγής της ζωής των νέων στην Ευρώπη προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου·

13.  θεωρεί ότι η ομαδική αλληλοδιδακτική μάθηση πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ως μέσο διευκόλυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και συμβολής στη συνεκτικότητα των δράσεων σε εθνικό επίπεδο·

14.  φρονεί ότι, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η διαμόρφωση των πολιτικών για τη νεολαία και των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν κατά τρόπο ακριβή και διαφανή· φρονεί, ειδικότερα, ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ πρέπει να ανατροφοδοτούν τη διαμόρφωση των πολιτικών για τη νεολαία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία εν γένει και αντιστρόφως·

15.  τονίζει περαιτέρω την ανάγκη για μια εις βάθος ανάλυση των υφιστάμενων και ήδη εφαρμοζόμενων προγραμμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να επιτευχθούν απαραίτητες βελτιώσεις των προγραμμάτων στο μέλλον·

16.  τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν και να προσαρμοσθούν τα προγράμματα και τα κοινωνικά κονδύλια της ΕΕ για τη νεολαία, να διευκολυνθεί η πρόσβαση και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες πρόσβασης σε αυτά· τονίζει τη μεγάλη σημασία της εξεύρεσης μιας πρακτικής και μη γραφειοκρατικής προσέγγισης στον τομέα αυτό με στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βελτίωση της ζωής των νέων· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην εφαρμογή των προγραμμάτων για τη νεολαία προκειμένου να καταστεί δυνατόν να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους·

17.  τονίζει το σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων Comenius, Erasmus και Leonardo da Vinci στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης· επαναλαμβάνει την πολιτική του προτεραιότητα να θεωρεί τα προγράμματα αυτά ως ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, ιδίως όσον αφορά την επόμενη γενεά πολυετών προγραμμάτων·

18.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της κινητικότητας των νέων εντός της Ευρώπης και ότι, στα προγράμματα για την κινητικότητα, πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη και μέριμνα για τις ανταλλαγές νέων εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης·

19.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει, στα νέα προγράμματα για την κινητικότητα, ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα των νέων εργαζομένων και για το σκοπό αυτό ζητεί το ειδικό καθεστώς θεωρήσεων που ισχύει σήμερα για τους φοιτητές να επεκταθεί και στους νέους εργαζομένους·

20.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο να καταστούν ευρύτερα γνωστά τα προγράμματα για τους νέους·

21.  αναγνωρίζει ότι η βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των νέων αποτελεί διατομεακή αποστολή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε τομέα πολιτικής· παροτρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία τομέων για τη νεολαία σε όλες τις υπηρεσίες και τα υπουργεία πράγμα που θα ενισχύσει τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για τη νεολαία· καλεί επίσης την Επιτροπή να διορίσει «υπεύθυνους για τη νεολαία» στις Γενικές Διευθύνσεις της και να τους παράσχει σχετική επιμόρφωση· είναι της άποψης ότι ο στόχος πρέπει να έγκειται στην αξιολόγηση των εγγράφων της Επιτροπής υπό το φως των στόχων της πολιτικής για τη νεολαία· ως εκ τούτου, χαιρετίζει με έμφαση τη διατομεακή προσέγγιση ως απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη ενός μέγιστου επιπέδου αποτελεσματικότητας· φρονεί ότι η ένταξη θεμάτων που αφορούν τη νεολαία σε όλους τους τομείς πολιτικής αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής για τη νεολαία·

22.  τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης της διαγενεακής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υιοθέτησης της αρχής αυτής από τα κράτη μέλη για τη δίκαιη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των γενεών·

Τομείς δράσης

23.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους νέους και ότι συνεπώς η κρίση αυτή θα πρέπει να επηρεάσει καθοριστικά τις προτεραιότητες στους τομείς δράσης· εκτιμά ότι αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας σειράς μέτρων που θα υποστηρίζουν τη στρατηγική εξόδου στον κοινωνικό τομέα και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επανεξέταση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Γενικές αρχές που διέπουν κάθε πεδίο δράσης

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης κάθε είδους διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των νέων, όπως η διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία και το γενετήσιο προσανατολισμό·

25.  τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των νέων ως ομάδα προτεραιότητας στο κοινωνικό όραμα της ΕΕ·

26.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη παροχής αποτελεσματικής και εξατομικευμένης στήριξης σε νέους με αναπηρίες καθώς και πραγματικές και ίσες ευκαιρίες στην σωματική, αισθητηριακή και γνωστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στη διαχείριση των δημοσίων και κοινωνικών υποθέσεων·

27.  ζητεί να ληφθούν μέτρα που διασφαλίζουν τον σεβασμό της ποικιλομορφίας και την επιτυχή ενσωμάτωση νέων και παιδιών·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν διατομεακούς δεσμούς μεταξύ πολιτικών για τη νεολαία και την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και άλλων πολιτικών·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενής διασύνδεσης των πολιτικών για τους νέους και τα παιδιά·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

30.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αλληλόδραση μεταξύ των πλευρών του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία) ως κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· συνιστά θερμά την προώθηση κοινών κριτηρίων για ισχυρότερη αμοιβαία αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την επιτάχυνση, π.χ., της έγκρισης του συστήματος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) για την αναγνώριση των προσόντων, της διαφάνειας και της επικύρωσης των δεξιοτήτων·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες προκειμένου να επενδύσουν σε κατάλληλες δεξιότητες για θέσεις απασχόλησης με ζήτηση και τα ενθαρρύνει να συνδέσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για τη βραχυπρόθεσμη επαγγελματική κατάρτιση (όπου εξακολουθεί να απαιτείται) και να εφαρμόσουν, οσάκις αυτό είναι δυνατόν, την επικύρωση των δεξιοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων·

32.  εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό νέων ολοκληρώνει την περίοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης·

33.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μίας αυξημένης χρηματοδότησης, να προωθήσουν την κινητικότητα όλων των νέων για τους σκοπούς της μάθησης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την απόκτηση μαθησιακής και εργασιακής εμπειρίας· τονίζει τη σημασία της κινητικότητας των νέων και σε όμορες με την ΕΕ περιοχές, ιδίως διευκολύνοντας την ευρεία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία·

34.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν στους στρατηγικούς στόχους και να επιτύχουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»), ιδίως όσον αφορά τα άτομα που υπολείπονται σε βασικές δεξιότητες και εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν επαρκείς διαύλους προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες που έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα να επανέλθουν σε αυτό και να διασφαλίσουν ότι για εκείνους που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης υπάρχουν κατάλληλα μέσα για να προχωρήσουν σε ανώτερη εκπαίδευση και προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα και να προσφέρουν στοχευμένα προγράμματα για νέους που υστερούν ή έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο λόγω δυσχερών συνθηκών ή απουσίας επιλογών·

36.  τονίζει τη σημασία της παροχής στους νέους πρόσβασης σε καθοδήγηση και παροχή συμβουλών όσον αφορά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στα παιδιά και τους νέους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των οικογενειών τους, το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση διευκολύνοντάς τους να αποκτήσουν, διατηρώντας τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και γλώσσα, την απαραίτητη γνώση της γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής και τη γνώση του πολιτισμού του ως μέσου για την ενσωμάτωση·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους νέους ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και οικονομικών δυνατοτήτων και να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για μειονεκτούντες νέους, προερχόμενους από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς τόσο στον τομέα της τυπικής όσο και στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός νέου, αποτελεσματικού και συνεχούς συστήματος κατάρτισης καθηγητών προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας·

41.  τονίζει τη σημασία της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

42.  τονίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη θετικής προσωπικής στάσης ζωής·

Απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα

43.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των νέων που πλήττονται από την ανεργία, την υποαπασχόληση ή την εργασιακή ανασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης· υποστηρίζει με έμφαση την πρόσκληση που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει μια προοπτική για τη νεολαία στη στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010 και στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και να υποστηρίξει τη συνέχιση των πρωτοβουλιών σύμφωνα με τους συνολικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Νέους· υποστηρίζει με έμφαση την πρόταση για την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για τους νέους στα προγράμματα ανάκαμψης που καταρτίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

44.  υπογραμμίζει τη ζωτική ανάγκη της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και φρονεί ότι η ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για το 2020 πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει πλήρως από την κρίση με έναν ταχύτερο προσανατολισμό προς μια οικονομία καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό ζητεί μετ' επιτάσεως η ανανεωμένη ατζέντα να επικεντρωθεί περισσότερο στους νέους·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα κατά της εργασιακής ανασφάλειας και των κακών συνθηκών εργασίας που βιώνουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και να υποστηρίξουν ενεργητικά τη συμφιλίωση της απασχόλησης με την προσωπική και οικογενειακή ζωή·

46.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διαγενεακή διάσταση στις πολιτικές τους για την ενίσχυση της απασχόλησης·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε όλες τις μορφές απασχόλησης υπό καλές συνθήκες εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας που αποτελεί διασπάθιση ταλέντων· προς την κατεύθυνση αυτή συνιστά τη βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών ασκήσεων που παρέχονται καθώς και τα δικαιώματα των ασκουμένων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης εφοδιάζει τους νέους με προσόντα και οδηγεί σε αμοιβόμενες θέσεις εργασίας·

48.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης, να εφαρμόσουν πολιτικές κοινωνικής προστασίας για μειονεκτούντες νέους, να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στους νέους της περιφέρειας και των αστικών κέντρων και να παράσχουν ειδική υποστήριξη στις νέες μητέρες·

49.  υπενθυμίζει τον κίνδυνο της διαρροής εγκεφάλων και τις αρνητικές συνέπειες για τις χώρες προέλευσης των νέων· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές συγκράτησης των νέων σε χώρες και περιφέρειες επιρρεπείς στην εξωτερική μετανάστευση, η οποία λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως διαρροή εγκεφάλων, αναπλήρωση δεξιοτήτων και φθηνή, ευέλικτη, ανειδίκευτη και συχνά εποχική εργασία·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται ανισότητα στις απολαβές μεταξύ νέων ανδρών και νέων γυναικών λόγω φύλου·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή δικαιώματα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης επιτυγχάνοντας μία ισορροπία μεταξύ ευλυγισίας και ασφάλειας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τη συνολική δυνατότητα μεταφοράς κεκτημένων κοινωνικών δικαιωμάτων προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική προστασία νέων εργαζομένων που έχουν επιλέξει την κινητικότητα·

53.  τονίζει τη σημασία των περιόδων πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις και ιδρύματα κατά τη διάρκεια των σπουδών, πράγμα που μπορεί να καταστήσει ευκολότερη στη συνέχεια την εξεύρεση εργασίας·

54.  προτείνει να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων με τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη για το σκοπό αυτό της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δομών και δικτύων με την παρότρυνση των νέων να καταστούν αυτοαπασχολούμενοι και να χρησιμοποιούν μικροπιστωτικά και μικροχρηματοδοτικά μέσα· τονίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης·

55.  υποστηρίζει την ανάγκη για συνέργια μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιχειρήσεων καθώς και προηγμένες μορφές ενοποίησης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες για νέους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων που συμπληρώνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα·

57.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών για τη συμφιλίωση εργασιακής και ιδιωτικής ζωής και την ενθάρρυνση των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια· τονίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλισθεί ένα επαρκές εισόδημα για τους νέους προκειμένου αυτοί να μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις, όπως η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας·

Υγεία, ευζωία και περιβάλλον

58.  υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις των κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών καθώς και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των νέων και ζητεί να ληφθούν διατηρήσιμα μέτρα στον τομέα αυτό·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον·

60.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι το πλαίσιο συνεργασίας δεν αναφέρεται στις πολιτικές για τους καταναλωτές· φρονεί ότι ορισμένα προβλήματα υγείας μπορεί να σχετίζονται με την παραγωγή και την κυκλοφορία στην αγορά μη υγιεινών ειδών διατροφής·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών για τους καταναλωτές και το περιβάλλον το γεγονός ότι οι νέοι και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι· τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των νέων καταναλωτών μέσω δράσεων όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς καταπολέμησης της χρήσης των ναρκωτικών, των επιβλαβών συνεπειών των αλκοολούχων ποτών, του καπνίσματος και άλλων μορφών εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, ιδίως μέσω της πρόληψης και αποκατάστασης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και τη στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των επιβλαβών συνεπειών των αλκοολούχων ποτών και άλλων μορφών εξάρτησης·

63.  υπενθυμίζει επίσης ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι εκτεθειμένοι σε μία πληθώρα σκηνών βίας στα μέσα επικοινωνίας· προτείνει να ερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την εξάλειψη των επιπτώσεων στην ψυχική τους υγεία·

64.  συνιστά να παρέχεται καθοδήγηση στους νέους κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσω πολιτικών διαφώτισης στα μέσα επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση τους·

65.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ενημέρωσης των νέων για θέματα σεξουαλικής αγωγής για την προάσπιση της υγείας τους·

66.  εφιστά την προσοχή στα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα εγκυμοσύνης ανηλίκων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν και να διαφωτίσουν τους νέους για το πρόβλημα αυτό·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα παιδιά και οι νέοι μετανάστες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των οικογενειών τους, να έχουν πρόσβαση σε βασική ιατρική περίθαλψη·

68.  τονίζει τον ρόλο του αθλητισμού ως συνόλου δραστηριοτήτων που προωθεί υγιείς τρόπους ζωής για τους νέους και που υποστηρίζει την ομαδικότητα, τη δικαιότητα και την υπευθυνότητα, καθώς και τον ρόλο της ενημέρωσης των νέων για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα· ζητεί την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για νέους με αναπηρίες·

69.  καλεί τα κράτη μέλη, στις προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν στον αθλητισμό, να λάβουν υπόψη τους τις συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν τα φύλα και επίσης να υποστηρίξουν τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα·

70.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης εκστρατειών ενημέρωσης της νεολαίας για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης και την υποστήριξη του καθαρού αθλητισμού·

Συμμετοχή

71.  τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου και της διαβούλευσης με τους νέους σε μόνιμη βάση· ενθαρρύνει με έμφαση την προώθηση της συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό και διεθνές) στη διαμόρφωση των γενικών πολιτικών, και, ειδικότερα, της πολιτικής για τη νεολαία και όχι μόνο, μέσω συνεχούς διαρθρωμένου διαλόγου·

72.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί η μέθοδος της διαβούλευσης με τους νέους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη ένα ευρύ φάσμα απόψεων των νέων· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης δομών στο πλαίσιο των οποίων όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται, να επηρεάζουν ισότιμα τις πολιτικές και τις αποφάσεις και να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται για τη δημιουργία των δομών αυτών·

73.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις οργανώσεις της νεολαίας, και σε τοπικό επίπεδο, στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής·

74.  υπογραμμίζει τη σημασία των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της νεολαίας στον διαρθρωμένο διάλογο και συνιστά στην Επιτροπή να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των εθνικών συμβουλίων νέων όσον αφορά θέματα προτεραιότητας για τους νέους·

75.  συμφωνεί με τη συχνά υποστηριζόμενη άποψη για την ανάγκη αναγνώρισης και στήριξης των οργανώσεων των νέων και της μεγάλης συνεισφοράς τους στη μη τυπική εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν και να ενισχύσουν τοπικά κοινοβούλια νέων και συμβούλια και να θεσπίσουν αντίστοιχα προγράμματα·

76.  τονίζει την ανάγκη συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού και ευρύτερων κατηγοριών νέων, με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας· τάσσεται υπέρ της προώθησης της συμμετοχής από μικρή ηλικία· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό την ιδέα ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ σχολείων, οργανώσεων της νεολαίας και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συνιστά με έμφαση την ευρύτερη αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης·

77.  προτείνει την καθιέρωση προγραμμάτων βράβευσης σε νέους που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, με απώτατο στόχο την καλλιέργεια ενός πνεύματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

78.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι που ζουν σε περιφερειακές και αγροτικές περιοχές και σε φτωχές γειτονιές να συμμετάσχουν ενεργά σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πλαίσιο συνεργασίας δεν προτείνει μια συγκεκριμένη δράση για τη βελτίωση της παρουσίασης των προγραμμάτων της ΕΕ στους νέους και κυρίως σε εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε εκείνους που δεν είναι μέλη πολιτικών, κοινωνικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μία οριστική δέσμευση στο ζήτημα αυτό·

79.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία αποτελεσματική τριμερής ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δημιουργικότητα και πολιτισμός

80.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την ικανότητά τους προς την καινοτομία και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό, τις τέχνες και την επιστήμη·

81.  εκφράζει την έκπληξή του για την απουσία οποιασδήποτε ρητής αναφοράς σε πολιτιστικά ζητήματα στην ανακοίνωση της Επιτροπής· προσθέτει ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να εξαντλούνται στην επιχειρηματικότητα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

82.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη το ρόλο των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος και της οικογένειας· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν επίσης αποφασιστικά στην καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και της ανισότητας και διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό·

83.  τονίζει τη σημασία υποστήριξης και αναγνώρισης της κουλτούρας των νέων κατά την κατανομή κονδυλίων από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αυτό έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων·

84.  χαιρετίζει την πρόταση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου για την προώθηση ειδικής κατάρτισης για τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους στους τομείς του πολιτισμού, των νέων μέσων επικοινωνίας και των διαπολιτιστικών δράσεων·

85.  προτείνει να συμπεριληφθεί η διάσταση των νέων στις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας·

86.  φρονεί ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα (πχ. μουσεία, βιβλιοθήκες και θέατρα) πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις δραστηριότητές τους παιδιά και νέους·

87.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο νέων προκειμένου οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ με πολύ μικρή επιβάρυνση·

Εθελοντικές δραστηριότητες

88.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να κηρύξει το 2011 ως ευρωπαϊκό έτος του εθελοντισμού καθώς και τα μέτρα που εκτίθενται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

89.  πιστεύει ότι ο εθελοντισμός των νέων πρέπει να υποστηριχθεί και με την επέκταση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, και με την παροχή βοήθειας στους μειονεκτούντες νέους να αφιερωθούν στον εθελοντισμό·

90.  θεωρεί ότι, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προπαρασκευαστικής δράσης Amicus, πρέπει να σχεδιασθούν περαιτέρω δράσεις του είδους αυτού·

91.  φρονεί ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές και αμοιβόμενες θέσεις εργασίας αλλά να παράσχουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία·

92.  ζητεί την καθιέρωση και αμοιβαία αναγνώριση ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου εθελοντή» ως συμπλήρωμα του υπάρχοντος «ευρωπαϊκού διαβατηρίου νέων'· το διαβατήριο αυτό θα καταγράφει την οικειοθελή εργασία που επιτέλεσαν τα παιδιά και οι νέοι και θα μπορεί να υποβληθεί ως απόδειξη προσόντων σε δυνητικούς εργοδότες·

Κοινωνική ένταξη

93.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μία ιδιαιτέρως σοβαρή επίπτωση στους νέους·

94.  υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελεί βασική πρόκληση· καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών τους να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των νέων και των μελλοντικών γενεών, ιδίως σε μία περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

95.  τονίζει επίσης την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερα προγράμματα ευαισθητοποίησης για περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι νέοι μετανάστες και όλοι όσοι έχουν ειδικές ανάγκες (οι ανάπηροι, οι νέοι που πρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από ένα διάστημα φυλάκισης, οι άστεγοι, οι περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.)·

96.  αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνειδητοποίησης των νέων με αναπηρία και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν στο μέλλον την πλήρη ένταξη των νέων με αναπηρίες·

97.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη διασφάλιση ισότητας των φύλων από νεαρή ηλικία και σε όλους τους τομείς της ζωής· χαιρετίζει, συνεπώς, ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου αποσκοπεί στη βελτίωση της μέριμνας για τα παιδιά και στην προώθηση του επιμερισμού των υποχρεώσεων μεταξύ των νέων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες·

98.  τονίζει την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά και οι νέοι ότι η διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε τομέα δεν είναι αποδεκτή και να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών εξτρεμισμού·

99.  συνιστά να διασφαλισθεί κατά προτεραιότητα σε κάθε κράτος μέλος ότι κανείς ανήλικος δεν στερείται πρόσβασης στην κοινωνική προστασία·

100.  τονίζει τη σημασία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στο πλαίσιο των τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους σχέδια που εγγυώνται την πρόσβαση στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων στον τομέα των μέσων επικοινωνίας·

Νεολαία και κόσμος

101.  συνιστά να παρασχεθεί άμεση αναπτυξιακή βοήθεια για μέτρα υπέρ των νέων και για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

102.  υποστηρίζει την προώθηση των δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος που δημιουργούν ένα αίσθημα ευθύνης στους νέους, όπως ο εθελοντισμός στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει το γεγονός ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών για Ανθρωπιστική Βοήθεια θα επιτρέψει στους νέους να συμμετάσχουν στο ανθρωπιστικό έργο της ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν πλήρη επίγνωση της ύπαρξής του·

103.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα ενίσχυσης των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του εθελοντισμού των νέων·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ανταλλαγών και αδελφοποίησης με τρίτες χώρες και κοινότητες προκειμένου να προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν σε κοινά σχέδια·

105.  ζητεί τη βελτίωση και ευρεία εφαρμογή του προγράμματος Erasmus Mundus·

o
o   o

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) COM(2009)0200.
(2) SEC(2009)0549.
(3) ΕΕ C 311, 19.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(5) 9169/09.
(6) ΕΕ C 319, 13.12.2008, σ. 8.
(7) 15658/09.
(8) ΕΕ C 292, 24.11.2005, σ. 5.
(9) 11517/08.
(10) SOC/349.
(11) DCE/2008/2193
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0066.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου