Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0192(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0146/2010

Внесени текстове :

A7-0146/2010

Разисквания :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0167

Приети текстове
PDF 279kWORD 36k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0636),

–  като взе предвид член 251, параграф 2, и член 141, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0341/2008),

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 и член 157, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0146/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене ;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 6.5.2009 г., P6_TA(2009)0364.
(2) ОВ С 228, 22.9.2009 г., стр. 107.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 18 май 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета
P7_TC2-COD(2008)0192

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2010/41/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност