Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0192(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0146/2010

Indgivne tekster :

A7-0146/2010

Forhandlinger :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0167

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17279/3/2009 - C7-0075/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0636),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 141, stk. 3, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0341/2008),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 157, stk.3, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0146/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2) EUT C 228 af 22.9.2009, s. 107.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 18. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF
P7_TC2-COD(2008)0192

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2010/41/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik