Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0192(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0146/2010

Ingediende teksten :

A7-0146/2010

Debatten :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Stemmingen :

PV 18/05/2010 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0167

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 32k
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg
Gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 mei 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2008)0636),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0341/2008),

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

–  gelet op artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0146/2010),

1.  keurt onderstaand standpunt in tweede lezing goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1)Aangenomen teksten van 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2)PB C 228 van 22.9.2009, blz. 107.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 18 mei 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad
P7_TC2-COD(2008)0192

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2010/41/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid