Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0162(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0058/2010

Indgivne tekster :

A7-0058/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0169

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I
P7_TA(2010)0169A7-0058/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Ukraine (KOM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0580),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0101/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665) og addendummet hertil (KOM(2010)0147),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 212, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. maj 2010 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0058/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2010/EU om makrofinansiel bistand til Ukraine
P7_TC1-COD(2009)0162

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 388/2010/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik