Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0138(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0054/2010

Внесени текстове :

A7-0054/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0170

Приети текстове
PDF 280kWORD 36k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006) ***I
P7_TA(2010)0170A7-0054/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0510),

–  като взе предвид членове 36, 37 и член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0255/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 42, член 43, параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на Комисията по регионално развитие (A7-0054/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията отново да се отнесе до него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 май 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза
P7_TC1-COD(2009)0138

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 641/2010.)

Правна информация - Политика за поверителност