Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0138(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0054/2010

Indgivne tekster :

A7-0054/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0170

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 38k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder (ændring af forordning (EF) nr. 247/2006) ***I
P7_TA(2010)0170A7-0054/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder (KOM(2009)0510 - C7-0255/2009 - 2009/0138(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0510),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 36, artikel 37 og artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0255/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 42, artikel 43, stk. 2, og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. marts 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0054/2010),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder
P7_TC1-COD(2009)0138

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 641/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik