Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2005(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0134/2010

Předložené texty :

A7-0134/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0171

Přijaté texty
PDF 482kWORD 90k
Úterý, 18. května 2010 - Štrasburk
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011– oddíl I – Parlament
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2011 (2010/2005(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2011 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX(3),

–  s ohledem na zprávu o sestavení předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2011, kterou generální tajemník předložil předsednictvu,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který sestavilo předsednictvo dne 19. dubna 2010 podle čl. 23 odst. 6 a čl. 79 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který vypracoval Rozpočtový výbor podle čl. 79 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu,

–  s ohledem na článek 79 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0134/2010),

A.  vzhledem k tomu, že v zájmu plnění svých úkolů podle Smlouvy Parlament hodlá plně využívat a rozvíjet své výsady, a vzhledem k tomu, že si to vyžádá posílení několika prioritních oblastí a současně je nutný přísný přístup k využívání dostupných zdrojů,

B.  vzhledem k tomu, že v tomto ohledu rozpočtová situace, pokud jde o okruh 5 (správní výdaje), vyžaduje pro rok 2011 více než kdy jindy obezřetný a disciplinovaný přístup k rozpočtu Parlamentu, aby bylo možno sladit politické cíle a jejich financování,

C.  vzhledem k tomu, že přede dvěma lety byl zahájen pilotní postup úzké spolupráce mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem a že tento projekt pokračuje i v rámci rozpočtového procesu pro rok 2010,

D.  vzhledem k tomu, že výsadní pravomoci pléna při schvalování odhadu příjmů a výdajů a konečného rozpočtu budou plně zachovány v souladu s ustanoveními Smlouvy a s jednacím řádem,

E.  vzhledem k tomu, že ve dnech 24. března 2010 a 13. dubna 2010 se uskutečnily dvě předběžné dohodovací schůzky delegací předsednictva a Rozpočtového výboru, na nichž obě delegace projednaly řadu klíčových otázek,

Obecný rámec a celkový rozpočet

1.  konstatuje, že rozpočet na rok 2010 dle návrhu předsednictva činí 1 710 547 354 EUR, což představuje 20,32 % okruhu 5 víceletého finančního rámce (VFR); konstatuje, že navrhovaná míra zvýšení je 5,8 % oproti rozpočtu na rok 2010, včetně návrhu opravného rozpočtu č. 1/2010;

2.  plně si vědom úkolů, které před ním stojí, zastává názor, že v tomto odhadu příjmů a výdajů musí být míra růstu a konečná výše rozpočtu upravena; rozhodl, že v této fázi činí celková výše rozpočtu 1 706 547 354 EUR, což představuje zvýšení o 5,5 % a v rámci okruhu 5 jde o podíl ve výši 20,28 %; před sestavením konečného rozpočtu na podzim 2010 chce rovněž vyjasnit různé otázky a podrobněji prozkoumat navrhovaná opatření, a také zjistit, kde by bylo možno dosáhnout úspor;

3.  připomíná svůj názor, že na základě původních údajů VFR, který byl sjednán v roce 2006 a v platnosti je od roku 2007, by měla být výše jeho výdajů stanovena v okolí tradičního 20% limitu, a to s přihlédnutím k potřebám ostatních orgánů a institucí a k rozpětí, které je k dispozici; bere v tomto ohledu na vědomí požadavky Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů na částku 10 milionů EUR pouze na rok 2010; opakuje, že na okruh 5 může mít vliv také vznik Evropské služby pro vnější činnost; potvrzuje svůj názor, že předsednictvo a Rozpočtový výbor musí spolupracovat na přehodnocení tohoto limitu předtím, než zahájí interinstitucionální dialog o této otázce; navrhuje vytvořit pro tento účel pracovní skupinu, která by měla začít pracovat před koncem července 2010;

4.  požaduje vyjasnění střednědobého finančního plánování pro okruh 5 a plánovaných rozpětí ve výši 109 milionů EUR pro rok 2011, 102 milionů EUR pro rok 2012 a 157 milionů EUR pro rok 2013; domnívá se, že by bylo užitečné dostávat informace o pracovních hypotézách Parlamentu k šesté zprávě generálních tajemníků (říjen 2009), pokud jde o rozpočet a o pracovní místa, ve srovnání s nyní předkládaným návrhem odhadu příjmů a výdajů; chtěl by si udělat jasno v tom, které významné (případné) projekty a personální změny jsou již zařazeny do výše uvedeného plánování na příští 2–3 roky; současně zdůrazňuje, že finanční plánování je pouze nezávazným orientačním nástrojem plánování a že konečné rozhodnutí přijímá rozpočtový orgán;

5.  ačkoli nemá námitek proti principu, že 1% podíl rozpočtu je rozumnou pohotovostní rezervou pro nepředvídané výdaje, souhlasí s návrhem předsednictva vzhledem k velmi napjaté situaci v okruhu 5 stanovit tuto rezervu na 14 milionů EUR;

6.  chápe, že pokud jde o žalobu ve věci platů, kterou právě projednává Soudní dvůr, je celkový „dopad“ pro Parlament v roce 2011, který by mohl v případě rozsudku ve prospěch Komise dosáhnout přibližně EUR 12 milionů, zahrnut v návrhu jako příděl prostředků v různých položkách rozpočtu;

7.  připomíná své předchozí požadavky, že již na jaře, tj. ve fázi, kdy je připravován odhad příjmů a výdajů, by měl být předložen úplný návrh rozpočtu, a následně by očekával, že na podzim budou navrženy již pouze menší či technické změny ve formě tzv. „návrhů na změnu“;

8.  znovu zdůrazňuje význam, který přikládá úzké spolupráci mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem při společném objasňování rozpočtových důsledků rozhodnutí, která mají být přijata; zdůrazňuje také, že v rámci každého rozhodovacího orgánu má zásadní význam používání finančních výkazů, které jeho členům jasně ukazují všechny rozpočtové důsledky;

Konkrétní otázky
Otázky související s Lisabonskou smlouvou

9.  vítá a schvaluje financování návrhů předsednictva týkajících se těchto opatření, tj. vytvoření zvláštní rezervy pro 18 poslanců ve výši 9,4 milionu EUR;

10.  může vyslovit souhlas s tím, že se předsednictvo zaměřuje na posílení odborného poradenství, které má přispět k tomu, aby byla legislativní činnost co nejkvalitnější;

11.  v tomto ohledu podporuje myšlenku, že je třeba v tematických sekcích nalézt vhodnou kombinaci interního a externího odborného poradenství podle toho, jaký druh informací je zapotřebí pro konkrétní projednávaná témata, chtěl by však obdržet bližší vysvětlení toho, zda a jakým způsobem lze navrhované zvýšení počtu zaměstnanců využít pružně, a rád by obdržel více informací o mírách čerpání prostředků v minulých letech a o poptávce výborů po tomto odborném poradenství;

12.  vítá skutečnost, že předsednictvo zohlednilo obavy vyjádřené v souvislosti s poměrem mezi místy AD a AST a oproti původnímu návrhu snížilo počet míst AST o 3; schvaluje prostředky na vytvoření 19 míst AD 5 a 13 míst AST 1 pro tematické sekce podle nynějšího návrhu předsednictva;

13.  souhlasí s tím, že je třeba posílit externí studie, a vítá dohodu mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem na tom, že příslušné prostředky budou navýšeny o 1,7 milionu EUR;

14.  bere na vědomí návrh rozšířit knihovnu o 28 pracovních míst, z nichž 13 míst bude určeno pro službu přípravy stručných podkladů pro poslance (dříve tuto činnost vykonávali smluvní zaměstnanci); schválí financování těchto 13 pracovních míst a jejich zařazení do plánu pracovních míst, pokud bude dána záruka, že budou obsazena na základě výběrového řízení a že se tím dosáhne odpovídajících úspor v prostředcích na smluvní zaměstnance; domnívá se, že další posílení stávajících informačních služeb z hlediska jak finančních, tak lidských zdrojů by mělo jít ruku v ruce s vytvořením uživatelsky vstřícného systému, který by umožnil poslancům snadný přístup ke všem informacím, které Parlament interně produkuje; rozhodl se zapsat do odhadu příjmů a výdajů prostředky na 15 dalších míst, umísťuje však polovinu této částky do rezervy do doby, než obdrží:

   další vysvětlení, jak budou tato místa využita v zájmu zlepšení poradenských služeb pro poslance;
   konkrétní informace o krocích, které učinily předsednictvo a správa, aby zavedly interní systém práce s poznatky, včetně předpokládaného časového rozvrhu pro jeho uvedení do praxe a informací o veškerých úsporách v důsledku racionalizace informačních zdrojů;

15.  domnívá se, že by měla být zajištěna – mj. prostřednictvím internetových stránek Parlamentu – široká obeznámenost se dvěma výše uvedenými službami nepřímé podpory a jejich patřičné zviditelnění, aby je poslanci skutečně využívali;

16.  připomíná své usnesení o pokynech, v němž již požadoval vyhodnocení situace u asistenčních příspěvků, včetně podrobného finančního výkazu celkových nákladů vyplývajících z jejich navrhovaného zvýšení; proto se rozhodl umístit příslušné prostředky do rezervy;

Rozšíření

17.  vítá rozpočtová rozhodnutí v rámci přípravy na rozšíření o Chorvatsko a schvaluje odpovídající prostředky a personální opatření;

Celkový plán pracovních míst

18.  bere na vědomí, že kromě požadavků na 68 pracovních míst souvisejících s Lisabonskou smlouvou a 62 pracovních míst souvisejících s rozšířením (včetně 11 míst pro skupiny) je požadováno 17 pracovních míst na dokončení druhého roku tříletého plánu pro GŘ INLO, který byl schválen v rozpočtovém procesu pro rok 2010, a 30 pracovních míst pro další oblasti, které by nebylo možné pokrýt ani po přesunech 20 zaměstnanců, které připadají v úvahu v roce 2011, což celkem činí 180 nových pracovních míst; požaduje podrobnější informace o pracovních místech, která byla přesunuta nebo převedena od začátku tohoto volebního období, včetně odhadu přesunů a převodů v roce 2010, a pokud je to možné, i pro rok 2011; rozhodl se zapsat do odhadu příjmů a výdajů prostředky na vytvoření těchto míst, umísťuje však do rezervy částku na vytvoření 30 míst pro „ostatní oblasti“, dokud neobdrží analýzu požadovaných informací;

19.  konstatuje, že návrh předsednictva nyní obsahuje 1 místo AD 5 a 1 místo AST 1 pro Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění a 3 místa AD 5 a 1 místo AST 1 pro řízení rizik, neobsahuje však již plánované další 3 miliony EUR pro GŘ ITEC;

20.  konstatuje rovněž, že předsednictvo do návrhu zařadilo dalších 56 pracovních míst pro politické skupiny;

21.  schvaluje opatření a pracovní místa pro rok 2011 podle návrhu pro druhý rok tříletého plánu GŘ INLO schváleného minulý rok;

22.  rád by dostal více informací o přidělování prostředků na smluvní zaměstnance a přehled o čistých nákladech nebo čistých úsporách u prostředků na smluvní zaměstnance, které vyplynou ze schváleného navýšení plánu pracovních míst, zejména v souvislosti s obsazením různých funkcí v oblasti bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a knihovnických služeb interními zaměstnanci;

Budovy

23.  zdůrazňuje, že rozumná politika v oblasti budov bezprostředně souvisí s rozpočtovým procesem na rok 2011 a rovněž s obecnými otázkami udržitelného rozpočtu;

24.  vítá skutečnost, že předsednictvo svým rozhodnutím ze dne 24. března 2010 vyhovělo požadavku Evropského parlamentu na středně- a dlouhodobou politiku v oblasti nemovitostí a budov; vyjadřuje hned od počátku pochybnost nad tím, zda je reálné uskutečňovat souběžně všechny současné a plánované operace v oblasti budov, které by mohly vyplynout ze střednědobé až dlouhodobé strategie v této oblasti; není si jist, zda je možné uskutečňovat tak velký počet projektů v rámci současného VFR, a žádá nezbytná vysvětlení;

25.  v tomto ohledu bere na vědomí návrh předsednictva použít 85,9 milionu EUR účelově vázaných příjmů (které mají být použity pro politiku Parlamentu v oblasti budov) na kanceláře poslanců v Bruselu; připomíná, že každý projekt, který se týká nemovitostí a může mít značný finanční vliv na rozpočet, podléhá konzultaci s rozpočtovým orgánem podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení; připomíná dále, že pokud jde o přenosy, finanční nařízení stanoví, že přenesené účelově vázané příjmy musí být použity jako první; v této souvislosti vítá skutečnost, že Parlament díky úhradě ve výši 85,9 milionu EUR od belgického státu může upřednostnit nové projekty v oblasti nemovitostí, a tím rychleji uskutečnit část střednědobé strategie v této oblasti;

26.  nemůže souhlasit s tím, aby byl tento účelově vázaný příjem vyhrazen pro tento konkrétní projekt v oblasti nemovitostí;

27.  požaduje, aby v budoucnu byly do rozpočtu zapsány nezbytné prostředky podle střednědobého plánu v oblasti nemovitostí; dále požaduje, aby pro velké projekty v oblasti nemovitostí byla vytvořena zvláštní rozpočtová položka, což by usnadnilo střednědobé plánování finančních prostředků na projekty v oblasti nemovitostí a zvýšila by se transparentnost;

28.  konstatuje, že v návrhu předsednictva byly vyčleněny prostředky na přímé předfinancování počáteční fáze stavby nové budovy KAD ve výši 10,2 milionu EUR v položce rozpočtu pro leasingové platby; uznává, že takové dobrovolné předfinancování by pomohlo snížit finanční náklady, avšak vzhledem k extrémně napjaté situaci v roce 2011 se rozhodl pro tento účel zapsat do odhadu příjmů a výdajů nižší částku, a to 6,2 milionu EUR; je ochoten na podzim 2010 tuto částku přehodnotit podle aktuálních údajů o rozpočtové situaci a vývoji politiky Parlamentu v oblasti budov;

Bezpečnost

29.  přikládá velký význam hloubkové revizi bezpečnostní politiky, kterou oznámilo předsednictvo, a v tomto ohledu připomíná, že vždy usiluje o obezřetné využívání zdrojů a zejména o nákladově efektivní rovnováhu mezi interními zaměstnanci a externími pracovníky; žádá předsednictvo, aby pečlivě přezkoumalo provozní a finanční dopady nové strategie s cílem dosáhnout v návrhu rovnováhy mezi otázkami zajištění bezpečnosti na jedné straně a přístupností a otevřeností na straně druhé; zdůrazňuje, že Parlament by měl být i nadále v co největší míře otevřenou a přístupnou institucí; z tohoto důvodu chce od správy obdržet více informací o tzv. „projektu Wiertz“, aby mohl posoudit jeho důsledky z hlediska přístupnosti Parlamentu pro veřejnost;

Strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT)

30.  vítá strukturovanější přístup k IKT a vypracování komplexní strategie v této oblasti; opakuje rovněž, že podporuje dostatečné obsazování funkcí interními zaměstnanci, aby se snížila závislost na externích dodavatelích; poznamenává však, že nová místa již byla poskytnuta během posledních tří let; proto se domnívá, že tato otázka by měla být vyjasněna;

31.  bere na vědomí, že na projekt IT mobility poslanců, zejména na financování mobilních komunikačních prostředků, je vyčleněno 5 milionů EUR; vzhledem k tomu, že jde o poměrně vysokou částku, by rád obdržel více informací;

Otázky související se životním prostředím

32.  vítá mírné zvýšení prostředků na uplatňování systému EMAS a provádění opatření ke snižování emisí CO2, které jsou rozptýleny po celém rozpočtu, a dále zdůrazňuje význam, který této otázce přikládá;

33.  bere v tomto ohledu na vědomí vývoj klíčových výkonnostních ukazatelů od roku 2006, jak je uvádí přehled řízení z hlediska životního prostředí za rok 2008, zejména snížení uhlíkové stopy o 12,9 %, snížení spotřeby elektřiny o 0,8 %, zvýšení spotřeby plynu/ropy/tepla o 7,4 % v roce 2008, po poklesu o 17,5 % v roce 2007, zvýšení emisí z mobility/dopravy o 8,8 %, zvýšení podílu recyklovaného odpadu z 49,8 % v roce 2006 na 55,4 % v roce 2008, zvýšení spotřeby vody o 18,1 % a snížení spotřeby papíru o 16,9 %;

34.  vítá přílohu rozpočtu o řízení v oblasti životního prostředí, která poskytuje dobrý technický přehled o příslušných položkách rozpočtu; uvítal by rovněž v této souvislosti, aby tato příloha obsahovala ve výročních zprávách o EMAS více informací o různé míře uhlíkové stopy v budovách Parlamentu ve Štrasburku, v Bruselu a v Lucemburku a o cestách a dopravě v souvislosti s dílčími zasedáními a prezentovala současné výsledky snižování uhlíkové stopy Parlamentu a aby ilustrovala příznivý dopad na životní prostředí jako výsledek těchto investic a jakékoli úspory, jichž bylo dlouhodobě dosaženo;

35.  vyjadřuje svou podporu provádění opatření s cílem dále snižovat uhlíkovou stopu Parlamentu; vítá v tomto ohledu právě prováděné studie o aspektech budov souvisejících s úsporami energie a způsobech uplatňování mechanismů kompenzace uhlíkových emisí vznikajících při cestách; podporuje také pobídky k používání veřejné dopravy místo aut a dostupnost většího množství jízdních kol ve Štrasburku;

36.  konstatuje, že bod rozpočtu na cestovní výdaje poslanců je vyšší než položka na platy; zdůrazňuje, že je nutno odpovědně využívat příspěvky, zejména příspěvky na cesty, a poukazuje na to, že bez změny platných pravidel a používáním pokud možno jiných dopravních prostředků než první třídy letadla z a do pracovních míst Parlamentu lze snížit uhlíkovou stopu Parlamentu a zároveň i náklady; vyzývá předsednictvo, aby podle dohody z předběžné dohodovací schůzky předložilo včas před prvním čtením Parlamentu studii zaměřenou na fungování tohoto nového systému a možných řešení k dosažení úspor;

37.  připomíná, že rozpočty evropských orgánů a institucí obdržely od rozpočtového orgánu prostředky vyčleněné na financování dotace na veřejnou dopravu pro zaměstnance jako opatření na ochranu životního prostředí, a to na základě iniciativy pana Barrosa; požaduje aktuální informace o současné situaci, pokud jde o Parlament;

38.  žádá, aby – kdekoli je to možné a vhodné – byly k finančním výkazům používaným v rámci Parlamentu připojeny také výkazy týkající se životního prostředí;

39.  domnívá se, že směrnice o zadávání veřejných zakázek musí být upraveny, aby v případě, že je to možné a vhodné, lépe umožňovaly začlenění environmentálních a sociálních ustanovení;

Víceleté projekty a další výdajové položky

40.  vítá dohodu na zvýšení příslušných prostředků o 2,6 milionu EUR s cílem financovat 110 návštěvníků ročně, které mohou poslanci pozvat, namísto současných 100 návštěvníků; zastává názor, že by před zvažováním jakéhokoli dalšího zvýšení bylo vhodné získat čas na vyhodnocení fungování nového návštěvnického centra; útvary odpovědné za organizaci těchto návštěv by měly také vzít v potaz, že poslanci mohou mít zájem rozdělit si skupiny návštěvníků během roku na skupiny různé velikosti;

41.  schvaluje částku 3 miliony EUR vyčleněnou na otevření návštěvnického centra a provozní náklady na celý standardní rok; zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit první rok také z finančního hlediska, včetně těchto provozních nákladů;

42.  bere na vědomí rozhodnutí předsednictva zavést příspěvky na výkon funkce v Parlamentu s rozpočtovým dopadem ve výši 400 000 EUR; konstatuje však, že diskuse o této věci byla kontroverzní; v tomto ohledu vítá skutečnost, že k úhradě mimořádných nákladů vynaložených při výkonu těchto povinností musí být předloženy podpůrné dokumenty;

43.  bere na vědomí návrh předsednictva, aby byla do rozpočtu zapsána částka 2,5 milionu EUR na Dům evropských dějin, a to na odborné studie na základě výsledků architektonického výběrového řízení, které se nyní vyhodnocuje; připomíná svůj loňský požadavek, aby obdržel přehledný rozpis celkových nákladů, s nimiž se na tento projekt počítá, a to včetně administrativních výdajů, nejpozději ve fázi předběžného odhadu příjmů a výdajů pro rozpočtový proces pro rok 2011; připomíná rovněž dohodu s předsednictvem z předběžné dohodovací schůzky v roce 2009; poukazuje na to, že zpráva výboru expertů pro Dům evropských dějin obsahuje výčet 11 bodů, které znamenají další náklady: (1) „akademický poradní orgán složený z odborníků a muzejních specialistů“, (2)„institucionální nezávislost instituce“, (3) „rozsáhlé muzejně-pedagogické nabídky“, (4) „místo setkávání mladých akademických pracovníků“, (5) „neustálé vyhodnocování činnosti“, (6) „přechodně vystavené exponáty a putovní výstavy“, (7) „související akce s evropským rozměrem“, (8) „vlastní publikační činnost“, (9) „rozsáhlé nabídky online“, (10) „vybudování vlastní muzejní sbírky“, (11) „neustálý rozvoj výstavních expozic a infrastruktury muzea“; zdůrazňuje proto, že je naléhavě nutné vyčíslit celkové náklady na tento projekt;

Horizontální otázky

44.  vřele vítá skutečnost, že součástí návrhu rozpočtu je počáteční analýza, v níž jsou označeny fixní a variabilní náklady; uvědomuje si, jaké metodické obtíže jsou s tímto postupem spojeny, je však přesvědčen, že tyto koncepty by se měly dále zkoumat; v tomto ohledu očekává od příslušných orgánů odpověď na otázku, jak by bylo možné v rámci rozpočtového procesu Parlamentu uplatňovat koncept sestavování rozpočtu s nulovým základem a využít přitom toto rozlišování mezi fixními a variabilními náklady; požaduje hlubší zkoumání otázky fixních nákladů, při němž je třeba rozlišovat trvalé fixní náklady, fixní náklady na pevně daná období a oblasti, v nichž by bylo možno dosáhnout úspor; požaduje hlubší zkoumání otázky variabilních nákladů, a to s jednoznačnou vazbou mezi náklady a cíli, politikami a opatřeními a se stanovením priorit a jejich seřazením podle důležitosti;

45.  upozorňuje na to, že limity pro různé postupy zadávání veřejných zakázek jsou v současné době pro orgány EU přísnější než limity stanovené v příslušných evropských směrnicích o zadávání veřejných zakázek, a že tato situace vede k dodatečným administrativním nákladům a k využívání lidských zdrojů, které by bylo možno ušetřit tím, že výše uvedené limity budou lépe sladěny;

46.  podporuje činnosti, které mají sociální, kulturní nebo jazykový rozměr pro zaměstnance a jejich rodiny, neschvaluje však individuální dotace poskytované v této souvislosti, a v důsledku toho upravuje poznámky k příslušnému bodu rozpočtu;

47.  rozhodně podporuje další úsilí o to, aby Parlament lépe vyhovoval potřebám zdravotně postižených osob, a to jak pokud jde o nezbytné změny infrastruktury, tak o personální opatření;

Závěrečné úvahy

48.  zdůrazňuje, že jednotlivé položky rozpočtu by měly být podrobněji prozkoumány ještě před hlasováním o návrhu rozpočtu na podzim, a to včetně analýzy toho, jaké jsou míry plnění; rozpočet proto přezkoumá na podzim a tehdy také přijme konečná rozpočtová rozhodnutí;

49.  schvalujeodhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011 a připomíná, že přijímání postoje Parlamentu k návrhu rozpočtu v podobě pozměněné Radou proběhne v říjnu 2010 podle hlasovacího postupu stanoveného ve Smlouvě;

50.  schvaluje společné prohlášení dohodnuté na rozpočtovém trialogu dne 25. března 2010, které je připojeno k tomuto usnesení;

o
o   o

51.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0087.


PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ DOHODNUTÉ NA ROZPOČTOVÉM TRIALOGU DNE 25. BŘEZNA 2010

ROZPOČTOVÝ TRIALOG

25. března 2010

Společné prohlášení

Evropský parlament, Rada a Komise vzaly na vědomí obavy, jež v souvislosti s novým rozpočtovým procesem a zejména s dohodovacím výborem vyjádřili vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora a generální tajemníci Účetního dvora, Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru v dopise zaslaném generálním tajemníkům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Navrhují tyto orgány vyzvat k tomu, aby své připomínky týkající se dopadu postoje Rady a změn Evropského parlamentu zaslaly písemně přímo dohodovacímu výboru.

Právní upozornění - Ochrana soukromí