Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2005(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0134/2010

Indgivne tekster :

A7-0134/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0171

Vedtagne tekster
PDF 159kWORD 80k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2010 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011 (2010/2005(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 31,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(2),

–  der henviser til sin beslutning af 25. marts 2010 om retningslinjerne for 2011-budgetproceduren – Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX(3),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2011,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 19. april 2010, jf. forretningsordenens artikel 23, stk. 6, og artikel 79, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 79, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 79,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0134/2010),

A.  der henviser til, at Parlamentet for at kunne opfylde sine opgaver i henhold til traktaten sigter mod fuldt ud at anvende og udvikle sine beføjelser, og at dette gør det nødvendigt at styrke en række prioriterede områder, samtidig med at det gør det påkrævet at udvise påholdenhed ved anvendelsen af de disponible ressourcer,

B.  der henviser til, at budgetsituationen for udgiftsområde 5 (administrative udgifter) i 2011 gør det mere påkrævet end nogensinde før med en forsigtig og disciplineret tilgang til Parlamentets budget, hvis de politiske mål og deres finansiering skal forenes,

C.  der henviser til, at der for to år siden blev indledt en pilotprocedure med styrket samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget, og at den er blevet fulgt i forbindelse med 2011-proceduren,

D.  der henviser til, at plenarforsamlingens beføjelser i forbindelse med vedtagelse af overslagene og det endelige budget vil blive fuldt ud bibeholdt i overensstemmelse med traktatbestemmelserne og forretningsordenen,

E.  der henviser til, at der som forberedelse til budgetsamrådet fandt to møder sted mellem Præsidiets og Budgetudvalgets delegationer den 24. marts 2010 og den 13. april 2010, hvor de to delegationer diskuterede en række centrale emner,

Generel ramme og samlet budget

1.  bemærker, at 2011-budgettet som foreslået af Præsidiet beløber sig til EUR 1 710 547 354 EUR, hvilket udgør 20,32 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (FFR); bemærker, at den foreslåede forhøjelsessats ligger 5,8 % højere end 2010-budgettet, inklusive forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1/2010;

2.  er fuldt ud klar over de kommende udfordringer, men mener, at forhøjelsessatsen og budgettets endelige størrelse skal justeres i disse overslag; vedtager på dette stadium, at det samlede budget skal være på 1 706 547 354 EUR, hvilket svarer til en forhøjelsessats på 5,5 % og udgør en procentdel på 20,28 % af udgiftsområde 5; sigter også mod at klarlægge en række emner og yderligere undersøge de foreslåede foranstaltninger samt finde frem til besparelser, inden det endelige budget fastlægges i efteråret 2010;

3.  minder om, at det har den holdning, at dets udgifter på grundlag af de oprindelige FFR-referencebeløb, som der blev opnået enighed om i 2006, og som har været i kraft siden 2007, bør holdes inden for det traditionelle loft på 20 % under hensyntagen til de andre institutioners behov og den disponible margen; bemærker i denne forbindelse Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets anmodninger om mere end 10 mio. EUR bare for 2010; gentager, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil også kan komme til at påvirke udgiftsområde 5; bekræfter den opfattelse, at Præsidiet og Budgetudvalget skal samarbejde om at revurdere dette loft, inden der indledes en interinstitutionel dialog om spørgsmålet; foreslår, at der til dette formål nedsættes en arbejdsgruppe, som bør påbegynde sit arbejde inden udgangen af juli 2010;

4.  søger at opnå klarhed over den finansielle midtvejsprogrammering for udgiftsområde 5 og de forventede margener på 109 mio. EUR for 2011, 102 mio. EUR for 2012 og 157 mio. EUR for 2013; mener, at det ville være nyttigt at modtage oplysninger om Parlamentets arbejdshypoteser hvad budget og stillinger angår, således som de fremgår af generalsekretærernes sjette beretning (oktober 2009), sammenholdt med det foreliggende forslag til overslag; ønsker at præcisere, hvilke betydningsfulde (potentielle) projekter og udviklinger i stillingsstrukturen, der allerede er omfattet af denne programmering for de næste 2-3 år; understreger samtidig, at den finansielle programmering blot er et ikke-bindende, vejledende planlægningsværktøj, og at budgetmyndigheden træffer de endelige afgørelser;

5.  er ikke uenig i den centrale argumentation, ifølge hvilken 1 % af budgettet er en rimelig reserve til uforudsete udgifter, og tilslutter sig Præsidiets forslag om i betragtning af den meget pressede situation vedrørende udgiftsområde 5 at fastsætte denne reserve til 14 mio. EUR;

6.  har hvad angår den retssag om vederlag, der verserer ved Domstolen, forstået det sådan, at den samlede »virkning« for Parlamentet i 2011, som kan beløbe sig til ca. 12 mio. EUR, hvis afgørelsen falder ud til Kommissionens fordel, indgår i forslaget med bevillinger på forskellige budgetposter;

7.  minder om sine tidligere anmodninger om, at der forelægges et fuldstændigt budgetforslag på overslagsstadiet i foråret, og forventer på denne baggrund, at der kun vil være mindre ændringer eller ændringer af teknisk art i de såkaldte ændringsskrivelser i efteråret;

8.  understreger på ny den betydning, det tillægger et tæt samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget med henblik på i fællesskab at afklare de budgetmæssige følger af de afgørelser, der skal træffes; understreger også, at det inden for alle beslutningstagende organer er af central betydning, at finansieringsoversigterne giver en klar præsentation af alle budgetmæssige følger for medlemmerne;

Særlige spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med Lissabontraktaten

9.  glæder sig over og godkender finansieringen af Præsidiets forslag i forbindelse med disse foranstaltninger, dvs. etableringen af en særlig reserve for 18 medlemmer, der beløber sig til 9,4 mio. EUR;

10.  erklærer sig enig i Præsidiets fokusering på styrkelse af ekspertise, der kan bidrage til målet om lovgivningsmæssig kvalitet;

11.  støtter i denne forbindelse tanken om at finde frem til en passende blanding af egen og ekstern ekspertise for temaafdelingerne alt afhængig af den type oplysninger, der er behov for til de specifikke sager, der er under behandling, men udbeder sig en yderligere afklaring af, hvorvidt og hvordan de foreslåede personaleforøgelser kan anvendes fleksibelt, og ønsker at modtage yderligere oplysninger om tidligere gennemførelsessatser og efterspørgsel fra udvalgene efter sådan ekspertise;

12.  glæder sig over, at Præsidiet har taget hensyn til de bekymringer, der er kommet til udtryk over forholdet mellem AD- og AST-stillinger, hvilket har medført en reduktion på 3 AST-stillinger i forhold til det oprindelige forslag; godkender bevillingerne til oprettelsen af 19 AD 5-stillinger og 13 AST 1-stillinger til temaafdelingerne som foreslået af Præsidiet;

13.  er enig i, at der er behov for en styrkelse af de eksterne undersøgelser, og glæder sig over, at Præsidiet og Budgetudvalget er nået til enighed om et yderligere beløb på 1,7 mio. EUR;

14.  noterer sig forslaget om at styrke biblioteket med 28 stillinger, hvoraf 13 er til Udredningstjenesten for medlemmerne (tidligere kontraktansatte); kan støtte finansieringen af disse 13 stillinger og deres opførelse på stillingsfortegnelsen, forudsat at der gives forsikringer om, at de vil blive besat efter åbne udvælgelsesprøver, og at der også foretages tilsvarende besparelser i finansieringsrammen for kontrakter; mener, at en yderligere styrkelse af de eksisterende informationstjenesters midler og menneskelige ressourcer bør ledsages af udviklingen af et brugervenligt system, som vil give medlemmerne let adgang til al information, der produceres internt; beslutter at opføre bevillinger til de 15 yderligere stillinger i overslaget, men opfører halvdelen af beløbet i reserven, indtil der foreligger

   yderligere oplysninger om, hvordan disse stillinger vil kunne forbedre eksperttjenesterne til medlemmerne
   konkrete oplysninger om, hvilke foranstaltninger Præsidiet og administrationen har truffet for at indføre et internt videnstyringssystem, herunder tidsrammen for gennemførelsen heraf og eventuelle besparelser som følge af rationalisering af informationskilderne;

15.  mener, at de to ovennævnte indirekte støttetjenester af hensyn til medlemmerne bør sikres opmærksomhed og synlighed, herunder via Parlamentets websted;

16.  minder om sin beslutning om retningslinjerne, hvori der allerede blev opfordret til udarbejdelse af en evaluering, herunder en detaljeret finansieringsoversigt over de samlede omkostninger, der ville opstå som følge af den foreslåede forhøjelse af godtgørelserne til parlamentarisk assistance; beslutter derfor at opføre de tilsvarende bevillinger i reserven;

Udvidelsen

17.  glæder sig over, at foranstaltningerne i forbindelse med udvidelsen kommer til at omfatte Kroatien, og godkender de tilsvarende bevillinger og foranstaltninger vedrørende stillingsfortegnelsen;

Den overordnede stillingsfortegnelse

18.  bemærker, at der ud over anmodningerne om 68 stillinger i forbindelse med Lissabontraktaten og 62 i forbindelse med udvidelsen (herunder 11 stillinger til grupperne) anmodes om 17 stillinger for at fuldføre det andet år af treårsplanen for GD INLO, som der blev indgået aftale om under 2010-proceduren, og 30 stillinger til andre områder, som ikke kunne dækkes, selv efter der var blevet fundet 20 muligheder for omrokeringer for 2011, hvilket bringer det samlede antal nye stillinger op på 180; anmoder om mere detaljerede oplysninger om de stillinger, der er berørt af omrokeringer eller overflytninger fra begyndelsen af valgperioden, herunder overslag over omrokeringer og overflytninger for 2010, og eventuelt 2011; beslutter at opføre bevillinger til oprettelsen af disse stillinger i overslaget, men opfører de beløb, der er forbundet med oprettelsen af 30 stillinger til »andre områder« i reserven, indtil de oplysninger, der er anmodet om, er analyseret;

19.  bemærker, at Præsidiets forslag nu også omfatter 1 AD 5-stilling og 1 AST 1-stilling til Den Parlamentariske Forsamling Euromed samt 3 AD 5-stillinger og 1 AST 1-stilling til risikostyring, men ikke længere de planlagte yderligere 3 mio. EUR til GD ITEC;

20.  bemærker også, at Præsidiet har inkluderet yderligere 56 stillinger til de politiske grupper;

21.  godkender foranstaltningerne og stillingerne for 2011, som de er foreslået for det andet år i GD INLO's treårige program, som der blev opnået enighed om sidste år;

22.  ønsker at modtage yderligere oplysninger om tildelingen af bevillinger til kontraktansatte og en oversigt over nettoomkostningerne eller nettobesparelserne vedrørende finansieringsrammen for kontraktansatte som følge af godkendte forøgelser af stillingsfortegnelsen, navnlig i forbindelse med internaliseringen af en række funktioner inden for sikkerhed, IKT og biblioteket;

Bygninger

23.  understreger, at en forsvarlig bygningspolitik er tæt forbundet med 2011-proceduren og også med det overordnede spørgsmål om et bæredygtigt budget;

24.  glæder sig over, at Præsidiet i sin afgørelse af 24. marts 2010 har imødekommet Europa-Parlamentets krav om en ejendoms- og bygningspolitik på mellemlang og lang sigt; udtrykker begyndende bekymring for, om det er muligt parallelt at gennemføre alle de nuværende og kommende ejendomsoperationer, der kan blive resultatet af ejendomsstrategien på mellemlang og lang sigt; har ikke overblik over, hvordan de mange projekter passer ind i FFR, og anmoder om de nødvendige afklaringer;

25.  bemærker i denne forbindelse Præsidiets forslag om at anvende 85,9 mio. EUR af de formålsbestemte indtægter (der skal anvendes til Parlamentets bygningspolitik) til medlemmernes kontorer i Bruxelles; minder om, at budgetmyndigheden skal høres om alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter, i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3; minder ydermere om, at det i finansforordningen med hensyn til fremførte midler fastslås, at fremførte formålsbestemte indtægter skal anvendes først; glæder sig i denne forbindelse over, at Parlamentet på grundlag af tilbagebetalingen på 85,9 mio. EUR fra den belgiske stat vil være i stand til at prioritere nye projekter vedrørende fast ejendom og dermed fremskynde gennemførelsen af en del af sin ejendomsstrategi på mellemlang sigt;

26.  kan ikke godkende, at disse formålsbestemte indtægter reserveres til dette specifikke ejendomsprojekt;

27.  kræver, at de nødvendige midler til ejendomsplanlægningen på mellemlang sigt i fremtiden opføres på budgettet; kræver også, at der oprettes en separat budgetpost til store ejendomsprojekter for at lette den finansielle planlægning på mellemlang sigt for ejendomsprojekter og øge gennemsigtigheden;

28.  bemærker, at der med henblik på direkte forfinansiering af den indledende fase af opførelsen af den nye KAD-Bygning er blevet opført 10,2 mio. EUR på budgetposten for acontobetalinger i Præsidiets forslag; erkender, at en sådan frivillig forfinansiering ville bidrage til at nedbringe finansieringsomkostningerne, men beslutter i lyset af den ekstremt pressede situation for 2011 at opføre et lavere beløb på 6,2 mio. EUR i overslaget til dette formål; er rede til at revurdere dette beløb i efteråret 2010 på grundlag af en ajourført evaluering af budgetsituationen og udviklingen i Parlamentets bygningspolitik;

Sikkerhed

29.  tillægger den tilbundsgående undersøgelse af sikkerhedspolitikken, der er blevet varslet af Præsidiet, stor betydning, og minder i denne forbindelse om sin tilslutning til påpasselig anvendelse af ressourcer, navnlig en omkostningseffektiv balance mellem internt og eksternt personale; anmoder Præsidiet om nøje at undersøge de operationelle og finansielle implikationer af en ny strategi og forsøge at opnå en god balance i de forslag, der skal stilles, mellem sikkerhedsspørgsmål på den ene side og tilgængelighed og åbenhed på den anden; understreger, at Parlamentet så vidt muligt bør forblive en åben og tilgængelig institution; ønsker derfor yderligere information fra administrationen angående det såkaldte Wiertz-projekt for at kunne vurdere følgerne heraf for offentlighedens adgang til Parlamentet;

IKT-strategi

30.  glæder sig over den mere strukturerede tilgang til IKT og udarbejdelsen af en samlet strategi på området; gentager også sin støtte til passende internalisering af funktioner, så afhængigheden af eksterne serviceudbydere kan nedbringes; bemærker imidlertid, at der allerede er blevet givet nye stillinger tre år i træk; mener derfor, at dette spørgsmål skal afklares;

31.  bemærker, at 5 mio. EUR er øremærket til et it-mobilitetsprojekt for medlemmerne, navnlig til dækning af mobil kommunikation; vil gerne modtage yderligere oplysninger set i lyset af det relativt høje beløb;

Miljørelaterede spørgsmål

32.  glæder sig over den beskedne stigning, der over hele budgettet er sket i midlerne til gennemførelse af EMAS og foranstaltninger til nedbringelse af CO2-emissioner, og understreger ydermere den betydning, det tillægger dette spørgsmål;

33.  bemærker, at der er udviklet nøgleresultatindikatorer på dette område siden 2006, som indgår i evalueringen af miljøledelsen for 2008, navnlig en reduktion af CO2-fodaftrykket på 12,9 %, en nedbringelse af elektricitetsforbruget på 0,8 %, en stigning i gas/olie/varme-forbruget på 7,4 % i 2008 efter et fald på 17,5 % i 2007, en stigning i emissionerne fra mobilitet/transport på 8,8 %, en forøgelse af procentsatsen for genanvendt affald fra 49,8 % i 2006 til 55,4 % i 2008, en stigning i vandforbruget på 18,1 % og et fald i papirforbruget på 16,9 %;

34.  glæder sig over budgetbilaget om miljøledelse, som giver et godt teknisk overblik over de involverede budgetposter; ville i denne forbindelse og i samme bilag også gerne se de årlige EMAS-rapporter med flere oplysninger om de forskellige CO2-fodaftryk fra Parlamentets bygninger i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg og fra rejseaktiviteter og transport i forbindelse med plenarmøderne samt de aktuelle resultater af reduktionen af Parlamentets CO2-fodaftryk og en anskueliggørelse af den positive effekt for miljøet, der opstår som resultat af disse investeringer, og navnlig af besparelser, der opnås på længere sigt;

35.  giver udtryk for sin støtte til forfølgelsen af foranstaltninger til yderligere nedbringelse af Parlamentets CO2-fodaftryk; glæder sig i denne forbindelse over de igangværende undersøgelser om bygningers energibesparende aspekter og måder, hvorpå der kan etableres CO2-kompensationsordninger for rejser; støtter endvidere incitamenter til at anvende offentlig transport i stedet for biler og tilvejebringelsen af et større antal disponible cykler i Strasbourg;

36.  bemærker, at budgetposten for medlemmernes rejseudgifter faktisk er større end posten for vederlag; understreger behovet for ansvarlig anvendelse af godtgørelser, navnlig godtgørelser af rejseudgifter, og påpeger, at det kan lade sig gøre, uden at ændre bestemmelserne og ved i det omfang, det er muligt, at anvende andre transportformer end business class-flyrejser til og fra Parlamentet arbejdssteder, at reducere Parlamentets CO2-fodaftryk og samtidig nedbringe omkostningerne; opfordrer Præsidiet til i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået på det sidste møde til forberedelse af budgetsamrådet, inden Parlamentets førstebehandling at forelægge en undersøgelse med særlig fokus på, hvordan den nye ordning fungerer, og hvordan mulige besparelser kan gennemføres;

37.  minder om, at EU-institutionernes budgetter har fået tildelt øremærkede midler af budgetmyndigheden for at finansiere et tilskud til offentlig transport for de ansatte, som et miljøtiltag i forlængelse af et initiativ fra Barroso; anmoder om en ajourføring for så vidt angår Parlamentet;

38.  anmoder om, at der, hvor det er muligt og passende, tilføjes miljøredegørelser til de finansieringsoversigter, der anvendes i institutionen;

39.  mener, at direktiverne om offentlige indkøb skal tilpasses bedre, så det bliver lettere at indføje miljømæssige og sociale klausuler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt;

Flerårige projekter og andre udgiftsposter

40.  glæder sig over, at der er opnået enighed om en forhøjelse på 2,6 mio. EUR med henblik på at finansiere 110 årlige gæster indbudt af medlemmerne i stedet for de nuværende 100; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at have tid til at evaluere, hvordan det nye besøgscenter fungerer, inden en yderligere forhøjelse overvejes; mener endvidere, at de tjenestegrene, der er ansvarlige for at arrangere besøgene, også bør tage hensyn til, at medlemmerne kan ønske at opdele besøgsgrupperne i forskellige størrelser i årets løb;

41.  godkender de 3 mio. EUR, der er opført på budgettet til indvielsen af Besøgscentret og driftsomkostninger for et års standarddrift; påpeger behovet for at foretage en evaluering af det første år også rent finansielt, herunder af disse driftsomkostninger;

42.  noterer sig Præsidiets beslutning om at indføre godtgørelser for indehavere af særlige hverv med en budgetmæssig virkning på 400 000 EUR; bemærker dog, at diskussionen om dette princip var kontroversiel; glæder sig i denne forbindelse over, at ekstraudgifter under udøvelsen af de pågældendes hverv kun godtgøres mod forevisning af bilag;

43.  bemærker Præsidiets forslag om at opføre 2,5 mio. EUR til Huset for Europæisk Historie til brug for undersøgelser i forlængelse af resultaterne af den arkitektkonkurrence, der for øjeblikket er til bedømmelse; minder om sin anmodning fra sidste år om et klart overblik over de forventede udgifter til projektet som helhed, herunder de administrative omkostninger, senest når det foreløbige forslag til budgetoverslag bliver udarbejdet til 2011-budgetproceduren; minder endvidere om den aftale, der blev indgået med Præsidiet på mødet til forberedelse af budgetsamrådet i 2009; påpeger, at der i rapporten fra ekspertudvalget om Huset for Europæisk Historie opregnes 11 punkter, som indebærer yderligere omkostninger: 1) akademiske rådgivere i form af eksperter og museumsspecialister, 2) institutionel uafhængighed, 3) omfattende museumspædagogiske tilbud, 4) mødested for unge akademikere, 5) løbende evaluering, 6) midlertidige udstillinger og rejsende udstillinger, 7) relevante arrangementer med europæisk tilknytning, 8) egne publikationer, 9) omfattende on line-tilbud, 10) oprettelse af egen museumssamling og 11) fortsat udvikling af husets udstillinger og infrastruktur; understreger derfor, at dette projekts samlede omkostninger straks bør gøres op;

Horisontale emner

44.  glæder sig meget over, at budgetoverslaget omfatter en indledende analyse af faste og variable omkostninger; erkender, at der er metodologiske vanskeligheder forbundet hermed, men er overbevist om, at disse begreber bør undersøges nærmere; minder i denne forbindelse om, at det afventer svar fra de kompetente organer på, hvordan begrebet en nulbaseret budgetpolitik, hvor der skelnes mellem faste og variable omkostninger, kan anvendes i forbindelse med Parlamentets budgetprocedure; kræver en mere detaljeret undersøgelse af de faste omkostninger, således at der sondres mellem permanente faste omkostninger, tidsbegrænsede faste omkostninger og områder med mulighed for besparelser; kræver en mere detaljeret undersøgelse af de variable omkostninger, således at der skabes en klar forbindelse mellem omkostninger og målsætninger, politikker og foranstaltninger og de prioriterede områder identificeres og inddeles efter betydning;

45.  påpeger, at lofterne for de forskellige offentlige indkøbsprocedurer for tiden er strengere for EU-institutionerne end de lofter, der er fastsat i de relevante direktiver om offentlige indkøb, og at denne situation fører til yderligere administrative udgifter og brug af menneskelige ressourcer, der kunne spares, hvis disse lofter blev bedre afstemt;

46.  støtter aktiviteter, der har en social, kulturel eller sproglig dimension, for de ansatte og disses familier, men misbilliger individuelle tilskud, der udbetales i denne forbindelse, og ændrer derfor anmærkningerne til den relevante budgetpost;

47.  støtter på det kraftigste yderligere bestræbelser på at gøre institutionen mere handicapvenlig med hensyn til såvel de nødvendige ændringer i infrastrukturen som de personalemæssige foranstaltninger;

Afsluttende betragtninger

48.  understreger, at der bør foretages en mere detaljeret undersøgelse af de enkelte budgetposter, herunder en analyse af gennemførelsessatserne, inden afstemningen om budgetforslaget i efteråret; vil derfor foretage undersøgelser og træffe de endelige budgetmæssige afgørelser til den tid;

49.  godkender budgetoverslaget for regnskabsåret 2011, og minder om, at vedtagelsen af Parlamentets holdning til budgetforslaget, som modificeret af Rådet, finder sted i oktober 2010 i overensstemmelse med de afstemningsprocedurer, der er fastlagt i traktaten;

50.  godkender de fælles konklusioner fra budgetsamrådet den 25. marts 2010, der er vedføjet som bilag;

o
o   o

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0087.


BILAG

FÆLLES KONKLUSIONER FRA BUDGETSAMRÅDET DEN 25. MARTS 2010

BUDGETSAMRÅD

25. marts 2010

Konklusioner

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har noteret sig de bekymringer, Domstolens justitssekretær og Revisionsrettens, Regionsudvalgets og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretærer gav udtryk for i deres skrivelse til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generelsekretærer med hensyn til den nye budgetprocedure og især med hensyn til Forligsudvalget. De foreslår, at disse institutioner opfordres til at sende deres bemærkninger til virkningerne af Rådets holdning og Europa-Parlamentets ændringer direkte til Forligsudvalget i en skrivelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik