Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0134/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0134/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0171

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 469kWORD 96k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 (2010/2005(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως το άρθρο 31,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2011 – τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 19 Απριλίου 2010 σύμφωνα με τα άρθρα 23, παράγραφος 6, και 79, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0134/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει πλήρως τις εξουσίες του, και ότι για τούτο θα απαιτηθεί η ενίσχυση ορισμένων τομέων προτεραιότητας ενώ, παράλληλα, θα χρειαστεί μια αυστηρή προσέγγιση στη χρήση των διαθέσιμων πόρων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική κατάσταση όσον αφορά τον τομέα 5 (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) για το 2011 επιβάλλει περισσότερο από ποτέ μια προσεκτική και πειθαρχημένη προσέγγιση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, για το συμβιβασμό των πολιτικών στόχων και της χρηματοδότησής τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από δύο χρόνια δρομολογήθηκε πιλοτική διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία διατηρείται στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της ολομέλειας όσον αφορά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και τον Κανονισμό,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου 2010 και στις 13 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο προσυνδιαλλακτικές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ορισμένα βασικά ζητήματα,

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.  επισημαίνει ότι το επίπεδο του προϋπολογισμού του 2011, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, ανέρχεται σε 1 710 547 354 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20,32% του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 5,8 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 1/2010·

2.  με πλήρη συνείδηση των επικείμενων προκλήσεων, πιστεύει ότι το ποσοστό αύξησης και το τελικό επίπεδο του προϋπολογισμού χρειάζεται να προσαρμοστούν στις προβλέψεις αυτές· αποφασίζει ότι, στο παρόν στάδιο, το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1 706 547 354 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,5 % και ποσοστό 20,28 % του τομέα 5· προτίθεται επίσης, πριν καταρτίσει τον τελικό προϋπολογισμό το φθινόπωρο του 2010, να αποσαφηνίσει και να εξετάσει περαιτέρω τα προτεινόμενα μέτρα, καθώς επίσης να προσδιορίσει πού είναι δυνατές εξοικονομήσεις·

3.  υπενθυμίζει ότι, βάσει των αρχικών αναφορών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων το 2006 και τέθηκαν σε εφαρμογή το 2007, οι δαπάνες του πρέπει να κινούνται στα πλαίσια του καθιερωμένου ορίου 20%, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των λοιπών θεσμικών οργάνων και του διαθέσιμου περιθωρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τα αιτήματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ μόνο για το 2010· επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στον τομέα 5· εμμένει στην άποψη ότι το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιβάλλεται να συνεργαστούν για να αποτιμήσουν εκ νέου αυτό το όριο πριν αρχίσουν διοργανικό διάλογο για το θέμα· προτείνει να συσταθεί προς τούτο ομάδα εργασίας, που θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες της πριν από το τέλος Ιουλίου 2010·

4.  ζητεί την αποσαφήνιση του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για τον τομέα 5 και των προβλεπόμενων περιθωρίων ύψους 109 εκατ. ευρώ για το 2011, 102 εκατ. ευρώ για το 2012 και 157 εκατ. ευρώ για το 2013· θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις εργασίας του Κοινοβουλίου για την έκτη έκθεση των γενικών γραμματέων (Οκτώβριος 2009) όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το οργανόγραμμα, σε σχέση με την παρούσα πρόταση κατάστασης προβλέψεων· επιθυμεί να διευκρινίσει, ποια σημαντικά (δυνητικά) έργα και ποιες εξελίξεις όσον αφορά το προσωπικό περιλαμβάνονται ήδη στον εν λόγω προγραμματισμό για τα προσεχή 2-3 έτη· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός αποτελεί απλώς ένα μη δεσμευτικό ενδεικτικό προγραμματιστικό εργαλείο και ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

5.  ενώ δεν διαφωνεί ως προς την αρχή με το σκεπτικό με το οποίο προτείνεται ποσοστό 1% του προϋπολογισμού ως λογικό αποθεματικό για απρόβλεπτα, συμφωνεί με την πρόταση του Προεδρείου να ορίσει το αποθεματικό αυτό σε 14 εκατ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης στενότητας στον τομέα 5·

6.  κατανοεί ότι, με την υπόθεση των μισθών να εκκρεμεί στο Δικαστήριο, ο συνολικός αντίκτυπος για το Κοινοβούλιο το 2011, που θα ανέλθει σε 12 εκατ. ευρώ περίπου σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση υπέρ της Επιτροπής, περιλαμβάνεται στην πρόταση ως πρόβλεψη σε διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού·

7.  υπενθυμίζει τα προηγούμενα αιτήματά του όσον αφορά την υποβολή πλήρους δημοσιονομικής πρότασης στο στάδιο των προβλέψεων την άνοιξη και θα ανέμενε κατά συνέπεια μικρές μόνο ή τεχνικές αλλαγές στη λεγόμενη διορθωτική επιστολή το φθινόπωρο·

8.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στη στενή συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την από κοινού διευκρίνιση των δημοσιονομικών συνεπειών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν· υπογραμμίζει, επίσης, ότι έχει ουσιαστική σημασία, όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων να χρησιμοποιούν δημοσιονομικά δελτία που να παρέχουν στα μέλη σαφή εικόνα για όλες τις δημοσιονομικές συνέπειες·

Ειδικά ζητήματα
Θέματα που έχουν σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

9.  εκφράζει την ικανοποίηση και την επιδοκιμασία του για την χρηματοδότηση των προτάσεων του Προεδρείου σε σχέση με τα μέτρα αυτά, δηλ. τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τους 18 βουλευτές, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ·

10.  μπορεί να συμφωνήσει με την έμφαση που δίνει το Προεδρείο στην ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του στόχου της νομοθετικής αριστείας·

11.  στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει την ιδέα της εξεύρεσης κατάλληλου μίγματος εσωτερικής και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τα τμήματα πολιτικής τα οποία εξαρτώνται από τον τύπο πληροφοριών που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζουν, θα επιθυμούσε ωστόσο περαιτέρω εξηγήσεις ως προς το αν και με ποιο τρόπο οι προτεινόμενες αυξήσεις προσωπικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία, και επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προηγούμενα ποσοστά εκτέλεσης και τα αιτήματα των επιτροπών για τέτοιου είδους εμπειρογνωμοσύνη·

12.  χαιρετίζει το ότι το Προεδρείο έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν για τον λόγο AD προς AST με αποτέλεσμα μείωση 3 θέσεων AST εν συγκρίσει προς την αρχική πρόταση· εγκρίνει τις πιστώσεις για τη δημιουργία 19 θέσεων AD5 και 13 θέσεων AST1 για τα θεματικά τμήματα όπως προτείνει τώρα το Προεδρείο·

13.  συμμερίζεται την ανάγκη για ενίσχυση των εξωτερικών μελετών και χαιρετίζει τη συμφωνία Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών που ορίζει το πρόσθετο ποσό σε 1,7 εκατ. ευρώ·

14.  επισημαίνει την πρόταση για ενίσχυση της βιβλιοθήκης με 28 θέσεις, από τις οποίες 13 για την υπηρεσία ενημέρωσης των βουλευτών (προηγουμένως προσωπικό με σύμβαση)· μπορεί να συναινέσει στη χρηματοδότηση και την ενσωμάτωση των 13 αυτών θέσεων στο οργανόγραμμά του, με την προϋπόθεση να δοθεί διαβεβαίωση ότι θα καλυφθούν με ανοικτούς διαγωνισμούς και θα γίνει αντίστοιχη εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό για συμβάσεις· θεωρεί ότι περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων υπηρεσιών πληροφοριών τόσο με χρηματοδοτικούς όσο και με ανθρώπινους πόρους πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη φιλικού προς τον χρήστη συστήματος, το οποίο να επιτρέπει στους βουλευτές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παράγονται εντός του θεσμικού οργάνου· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τις 15 πρόσθετες θέσεις στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών, θέτει όμως το ήμισυ αυτού του ποσού στο αποθεματικό αναμένοντας:

   να αιτιολογηθεί περαιτέρω η χρήση αυτών των θέσεων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για τους βουλευτές·
   συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν το Προεδρείο και η διοίκηση για να τεθεί σε λειτουργία Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων, περιλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται για την υλοποίησή του και οιωνδήποτε εξοικονομήσεων θα απορρέουν από τον εξορθολογισμό των πηγών πληροφοριών·

15.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν, προς όφελος των βουλευτών, η γνώση της ύπαρξης και η ορατότητα των δύο υπηρεσιών έμμεσης υποστήριξης που αναφέρονται ανωτέρω·

16.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη αίτημα για αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς δημοσιονομικού δελτίου για το συνολικό κόστος της προτεινόμενης αύξησης της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικουρίας· συνεπώς αποφασίζει να εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στο αποθεματικό·

Διεύρυνση

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις σχετικά με τη συμπερίληψη της Κροατίας στη διεύρυνση και εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα πρόσληψης προσωπικού·

Γενικό οργανόγραμμα

18.  επισημαίνει ότι, πέρα από τα αιτήματα για 68 θέσεις σε σχέση με τη Λισαβόνα και 62 θέσεις σε σχέση με τη διεύρυνση (περιλαμβανομένων11 θέσεων για τις πολιτικές ομάδες), ζητούνται 17 θέσεις για τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους του τριετούς προγράμματος για τη ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε κατά τη διαδικασία του 2010, ενώ εντοπίστηκαν για το 2011 άλλες 30 πιθανές θέσεις σε άλλους τομείς, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατό να καλυφθούν ούτε με 20 αναδιατάξεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των νέων θέσεων να ανέρχεται σε 180· ζητεί λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις θέσεις που έχουν ανακατανεμηθεί ή μεταφερθεί από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων σχετικά με τις αναδιατάξεις και τις μεταφορές για το 2010 και, όπου είναι δυνατόν, για το 2011· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τη δημιουργία αυτών των θέσεων, θέτει όμως το ποσό που συνδέεται με τη δημιουργία 30 θέσεων για «λοιπούς τομείς» στο αποθεματικό αναμένοντας να παρασχεθεί ανάλυση των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί·

19.  σημειώνει ότι η πρόταση του Προεδρείου τώρα περιλαμβάνει επίσης 1 θέση AD5 και 1 θέση AST1 για την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 3 θέσεις AD5 και 1 θέση AST1 για τη Διαχείριση Κινδύνου αλλά δεν περιέχει πλέον ένα σχεδιασμένο πρόσθετο ποσό 3 εκατ. ευρώ για τη ΓΔ ITEC·

20.  επισημαίνει επίσης ότι το Προεδρείο περιέλαβε άλλες 56 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες·

21.  εγκρίνει τα μέτρα για το 2011 και τις θέσεις οι οποίες προτείνονται για το δεύτερο έτος του τριετούς προγράμματος της ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε πέρσι·

22.  επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των πιστώσεων για το προσωπικό με σύμβαση και μια επισκόπηση του καθαρού κόστους ή της καθαρής εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό για συμβασιούχους λόγω των αυξήσεων που εγκρίνονται στο οργανόγραμμά του, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάθεση εντός του οργάνου διαφόρων καθηκόντων στους τομείς της ασφάλειας, της ΤΠΕ και της βιβλιοθήκης·

Κτίρια

23.  υπογραμμίζει ότι μία εύλογη πολιτική για τα ακίνητα συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του 2011 και το γενικότερο ζήτημα της βιωσιμότητας του προϋπολογισμού·

24.  χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου της 24ης Μαρτίου 2010 που επιλαμβάνεται του αιτήματος του Κοινοβουλίου για μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη πολιτική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων· εκφράζει σε πρώτη φάση ανησυχία σχετικά με τη σκοπιμότητα παράλληλης πραγματοποίησης όλων των τρεχόντων και σχεδιαζόμενων εγχειρημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μεσο- έως μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα ακίνητα· δεν του είναι σαφές, με ποιο τρόπο εντάσσεται στο ΠΔΠ η πληθώρα των προγραμμάτων και ζητεί αποσαφηνίσεις·

25.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την πρόταση του Προεδρείου, 85,9 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό (προς χρήση στον τομέα της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα) να χρησιμοποιηθούν για γραφεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες· υπενθυμίζει ότι για οποιοδήποτε σχέδιο για ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντική δημοσιονομική επίπτωση επιβάλλεται διαβούλευση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει, ακόμα, ότι για τις μεταφορές πιστώσεων ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει πως τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα· χαιρετίζει επ' αυτού το ότι το Κοινοβούλιο χάρις στην επιστροφή ποσού 85,9 εκατ. από το βελγικό κράτος θα είναι σε θέση να επισπεύσει την εκτέλεση νέων έργων ακινήτων και ούτως να επιταχύνει την υλοποίηση μέρους της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του για τα ακίνητα·

26.  δεν μπορεί να συμφωνήσει στη δέσμευση αυτού του εσόδου ειδικού προορισμού για το συγκεκριμένο σχέδιο περί ακινήτων·

27.  ζητεί οι πόροι που απαιτούνται για τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στον τομέα των ακινήτων να εγγράφονται στον προϋπολογισμό στο μέλλον· ζητεί επίσης να δημιουργηθεί χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για μεγάλης κλίμακας έργα ακινήτων για να καθίσταται ευκολότερος ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων για έργα ανεγέρσεως κτιρίων και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια·

28.  επισημαίνει ότι στην πρόταση του Προεδρείου έχει γίνει πρόβλεψη για άμεση προχρηματοδότηση της αρχικής φάσης κατασκευής του νέου κτιρίου KAD, για ποσό 10,2 εκατ. ευρώ, στη θέση του προϋπολογισμού για πληρωμές μισθωμάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω εθελοντική προχρηματοδότηση θα βοηθήσει να μειωθεί το χρηματοδοτικό κόστος, δεδομένης ωστόσο της εξαιρετικής στενότητας που χαρακτηρίζει το 2011, αποφασίζει να εγγράψει μικρότερο ποσό ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών· είναι πρόθυμο να αποτιμήσει εκ νέου αυτό το ποσό το φθινόπωρο 2010 βάσει επικαιροποίησης της κατάστασης του προϋπολογισμού και των εξελίξεων της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα·

Ασφάλεια

29.  αποδίδει σημασία στην εξέταση σε βάθος της πολιτικής για την ασφάλεια που ανακοίνωσε το Προεδρείο και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την προσήλωσή του στη συνετή χρήση των πόρων και, ιδιαίτερα, στη διατήρηση μιας οικονομικά αποδοτικής ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών· ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει προσεκτικά τις λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες της νέας στρατηγικής, προκειμένου οι προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι ισορροπημένες όσον αφορά τη μέριμνα για ασφάλεια από τη μία πλευρά, και την προσβασιμότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα από την άλλη· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει ανοικτού χαρακτήρα και προσιτό θεσμικό όργανο όσο το δυνατό περισσότερο· για αυτόν τον λόγο επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση σχετικά με το αποκαλούμενο «έργο Wiertz» για να αποτιμήσει τι συνεπάγεται σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης στο Κοινοβούλιο για το κοινό

Στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαρθρωμένη προσέγγιση στην ΤΠΕ και τη χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής στο συγκεκριμένο τομέα· επαναλαμβάνει επίσης ότι υποστηρίζει την ανάθεση καθηκόντων εντός του οργάνου σε επαρκή βαθμό ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι νέες θέσεις διατέθηκαν ήδη επί τρία συναπτά έτη· θεωρεί, επομένως, ότι επιβάλλεται να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις·

31.  επισημαίνει ότι ποσό 5 εκατ. ευρώ προορίζεται για ένα πρόγραμμα κινητής ΤΠ για τους βουλευτές και, ειδικότερα, για την κάλυψη των κινητών επικοινωνιών· θα επιθυμούσε να έχει περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι το ποσό είναι σχετικά υψηλό·

Θέματα σχετικά με το περιβάλλον

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μικρή αύξηση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο του EMAS και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2, που κατανέμεται σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, και υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα·

33.  επισημαίνει την εξέλιξη των σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης από το 2006 όπως περιλαμβάνονται στην Ανασκόπηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για το έτος 2008, ιδιαίτερα δε τη μείωση κατά 12,9% του αποτυπώματος άνθρακα, τη μείωση κατά 0,8% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση κατά 7,4% στην κατανάλωση αερίου/πετρελαίου/θερμότητας το 2008, αφού είχε προηγηθεί μείωση κατά 17,5% το 2007, την αύξηση κατά 8,8% στις εκπομπές στο πλαίσιο της κινητικότητας και των μεταφορών, την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αποβλήτων από 49,8% το 2006 σε 55,4% το 2008, την αύξηση κατά 18,1% στην κατανάλωση νερού και τη μείωση κατά 16,9% στην κατανάλωση χαρτιού·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το παράρτημα του προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει μια καλή τεχνική επισκόπηση των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού· θα επιθυμούσε, ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο και στο συγκεκριμένο παράρτημα, να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις EMAS περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαφοροποιημένο αποτύπωμα άνθρακα των κτιρίων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο καθώς και με τον αντίκτυπο των μετακινήσεων και μεταφορών κατά τις περιόδους συνόδου, για να παρουσιάζουν τα επί του παρόντος αποτελέσματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου και να εξηγούν τον ευεργετικό αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στο περιβάλλον αλλά και τις μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται·

35.  εκφράζει την υποστήριξή του στην επιδίωξη μέτρων για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεξαγόμενες μελέτες σχετικά με πτυχές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τρόπους εφαρμογής συστημάτων αντιστάθμισης για εκπομπές άνθρακα από ταξίδια· υποστηρίζει, ακόμα, την παροχή κινήτρων για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς αντί αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, και τη διάθεση περισσότερων ποδηλάτων στο Στρασβούργο·

36.  επισημαίνει ότι το κονδύλιο για τα έξοδα ταξιδιού των βουλευτών είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο από εκείνο για τους μισθούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα δε των αποζημιώσεων ταξιδιού, και επισημαίνει ότι χωρίς αλλαγή στους εν ισχύι κανόνες και με τη χρησιμοποίηση, όπου είναι δυνατόν, μεταφορικών μέσων άλλων από την πρώτη θέση του αεροπλάνου για τις μετακινήσεις από και προς τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου, το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να μειωθεί και να περιοριστεί παράλληλα το κόστος· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει κατά τα συμπεφωνημένα στη διάρκεια της τελευταίας συνάντηση πριν από τη συνεννόηση και εγκαίρως για την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο μελέτη που να εστιάζεται στη λειτουργία του νέου συστήματος και τις δυνατές λύσεις για εξοικονομήσεις που πρέπει να επιτευχθούν·

37.  υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε στους προϋπολογισμούς των θεσμικών οργάνων ειδικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση επιδότησης δημόσιων μεταφορών για το προσωπικό, ως μέτρο υπέρ του περιβάλλοντος, μετά από πρωτοβουλία του κ. Barroso· ζητεί να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Κοινοβούλιο·

38.  ζητεί, όπου είναι δυνατό και σκόπιμο, να προστεθούν περιβαλλοντικές δηλώσεις στα δημοσιονομικά δελτία που χρησιμοποιούνται στο όργανο·

39.  πιστεύει ότι οι οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες χρειάζεται να προσαρμοστούν καλύτερα ώστε να διευκολύνουν, όπου είναι δυνατό και ενδείκνυται, τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών ρητρών·

Πολυετή σχέδια και άλλα κονδύλια δαπανών

40.  χαιρετίζει τη συμφωνία για αύξηση κατά 2,6 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτούνται 110 επισκέπτες προσκεκλημένοι από βουλευτές ετησίως αντί των 100 που είναι σήμερα· πιστεύει ότι ίσως είναι σκόπιμο να υπάρχει λίγος χρόνος για την αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου κέντρου επισκεπτών πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο οιασδήποτε περαιτέρω αύξησης· οι αρμόδιες για τη διοργάνωση των επισκέψεων υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους ότι οι βουλευτές μπορεί να επιθυμούν να χωρίζουν τους επισκέπτες σε ομάδες διαφόρων μεγεθών στη διάρκεια του έτους·

41.  εγκρίνει τα 3 εκατ. ευρώ που εγγράφηκαν για το άνοιγμα του κέντρου επισκεπτών και το κόστος λειτουργίας του για ένα τυπικό πλήρες έτος· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί το αρχικό έτος και από οικονομική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω κόστους λειτουργίας·

42.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου για την καθιέρωση αποζημιώσεων για αξιωματούχους, με δημοσιονομική επίπτωση 400.000 εκατ. ευρώ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συζήτηση επί της αρχής ήταν αμφιλεγόμενη· επ' αυτού χαιρετίζει το ότι πρέπει να παρέχονται δικαιολογητικά για να επιστραφεί το επιπλέον κόστος που έχει καταβληθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προεδρείου σχετικά με την εγγραφή 2,5 εκατ. ευρώ για τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, για μελέτες σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης· υπενθυμίζει το περσινό αίτημά του για σαφή επισκόπηση των δαπανών που προβλέπονται για το έργο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, το αργότερο στο στάδιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2011· υπενθυμίζει επίσης τη συμφωνία με το Προεδρείο από τη συνάντηση που προηγήθηκε της συνεννόησης του 2009· τονίζει ότι η έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων προς τον Οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας απαριθμεί 11 σημεία που συνεπάγονται περαιτέρω κόστος: (1)«ακαδημαϊκός συμβουλευτικός φορέας αποτελούμενος από εμπειρογνώμονες και ειδικούς μουσείων», (2)«θεσμική ανεξαρτησία του ιδρύματος», (3)«εκτενείς προσφορές μουσείου παιδαγωγικού χαρακτήρα», (3)«τόπος συνάντησης νέων πανεπιστημιακών», (5)«μόνιμη αποτίμηση», (6)«προσωρινά εκθέματα και περιοδεύουσα έκθεση», (7)«σχετικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκή διάσταση», (8)«εκδόσεις του ιδρύματος», (9)«εκτενείς επιγραμμικές προσφορές», (10)«δημιουργία ιδιωτικής συλλογής μουσείου», (11)«συνεχής ανάπτυξη εκθέσεων και της υποδομής του μουσείου'· ως εκ τούτου τονίζει ότι το συνολικό κόστος αυτού του έργου πρέπει να προσδιορισθεί κατεπειγόντως·

Οριζόντια ζητήματα

44.  εκφράζει τη βαθειά ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη αρχικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό του πάγιου και του μεταβλητού κόστους στην πρόταση του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει τις συνακόλουθες μεθοδολογικές δυσκολίες, αλλά είναι πεπεισμένο ότι οι έννοιες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι αναμένει απάντηση από τα αρμόδια όργανα στο ερώτημα πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου η έννοια της πολιτικής για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε μηδενική βάση με τη διάκριση αυτή ανάμεσα σε πάγιο και μεταβλητό κόστος· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το σταθερό κόστος προβαίνοντας σε διάκριση ανάμεσα στο μόνιμο σταθερό κόστος, το σταθερό κόστος για σταθερά χρονικά διαστήματα και τομείς όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το μεταβλητό κόστος η οποία να προβαίνει σε σαφή σύνδεση ανάμεσα στο κόστος και τους στόχους, τις πολιτικές και τις δράσεις και να προσδιορίζει και ταξινομεί τις προτεραιότητες συναρτήσει της σημασίας που έχουν·

45.  επισημαίνει ότι τα όρια για τις διάφορες διαδικασίες δημόσιων προμηθειών είναι αυτή τη στιγμή αυστηρότερα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από ό,τι προβλέπεται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες, και ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί πρόσθετο διοικητικό κόστος και χρήση ανθρώπινων πόρων, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με καλύτερη ευθυγράμμιση των ορίων·

46.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, για τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, αποδοκιμάζει ωστόσο τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων στο πλαίσιο αυτό και για τούτο τροποποιεί τις παρατηρήσεις του σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισμού·

47.  υποστηρίζει σθεναρά τις περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το Όργανο καταλληλότερο για άτομα με αναπηρία, όσον αφορά τόσο τις αναγκαίες αλλαγές στην υποδομή όσο και τα μέτρα σε επίπεδο προσωπικού·

Τελικοί προβληματισμοί

48.  υπογραμμίζει ότι πρέπει πριν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου προϋπολογισμού το φθινόπωρο να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους κονδυλίων περιλαμβανομένης και ανάλυσης των ποσοστών εκτέλεσης αυτών· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τότε τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις·

49.  εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2011 και υπενθυμίζει ότι θα εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως θα τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που καθορίζεται στη Συνθήκη·

50.  εγκρίνει τα συνημμένα κοινά συμπεράσματα της τριμερούς σύσκεψης για τον προϋπολογισμό της 25ης Μαρτίου 2010·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0087.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

25 Μαρτίου 2010

Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν υπό σημείωση τις ανησυχίες που εξέφρασαν ο Γραμματέας του Δικαστηρίου και οι Γενικοί Γραμματείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην επιστολή τους προς τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη νέα διαδικασία του προϋπολογισμού και ειδικότερα με την επιτροπή συνδιαλλαγής. Προτείνουν να κληθούν αυτά τα θεσμικά όργανα να στείλουν απευθείας γραπτώς στην επιτροπή συνδιαλλαγής τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον αντίκτυπο της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου