Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2005(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0134/2010

Teksty złożone :

A7-0134/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0171

Teksty przyjęte
PDF 476kWORD 98k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2011
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2011 (2010/2005(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 31,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2011 – sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX(3),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2011,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 19 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 23 ust. 6 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając art. 79 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0134/2010),

A.  mając na uwadze, że aby spełnić swoje zobowiązania traktatowe Parlament stara się w pełni wykorzystać i rozwijać swoje prerogatywy oraz mając na uwadze, że będzie to wymagało wzmocnienia pewnych obszarów priorytetowych przy jednoczesnym wymogu rygorystycznego podejścia do wykorzystania dostępnych środków,

B.  mając w związku z tym na uwadze, że sytuacja budżetowa w odniesieniu do działu 5 (wydatki administracyjne) na 2011 r. uzasadnia w stopniu większym niż kiedykolwiek ostrożne i metodyczne podejście do budżetu Parlamentu, tak aby pogodzić cele polityczne z ich finansowaniem;

C.  mając na uwadze, że pilotażowy proces w zakresie ściślejszej współpracy między Prezydium a Komisją Budżetową został zainicjowany 2 lata temu i został utrzymany do procedury budżetowej na rok 2011 r.,

D.  mając na uwadze, że zgodnie z zapisami w traktacie i w Regulaminie prawa Parlamentu w zakresie przyjmowania preliminarza i budżetu w jego postaci końcowej zostaną w pełni utrzymane,

E.  mając na uwadze, że w dniu 24 marca 2010 i 13 kwietnia 2010 r. odbyły się dwa wstępne posiedzenia pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej, na których obydwie delegacje omówiły szereg kluczowych kwestii,

Ogólne ramy i budżet ogólny

1.  zauważa, że wysokość budżetu na 2011 r. zgodnie z propozycją Prezydium, wynosi 1 710 547 354 EUR, co stanowi 20,32 % działu 5 wieloletnich ram finansowych (MFF); zauważa, że sugerowana stopa wzrostu wynosi 5,8 % w stosunku do budżetu na 2010 r., łącznie z projektem budżetu korygującego nr 1/2010;

2.  chociaż jest w pełni świadomy stojących przed nim wyzwań uważa, że wskaźnik wzrostu i ostateczny poziom budżetu powinny być w tych szacunkach skorygowane; postawania, że na tym etapie całkowity poziom budżetu wynosi 1 706 547 354 EUR, co stanowi wzrost w wysokości 5,5 % oraz procentowy udział w dziale 5 w wysokości 20,28% ; pragnie również wyjaśnić szereg kwestii i poddać dalszej analizie proponowane środki oraz znaleźć oszczędności przed ustaleniem ostatecznego budżetu jesienią 2010 r.;

3.  przypomina swoją opinię, że w oparciu o pierwotne poziomy referencyjne dla wieloletnich ram finansowych, wynegocjowane w 2006 r., a obowiązujące od 2007 r., wydatki PE powinny być ustalone w tradycyjnym limicie 20%, uwzględniając potrzeby innych instytucji oraz dostępną rezerwę; zauważa w tym kontekście wnioski Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów o ponad 10 mln EUR tylko na rok 2010; powtarza, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych może również mieć wpływ na dział 5; powtarza swoja opinię, że Prezydium i Komisja Budżetowa muszą wspólnie pracować nad ponowną oceną tego limitu przed podjęciem międzyinstytucjonalnego dialogu w tej kwestii; proponuje stworzenie w tym celu grupy roboczej, która powinna zacząć swoją pracę przed końcem lipca 2010 r.;

4.  domaga się wyjaśnień w sprawie średnioterminowego programowania finansowego w odniesieniu do działu 5 oraz przewidywanych marginesów w wysokości 109 mln EUR na 2011 r., 102 mln EUR na 2012 r. oraz 157 mln EUR na 2013 r.; uważa, że przydatne byłoby uzyskanie informacji na temat hipotez roboczych Parlamentu w odniesieniu do 6. sprawozdania sekretarzy generalnych (październik 2009), jeśli chodzi o budżet i stanowiska w zestawieniu z propozycją dotyczącą dostępnego obecnie preliminarza; chciałby jasno określić, które istotne (potencjalne) projekty i zmiany dotyczące pracowników są już zawarte w tych programach na następne 2-3 lata; podkreśla jednocześnie, że programowanie finansowe jest jedynie niewiążącym, wskaźnikowym narzędziem planowania, a ostateczne decyzje podejmuje władza budżetowa;

5.  chociaż zgadza się z podstawą rozumowania, że 1% środków z budżetu to rozsądna rezerwa na nieprzewidziane wydatki, zgadza się z wnioskiem Prezydium, biorąc pod uwagę bardzo ograniczone pole manewru w dziale 5, aby ustalić rezerwę w wysokości 14 mln EUR;

6.  rozumie, że jeżeli chodzi o sprawę toczącą przed Trybunałem Sprawiedliwości dotyczącą płac, całkowity „skutek” dla Parlamentu w 2011r., który mógłby oznaczać kwotę w wysokości ok. 12 mln EUR w przypadku orzeczenia na korzyść Komisji, jest uwzględniony we wniosku w obrębie różnych linii budżetowych;

7.  przypomina swoje poprzednie wnioski, w których domagał się, aby pełny wniosek budżetowy był przedstawiany na etapie preliminarza, na wiosnę, i konsekwentnie oczekiwałby jedynie małych zmian technicznych w tzw. „piśmie korygującym” na jesieni;

8.  ponownie podkreśla, że przykłada duże znaczenie do współpracy między Prezydium i Komisją Budżetową w zakresie wspólnego określenia budżetowych konsekwencji decyzji do podjęcia; podkreśla również, że dla każdego organu decyzyjnego kluczowe znaczenie ma wykorzystanie sprawozdań finansowych zawierających jasną prezentację wszelkich konsekwencji budżetowych dla posłów;

Kwestie szczegółowe
Kwestie związane z Traktatem z Lizbony

9.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera finansowanie propozycji Prezydium w odniesieniu do tych środków, tzn. utworzenie specjalnej rezerwy dla 18 członków w wysokości 9,4 mln EUR;

10.  może się zgodzić z tym, że Prezydium kładzie nacisk na większą wiedzę fachową w celu zbliżenia się do celu doskonałości legislacyjnej;

11.  w związku z tym popiera pomysł odnalezienia właściwego połączenia ekspertyzy wewnętrznej i zewnętrznej w odniesieniu do działów tematycznych w zależności od rodzaju wymaganych informacji dotyczących konkretnych rozważanych spraw, jednak chciałby uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące tego czy i jak proponowane zwiększenie liczby pracowników może zostać wykorzystane w elastyczny sposób oraz pragnie uzyskać od komisji więcej informacji dotyczących byłych wskaźników wykorzystania takiej ekspertyzy i zapotrzebowania na nią;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Prezydium wzięło pod uwagę zaniepokojenie dotyczące stosunku liczby stanowisk AD do liczby stanowisk AST wynikającego ze zmniejszeniem o 3 liczby stanowisk AST w porównaniu z pierwotnym wnioskiem; zatwierdza środki na utworzenie 19 stanowisk AD5 i 13 stanowisk AST1 w działach tematycznych, zgodnie z obecną propozycją Prezydium;

13.  zgadza się z potrzebą zwiększenia badań zewnętrznych i z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między Prezydium a Komisją Budżetową dotyczące ustanowienia dodatkowej kwoty w wysokości 1,7 mln EUR;

14.  odnotowuje propozycję zwiększenia liczby stanowisk w bibliotece o 28, z czego 13 dla służb informacyjnych dla posłów (wcześniej pracownicy kontraktowi); może poprzeć finansowanie i włączenie tych 13 stanowisk do planu zatrudnienia, pod warunkiem gwarancji, że zostaną one obsadzone w wyniku otwartych konkursów oraz że w kopercie finansowej poświęconej na pracowników kontraktowych wprowadzone zostaną odpowiednie oszczędności; uważa, że dalsze wzmocnienie istniejących służb informacyjnych pod kątem finansowania i zasobów ludzkich powinno iść w parze z opracowaniem przyjaznego użytkownikowi systemu, który umożliwiałby posłom łatwy dostęp do wszelkich informacji wytwarzanych w Parlamencie; postanawia ująć w preliminarzu środki na te dodatkowe 15 stanowisk, jednak połowę tej kwoty umieszcza w rezerwie do momentu:

   przedstawienia dalszych wyjaśnień, w jaki sposób te stanowiska byłyby wykorzystane do poprawy usług eksperckich dla posłów;
   przedstawienia konkretnych informacji o krokach podjętych przez Prezydium i administrację w celu wprowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą, w tym o przewidywanym harmonogramie jego wdrożenia oraz wszelkich oszczędnościach wynikających z racjonalizacji źródeł informacji;

15.  uważa, że z myślą o posłach należy rozpowszechnić wspomniane wyżej dwie niebezpośrednie usługi wspierające i zwiększyć ich widoczność, między innymi za pośrednictwem stron internetowych Parlamentu;

16.  przypomina swoją rezolucję na temat wytycznych, w której już wzywano do przeprowadzenia oceny, w tym szczegółowego sprawozdania finansowego obejmującego całkowite koszty, jakie pociągnęłoby za sobą proponowane podwyższenie dodatku na koszty pomocy parlamentarnej; dlatego postanawia umieścić odnośne środki w rezerwie;

Rozszerzenie

17.  z zadowoleniem odnosi się do postanowień związanych z rozszerzeniem w celu przyjęcia Chorwacji i zatwierdza odpowiednie środki finansowe i środki w zakresie potrzeb kadrowych;

Ogólny plan zatrudnienia

18.  zauważa, że oprócz potrzebnych 68 stanowisk związanych z traktatem lizbońskim i 62 związanych z rozszerzeniem (w tym 11 stanowisk dla grup), wnioskuje się o 17 stanowisk w celu ukończenia drugiego roku trzyletniego planu dla DG INLO ustalonego w ramach procedury 2010, oraz o 30 stanowisk dla innych obszarów, które nie mogą zostać objęte nawet po 20 przesunięciach, określonych jako możliwe w 2011 r., co ogółem wyniesie 180 nowych stanowisk; domaga się bardziej szczegółowych informacji na temat przesuniętych lub przeniesionych stanowisk od początku kadencji, w tym szacowanych przesunięć i przeniesień na 2010 r. i w miarę możliwości na 2011 r.; postanawia ująć w preliminarzu środki na stworzenie tych stanowisk, jednak kwotę przeznaczoną na stworzenie 30 stanowisk dla „innych obszarów” umieszcza w rezerwie do momentu przeprowadzenia analizy wnioskowanych informacji;

19.  zwraca uwagę, że propozycja Prezydium przewiduje obecnie również 1 stanowisko AD5 i 1 stanowisko AST1 dla Euro-śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, a także 3 stanowiska AD5 i 1 stanowisko AST1 w obszarze zarządzania ryzykiem, nie przewiduje już jednak planowanej dodatkowej kwoty dla DG ITEC w wysokości 3 mln EUR;

20.  zauważa również, że Prezydium przewidziało dalsze 56 stanowisk dla grup politycznych;

21.  zatwierdza środki i stanowiska na 2011 r. przedstawione w odniesieniu do drugiego roku trzyletniego programu DG INLO ustalonego w ubiegłym roku;

22.  pragnie uzyskać więcej informacji na temat przyznawania środków na pracowników kontraktowych i przegląd kosztów netto lub oszczędności netto w budżecie przeznaczonym na pracowników kontraktowych, wynikających z zatwierdzonego rozszerzenia planu zatrudnienia, zwłaszcza w związku z internalizacją różnych funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii informacyjnej i komunikacyjnej i biblioteki;

Budynki

23.  kładzie nacisk na fakt, że rozsądna polityka w zakresie nieruchomości jest ściśle związana z procedurą 2011, a także z ogólną kwestią zrównoważonego budżetu;

24.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w decyzji z dnia 24 marca 2010 r. Prezydium wyszło naprzeciw postulatowi Parlamentu Europejskiego dotyczącemu średnio- lub długoterminowej polityki w zakresie nieruchomości i budynków; wyraża początkowe obawy dotyczące możliwości równoczesnego kontynuowania wszystkich obecnych i zaplanowanych operacji, które mogą wynikać ze średnio lub długoterminowej strategii w zakresie nieruchomości; nie jest pewien jak liczne projekty wpisują się w wieloletnie ramy finansowe i domaga się niezbędnych wyjaśnień;

25.  odnotowuje w tym kontekście propozycję Prezydium dotyczącą wykorzystania 85,9 mln EUR z przyznanych na określony cel dochodów (do wykorzystania w obszarze polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości) na biura posłów w Brukseli; przypomina, że projekty budowlane mogące mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu podlegają konsultacji z organami władzy budżetowej na mocy art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego; ponadto przypomina, że w odniesieniu do przeniesień rozporządzenie finansowe stanowi, że w pierwszej kolejności należy wykorzystać przyznane na określony cel przeniesione dochody; w tym kontekście wyraża zadowolenie, iż dzięki zwrotowi przez państwo belgijskie kwoty 85,9 mln EUR Parlament może realizować nowe projekty w dziedzinie nieruchomości, wdrażając tym samym szybciej część średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości;

26.  nie może udzielić zgody na przeznaczenie tych przyznanych na określony cel dochodów na ten konkretny projekt budowlany;

27.  domaga się, aby w przyszłości umieszczano w budżecie środki wymagane w związku ze średnioterminowym planowaniem w dziedzinie nieruchomości; ponadto domaga się stworzenia osobnej linii budżetowej dla dużych projektów z zakresu nieruchomości, aby ułatwić średnioterminowe planowanie finansowe projektów związanych z budynkami oraz zwiększyć przejrzystość;

28.  zauważa, że we wniosku Prezydium przewidziano bezpośrednie wstępne finansowanie początkowego stadium budowy nowego budynku KAD, wynoszące 10,2 mln EUR, z linii budżetowej na opłaty za użytkowanie wieczyste; uznaje, że takie dobrowolne wstępne finansowanie pomogłoby ograniczyć koszty finansowania, ale uwzględniając niezwykle napiętą sytuację na 2011 r., postanawia umieścić w preliminarzu niższą kwotę na ten cel, wynoszącą 6,2 mln EUR; wyraża gotowość do ponownego wyliczenia tej kwoty jesienią 2010 r. w oparciu o zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji budżetowej oraz rozwój polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości;

Bezpieczeństwo

29.  przywiązuje znaczenie do zapowiedzianego przez Prezydium szczegółowego przeglądu polityki bezpieczeństwa i przypomina w związku z tym o swoim przywiązaniu do ostrożnego wykorzystywania środków, a zwłaszcza równowagi kosztowej w zakresie zatrudniania pracowników wewnętrznych i zewnętrznych; zwraca się do Prezydium o wnikliwe zbadanie operacyjnych i finansowych skutków nowej strategii, z myślą o znalezieniu w odniesieniu do przyszłych propozycji złotego środka między kwestiami bezpieczeństwa z jednej strony, a dostępnością i otwartością z drugiej strony; podkreśla, że Parlament powinien pozostać instytucją jak najbardziej otwartą i dostępną; z tego powodu pragnie otrzymać od administracji więcej informacji na temat tzw. „projektu Wiertz”, aby ocenić jego skutki w odniesieniu do dostępności Parlamentu dla obywateli;

Strategia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

30.  z zadowoleniem przyjmuje bardziej usystematyzowane podejście do technologii informacyjnej i komunikacyjnej i opracowanie kompleksowej strategii w tej dziedzinie; ponawia także wsparcie dla internalizacji zadań w stopniu wystarczającym do ograniczenia zależności od zewnętrznych usługodawców; zauważa jednak, że nowe stanowiska były już przyznane przez trzy lata z rzędu; uważa zatem, że jest to kwestia do wyjaśnienia;

31.  odnotowuje, że 5 mln EUR przyznano na projekt w zakresie mobilności informatycznej dla posłów, w szczególności w celu objęcia komunikacji mobilnej; chciałby uzyskać więcej informacji z uwagi na dość wysoką kwotę;

Kwestie związane z ochroną środowiska

32.  z zadowoleniem przyjmuje skromny wzrost w finansowaniu wdrażania środków związanych z EMAS i redukcją emisji CO2, rozłożonych na cały budżet i podkreśla po raz kolejny znaczenie, jakie przywiązuje do tej kwestii;

33.  odnotowuje ewolucję kluczowych wskaźników wydajności w tym względzie od 2006 r. zawartą w przeglądzie eko-zarządzania za 2008 r., mianowicie redukcję śladu węglowego o 12,9%, zmniejszenie zużycia energii o 0,8%, wzrost konsumpcji gazu/paliwa/ogrzewania o 7,4% w 2008 r. po spadku o 17,5% w 2007 r., zwiększenie emisji związanych z mobilnością/transportem o 8,8%, wzrost odsetka odpadów poddawanych recyklingowi z 49,8% w 2006 r. do 55,4% w 2008 r., wzrost zużycia wody o 18,1% i spadek zużycia papieru o 16,9%;

34.  z zadowoleniem przyjmuje załącznik do budżetu dotyczący zarządzania środowiskiem, który dokonuje rzetelnego technicznego przeglądu odpowiednich pozycji budżetowych; uważa w tym kontekście, że korzystne byłoby również, gdyby ten sam załącznik do sprawozdań rocznych EMAS zawierał więcej informacji na temat zróżnicowanego śladu węglowego budynków Parlamentu w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu oraz skutków podróżowania i transportu związanego z sesjami, przedstawiał aktualne wyniki działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego Parlamentu i prezentował korzystny wpływ na środowisko tych inwestycji, a także wszystkie oszczędności poczynione w perspektywie długoterminowej;

35.  wyraża poparcie dla wysiłków podejmowanych w celu dalszego zmniejszania śladu węglowego Parlamentu; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje trwające badania na temat energooszczędności budynków i sposobów na wdrożenie programów kompensacji emisji w związku z podróżami służbowymi; ponadto popiera zachęty do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodów i fakt udostępnienia większej liczby rowerów w Strasburgu;

36.  zauważa, że pozycja budżetowa dotycząca kosztów podróży posłów jest w rzeczywistości wyższa niż ta przeznaczona na wynagrodzenia; podkreśla potrzebę odpowiedzialnego wykorzystania dodatków, zwłaszcza dodatków na podróże, i zwraca uwagę, że bez zmieniania obecnych zasad i dzięki korzystaniu, o ile to możliwe, z innych środków transportu niż podróże lotnicze w klasie biznes z i do miejsca pracy Parlamentu ślad węglowy Parlamentu zostałby zmniejszony, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów; wzywa Prezydium, zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim wstępnym posiedzeniu pojednawczym, do przedstawienia przed pierwszym czytaniem w Parlamencie analizy dotyczącej funkcjonowania nowego systemu oraz możliwych rozwiązań służących uzyskaniu oszczędności;

37.  przypomina, że w budżetach instytucji europejskich znalazły się środki przekazane przez władzę budżetową na sfinansowanie dopłat do transportu publicznego dla pracowników, w ramach działań dotyczących środowiska w odpowiedzi na inicjatywę Jose Manuela Barroso; domaga się przedstawienia bieżącej sytuacji, w zakresie dotyczącym Parlamentu;

38.  domaga się, aby tam gdzie jest to możliwe i właściwe dodawano deklaracje środowiskowe do oświadczeń finansowych wykorzystywanych wewnątrz instytucji;

39.  uważa, że dyrektywy dotyczące zamówień publicznych muszą być lepiej dostosowane, aby ułatwić – tam, gdzie jest to możliwe i odpowiednie – włączenie klauzul środowiskowych i społecznych;

Projekty wieloletnie i inne pozycje wydatków

40.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące zwiększenia o 2,6 mln EUR środków służących pokryciu kosztów związanych ze 110 osobami odwiedzającymi rocznie, które posłowie mogą zaprosić w ciągu roku (dotychczas było to 100 osób). jest zdania, że powinno się odczekać pewien okres, aby ocenić funkcjonowanie nowej Wszechnicy przed rozważeniem jakiegokolwiek dalszego zwiększenia środków; służby odpowiedzialne za organizację wizyt powinny również wziąć pod uwagę, że posłowie mogą chcieć podzielić odwiedzających na grupy różnej wielkości w ciągu roku;

41.  zatwierdza kwotę 3 mln EUR zapisaną w budżecie w związku z otwarciem Wszechnicy Parlamentu Europejskiego i kosztów operacyjnych na pełen rok obrachunkowy; zwraca uwagę na potrzebę oceny pierwszego roku również z finansowego punktu widzenia, w tym pod względem tych kosztów operacyjnych;

42.  odnotowuje decyzję Prezydium o wprowadzeniu dodatków dla posłów sprawujących dodatkowe urzędy o konsekwencjach dla budżetu w wysokości 400 000 EUR; zauważa jednak, że dyskusja na temat zasady budziła kontrowersje; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że konieczne jest przedłożenie dokumentów uzupełniających, aby otrzymać zwrot dodatkowych kosztów powstałych w trakcie wykonywania obowiązków;

43.  przyjmuje do wiadomości wniosek Prezydium dotyczący wpisania 2,5 mln EUR na rzecz Domu Historii Europejskiej w związku z badaniami dotyczącymi wyników konkursu architektonicznego, który znajduje się obecnie w trakcie oceny; podobnie jak w roku ubiegłym domaga się otrzymania jasnego przeglądu kosztów przewidzianych w związku z całym projektem, w tym również kosztów administracyjnych, najpóźniej na etapie sporządzania wstępnego preliminarza budżetowego do procedury budżetowej na 2011 r.; przypomina również o porozumieniu z Prezydium zawartym podczas wstępnego posiedzenia pojednawczego w 2009 r.; podkreśla, że w sprawozdaniu komitetu ekspertów ds. Domu Historii Europejskiej wymienia się 11 punktów, z którymi wiążą się dodatkowe koszty: (1) „naukowe ciało doradcze, składające się z ekspertów i specjalistów z dziedziny muzealnictwa”, (2) „instytucjonalna niezależność tej instytucji”, (3) „szeroka oferta muzealno-pedagogiczna”, (4) „miejsce spotkań młodych pracowników naukowych”, (5) „stała ocena”, (6) „wystawy czasowe i objazdowe”, (7) „wydarzenia o charakterze europejskim”, (8) „publikacje własne”, (9) „szeroka oferta internetowa”, (10) „stworzenie nowej kolekcji muzealnej”, (11) „nieustanny rozwój wystaw i infrastruktury muzeum”; dlatego podkreśla, że w trybie pilnym należy określić całkowity koszt tego projektu;

Kwestie horyzontalne

44.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie początkowej analizy identyfikującej koszty stałe i zmienne we wniosku budżetowym; jest świadomy metodologicznych trudności z tym związanych, lecz wyraża przekonanie, że pojęcia te powinny zostać zbadane bliżej; w związku z tym przypomina, że Parlament oczekuje na odpowiedź właściwych organów dotyczącą sposobu zastosowania pojęcia polityki budżetowania od zera, przy wykorzystaniu rozróżnienia między kosztami stałymi i zmiennymi, w kontekście procedury budżetowej PE; wnioskuje o dokładniejszą analizę kosztów stałych, wyróżniającą trwałe koszty stałe, okresowe koszty stałe oraz obszary, w których można dokonać oszczędności; wnioskuje o dokładniejszą analizę kosztów zmiennych, pokazującą wyraźnie związek między kosztami i celami, strategiami politycznymi i działaniami, a także identyfikującą i dzielącą priorytety według ważności;

45.  zwraca uwagę, że pułapy dotyczące różnych procedur zamówień publicznych są obecnie bardziej rygorystyczne w przypadku instytucji europejskich niż te proponowane w odpowiednich dyrektywach wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych, a sytuacja ta prowadzi do dodatkowych kosztów administracyjnych i wykorzystania zasobów ludzkich, które można byłoby zaoszczędzić poprzez lepsze dostosowanie pułapów;

46.  wspiera działania, które mają wymiar społeczny, kulturalny lub językowy, a skierowane są do pracowników i ich rodzin, ale negatywnie odnosi się do indywidualnych dopłat przyznawanych w tym kontekście i w związku z tym wprowadza zmiany do uwag do odnośnej pozycji budżetowej;

47.  zdecydowanie popiera dalsze wysiłki zmierzające do przekształcenia instytucji w lepiej przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, zarówno pod względem koniecznych zmian w infrastrukturze, jak i działań kadrowych;

Uwagi końcowe

48.  podkreśla, że przed jesiennym głosowaniem nad budżetem należy dokonać dokładniejszej analizy poszczególnych pozycji budżetowych, w tym analizy wskaźników wykonania; w związku z tym właśnie wtedy podejmie ostateczne decyzje budżetowe;

49.  przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2011 i przypomina, że przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu, ze zmianami Rady, nastąpi w październiku 2010 r. zgodnie z procedurą głosowania określoną w traktacie;

50.  zatwierdza załączone, wspólne konkluzje rozmów trójstronnych dotyczących budżetu z dnia 25 marca 2010 r.

o
o   o

51.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0087.


ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE KONKLUZJE ROZMÓW TRÓJSTRONNYCH DOTYCZĄCYCH BUDZETU Z DNIA 25 MARCA 2010 r.

ROZMOWY TRÓJSTRONNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

25 marca 2010 r.

Wnioski

Parlament Europejski, Rada i Komisja przyjęły do wiadomości obawy wyrażone przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów w ich piśmie wystosowanym do sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, dotyczące nowej procedury budżetowej, a w szczególności komitetu pojednawczego. Sugerują oni, żeby instytucje te zostały proszone do wysłania bezpośrednio do komitetu pojednawczego pisemnych uwag dotyczących wpływu stanowiska Rady oraz poprawek Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności