Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2005(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0134/2010

Texte depuse :

A7-0134/2010

Dezbateri :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0171

Texte adoptate
PDF 466kWORD 105k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secţiunea I - Parlamentul
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2011 (2010/2005(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în special articolul 31(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2010 privind orientările referitoare la procedura bugetară 2011 – secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII și IX(3),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2011,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 19 aprilie 2010 în conformitate cu articolul 23 alineatul (6) și articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolul 79 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0134/2010),

A.  întrucât, pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul tratatului, Parlamentul intenționează să utilizeze și să își dezvolte pe deplin prerogativele, iar acest obiectiv impune consolidarea anumitor domenii prioritare și, în același timp, o abordare strictă în ceea ce privește utilizarea resurselor disponibile;

B.  întrucât, în această privință, situația bugetară a rubricii 5 (Cheltuieli administrative) pentru 2011 impune, mai mult decât niciodată, o abordare atentă și disciplinată a bugetului Parlamentului pentru concilierea obiectivelor politice și a finanțării acestora;

C.  întrucât acum doi ani a fost inițiat un proiect-pilot de cooperare consolidată între Birou și Comisia pentru bugete, proiect care a fost menținut și pentru procedura 2011;

D.  întrucât prerogativele plenului de adoptare a estimării și a bugetului final vor fi păstrate integral în conformitate cu dispozițiile tratatului și cu Regulamentul de procedură;

E.  întrucât la 24 martie 2010 și la 13 aprilie 2010 au avut loc două reuniuni preliminare concilierii între delegațiile Biroului și Comisiei pentru bugete, în cadrul cărora au fost discutate un număr de aspecte-cheie,

Cadrul general și bugetul total

1.  constată că bugetul 2011, în forma propusă de Birou, se ridică la 1 710 547 354 EUR, reprezentând 20,32 % din rubrica 5 din cadrul financiar multianual (CFM); constată că rata de creștere sugerată este de 5,8 % față de bugetul 2010, inclusiv proiectul de buget rectificativ nr. 1/2010;

2.  pe deplin conștient de provocările cu care se va confrunta, este de părere că rata de creștere și nivelul final al bugetului prevăzute în cadrul estimării trebuie ajustate; decide ca în această etapă bugetul total să se ridice la 1 706 547 354 EUR, reprezentând o rată de creștere de 5,5 % și o cotă procentuală de 20,28% din rubrica 5; intenționează să clarifice diversele probleme, să continue să analizeze măsurile propuse și să identifice surse de economii înainte de adoptarea bugetului final în toamna anului 2010;

3.  își reiterează opinia conform căreia, pe baza referințelor inițiale din CFM negociat în 2006 și intrat în vigoare în 2007, cheltuielile sale ar trebui stabilite în jurul tradiționalei limite de 20%, ținând seama de necesitățile celorlalte instituții și de marja disponibilă; remarcă, din acest punct de vedere, solicitările Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului Regiunilor care se ridică la peste 10 milioane EUR doar pentru 2010; reafirmă faptul că Serviciul european pentru acțiune externă s-ar putea să aibă, la rândul lui, un impact asupra rubricii 5; își confirmă opinia conform căreia Biroul și Comisia pentru bugete trebuie să coopereze în vederea reevaluării acestei limite înainte de deschiderea unui dialog interinstituțional pe acest subiect; sugerează ca în acest scop să se creeze un grup de lucru, care să-și înceapă activitatea cel târziu la sfârșitul lui iulie 2010;

4.  solicită clarificări cu privire la programarea financiară la mijlocul perioadei în ceea ce privește rubrica 5 și marjele preconizate de 109 milioane EUR pentru 2011, 102 milioane EUR pentru 2012 și 157 milioane EUR pentru 2013; consideră că ar fi util să primească informații privind ipotezele de lucru ale Parlamentului pentru cel de-al șaselea raport al secretarilor generali (octombrie 2009) în ceea ce privește bugetul și posturile, comparativ cu estimările propuse pe care le analizează acum; ar dori să clarifice ce proiecte (potențiale) semnificative și măsuri de personal sunt deja incluse în această programare pentru următorii 2-3 ani; subliniază, de asemenea, că programarea financiară este doar un instrument de planificare orientativ, neobligatoriu, și că autoritatea bugetară este cea care ia deciziile finale;

5.  deși nu se împotrivește raționamentului de principiu conform căruia 1 % din buget ar fi o rezervă rezonabilă pentru cheltuieli neprevăzute, este de acord cu propunerea Biroului, ținând seama de situația precară de la rubrica 5, de a stabili această rezervă la 14 milioane EUR;

6.  înțelege că, în ceea ce privește cauza privind salariile pe rol în fața Curții de Justiție și al cărei efect total asupra Parlamentului s-ar putea ridica în 2011 la cca 12 milioane EUR în cazul unei hotărâri în favoarea Comisiei, propunerea prevede un provizion defalcat la mai multe linii bugetare;

7.  își reiterează cererile anterioare ca primăvara, în etapa estimării bugetului, să fie prezentată o propunere bugetară completă, ceea ce ar conduce exclusiv la modificări minore sau tehnice în așa-numita „scrisoare rectificativă” din toamnă;

8.  subliniază din nou importanța pe care o acordă unei strânse cooperări între Birou și Comisia pentru bugete pentru a clarifica împreună consecințele bugetare ale deciziilor care urmează a fi luate; subliniază, de asemenea, că pentru fiecare organ de decizie este crucială prezentarea unor fișe financiare care să prezinte în mod clar toate consecințele bugetare;

Aspecte specifice
Aspecte privind Tratatul de la Lisabona

9.  salută și aprobă finanțarea propunerilor Biroului în legătură cu aceste măsuri, și anume crearea unei rezerve specifice pentru cei 18 noi deputați, în valoare de 9,4 milioane EUR;

10.  aprobă faptul că Biroul se axează pe consolidarea expertizei pentru a contribui la obiectivul de excelență legislativă;

11.  în această privință, sprijină ideea finanțării unei combinații adecvate de expertiză internă și externă pentru departamentele tematice în funcție de tipul de informații necesare pentru fiecare dosar în curs de analiză, dar ar dori să primească explicații suplimentare cu privire la modul în care creșterea propusă a efectivelor de personal ar putea fi utilizată într-un mod flexibil, precum și mai multe informații privind ratele anterioare de aplicare și cererile emise de comisii cu privire la astfel de servicii de expertiză;

12.  salută faptul că Biroul a ținut seama de preocupările legate de raportul dintre posturile AD și AST, ceea ce a dus la eliminarea a trei posturi AST în comparație cu propunerea inițială; aprobă creditele alocate pentru crearea a 19 posturi AD5 și a 13 posturi AST1 în cadrul departamentelor tematice, așa cum sugerează în prezent Biroul;

13.  este de acord că studiile externe trebuie consolidate și salută acordul încheiat între Birou și Comisia pentru bugete de a stabili cuantumul suplimentar la 1,7 milioane EUR;

14.  ia act de propunerea de a mări efectivele bibliotecii cu 28 de posturi, din care 13 pentru serviciul de informare pentru deputați (posturi ocupate anterior de agenți contractuali); poate aproba finanțarea și includerea acestor 13 posturi în schema de personal, cu condiția să primească asigurări că aceste posturi vor fi ocupate în urma unor concursuri deschise și, de asemenea, că pachetul financiar pentru contracte va fi redus cu suma corespondentă; consideră că o consolidare suplimentară a fondurilor și a resurselor umane aflate la dispoziția serviciilor de informații existente în cadrul PE ar trebui să fie însoțită de dezvoltarea unui sistem ușor de utilizat, care să permită deputaților un acces facil la toate informațiile elaborate intern; decide să includă în estimări creditele aferente celor 15 posturi suplimentare, dar înscrie jumătate din sumă în rezervă până când va primi:

   justificări suplimentare privind modul în care acest posturi vor fi utilizate pentru îmbunătățirea serviciilor de expertiză oferite deputaților;
   informații concrete cu privire la măsurile luate de Birou și de serviciile administrative pentru crearea unui sistem intern de gestionare a cunoștințelor, inclusiv calendarul preconizat pentru implementarea acestuia și valoarea economiilor rezultate din raționalizarea surselor de informații;

15.  consideră că cele două servicii de sprijin indirect menționate mai sus ar trebui să fie făcute cunoscute, inclusiv prin intermediul paginilor de internet ale Parlamentului, în beneficiul deputaților;

16.  reamintește rezoluția sa privind orientările, în care solicitase deja o evaluare, inclusiv o situație financiară detaliată a costurilor totale generate de majorarea propusă a indemnizației de asistență; prin urmare, decide să înscrie în rezervă creditele corespunzătoare;

Extindere

17.  salută dispozițiile prevăzute pentru aderarea Croației și aprobă creditele și măsurile de personal conexe;

Organigrama generală

18.  ia act de faptul că, în plus față de cele 68 de posturi legate de Tratatul de la Lisabona și cele 62 aferente extinderii (inclusiv 11 posturi alocate grupurilor), sunt solicitate 17 posturi noi pentru realizarea măsurilor prevăzute în cel de-al doilea an din planul trienal pentru DG INLO care a fost adoptat în procedura 2010 și 30 de posturi noi pentru alte domenii, posturi care nu au putut fi acoperite din cele 20 de redistribuiri identificate a fi posibile în 2011, ceea ce înseamnă un total de 180 de posturi noi; solicită informații detaliate suplimentare privind posturile redistribuite sau transferate de la începutul acestei legislaturi, inclusiv estimări ale redistribuirilor și transferurilor pentru 2010 și, dacă este posibil, pentru 2011; decide să introducă creditele alocate pentru crearea acestor posturi în estimări, dar înscrie în rezervă suma legată de crearea a 30 de posturi pentru „alte domenii”, în așteptarea analizei informațiilor solicitate;

19.  constată că propunerea Biroului include acum un post AD5 și un post AST1 pentru Adunarea Parlamentară Euromediteraneeană, precum și trei posturi AD5 și un post AST1 pentru gestionarea riscurilor, dar nu mai prevede suma suplimentară preconizată de 3 milioane EUR pentru DG ITEC;

20.  ia act, de asemenea, de faptul că Biroul a inclus alte 56 de posturi pentru grupurile politice;

21.  aprobă măsurile și posturile prevăzute pentru 2011 aferente celui de-al doilea an de aplicare a programului trienal al DG INLO care a fost convenit anul trecut;

22.  dorește să primească informații suplimentare privind defalcarea creditelor aferente agenților contractuali și o situație globală a costurilor nete sau a economiilor nete aferente pachetului financiar pentru agenții contractuali ca urmare a aprobării unor majorări de efective, în special prin internalizarea unor funcții din domenii precum securitatea, TIC și biblioteca;

Operațiuni imobiliare

23.  subliniază că o politică imobiliară rezonabilă este strâns legată de procedura 2011 și, de asemenea, de chestiunea generală a durabilității bugetului;

24.  salută faptul că Biroul a răspuns, prin decizia sa din 24 martie 2010, solicitării Parlamentului European privind o politică imobiliară pe termen mediu și lung; își exprimă o îngrijorare inițială cu privire la fezabilitatea continuării în paralel a tuturor operațiunilor imobiliare curente și planificate care ar putea emana din strategia imobiliară pe termen mediu și lung; nu îi este clar în ce fel aceste numeroase proiecte se înscriu în CFM și solicită clarificările necesare;

25.  ia act în această privință de propunerea Biroului de a utiliza 85,9 milioane EUR din veniturile alocate (de utilizat în sfera politicii imobiliare a Parlamentului) pentru birourile deputaților din Bruxelles; reamintește că orice proiect imobiliar care ar putea avea efecte financiare semnificative asupra bugetului trebuie să facă obiectul unei consultări cu autoritatea bugetară conform articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar; reamintește, de asemenea, că, în ceea ce privește reportările, Regulamentul financiar prevede că veniturile alocate reportate trebuie utilizate primele; salută în acest context faptul că Parlamentul, prin rambursarea a 85,9 milioane EUR de către statul belgian, este în măsură să devanseze noi proiecte imobiliare și astfel să aplice mai rapid o parte a strategiei sale imobiliare pe termen mediu;

26.  nu poate fi de acord să rezerve aceste venituri alocate pentru acest proiect imobiliar;

27.  solicită ca în viitor creditele necesare în conformitate cu planificarea imobiliară pe termen mediu să fie prevăzute în buget; solicită, de asemenea, crearea unei linii bugetare specifice destinată proiectelor imobiliare majore pentru a facilita planificarea financiară pe termen mediu a proiectelor imobiliare și pentru a spori transparența;

28.  ia act de faptul că s-a constituit în propunerea Biroului un provizion pentru prefinanțarea directă a etapei inițiale a construcției noii clădiri KAD, în valoare de 10,2 milioane EUR la linia bugetară aferentă chiriilor; recunoaște că astfel de prefinanțări opționale ar contribui la reducerea costurilor de finanțare dar, ținând seama de situația extrem de precară din 2011, decide să introducă în acest scop în estimări o sumă mai mică, respectiv de 6,2 milioane EUR; își afirmă disponibilitatea de a reevalua această sumă în toamna anului 2010, pe baza unei actualizări a situației bugetare și a evoluțiilor înregistrate de politica imobiliară a Parlamentului;

Securitate

29.  acordă importanță revizuirii detaliate a politicii de securitate anunțate de Birou și, în această privință, reamintește opțiunea sa pentru o utilizare mai prudentă a resurselor, în special pentru un echilibru între personalul intern și agenții externi în ceea ce privește raportul costuri-beneficii; solicită Biroului să examineze atent implicațiile operaționale și financiare ale noii strategii cu scopul de a ajunge la propuneri care să asigure un echilibru adecvat între cerințele de securitate, pe de o parte, și accesibilitate și deschidere, pe de altă parte; subliniază că Parlamentul ar trebui să rămână o instituție cât mai deschisă și mai accesibilă; în acest sens, dorește să primească mai multe informații de la serviciile administrative cu privire la așa-numitul proiect Wiertz pentru a evalua efectul acestuia în ceea ce privește accesibilitatea Parlamentului pentru public;

Strategia privind TIC

30.  salută noua abordare mai structurată în domeniul TIC și elaborarea unei strategii cuprinzătoare în acest domeniu; își reiterează, de asemenea, sprijinul pentru un nivel suficient de internalizare care să reducă dependența de furnizorii externi; remarcă totuși că au fost deja create posturi noi în trei exerciții consecutive; prin urmare, consideră că această chestiune trebuie clarificată;

31.  ia act de faptul că 5 milioane EUR au fost alocate unui proiect privind mobilitatea informatică a deputaților, în special pentru acoperirea costurilor comunicațiilor mobile; ar dori să primească informații suplimentare având în vedere suma relativ mare;

Chestiuni de mediu

32.  salută majorarea modestă a finanțării aferente EMAS și măsurilor de reducere a emisiilor de CO2, care sunt incluse în diverse linii bugetare, și subliniază din nou importanța pe care o acordă acestui domeniu;

33.  ia act de evoluția din 2006 încoace a indicatorilor-cheie de performanță din acest domeniu, incluși în Revizuirea managementului de mediu pentru 2008, în special de reducerea amprentei de carbon cu 12,9 %, reducerea consumului de electricitate cu 0,8 %, creșterea consumului de gaz/combustibil lichid/energie termică de 7,4 % în 2008, după reducerea lui cu 17,5 % în 2007, creșterea emisiilor eferente mobilității/transporturilor cu 8,8 %, creșterea procentajului de deșeuri reciclate de la 49,8 % în 2006 la 55,4 % în 2008, creșterea consumului de apă cu 18,1 % și scăderea consumului de hârtie cu 16,9 %;

34.  salută anexa la buget referitoare la managementul de mediu care oferă o situație tehnică adecvată a liniilor bugetare implicate; ar dori, în acest context, ca rapoartele anuale EMAS să includă, în aceeași anexă, mai multe informații cu privire la amprenta diferențiată de carbon a clădirilor Parlamentului din Strasbourg, Bruxelles și Luxemburg și cu privire la impactul deplasărilor și al activităților de transport conexe sesiunilor, precum și să prezinte rezultatele actuale obținute în reducerea amprentei de carbon a Parlamentului și să ilustreze impactul benefic pe care aceste investiții îl au asupra mediului și eventualele economii realizate pe termen mai lung;

35.  își exprimă sprijinul pentru continuarea măsurilor de reducere a amprentei de carbon a Parlamentului; salută în această privință studiile în curs cu privire la economiile de energie în clădiri și la modalități de aplicare a unui sistem de compensare pentru emisiile de carbon aferente deplasărilor; sprijină, de asemenea, stimulentele care promovează utilizarea transporturilor publice în locul automobilelor și disponibilitatea mai multor biciclete la Strasbourg;

36.  constată că linia bugetară aferentă cheltuielilor de deplasare ale deputaților este mai mare decât cea aferentă salariilor; subliniază că este necesar ca indemnizațiile, în special cele de călătorie, să fie utilizate responsabil și remarcă faptul că, fără a modifica normele actuale și prin utilizarea altor mijloace de transport decât transportul aerian la clasa business ori de câte ori acest lucru este posibil în deplasările către și dinspre locurile de desfășurare a activității Parlamentului, amprenta de carbon a instituției poate fi redusă și se pot face, în același timp, economii; solicită Biroului, așa cum s-a convenit în cadrul ultimei reuniuni de conciliere prealabilă, să prezinte la timp pentru prima lectură a Parlamentului un studiu axat pe funcționarea noului sistem și pe posibile soluții pentru realizarea de economii;

37.  reamintește că, în urma unei inițiative a dlui Barroso, autoritatea bugetară a alocat în bugetele instituțiilor europene venituri alocate pentru finanțarea unei subvenții pentru utilizarea transporturilor publice de către personal, ca măsură ecologică; solicită informații actualizate cu privire la situația din Parlament;

38.  solicită ca, ori de câte ori este posibil și oportun, situațiile financiare utilizate în cadrul instituției să fie completate cu informații privind mediul;

39.  consideră că directivele privind achizițiile publice trebuie să fie adaptate mai bine pentru a facilita, acolo unde este posibil și adecvat, includerea unor clauze sociale și de mediu;

Proiecte multianuale și alte elemente de cheltuieli

40.  salută acordul referitor la majorarea cu 2,6 milioane EUR a cheltuielilor cu vizitatorii, astfel încât deputații să poată invita 110 de vizitatori anual, în loc de 100 cât au dreptul în prezent; consideră că, înainte de a lua o decizie cu privire la orice majorare suplimentară, ar trebui să se evalueze funcționarea noului centru pentru vizitatori; serviciile responsabile pentru organizarea vizitelor ar trebui să țină seama, de asemenea, de faptul că deputații ar putea dori să primească grupuri de vizitatori de diverse dimensiuni de-a lungul anului;

41.  aprobă suma de 3 milioane EUR prevăzută în buget pentru deschiderea centrului pentru vizitatori și acoperirea costurilor de funcționare pentru un exercițiu standard complet; atrage atenția că ar trebui să se facă o analiză a primului an de funcționare și din punct de vedere financiar, care să abordeze inclusiv aceste costuri de funcționare;

42.  ia act de decizia Biroului de a introduce indemnizații pentru deputații care dețin funcții oficiale, propunere care are un impact bugetar de 400 000 EUR; remarcă totuși că discuția de principiu a fost controversată; salută în acest sens faptul că trebuie furnizate documente justificative pentru rambursarea costurilor suplimentare suportate în exercitarea funcțiilor lor;

43.  ia act de propunerea Biroului de a include 2,5 milioane EUR pentru Casa istoriei europene care să acopere costurile aferente unor studii realizate după încheierea concursului de arhitectură aflat în curs de jurizare; reamintește că anul trecut a solicitat o prezentare clară a costurilor prevăzute pentru ansamblul proiectului, inclusiv a costurilor administrative, cel târziu cu ocazia proiectului preliminar de estimare a bugetului pentru exercițiul financiar 2011; reamintește, de asemenea, acordul la care s-a ajuns cu Biroul în cursul reuniunii preliminare concilierii din 2009; subliniază că raportul comitetului de experți de pe lângă Casei istoriei europene menționează 11 puncte, care presupun costuri suplimentare: „consiliu academic format din experți și specialiști ai muzeului”, (2) „independența instituțională a instituției”, (3) „oferte pedagogice extinse ale muzeului”, (4) „loc de întâlnire pentru tinerii cercetători”, (5) „evaluarea permanentă”, (6) „expoziții temporare și expoziții itinerante”, (7) „evenimente relevante cu o temă europeană”, (8) „publicații proprii”, (9) „oferte online extinse”, (10) „crearea unei colecții proprii a muzeului”, (11) „dezvoltarea continuă a expozițiilor și a infrastructurii muzeului”; subliniază, prin urmare, că costul total al acestui proiect trebuie identificat cât mai repede posibil;

Chestiuni orizontale

44.  salută cu căldură includerea unei analize inițiale care prezintă costurile fixe și variabile din propunerea de buget; recunoaște dificultățile metodologice întâmpinate, dar este convins că aceste concepte ar trebui analizate mai detaliat; așteaptă un răspuns în această privință din partea organelor competente cu privire la modalitatea în care poate fi aplicată în contextul procedurii bugetare a PE o politică bugetară cu punct de plecare zero care să facă și distincția între costurile fixe și costurile variabile; solicită examinarea mai aprofundată a costurilor fixe, făcându-se distincție între costurile fixe permanente, costurile fixe pentru perioade determinate și domeniile în care ar putea fi făcute economii; solicită examinarea mai aprofundată a costurilor variabile, stabilindu-se o legătură clară între costuri și obiective, politici și acțiuni și identificându-se prioritățile, care trebuie clasate în funcție de importanța lor;

45.  atrage atenția asupra faptului că, pentru instituțiile europene, limitele pentru diversele proceduri de achiziții publice sunt mai stricte în prezent decât cele prevăzute în directivele europene privind achizițiile publice și că această situație generează costuri administrative și de resurse umane suplimentare care ar putea fi reduse printr-o mai bună aliniere a limitelor;

46.  sprijină activitățile care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică și se adresează personalului și familiilor lor, dar nu este de acord să se ofere subvenții individuale în acest context și, prin urmare, modifică comentariile de la linia bugetară relevantă;

47.  sprijină cu tărie eforturile suplimentare destinate unei mai bune adaptări a instituției pentru persoanele cu handicap, atât în ceea ce privește modificările necesare ale infrastructurii, cât și în ceea ce privește măsurile de personal;

Considerații finale

48.  subliniază că ar trebui să se realizeze o analiză mai atentă a liniilor bugetare individuale, inclusiv o analiză a ratelor de execuție, înainte de votul asupra proiectului de buget din toamnă; prin urmare, va examina și va lua deciziile finale privind bugetul la momentul respectiv;

49.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2011 și reamintește că Parlamentul va adopta o poziție cu privire la proiectul de buget, astfel cum a fost modificat de Consiliu, în octombrie 2010, în conformitate cu procedura de vot prevăzută în tratat;

50.  aprobă concluziile comune ale reuniunii bugetare trilaterale din 25 martie 2010, anexate la prezenta rezoluție;

o
o   o

51.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție, precum și estimarea bugetului.

(1)JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2)JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(3)Texte adoptate, P7_TA(2010)0087.


ANEXĂ

CONCLUZIILE COMUNE ALE REUNIUNII BUGETARE TRILATERALE DIN 25 MARTIE 2010

REUNIUNEA BUGETARĂ TRILATERALĂ

25 MARTIE 2010

Concluzii

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au luat act de preocupările exprimate de Grefa Curții de Justiție și de secretariatele generale ale Curții de Conturi, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European în scrisorile pe care le-au trimis secretariatelor generale ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la noua procedură, în special cu privire la comitetul de conciliere. Acestor instituții li se sugerează să transmită în scris, direct comitetului de conciliere, observațiile cu privire la impactul poziției Consiliului și al amendamentelor Parlamentului European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate