Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2005(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0134/2010

Predkladané texty :

A7-0134/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0171

Prijaté texty
PDF 494kWORD 101k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011 (2010/2005(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho článok 31,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2011 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX(3),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka pre Predsedníctvo týkajúcu sa vypracovania predbežného návrhu odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadov, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 19. apríla 2010 v súlade s článkom 23 ods. 6 a článkom 79 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh odhadov, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 79 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 79 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0134/2010),

A.  keďže Európsky parlament sa v záujme splnenia svojich úloh vyplývajúcich zo zmluvy usiluje o plné využitie a rozvoj svojich právomocí a keďže si to vyžiada posilnenie viacerých prioritných oblastí a zároveň prísny prístup k využívaniu dostupných zdrojov,

B.  keďže v tejto súvislosti si rozpočtová situácia týkajúca sa okruhu 5 (administratívne výdavky) na rok 2011 vyžaduje väčšmi ako kedykoľvek predtým starostlivý a disciplinovaný prístup k rozpočtu Európskeho parlamentu s cieľom zosúladiť politické ciele a ich financovanie,

C.  keďže pilotný postup posilnenej spolupráce medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet bol iniciovaný pred dvoma rokmi a zachováva sa aj počas rozpočtového postupu na rok 2011,

D.  keďže v súlade s ustanoveniami zmluvy a rokovacím poriadkom sa plne zachovajú právomoci pléna týkajúce sa schvaľovania odhadov a konečného rozpočtu,

E.  keďže 24. marca 2010 a 13. apríla 2010 sa konali predbežné zmierovacie schôdze delegácií predsedníctva a Výboru pre rozpočet, na ktorých delegácie prediskutovali viacero dôležitých otázok,

Všeobecný rámec a celkový rozpočet

1.  konštatuje, že úroveň rozpočtu na rok 2011, ako ho navrhuje Predsedníctvo, dosahuje 1 710 547 354 EUR, čo predstavuje 20,32 % okruhu 5 viacročného finančného rámca; konštatuje, že navrhovaná miera zvýšenia predstavuje 5,8 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 vrátane návrhu opravného rozpočtu č. 1/2010;

2.  zatiaľ čo si plne uvedomuje nadchádzajúce výzvy, zastáva názor, že v tomto odhade treba upraviť mieru rastu a konečnú úroveň rozpočtu; rozhodol, že v tejto fáze bude celková úroveň rozpočtu dosahovať 1 706 547 354 EUR, čo predstavuje mieru zvýšenia 5,5 % a tvorí percentuálny podiel 20,28 % okruhu 5; usiluje sa tiež o objasnenie niektorých otázok a ďalšie preskúmanie navrhovaných opatrení, ako aj o dosiahnutie úspor pred tým, ako bude na jeseň 2010 stanovený konečný rozpočet;

3.  pripomína svoj názor, že na základe pôvodných hodnôt viacročného finančného rámca, ktoré sa dohodli v roku 2006 a sú v platnosti od roku 2007, by sa jeho výdavky mali stanoviť okolo obvyklej hranice 20 % s prihliadnutím na potreby ostatných inštitúcií a dostupnú rezervu; v tejto súvislosti berie na vedomie žiadosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov o sumu presahujúcu 10 miliónov EUR iba na rok 2010; opätovne pripomína, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť môže mať vplyv aj na okruh 5; potvrdzuje svoj názor, že Predsedníctvo a Výbor pre rozpočet musia spolupracovať, aby sa táto hranica prehodnotila pred tým, ako sa o tejto otázke začne medziinštitucionálny dialóg; navrhuje, aby sa na tento účel vytvorila pracovná skupina, ktorá by mala začať svoju činnosť pred koncom júla 2010;

4.  požaduje vysvetlenie týkajúce sa strednodobého finančného plánovania pre okruh 5 a navrhovaných rezerv vo výške 109 miliónov EUR na rok 2011, 102 miliónov EUR na rok 2012 a 157 miliónov EUR na rok 2013; domnieva sa, že by bolo užitočné získať informácie o pracovných hypotézach Európskeho parlamentu pre šiestu správu generálnych tajomníkov (október 2009), pokiaľ ide o rozpočet a pracovné miesta v porovnaní s návrhom odhadov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii; chcel by objasniť, aké významné (potenciálne) projekty a personálne zmeny sú už zahrnuté do tohto plánovania na nasledujúce 2 – 3 roky; zároveň zdôrazňuje, že finančné plánovanie je len nezáväzným indikatívnym plánovacím nástrojom a že konečné rozhodnutia prijíma rozpočtový orgán;

5.  hoci nie je proti hlavným dôvodom 1 % podielu rozpočtu ako primeranej rezervy na nepredvídané výdavky, so zreteľom na veľmi napätú situáciu v okruhu 5 súhlasí s návrhom Predsedníctva stanoviť túto rezervu na 14 miliónov EUR;

6.  chápe, že v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním na Súdnom dvore týkajúcim sa platov sú celkové dôsledky pre Európsky parlament v roku 2011, ktoré by mohli dosiahnuť približne 12 miliónov EUR v prípade rozhodnutia v prospech Komisie, zahrnuté v návrhu ako rezerva v rôznych rozpočtových riadkoch;

7.  pripomína svoje predchádzajúce žiadosti, aby sa už na jar, vo fáze odhadov, predložil kompletný návrh rozpočtu, a v pozmeňujúcom návrhu na jeseň by sa preto očakávali iba nepatrné alebo technické zmeny;

8.  znovu zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje úzkej spolupráci medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet pri spoločnom objasňovaní dosahov rozhodnutí, ktoré sa majú prijať, na rozpočet; zdôrazňuje tiež, že v rámci každého rozhodovacieho orgánu má zásadný význam používanie finančných výkazov poskytujúcich jeho členom jasný prehľad o všetkých rozpočtových dôsledkoch;

Špecifické otázky
Otázky súvisiace s Lisabonskou zmluvou

9.  víta a schvaľuje financovanie návrhov Predsedníctva v súvislosti s týmito opatreniami, t. j. vytvorenie osobitnej rezervy pre 18 poslancov vo výške 9,4 milióna EUR;

10.  súhlasí s tým, že sa Predsedníctvo zameriava na posilnenie odborných znalostí s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa prvotriedne vykonávať legislatívnu funkciu;

11.  v tejto súvislosti podporuje myšlienku nájsť vhodnú kombináciu interných a externých odborných znalostí pre jednotlivé tematické sekcie v závislosti od typu informácií požadovaných pre konkrétne posudzované záležitosti, ale požaduje ďalšie vysvetlenie, či a ako by sa navrhované zvýšenia počtu zamestnancov mohli flexibilne využiť, a rád by dostával viac informácií o mierach plnenia v predchádzajúcich rokoch a o požiadavkách výborov týkajúcich sa takýto odborných znalostí;

12.  víta skutočnosť, že Predsedníctvo zohľadnilo vyjadrené obavy, pokiaľ ide o pomer medzi pracovnými miestami AD a AST, výsledkom čoho je zníženie počtu pracovných miest AST o 3 v porovnaní s pôvodným návrhom; schvaľuje rozpočtové prostriedky na vytvorenie 19 pracovných miest AD 5 a 13 pracovných miest AST 1 pre tematické sekcie, ako sa uvádza v súčasnom návrhu Predsedníctva;

13.  súhlasí s potrebou posilniť externé štúdie a víta dohodu medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet o stanovení dodatočnej sumy na 1,7 milióna EUR;

14.  konštatuje, že v návrhu sa pre knižnicu stanovuje ďalších 28 pracovných miest, z ktorých 13 pripadá na informačnú službu pre poslancov (predtým zmluvní zamestnanci); súhlasí s financovaním a zahrnutím týchto 13 pracovných miest do plánu stavu zamestnancov, ak bude poskytnutá záruka, že tieto miesta budú obsadené na základe otvorených výberových konaní a že sa tiež zabezpečí zodpovedajúca úspora finančných prostriedkov na zmluvných zamestnancov; domnieva sa, že ďalšie posilnenie súčasných informačných služieb z hľadiska financovania a ľudských zdrojov by malo ísť ruka v ruke s vývojom užívateľsky nenáročného systému, ktorý by poslancom umožnil ľahký prístup ku všetkým informáciám vytvoreným v rámci Európskeho parlamentu; rozhodol sa zapísať do odhadov rozpočtové prostriedky na 15 dodatočných pracovných miest, ale polovicu tejto sumy zapisuje do rezervy, kým:

   nedostane podrobnejšie vysvetlenie, ako budú tieto pracovné miesta využité na skvalitnenie služieb odborného poradenstva pre poslancov;
   nedostane konkrétne informácie o krokoch Predsedníctva a administratívy na zavedenie interného systému riadenia poznatkov, a to vrátane plánovaného harmonogramu jeho zavádzania a informácií o akýchkoľvek úsporách vyplývajúcich z racionalizácie informačných zdrojov;

15.  domnieva sa, že v záujme poslancov by sa mala zabezpečiť ich informovanosť a mali by sa zviditeľniť dve vyššie uvedené služby nepriamej podpory, a to aj prostredníctvom internetových stránok Európskeho parlamentu;

16.  pripomína svoje uznesenie o usmerneniach, v ktorom už požadoval hodnotenie vrátane podrobného finančného výkazu celkových nákladov, ktoré by vyplývali z navrhovaného zvýšenia príspevkov na asistentskú výpomoc; rozhodol sa preto zapísať príslušné rozpočtové prostriedky do rezervy;

Rozšírenie

17.  víta opatrenia týkajúce sa rozšírenia s cieľom zahrnúť Chorvátsko a schvaľuje príslušné rozpočtové prostriedky a opatrenia súvisiace s plánom pracovných miest;

Všeobecný plán pracovných miest

18.  konštatuje, že okrem žiadostí o 68 pracovných miest v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a 62 pracovných miest v súvislosti s rozšírením (vrátane 11 miest pre skupiny) sa požaduje 17 pracovných miest na dokončenie druhého roka trojročného plánu pre GR INLO dohodnutého v rámci rozpočtového postupu na rok 2010 a 30 pracovných miest pre ďalšie oblasti, ktoré nemohli byť pokryté ani po tom, ako sa stanovila možnosť presunu 20 pracovných miest na rok 2011, takže to celkovo predstavuje 180 nových pracovných miest; požaduje podrobnejšie informácie o pracovných miestach, ktoré boli presunuté alebo preložené od začiatku legislatívneho obdobia, ako aj o odhadoch presunov a preložení pracovných miest na rok 2010 a podľa možnosti aj na rok 2011; rozhodol sa zapísať do odhadov rozpočtové prostriedky na vytvorenie týchto pracovných miest, ale sumu súvisiacu s vytvorením 30 miest pre „ďalšie oblasti“ zapisuje do rezervy, kým nezanalyzuje požadované informácie;

19.  konštatuje, že návrh Predsedníctva teraz zahŕňa tiež 1 pracovné miesto AD 5 a 1 pracovné miesto AST 1 pre Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie a 3 pracovné miesta AD 5 a 1 pracovné miesto AST 1 pre riadenie rizika, ale neobsahuje už plánované dodatočné 3 milióny EUR pre GR ITEC;

20.  konštatuje tiež, že Predsedníctvo zahrnulo ďalších 56 pracovných miest pre politické skupiny;

21.  schvaľuje opatrenia a pracovné miesta na rok 2011, ako boli predložené pre druhý rok trojročného plánu pre GR INLO schváleného v minulom roku;

22.  želá si získavať viac informácií o prideľovaní rozpočtových prostriedkov na zmluvných zamestnancov a prehľad čistých nákladov alebo čistých úspor prostriedkov na zmluvných zamestnancov, ktoré vyplývajú z vykonaných navýšení v pláne pracovných miest, najmä v súvislosti s internalizáciou viacerých funkcií v oblasti bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií (IKT) a v knižnici;

Budovy

23.  zdôrazňuje, že rozumná politika v oblasti budov úzko súvisí s rozpočtovým postupom na rok 2011, ako aj so všeobecnou otázkou udržateľného rozpočtu;

24.  víta rozhodnutie Predsedníctva z 24. marca 2010, ktoré rieši žiadosť Európskeho parlamentu o stredno- až dlhodobú politiku v oblasti nehnuteľností a budov; vyjadruje počiatočnú obavu nad schopnosťou súbežne uskutočňovať všetky súčasné a plánované stavebné činnosti, ktoré by mohli vyplývať zo strednodobej až dlhodobej stratégie v oblasti budov; nie je si istý, do akej miery sú početné projekty v súlade s viacročným finančným rámcom, a požaduje nevyhnutné vysvetlenie;

25.  v tejto súvislosti berie na vedomie návrh Predsedníctva použiť 85,9 milióna EUR pripísaných príjmov (ktoré sa majú použiť v rámci politiky Európskeho parlamentu v oblasti budov) na kancelárie poslancov v Bruseli; pripomína, že každý projekt v oblasti budov, ktorý pravdepodobne bude mať značný finančný vplyv na rozpočet, je predmetom konzultácie rozpočtového orgánu v súlade s článkom 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; ďalej pripomína, že v súvislosti s prenosmi rozpočtových prostriedkov sa v nariadení o rozpočtových pravidlách stanovuje, že prenesené pripísané príjmy sa musia použiť najprv; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že vďaka úhrade 85,9 milióna EUR od belgického štátu bude môcť Európsky parlament pokračovať v nových projektoch v oblasti budov a tým rýchlejšie realizovať časť svojej strednodobej stratégie v oblasti nehnuteľností;

26.  nemôže súhlasiť s tým, aby sa tieto pripísané príjmy vyhradili pre tento konkrétny projekt v oblasti budov;

27.  žiada, aby sa v budúcnosti v rozpočte vyčleňovali potrebné prostriedky v súlade so strednodobým plánom v oblasti nehnuteľností; ďalej žiada, aby sa na veľké projekty v oblasti nehnuteľností vytvoril samostatný rozpočtový riadok s cieľom uľahčiť strednodobé finančné plánovanie projektov v oblasti budov a zvýšiť transparentnosť;

28.  konštatuje, že v návrhu Predsedníctva boli vyčlenené prostriedky na priame predbežné financovanie počiatočnej etapy výstavby novej budovy KAD vo výške 10,2 milióna EUR v rozpočtovom riadku pre splátky nájomného; uznáva, že takéto dobrovoľné predbežné financovanie by pomohlo znížiť finančné náklady, ale vzhľadom na extrémne napätú situáciu na rok 2011 sa rozhodol zapísať do odhadov na tento účel nižšiu sumu vo výške 6,2 milióna EUR; je ochotný prehodnotiť túto sumu na jeseň roku 2010 na základe aktuálnej rozpočtovej situácie a vývoja v politike Európskeho parlamentu v oblasti budov;

Bezpečnosť

29.  pripisuje veľký význam dôkladnej revízii bezpečnostnej politiky, ktorú oznámilo Predsedníctvo, a v tejto súvislosti pripomína svoju oddanosť obozretnému využívaniu zdrojov, a najmä nákladovo efektívnej rovnováhe medzi internými zamestnancami a externými dodávateľmi; žiada Predsedníctvo, aby starostlivo preskúmalo prevádzkové a finančné dosahy novej stratégie s cieľom dosiahnuť v návrhu primeranú rovnováhu medzi otázkami bezpečnosti na jednej strane a dostupnosťou a otvorenosťou na druhej strane; zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal ostať pokiaľ možno otvorenou a dostupnou inštitúciou; z tohto dôvodu by chcel od administratívy dostať viac informácií o projekte Rue Wiertz, aby mohol zhodnotiť jeho dôsledky pre dostupnosť Európskeho parlamentu pre verejnosť;

Stratégia v oblasti IKT

30.  víta štruktúrovanejší prístup k IKT a vypracovanie komplexnej stratégie v tejto oblasti; pripomína tiež svoju podporu dostatočnej internalizácii funkcií s cieľom znížiť závislosť od externých dodávateľov; poznamenáva však, že nové pracovné miesta už boli schválené počas posledných troch rokov; preto sa domnieva, že táto otázka by sa mala objasniť;

31.  berie na vedomie, že 5 miliónov EUR je vyčlenených na projekt mobility poslancov v oblasti informačných technológií, a najmä na pokrytie mobilnej komunikácie; vzhľadom na túto relatívne vysokú sumu by rád získal viac informácií;

Otázky súvisiace so životným prostredím

32.  víta mierne zvýšenie financovania určeného na realizáciu projektu EMAS a opatrení na zníženie CO2, ktoré sa vyskytuje v celom rozpočte, a znova zdôrazňuje význam, ktorý tejto otázke pripisuje;

33.  berie v tejto súvislosti na vedomie vývoj kľúčových ukazovateľov výkonnosti od roku 2006, ktoré sú uvedené v Revízii environmentálneho manažmentu na rok 2008, najmä zníženie uhlíkovej stopy o 12,9 %, zníženie spotreby elektriny o 0,8 %, zvýšenie spotreby plynu/ropy na kúrenie o 7,4 % v roku 2008 po poklese o 17,5 % v roku 2007, zvýšenie emisií vyplývajúcich z mobility/dopravy o 8,8 %, zvýšenie percentuálneho podielu recyklovaného odpadu zo 49,8 % v roku 2006 na 55,4 % v roku 2008, zvýšenie spotreby vody o 18,1 % a zníženie spotreby papiera o 16,9 %;

34.  víta prílohu rozpočtu o environmentálnom manažmente, ktorá poskytuje dobrý technický prehľad o príslušných položkách rozpočtu; v tejto súvislosti by tiež uvítal, aby sa do tejto prílohy zahrnuli výročné správy o EMAS s podrobnejšími informáciami o rôznej úrovni uhlíkovej stopy budov Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu, ako aj o cestách a preprave v súvislosti so zasadnutiami a rovnako sa v nej prezentovali súčasné výsledky znižovania uhlíkovej stopy Európskeho parlamentu a znázornil sa priaznivý vplyv na životné prostredie ako výsledok týchto investícií a samozrejme aj akékoľvek úspory dosiahnuté z dlhodobého hľadiska;

35.  vyjadruje svoju podporu opatreniam na ďalšie zníženie uhlíkovej stopy Európskeho parlamentu; víta v tomto ohľade prebiehajúce štúdie o aspektoch budov súvisiacich s úsporami energie a možnostiach realizácie systémov na vyváženie uhlíkových emisií pri cestách; podporuje tiež stimuly na používanie verejnej dopravy namiesto vozidiel a dostupnosť väčšieho počtu bicyklov v Štrasburgu;

36.  konštatuje, že rozpočtová položka pre cestovné výdavky poslancov je dokonca vyššia než položka pre platy; zdôrazňuje, že je potrebné zodpovedne využívať príspevky, najmä príspevky na cesty, a poukazuje na to, že bez zmeny súčasných pravidiel a používaním podľa možnosti iných dopravných prostriedkov než leteckej prepravy v obchodnej triede z a do pracovných miest Európskeho parlamentu možno znížiť uhlíkovú stopu Európskeho parlamentu a zároveň i náklady; vyzýva Predsedníctvo, aby v súlade s dohodou z poslednej predbežnej zmierovacej schôdze a včas pred prvým čítaním v Európskom parlamente predložilo štúdiu zameranú na fungovanie nového systému a možné riešenia na dosiahnutie potrebných úspor;

37.  pripomína, že rozpočty európskych inštitúcií dostali od rozpočtového orgánu vyčlenené prostriedky s cieľom financovať dotácie na verejnú dopravu pre zamestnancov ako opatrenie v oblasti životného prostredia, a to na základe iniciatívy pána Barrosa; požaduje aktuálny prehľad o tejto situácii, pokiaľ ide o Európsky parlament;

38.  požaduje, aby vtedy, ak je to možné a vhodné, boli k finančným výkazom používaným v rámci inštitúcie pripojené aj environmentálne vyhlásenia;

39.  domnieva sa, že smernice o verejnom obstarávaní sa musia lepšie prispôsobiť, aby umožňovali začlenenie environmentálnych a sociálnych ustanovení, ak je to možné a vhodné;

Viacročné projekty a ďalšie výdavkové položky

40.  víta dohodu o zvýšení prostriedkov o 2,6 milióna EUR s cieľom financovať ročne 110 návštevníkov, ktorých môžu pozvať poslanci, namiesto súčasných 100; zastáva názor, že pred posúdením akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia by mohlo byť vhodné mať k dispozícii určitý čas na vyhodnotenie fungovania nového návštevníckeho centra; útvary zodpovedné za organizáciu návštev by mali zohľadniť aj to, že poslanci môžu chcieť rozdeliť návštevníkov v priebehu roka na skupiny rôznej veľkosti;

41.  schvaľuje 3 milióny EUR vyčlenené v rozpočte na otvorenie návštevníckeho centra a prevádzkové náklady na celý bežný rok; zdôrazňuje, že je potrebné vyhodnotiť počiatočný rok aj z finančného hľadiska, a to vrátane týchto prevádzkových nákladov;

42.  berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva zaviesť príspevky pre poslancov zastávajúcich funkciu, čo bude mať rozpočtový vplyv vo výške 400 000 EUR; konštatuje však, že diskusia o tejto zásade bola kontroverzná; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že na účely preplatenia dodatočných nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom funkcie bude nutné predložiť podporné dokumenty;

43.  berie na vedomie návrh Predsedníctva zapísať do rozpočtu sumu 2,5 milióna EUR pre Dom európskej histórie v súvislosti so štúdiami na základe výsledkov súťaže architektov, ktorá sa v súčasnosti vyhodnocuje; pripomína svoju požiadavku z minulého roku, aby mu bol poskytnutý jasný prehľad nákladov plánovaných na projekt ako celok vrátane administratívnych nákladov najneskôr vo fáze predbežného návrhu odhadov v rámci rozpočtového postupu na rok 2011; pripomína tiež dohodu s Predsedníctvom dosiahnutú na predbežnej zmierovacej schôdzi v roku 2009; zdôrazňuje, že v správe výboru odborníkov pre Dom európskej histórie sa uvádza 11 bodov, ktoré zahŕňajú ďalšie náklady: 1) akademický poradný orgán zložený z odborníkov a špecialistov na múzejníctvo, 2) inštitucionálna nezávislosť inštitúcie, 3) rozsiahle múzejno-pedagogické ponuky, 4) miesto stretnutí mladých akademických pracovníkov, 5) trvalé hodnotenie, 6) dočasné expozície a putovné výstavy, 7) relevantné podujatia s európskym odkazom, 8) vlastné publikácie, 9) rozsiahle on-line ponuky, 10) vytvorenie vlastnej muzeálnej zbierky, 11) neprestajný rozvoj expozícií a infraštruktúry múzea; preto zdôrazňuje, že sa naliehavo musia stanoviť celkové náklady tohto projektu;

Horizontálne otázky

44.  rozhodne víta zahrnutie počiatočnej analýzy, ktorá zisťuje fixné a variabilné náklady, do návrhu rozpočtu; uznáva metodické ťažkosti, ktoré s tým súvisia, ale je presvedčený, že tieto koncepcie by sa mali ďalej skúmať; v tejto súvislosti pripomína, že očakáva od príslušných orgánov odpoveď, ako by sa koncepcia rozpočtu s nulovým základom, ktorá používa toto rozlíšenie medzi fixnými a variabilnými nákladmi, mohla uplatniť v rozpočtovom postupe Európskeho parlamentu; žiada hlbšie preskúmanie fixných nákladov, ktoré by rozlíšilo trvalé fixné náklady, fixné náklady na určité obdobie a oblasti, v ktorých by sa dalo ušetriť; žiada hlbšie preskúmanie variabilných nákladov, ktoré by jasne ukázalo súvislosť medzi nákladmi a cieľmi, politikami a opatreniami a ktoré by určilo a zoradilo priority podľa dôležitosti;

45.  upozorňuje na to, že prahové hodnoty pre rôzne postupy verejného obstarávania sú v súčasnosti pre európske inštitúcie prísnejšie než prahové hodnoty stanovené v príslušných európskych smerniciach týkajúcich sa verejného obstarávania a že táto situácia vedie k dodatočným administratívnym nákladom a dodatočnému využívaniu ľudských zdrojov, ktoré by bolo možné ušetriť lepším zladením prahových hodnôt;

46.  podporuje aktivity pre zamestnancov a ich rodiny, ktoré majú sociálny, kultúrny alebo lingvistický rozmer, ale neschvaľuje poskytovanie individuálnych dotácií v tomto kontexte a zodpovedajúco upravuje poznámky k príslušnej rozpočtovej položke;

47.  rozhodne podporuje ďalšie úsilie o to, aby sa stal Európsky parlament dostupnejším pre osoby so zdravotným postihnutím, a to tak z hľadiska potrebných zmien infraštruktúry, ako aj personálnych opatrení;

Záverečné úvahy

48.  zdôrazňuje, že jednotlivé rozpočtové položky by mali byť podrobnejšie preskúmané, a to vrátane analýzy mier plnenia, ešte pred hlasovaním o návrhu rozpočtu na jeseň; preto preskúma a prijme konečné rozhodnutia o rozpočte až potom;

49.  prijíma odhad na rozpočtový rok 2011 a pripomína, že schvaľovanie pozície Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu po úpravách Rady sa uskutoční v októbri 2010 v súlade s postupom hlasovania uvedeným v zmluve;

50.  schvaľuje spoločné závery rozpočtového trialógu z 25. marca 2010 uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

o
o   o

51.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a odhady postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0087.


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ ZÁVERY ROZPOČTOVÉHO TRIALÓGU Z 25. MARCA 2010

ROZPOČTOVÝ TRIALÓG

25. marec 2010

Závery

Európsky parlament, Rada a Komisia vzali na vedomie obavy v súvislosti s novým rozpočtovým postupom a najmä zmierovacím výborom, ktoré vyjadrili tajomník Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a generálni tajomníci Dvora audítorov, Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru vo svojom liste zaslanom generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Navrhujú vyzvať tieto inštitúcie, aby svoje pripomienky týkajúce sa dosahu pozície Rady a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu odoslali písomne priamo zmierovaciemu výboru.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia