Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2005(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0134/2010

Predložena besedila :

A7-0134/2010

Razprave :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0171

Sprejeta besedila
PDF 459kWORD 87k
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 - Oddelek I - Parlament
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011 (2010/2005(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti člena 31,

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o smernicah za proračunski postopek 2011 – oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX(3),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta odhodkov, ki ga je pripravilo predsedstvo dne 19. aprila 2010 v skladu s členoma 23(6) in 79(1) poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 79(2) poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 79 svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0134/2010),

A.  ker namerava Parlament za izpolnitev svojih nalog v skladu s Pogodbo uporabiti in v celoti razviti svoje pristojnosti in ker bo treba zaradi tega okrepiti številna prednostna področja, sočasno pa bo potreben strog pristop na področju uporabe razpoložljivih sredstev,

B.  ker v zvezi s tem proračunsko stanje glede postavke 5 (upravni odhodki) za leto 2011 bolj kot kdaj koli prej upravičuje previdno in disciplinirano obravnavo proračuna Parlamenta, da bi uskladili politične cilje in njihovo financiranje,

C.  ker se je pred dvema letoma začel poskusni proces okrepljenega sodelovanja med predsedstvom in Odborom za proračun, ki se je ohranil za postopek za leto 2011,

D.  ker bodo pristojnosti plenarnega zasedanja pri sprejemu načrta prihodkov in odhodkov ter proračuna v skladu z določbami Pogodbe in Poslovnika v celoti ohranjene,

E.  ker sta 24. marca 2010 in 13. aprila 2010 potekali predhodni usklajevalni srečanji delegacij predsedstva in Odbora za proračun, na katerih so bila obravnavana številna bistvena vprašanja,

Splošni okvir in skupni proračun

1.  ugotavlja, da raven proračuna za leto 2011, kot jo je predlagalo predsedstvo, znaša 1.710.547.354 EUR, kar je 20,32 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira; ugotavlja, da je predlagana stopnja povečanja 5,8 % glede na proračun za leto 2010, vključno s predlogom spremembe proračuna št. 1/2010;

2.  medtem ko se popolnoma zaveda prihodnjih izzivov, meni, da je treba v tem načrtu prihodkov in odhodkov prilagoditi stopnjo rasti in končno raven proračuna; je sklenil, da v tej fazi skupni proračun znaša 1.706.547.354 EUR, kar pomeni povečanje za 5,5 % in predstavlja 20,28 % delež razdelka 5; prav tako namerava pred določitvijo končnega proračuna v jeseni 2010 pojasniti številna vprašanja in nadalje preučiti predlagane ukrepe ter ugotoviti, kakšni so prihranki;

3.  meni, da bi se morali na podlagi prvotnih vrednosti iz večletnega finančnega okvira, o katerih so se pogajali leta 2006 in ki veljajo od leta 2007, odhodki Parlamenta gibati okrog običajne omejitve v višini 20 %, ob upoštevanju potreb drugih institucij in razpoložljive razlike do zgornje meje; v zvezi s tem upošteva zahtevi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij za več kot 10 milijonov EUR samo za leto 2010; ponovno poudarja, da bi Evropska služba za zunanje delovanje prav tako lahko vplivala na razdelek 5; potrjuje svoje stališče, da morata predsedstvo in Odbor za proračun to omejitev skupaj ponovno oceniti, preden začneta medinstitucionalni dialog o tem vprašanju; priporoča, da se v ta namen oblikuje delovna skupina, ki bi začela svoje delo pred koncem julija 2010;

4.  želi pojasnilo o vmesnem finančnem načrtovanju za razdelek 5 in načrtovane razpoložljive rezerve v višini 109 milijonov EUR za leto 2011, 102 milijona EUR za leto 2012 in 157 milijonov EUR za leto 2013; meni, da bi bilo koristno, če bi prejel informacije o delovnih hipotezah Parlamenta za šesto poročilo generalnih sekretarjev (oktober 2009) glede proračuna in delovnih mest v primerjavi s predlogom za načrt prihodkov in odhodkov, ki je zdaj na voljo; želi pojasniti, kateri pomembni (potencialni) projekti in kadrovske spremembe so že vključeni v ta načrt za naslednja dve do tri leta; hkrati poudarja, da je finančno načrtovanje zgolj orodje za nezavezujoče okvirno načrtovanje in da končne odločitve sprejema proračunski organ;

5.  medtem ko ne nasprotuje načelni utemeljitvi, ki predlaga, da je 1 % delež proračuna primerna rezerva za nepredvidene odhodke, soglaša s predlogom predsedstva, da bo ta rezerva ob upoštevanju majhnega manevrskega prostora v razdelku 5 znašala 14 milijonov EUR;

6.  se zaveda, da so v zvezi s primerom o plačah, ki je v postopku pred Sodiščem, celotne posledice za Parlament za leto 2011, ki bi lahko znašale okrog 12 milijonov EUR, če bi Sodišče odločilo v prid Komisiji, vključene v predlog kot določba v več proračunskih vrsticah;

7.  opozarja, da je že večkrat zahteval, da bi bilo treba v fazi načrta prihodkov in odhodkov spomladi predstaviti predlog za celoten proračun, in bi posledično pričakoval le manjše ali tehnične spremembe v pisnih predlogih sprememb jeseni;

8.  ponovno poudarja, da pripisuje velik pomen tesnemu sodelovanju med predsedstvom in Odborom za proračun pri skupnem pojasnjevanju proračunskih posledic odločitev, ki bodo sprejete; prav tako poudarja, da je v vsakem organu, ki sprejema odločitve, odločilnega pomena uporaba računovodskih izkazov, v katerih so članom jasno predstavljene vse proračunske posledice;

Posebna vprašanja
Vprašanja, povezana z Lizbonsko pogodbo

9.  pozdravlja in odobri financiranje predlogov predsedstva v zvezi s temi ukrepi, tj. uvedbo posebne rezerve za 18 članov v višini 9,4 milijona EUR;

10.  se lahko strinja z odločitvijo predsedstva za osredotočenje na krepitev strokovnega znanja, da bi tako prispevali k cilju zakonodajne odličnosti;

11.  v zvezi s tem podpira zamisel, da se poišče ustrezna mešanica lastnih in zunanjih strokovnjakov za tematske sektorje glede na vrsto informacij, potrebnih za posamezne zadeve v obravnavi, vendar si želi nadaljnje obrazložitve glede vprašanja, ali in kako bi bilo predlagano povečanje števila zaposlenih mogoče uporabiti na fleksibilen način, ter želi biti bolj obveščen o preteklih stopnjah izvajanja in povpraševanju odborov po takšnih strokovnjakih;

12.  pozdravlja dejstvo, da je predsedstvo upoštevalo pomisleke glede razmerja med delovnimi mesti AD in AST, kar pomeni tri delovna mesta AST manj v primerjavi z začetnim predlogom; odobri proračunska sredstva za odprtje 19 delovnih mest AD5 in 13 mest AST1 za oddelke za posamezne politike v skladu s sedanjim predlogom predsedstva;

13.  potrjuje, da je treba okrepiti zunanje študije in pozdravlja dogovor med predsedstvom in Odborom za proračun o tem, da se določi dodatni znesek v višini 1,7 milijona EUR;

14.  je seznanjen s predlogom za razširitev knjižnice za 28 delovnih mest, od katerih je 13 namenjenih analitični službi za poslance (prej pogodbeni uslužbenci); lahko potrdi financiranje in vključitev teh 13 delovnih mest v svoj kadrovski načrt, pod pogojem da bo dano zagotovilo, da bodo zapolnjena na podlagi javnih natečajev in da bo za pogodbe namenjen ustrezen prihranek v okviru finančnih sredstev; meni, da bi morala dodatna okrepitev v smislu sredstev in človeških virov obstoječih informacijskih služb potekati sočasno z razvojem uporabniku prijaznega sistema, ki bi poslancem omogočil preprosto dostopanje do vseh informacij, pripravljenih znotraj te institucije; sklene, da se v načrt prihodkov in odhodkov vnesejo proračunska sredstva za 15 dodatnih delovnih mest, vendar uvrsti polovico tega zneska v rezervo, dokler ne bo prejel:

   dodatnih pojasnil o tem, na kakšen način bodo ta delovna mesta prispevala k izboljšanju strokovnih služb za poslance;
   konkretnih informacij o ukrepih, ki sta jih predsedstvo in uprava sprejela za vzpostavitev notranjega sistema za upravljanje znanja, vključno s predvidenim časovnim okvirom za njegovo izvajanje in vsemi prihranki, ki bi nastali kot rezultat racionalizacije informacijskih virov;

15.  meni, da bi bilo treba v korist poslancem zagotoviti obveščenost o obeh omenjenih podpornih službah in njuno prepoznavnost, med drugim prek spletnih strani Parlamenta;

16.  opozarja na svojo resolucijo o smernicah, v kateri je že pozval k oceni, vključno s podrobnim računovodskim izkazom skupnih stroškov, ki bi nastali zaradi predlaganega povečanja nadomestila za pomoč; zato sklene uvrstiti v rezervo ustrezna proračunska sredstva;

Širitev

17.  pozdravlja določbe v zvezi s širitvijo za vključitev Hrvaške ter odobri ustrezna sredstva in kadrovske ukrepe;

Splošni kadrovski načrt

18.  ugotavlja, da je poleg zahtev za 68 delovnih mest, povezanih z Lizbonsko pogodbo, in 62 delovnih mest (kar vključuje 11 delovnih mest za skupine), povezanih s širitvijo, zahtevanih še 17 delovnih mest za dokončanje drugega leta triletnega načrta GD INLO, dogovorjenih v postopku za leto 2010, in 30 delovnih mest za druga področja, ki jih tudi po določitvi 20 mogočih prerazporeditev za leto 2011 ne bi bilo mogoče pokriti, kar skupaj pomeni 180 novih delovnih mest; zahteva podrobnejše informacije o prerazporejenih ali premeščenih delovnih mestih od začetka zakonodajnega mandata, vključno z napovedmi prerazporeditev in premestitev za leto 2010 in po možnosti 2011; sklene, da se v načrt prihodkov in odhodkov vnesejo proračunska sredstva za odprtje teh delovnih mest, vendar uvrsti v rezervo znesek, povezan z odprtjem 30 delovnih mest za „druga področja“, dokler ne bodo analizirane zahtevane informacije;

19.  ugotavlja, da predlog predsedstva zdaj vključuje tudi po eno delovno mesto AD5 in AST1 za evro-sredozemsko parlamentarno skupščino ter tri mesta AD5 in eno mesto AST1 za upravljanje tveganja, vendar predlog ne vključuje več načrtovanih treh milijonov EUR za GD ITEC;

20.  prav tako ugotavlja, da je predsedstvo vključilo nadaljnjih 56 delovnih mest za politične skupine;

21.  odobri ukrepe za leto 2011 in predlagana delovna mesta za drugo leto triletnega programa GD INLO, dogovorjena lansko leto;

22.  želi biti bolj obveščen o dodeljevanju sredstev za pogodbene uslužbence in pregled neto stroškov ali neto prihrankov v okviru sredstev za pogodbene uslužbence zaradi odobrenih povečanj svojega kadrovskega načrta, zlasti glede internalizacije raznih funkcij na področjih varnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije in knjižnice;

Stavbe

23.  poudarja, da je racionalna politika stavb zelo povezana s postopkom za leto 2011, pa tudi s splošnim vprašanjem glede trajnostnega proračuna;

24.  pozdravlja, da je predsedstvo s sklepom dne 24. marca 2010 izpolnilo zahtevo Evropskega parlamenta po srednjeročni do dolgoročni politiki na področju nepremičnin in zgradb; izraža začetni pomislek glede izvedljivosti vzporednega izvajanja vseh sedanjih in načrtovanih gradenj, ki bi lahko izhajalo iz srednje in dolgoročne nepremičninske strategije; nima jasne predstave o tem, kako je množica projektov vključena v večletni finančni načrt, in zahteva potrebna pojasnila;

25.  v zvezi s tem je seznanjen s predlogom predsedstva o porabi 85,9 milijonov EUR za namenske prejemke (ki se porabijo v okviru nepremičninske politike Parlamenta) za pisarne poslancev v Bruslju; opozarja, da se je treba o vsakem nepremičninskem projektu, pri katerem obstaja verjetnost, da bo imel precejšnje finančne posledice za proračun, v skladu s členom 179(3) finančne uredbe posvetovati s proračunskim organom; poleg tega opozarja, da finančna uredba v zvezi s prenosi proračunskih sredstev določa, da je treba najprej porabiti preneseni namenski prejemek; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da bo lahko Parlament po zaslugi vračila belgijske države v višini 85,9 milijona EUR dal prednost novim nepremičninskim projektom in tako hitreje uresničil del srednjeročne strategije na področju nepremičnin;

26.  ne more pristati, da bo te namenske prejemke namenil prav za ta gradbeni projekt;

27.  zahteva, da se v prihodnosti ustrezna sredstva za srednjeročno načrtovanje na področju nepremičnin uvrstijo v proračun; prav tako zahteva, da se za večje nepremičninske projekte odpre lastna proračunska vrstica, da bi olajšali srednjeročno finančno načrtovanje nepremičninskih projektov in povečali preglednost;

28.  ugotavlja, da je bilo v proračunski vrstici za plačilo najemnin zagotovljeno neposredno vnaprejšnje financiranje začetne stopnje gradnje nove stavbe KAD v višini 10,2 milijona EUR v predlogu predsedstva; se zaveda, da bi to prostovoljno vnaprejšnje financiranje pomagalo zmanjšati stroške financiranja, vendar pa glede na zelo tesne razmere za leto 2011 sklene v načrt prihodkov in odhodkov za ta namen vnesti znesek, nižji za 6,2 milijona EUR; izraža pripravljenost, da jeseni 2010 ponovno oceni ta znesek na podlagi novih podatkov o proračunskih razmerah in razvoja dogodkov glede nepremičninske politike Parlamenta;

Varovanje

29.  pripisuje pomen temeljitemu pregledu varnostne politike, ki ga je napovedalo predsedstvo, in v zvezi s tem spominja, da vztraja pri premišljeni porabi sredstev in, zlasti pri stroškovno učinkovitem ravnotežju med notranjim in zunanjim osebjem; prosi predsedstvo, naj skrbno preuči operativne in finančne posledice nove strategije, tako da bo v predloženem predlogu poskrbljeno za dobro ravnotežje med varnostnimi vidiki na eni strani ter dostopnostjo in odprtostjo na drugi; poudarja, da bi moral Parlament ostati čim bolj odprta in dostopna institucija; zato si želi prejemati več informacij s strani uprave o tako imenovanem projektu Wiertz, da bo lahko ocenil učinke glede dostopnosti Parlamenta za javnost;

Strategija Informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)

30.  pozdravlja bolj strukturiran pristop k IKT in oblikovanje celostne strategije za to področje; poleg tega ponovno poudarja, da podpira internalizacijo funkcij, kar bi zmanjšalo odvisnost od zunanjih izvajalcev; vendar pa ugotavlja, da so bila že tretje leto zapored zagotovljena nova delovna mesta; zato meni, da je to vprašanje treba pojasniti;

31.  ugotavlja, da je za projekt IT mobilnosti poslancev, in zlasti za pokritje mobilnih komunikacij, namenjenih 5 milijonov EUR; želi dodatne informacije glede na ta sorazmerno visok znesek;

Vprašanja, povezana z okoljem

32.  pozdravlja majhno povišanje finančnih sredstev za uresničevanje ukrepov, povezanih s sistemom EMAS in zmanjševanjem ogljika, razporejenih po celotnem proračunu, in ponovno poudarja pomen, ki ga daje temu vprašanju;

33.  se v zvezi s tem seznanja z razvojem ključnih kazalnikov uspešnosti od leta 2006, kot so predloženi v Pregledu okoljskega upravljanja za leto 2008, zlasti 12,9 % zmanjšanje emisij ogljika, 0,8 % zmanjšanje porabe elektrike, 7,4 % povečanje porabe plina/nafte/ogrevanja v letu 2008, potem ko se je leta 2007 ta poraba zmanjšala za 17,5 %, 8,8 % povečanje emisij zaradi premičnosti/prometa, povečanje odstotka recikliranih odpadkov od 49,8 % v letu 2006 na 55,4 % v letu 2008, 18,1 % povečanje porabe vode in 16,9 % zmanjšanje porabe papirja;

34.  pozdravlja prilogo k proračunu o upravljanju okolja, ki podaja dober tehnični pregled zadevnih proračunskih postavk; v zvezi s tem bi pozdravil tudi, če bi bila v tej prilogi vključena letna poročila EMAS z obsežnejšimi informaciji o diferenciranem ogljičnem odtisu stavb Parlamenta v Strasbourgu, Bruslju in Luxembourgu ter o potovanjih in prevozu, povezanih z zasedanji, tekočih rezultatih zmanjšanja emisij ogljika Parlamenta in opisanih koristnih vplivih teh naložb na okolje ter morebitnih dolgoročnejših prihrankih;

35.  izraža podporo prizadevanjem za ukrepe, namenjene nadaljnjemu zmanjševanju emisij ogljika Parlamenta; v zvezi s tem pozdravlja študije, ki potekajo o vidikih energijske varčnosti stavb in načinih, kako uresničiti ogljično izravnalne sheme za potovanja; poleg tega podpora pobude, naj se namesto avtomobilov uporablja javni prevoz in pobude o zagotovitvi večjega števila koles v Strasbourgu;

36.  ugotavlja, da je proračunska postavka za potne stroške poslancev pravzaprav višja od postavke za plače; poudarja potrebo po odgovorni porabi nadomestil, zlasti nadomestil za potne stroške, in poudarja, da bi lahko brez spremembe sedanjih pravil zmanjšali emisije ogljika Parlamenta in obenem prihranili stroške, če bi takrat, ko je to mogoče, med kraji delovanja Parlamenta namesto letov v poslovnem razredu uporabljali druga prevozna sredstva; poziva predsedstvo, naj v skladu z dogovorom iz predhodnega usklajevanja in pravočasno za prvo obravnavo Parlamenta predstavi študijo, osredotočeno na delovanju novega sistema in možnih rešitvah, ki jih je treba izvajati, da se ustvarijo prihranki;

37.  spominja, da je proračunski organ na pobudo g. Barrosa kot okoljevarstveni ukrep dal proračunom evropskih institucij denar, namenjen financiranju subvencij javnega prevoza za osebje, zahteva poročilo o tem kar zadeva Parlament;

38.  zahteva, da se tam, kjer je to mogoče in primerno, računovodskim izkazom dodajo okoljske izjave, ki se uporabljajo znotraj institucije;

39.  meni, da je treba direktive o javnih naročilih spremeniti tako, da bo vanje lažje vključiti, kjer je to možno in ustrezno, okoljske in socialne klavzule;

Večletni projekti in druge odhodkovne postavke

40.  pozdravlja dogovor o povečanju zneska za 2,6 milijonov EUR za financiranje 110 obiskovalcev, ki bi jih poslanci lahko letno povabili namesto sedanjih 100; meni, da bi utegnilo biti primerno, da bi si pred preučitvijo kakršnega koli dodatnega povečanja vzeli nekaj časa za oceno delovanja novega centra za obiskovalce; službe, pristojne za organizacijo obiskov morajo upoštevati tudi to, da bi poslanci morda želeli razdeliti obiskovalce na različno velike skupine v obdobju enega leta;

41.  odobrava 3 milijone EUR proračunskih sredstev, namenjenih odprtju centra za obiskovalce in stroškom delovanja za celo običajno leto; poudarja, da je treba prvo leto oceniti tudi iz finančnega vidika, vključno s temi tekočimi stroški;

42.  je seznanjen s sklepom predsedstva o uvedbi dodatkov za nosilce funkcije, kar pomeni 400.000 EUR proračunskih sredstev; vendar ugotavlja, da so si razprave o tem načelu medsebojno nasprotovale; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je treba predložiti ustrezna dokazila za povračilo dodatnih stroškov, ki so nastali pri opravljanju takšnih dolžnosti;

43.  se je seznanil s predlogom predsedstva o vnosu 2,5 milijona EUR za Hišo evropske zgodovine za študije na podlagi rezultatov natečaja arhitektov, ki se ravnokar ocenjuje; spominja na zahtevo iz prejšnjega leta, da pričakuje jasen pregled stroškov, predvidenih za celoten projekt, vključno z upravnimi stroški, najkasneje v predhodnem osnutku načrta prihodkov in odhodkov za proračunski postopek za leto 2011; poleg tega spominja na dogovor s predsedstvom, sklenjen na predhodnem usklajevalnem srečanju leta 2009; poudarja, da je v poročilu odbora strokovnjakov za Hišo evropske zgodovine 11 točk, ki predvidevajo dodatne stroške: (1)„organ akademskih svetovalcev, ki ga sestavljajo strokovnjaki in muzejski izvedenci“, (2) „institucionalna neodvisnost institucije“, (3) „široka muzejsko-pedagoška ponudba“, (4)„kraj za srečevanje mladih akademikov“, (5) stalno ocenjevanje„, (6) “začasno razstavljanje in potujoča razstava„, (7) “pomembni dogodki evropskega pomena„, (8) “lastne publikacije„, (9) “izčrpne ponudbe na spletu„, (10) “ustvarjanje lastne muzejske zbirke„, (11) “stalen razvoj razstav in infrastrukture muzeja„; zato poudarja, da je treba nujno opredeliti skupni strošek tega projekta;

Horizontalna vprašanja

44.  toplo pozdravlja, da predlog proračuna vključuje začetno analizo, ki opredeljuje fiksne in spremenljive stroške; se zaveda metodoloških težav, povezanih s tem, vendar je prepričan, da je treba te pojme podrobneje preučiti; v zvezi s tem spominja, da pričakuje odgovor pristojnih organov, kako bi koncept ničelnega predračunavanja, ki razlikuje med fiksnimi in spremenljivimi stroški, lahko uporabili v proračunskem postopku Parlamenta; zahteva podrobnejšo analizo fiksnih stroškov, pri čemer bo opravljeno razlikovanje med stalnimi fiksnimi stroški, fiksnimi stroški za določeno obdobje in področji, kjer se lahko ustvarijo prihranki; zahteva, da se opravi podrobnejša analiza variabilnih stroškov, vzpostavi jasna povezava med stroški in cilji, politikami in ukrepi ter opredelijo in izberejo prednostne naloge na podlagi njihove pomembnosti;

45.  poudarja, da so pragovi za različne postopke javnih naročil za evropske institucije sedaj višji kot jih narekujejo zadevne evropske direktive o javnih naročilih in da zaradi tega nastajajo dodatni upravni stroški in se uporabljajo dodatni človeški viri, ki bi jih z boljšo uskladitvijo teh pragov lahko prihranili;

46.  podpira dejavnosti z družbeno, kulturno ali lingvistično razsežnostjo za osebje in njihove družine, vendar se ne strinja s posameznimi subvencijami, dodeljenimi v zvezi s tem, in zato spreminja pripombe k zadevni proračunski postavki;

47.  močno podpira nadaljnja prizadevanja za to, da bi institucije postale bolj primerne za invalidne osebe tako kar zadeva potrebnih infrastrukturnih sprememb kot ukrepov, povezanih z osebjem;

Končne ugotovitve

48.  poudarja, da je treba pred jesenskim glasovanjem o predlogu proračuna podrobneje preučiti posamezne proračunske postavke, vključno z analizo stopnje izvrševanja; zato bo opravil ta pregled in takrat sprejel dokončne proračunske odločitve;

49.  sprejme predložen načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2011 in opominja, da bo Parlament sprejel stališče o predlogu proračuna, kot ga bo spremenil Svet, oktobra 2009, skladno s postopkom glasovanja, ki ga določa Pogodba;

50.  odobri priložene skupne sklepe tristranskega srečanja o proračunu z dne 25. marca 2010,

o
o   o

51.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo ter načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0087.


PRILOGA

SKUPNI SKLEPI TRISTRANSKIH POGOVOROV O PRORAČUNU Z DNE 25. MARCA 2010

TRISTRANSKI POGOVORI O PRORAČUNU

25. marec 2010

Sklepne ugotovitve

Evropski parlament, Svet in Komisija so seznanjeni s pomisleki sodnega tajnika Sodišča ter generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Odbora regij in Ekonomsko-socialnega odbora glede novega proračunskega postopka, zlasti glede spravnega odbora, ki so jih izrazili v pismu, naslovljenem na generalne sekretarje Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Predlagajo, naj se navedene institucije pozove, da svoje pripombe o vplivu stališča Sveta in sprememb Evropskega parlamenta pisno sporočijo neposredno spravnemu odboru.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov