Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2155(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0051/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0051/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0172

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 358kWORD 76k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Απλοποίηση της ΚΓΠ
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2005 για την απλούστευση και βελτιωμένη νομοθετική κατάστρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2005)0509),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2009 - Μια Απλοποιημένη ΚΓΠ για την Ευρώπη - προς όφελος όλων (COM(2009)0128),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0051/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της νομοθεσίας πρέπει να ανταποκρίνεται στον στόχο και θα πρέπει να θεσπίζεται μόνο μετά από μια πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων με ανάλυση του δημοσιονομικού φόρτου που η νομοθεσία θα επιβάλει, και περιλαμβάνοντας πλήρη ανάλυση κόστους οφέλους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση θα πρέπει να ωφελεί τους αγρότες πρωτίστως και όχι μόνο τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς πληρωμής στα κράτη μέλη, όπως παρατηρείται κατά κύριο λόγο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα ΚΓΠ θα πρέπει να επιτρέπει στους αγρότες να επικεντρώνονται στον βασικό στόχο της παροχής ασφαλών, ποιοτικών και ανιχνεύσιμων τροφίμων, παρέχοντάς τους παράλληλα υποστήριξη για την παραγωγή μη εμπορεύσιμων δημόσιων αγαθών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός του κόστους εφαρμογής της ΚΓΠ, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τους παραγωγούς της Ένωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αγρότες να καταναλώνουν περισσότερο χρόνο δουλεύοντας τη γη τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι διαρκώς ανταγωνιστική,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια σαφής και κατανοητή νομοθεσία που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου στις αρμόδιες αρχές και τους αγρότες, και να καταργηθεί η περιττή νομοθεσία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο ένα λειτουργικό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των σημαντικών νομικών θεμάτων που συνδέονται με την ΚΓΠ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη στην αγορά, σύμφωνα με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, και να επικεντρώνεται στην μείωση του υπερβολικού προστατευτισμού, διαθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία για να συνδράμει τους αγρότες σε περιόδους σοβαρής οικονομικής αστάθειας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ή νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι απλούστερη και με μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτη ώστε να επιτραπεί στην ΚΓΠ να αναγνωρίσει συγκεκριμένες περιφέρειες και εδάφη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο κοινός χαρακτήρας της ΚΓΠ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα πρέπει να προωθείται μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών αρχών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει κεντρική σημασία στην ΕΕ των 27 ως μέσο το οποίο όχι μόνο διασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα, αλλά και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η διατήρηση των αγροτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, των μειονεκτουσών περιοχών, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και η πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας,

Γενικές Αρχές

1.  Τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των κανονισμών καταργώντας τις επικαλύψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή, κατά τη θέσπιση νέου κανονισμού, να επιδιώξει ταυτόχρονα την κατάργηση περιττών επιβαρύνσεων·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να προβαίνει σε ευρείες και τακτικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς του γεωργικού τομέα προκειμένου να αξιολογεί καλύτερα τον αντίκτυπο του κανονισμού επιτόπου, και να προσδιορίζει πρακτικούς, απλούς και διαφανείς κανόνες για τους αγρότες·

3.  τονίζει ότι η περαιτέρω απλούστευση της ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους εφαρμογής της για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους δικαιούχους· με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική θα καταστεί επίσης πιο κατανοητή στους αγρότες και τους φορολογούμενους·

4.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τους κανόνες της ΚΓΠ εξαλείφοντας την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της γεωργίας σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει ότι τα μέτρα της ΚΓΠ τονίζει ότι τα μέτρα της ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο και ότι η νομική οδός θα πρέπει να επιλέγεται μόνον σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται πραγματικά, αποφεύγοντας έτσι μια δυσνόητη για τους αγρότες νομική δομή·

6.  ζητεί να είναι προσανατολισμένη η ΚΓΠ στο αποτέλεσμα αντί να επικεντρώνεται στη ρύθμιση, και καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές τους να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια και συμβουλές στους αγρότες μέσω συμβουλευτικών εργαλείων και κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας·

7.  αναμένει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, το σύνολο της νομοθεσίας στο μέλλον θα συνοδεύεται από πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων συνεκτιμώντας τον ρυθμιστικό και διοικητικό φόρτο και διασφαλίζοντας ότι κάθε νέος κανονισμός θα ανταποκρίνεται στους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει·

8.  πιστεύει ότι, στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την αυτοπιστοποίηση·

9.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου καθεστώτος για τα αγροτεμάχια, ειδικά για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί·

10.  αναγνωρίζει την αξία της αρχής της διασταυρούμενης συμμόρφωσης ως μιας από τις βασικές έννοιες των άμεσων πληρωμών ΚΓΠ, συνιστάται όμως μεγάλος βαθμός απλούστευσης, χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους·

11.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ απλούστερη, διαφανέστερη και περισσότερο δίκαιη·

12.  επισημαίνει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε λιγότερη υποστήριξη των αγροτών και διάλυση των παραδοσιακών μέσων διαχείρισης της αγοράς· ζητεί να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον περιορισμό της αστάθειας των τιμών στο μέλλον·

13.  τονίζει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με μέτρα ενημέρωσης για τους δικαιούχους, και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει και να αναπτύξει μέτρα ενημέρωσης για την κοινή γεωργική πολιτική·

14.  ζητεί να είναι δυνατή η διόρθωση σφαλμάτων με ιδία ευθύνη βάσει της οποίας θα μπορεί ο δικαιούχος να ενημερώνει τις αρχές σε περίπτωση ακούσιου σφάλματος χωρίς να του επιβάλλεται γι' αυτό πρόστιμο·

15.  επισημαίνει ότι το σύστημα προστίμων που εφαρμόζεται στους αγρότες για σφάλματα όσον αφορά αξιώσεις πληρωμών θα πρέπει να αντιστοιχεί στη βαρύτητα της παράβασης και ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές σε περίπτωση ασήμαντων σφαλμάτων, και ειδικότερα σε περίπτωση σφαλμάτων για τα οποία δεν ευθύνεται ο αγρότης·

16.  επισημαίνει ότι τυχόν διοικητικά πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επιστροφής πληρωμών που ελήφθησαν από τον αγρότη, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε περιστάσεις που βρίσκονται αντικειμενικά πέραν του ελέγχου του αγρότη·

17.  επισημαίνει το πρόβλημα των αγροτών με συζύγους που διαχειρίζονται χωριστές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι/οποίες θα έπρεπε, συνεπώς, να έχουν χωριστά δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά αξιώσεις για πληρωμές στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Διασταυρούμενη συμμόρφωση

18.  πιστεύει ότι ο βασικός στόχος των επιθεωρήσεων είναι να παράσχουν συμβουλές στους αγρότες και να τους καθοδηγούν προκειμένου να συμμορφώνονται καλύτερα με τις νομικές απαιτήσεις και με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση· οι επιθεωρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να εξακολουθήσουν να διενεργούνται από τις δημόσιες αρχές για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους·

19.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων·

20.  θεωρεί ότι θα πρέπει να οριστούν οι απαιτήσεις διασταυρούμενης συμμόρφωσης και να λαμβάνεται, επίσης, υπόψη το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μειωθεί ο φόρτος για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπου ο κίνδυνος είναι μικρότερος·

21.  εμμένει στην άποψη ότι, όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν ποινές σε αγρότες λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι εν λόγω ποινές πρέπει να επιβάλλονται με διαφανή, απλό και αναλογικό τρόπο στον οποίο λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα στη χώρα·

22.  θεωρεί ότι οι θεσμικές απαιτήσεις για τον έλεγχο της διασταυρούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές για τους αγρότες και τις ελεγκτικές αρχές·

23.  πιστεύει ότι ο βασικός στόχος των ελέγχων είναι να ενθαρρύνουν τους αγρότες προς την πληρέστερη τήρηση των νομικών διατάξεων και ότι οι ετήσιοι έλεγχοι της διασταυρούμενης συμμόρφωσης για τις θεσμικές απαιτήσεις διαχείρισης μπορούν να μειωθούν ή να αντικατασταθούν από δειγματοληπτικούς ελέγχους, στο βαθμό που παρατηρήθηκαν λίγες παραβιάσεις κατά τα τελευταία έτη·

24.  τονίζει ότι η απαίτηση για ελέγχους παρακολούθησης σε σχέση με τις μικρές παραβιάσεις (όριο σπουδαιότητας) θα πρέπει να περιοριστεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους·

25.  θεωρεί ότι η χρήση των θεσμικών απαιτήσεων διαχείρισης που απλώς δεν μπορεί να ελεγχθεί και να υπολογιστεί θα πρέπει να καταργηθεί·

26.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, ή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά περίπτωση, θα πρέπει να μπορούν να μειώνουν το ποσοστό των επιθεωρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κατώτερο όριο εφόσον διαθέτουν ένα πλαίσιο ανάλυσης του κινδύνου που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου παράλληλα με απόδειξη υψηλής συμμόρφωσης·

27.  ζητεί τη θέσπιση σε κάθε κράτος μέλος ενός πλαισίου ανάλυσης του κινδύνου που θα είναι σύμμορφο προς το ενωσιακό δίκαιο, με στόχο τη μείωση του ποσοστού των επιθεωρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κατώτερο όριο·

28.  θεωρεί ότι η παροχή περισσότερης βοήθειας και συμβουλών μέσω αποτελεσματικών πληροφοριακών και συμβουλευτικών εργαλείων, όπως η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή η χρήση του διαδικτύου, θα συμβάλλουν στην πρόληψη των παραβιάσεων και θα δώσουν στα κράτη μέλη τα μέσα για την άμεση μείωση της ποσόστωσής τους όσον αφορά τις επιθεωρήσεις·

29.  θεωρεί ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται –ή πρόκειται να διεξαχθούν– σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τα διάφορα μέρη των οποίων το έργο ή το καταστατικό καθήκον είναι να τους διεξάγουν θα πρέπει να συντονίζονται με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των επισκέψεων επιθεώρησης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

30.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί επικοινωνιακό σχέδιο για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές, σχετικά με τις απαιτήσεις διασταυρούμενης συμμόρφωσης και τα οφέλη που προκύπτουν από τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους αγρότες οι δραστηριότητες των οποίων συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις·

31.  θεωρεί ότι ο αριθμός των απαιτήσεων διασταυρούμενης συμμόρφωσης πρέπει να μειωθεί και να επικαιροποιηθεί το πεδίο εφαρμογής τους·

32.  ζητεί την έγκριση ενός εφαρμόσιμου και διαφανούς συστήματος δεικτών με στόχο την απλούστευση των μέσων αξιολόγησης για τους ελέγχους στο πλαίσιο της διασταυρούμενης συμμόρφωσης, καθώς και την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος και της δυνατότητας επιβολής δύο ή περισσοτέρων ποινών για ένα μόνο σφάλμα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη δυσαναλογία μεταξύ των παραβιάσεων που αφορούν τους κανονισμούς για την αναγνώριση των ζώων που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 70%, και των παραβιάσεων που αφορούν άλλες απαιτήσεις και να προβεί στις δέουσες τροποποιήσεις·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια ενιαία νομική πράξη για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση· θεωρεί ότι οι θετικές εξωτερικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όσον αφορά τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αμείβονται δίκαια

34.  ζητεί τη διατήρηση ορισμένων αυστηρών και ταχέων κανόνων διασταυρούμενης συμμόρφωσης με τους οποίους τα κράτη μέλη είναι σε θέση να συμφωνήσουν και να συμμορφωθούν·

Άμεσες πληρωμές

35.  θεωρεί ότι οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λειτουργικά συστήματα που τους επιτρέπουν εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία να υποβάλουν αιτήσεις για άμεσες πληρωμές, κατά κανόνα στον τόπο διαμονής τους·

36.  πιστεύει ότι προκειμένου να απλουστευθούν οι κανόνες για το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών, θα πρέπει να καταργηθεί η παροχή των ιδίων λεπτομερών πληροφοριών σε ετήσια βάση·

37.  θεωρεί ότι απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες κατά την υποβολή αίτησης εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να εξευρεθούν στους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών·

38.  ζητεί την έγκριση πιο ευέλικτων τρόπων πληρωμής που θα δίνουν τη δυνατότητα πληρωμών ακόμη και πριν από την οριστική ολοκλήρωση όλων των ελέγχων·

39.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τον ορισμό της επιλέξιμης έκτασης και την ερμηνεία του στα κράτη μέλη·

40.  πιστεύει ότι ο ισχύων ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας για την καταβολή της ενιαίας πληρωμής θα πρέπει να επανεξεταστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αιτούντες που δεν είναι εν ενεργεία αγρότες δεν είναι επιλέξιμοι·

41.  θεωρεί ότι στο μελλοντικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της απλοποίησης και ότι η απλοποίηση, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

42.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα ελέγχου και εκκαθάρισης λογαριασμών·

43.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει αναλογικότερη προσέγγιση και, σε τελική ανάλυση, μια προσέγγιση βασισμένη στους κινδύνους όσον αφορά την εφαρμογή κανονιστικών ελέγχων, τη διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέσω των οποίων το πλαίσιο λογιστικών ελέγχων και ελέγχων για την ΚΓΠ θα μπορεί να βελτιωθεί·

45.  θεωρεί ότι οι υφιστάμενες μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την άμεση στήριξη μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να αποτραπούν για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού·

46.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού του φαινομένου, οι αγρότες καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πρακτικών μέτρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, και πιστεύει ότι οι συμβάσεις παραγωγής και όχι η ρύθμιση συνιστούν τους βέλτιστους μηχανισμούς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

47.  τονίζει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που επιβάλλεται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών θα καθιστούσε τις εν λόγω οργανώσεις ελκυστικότερες στους αγρότες και θα τους ενθάρρυνε να συνεταιριστούν και να συνεργαστούν·

Ανάπτυξη της υπαίθρου

48.  τονίζει ότι όταν οι πληρωμές καταβάλλονται βάσει ενός υφισταμένου πλαισίου πιστοποίησης (όπως οι ρυθμίσεις ενίσχυσης για την οργανική παραγωγή και για το περιβάλλον) αρκεί ένας μόνο λογιστικός έλεγχος·

49.  σημειώνει με ανησυχία το υψηλό επίπεδο σφαλμάτων στις αιτήσεις άμεσων πληρωμών που καταγράφονται σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα εν λόγω σφάλματα οφείλονται κυρίως στον εξοπλισμό ορθοφωτογραφίας που χρησιμοποιείται, παρά στους αγρότες· ζητεί την επιβολή ποινών για τα εν λόγω σφάλματα μόνο σε περιπτώσεις σαφούς απόπειρας απάτης·

50.  θεωρεί ότι η νομοθεσία που έρχεται σε σύγκρουση με άλλες νομοθεσίες θα πρέπει να ρυθμιστεί προτού επιβληθεί τους αγρότες (όπως περιβαλλοντική νομοθεσία και πλαίσιο ενιαίων πληρωμών)·

51.  θεωρεί ότι οι ορισμοί της νομοθεσίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να αναθεωρηθούν και, εφόσον απαιτείται, να επεκταθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τη νομοθεσία για τις άμεσες πληρωμές·

52.  πιστεύει ότι η διαφάνεια σχετικά με τις ποινές και τις υποχρεώσεις των αγροτών θα πρέπει να αυξηθεί·

53.  ζητεί την εισαγωγή σαφώς καθορισμένων υποχρεώσεων για τους αγρότες με στόχο την εξάλειψη της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά τις ποινές·

54.  εκφράζει την επιθυμία να χρησιμοποιείται μια ευρύτερη και πιο μακροπρόθεσμη μέθοδος ελέγχου των καθεστώτων αυτών με μεγαλύτερη έμφαση στις τελικές επιπτώσεις και το αποτέλεσμα αντί να υπάρχει επικέντρωση σε συγκεκριμένα ποσοστά λάθους εξαιτίας των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για το περιβάλλον·

55.  τονίζει ότι το ισχύον πολύπλοκο σύστημα δεικτών πρέπει να αναθεωρηθεί και να απλουστευθεί και ότι το σύστημα παρακολούθησης, οι ετήσιες εκθέσεις και οι εκ των προτέρων, μεσοπρόθεσμες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις έχουν δημιουργήσει ένα υπερβολικά πολύπλοκο σύστημα δεικτών και αναφοράς·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των συμβάσεων παραγωγής ως απλής και αποτελεσματικότερης μεθόδου για την παροχή δημόσιων αγαθών στο μέλλον·

57.  ζητεί τη θέσπιση ενός απλουστευμένου και συνεπούς συστήματος δεικτών, που θα είχε εμμέσως ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευκολία όσον αφορά την κατανόηση και την εφαρμογή, σχετικές αξιολογήσεις και λιγότερη γραφειοκρατία·

58.  θεωρεί ότι οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ για τον οποίο θα παρασχεθεί χρηματοδότηση δυνάμει του πυλώνα ΙΙ της ΚΓΠ, ιδίως για δραστηριότητες που εκτελούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους κανόνες που χρησιμοποιούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία·

59.  τονίζει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με την απλούστευση της εφαρμογής της, και ζητεί από τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται από τους πιθανούς δικαιούχους ΚΓΠ, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου·

60.  ζητεί από τα κράτη μέλη, στα εθνικά τους προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, να θέσουν στη διάθεση των πιθανών δικαιούχων συστήματα που εγγυώνται τη διαφάνεια, και να τους παράσχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εκπλήρωση των διαφόρων κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα καθεστώτα ενίσχυσης· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το εν λόγω ζήτημα αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό των διμερών συζητήσεων με τα κράτη μέλη·

Αναγνώριση των ζώων

61.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το σύστημα της αναγνώρισης των ζώων που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος μέλος και να εργασθεί προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου συστήματος αναγνώρισης των ζώων που θα εξασφαλίζει την κατάργηση της περιττής νομοθεσίας· και συγκεκριμένα, εξέταση των αριθμών παραγωγού και των αριθμών των εκμεταλλεύσεων, του αριθμού των απαιτούμενων μητρώων και της διαφοράς μεταξύ παραγωγού και εκμετάλλευσης·

62.  ζητεί ευρεία εναρμόνιση των διατάξεων για την αναγνώριση των ζώων που επί του παρόντος παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση·

63.  πιστεύει ότι η υποβολή εκθέσεων για την κυκλοφορία αιγοπροβάτων και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων και στις αρχές πρέπει να απλοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, και να επιτραπούν όλα τα εργαλεία ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών·

64.  θεωρεί ότι και για τα αιγοπρόβατα αρκεί μια σήμανση σε επίπεδο κοπαδιού, όπως αυτή των χοίρων·

65.  ζητεί αναστολή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής αναγνώρισης αιγοπροβάτων από την 31η Δεκεμβρίου 2009, δεδομένου του υπερβολικού κόστους της εν καιρώ οικονομικής κρίσης·

66.  ζητεί τριετή αμνηστία για ποινές διασταυρούμενης συμμόρφωσης που αφορούν την ηλεκτρονική αναγνώριση αιγοπροβάτων, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα και περίπλοκη τεχνολογία και θα χρειαστεί χρόνος για να εξοικειωθούν με αυτήν οι αγρότες και να δοκιμαστεί· επίσης, καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει ενδελεχή αναθεώρηση του κανονισμού·

o
o   o

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου