Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2155(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0051/2010

Predkladané texty :

A7-0051/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0172

Prijaté texty
PDF 303kWORD 75k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Zjednodušovanie SPP
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o zjednodušovaní SPP (2009/2155(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2005 o zjednodušení a zlepšení právnej úpravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2005)0509),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. marca 2009 s názvom Zjednodušená SPP pre Európu – úspech pre všetkých (KOM(2009)0128),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0051/2010),

A.  keďže všetky právne predpisy musia byť primerané cieľu a mali by sa zaviesť až po úplnom posúdení dosahov, v rámci ktorého sa vyhodnocuje finančná záťaž vyplývajúca z príslušných právnych predpisov a ktoré zahŕňa analýzu nákladov a prínosov,

B.  keďže zjednodušenie by malo v prvom rade priniesť úžitok poľnohospodárom, a nie iba národným orgánom a platobným agentúram členských štátov, ako možno v prevažnej miere pozorovať,

C.  keďže nová SPP by mala poľnohospodárom umožniť, aby sa sústredili na hlavný cieľ poskytovať bezpečné, kvalitné a sledovateľné potraviny, a súčasne ich podporovať v tom, aby produkovali neobchodovateľné verejné statky,

D.  keďže cieľom by malo byť zníženie nákladov na vykonávanie SPP a zároveň zníženie administratívnej záťaže výrobcov Spoločenstva, aby mohli poľnohospodári venovať viac času obrábaniu pôdy,

E.  keďže nová SPP by mala byť udržateľne konkurencieschopná,

F.  keďže je potrebné poskytnúť jasné a zrozumiteľné právne predpisy, ktoré príslušným orgánom a poľnohospodárom poskytnú právnu istotu, a odstrániť zbytočné právne predpisy,

G.  keďže rozdeľovanie jednotnej platby pre poľnohospodárske podniky by malo zabezpečiť spravodlivosť,

H.  keďže na riešenie dôležitých právnych otázok súvisiacich so SPP je potrebný funkčný právny rámec,

I.  keďže v súlade s nedávnymi reformami by sa mala nová SPP viac orientovať na trh a zamerať sa na obmedzenie nadmerného protekcionizmu, pričom nástroje na pomoc poľnohospodárom v čase závažnej hospodárskej nestability by mali byť stále dostupné,

J.  keďže nová SPP musí byť jednoduchšia a pružnejšia,

K.  keďže právne predpisy by mali byť pružnejšie, aby sa v rámci SPP mohli zohľadniť osobitné regióny a územia, a to bez ohrozenia spoločného charakteru SPP,

L.  keďže medzi členskými štátmi a miestnymi orgánmi by sa mala presadzovať výmena osvedčených postupov,

M.  keďže spoločná poľnohospodárska politika plní kľúčovú úlohu v 27 členských štátoch EÚ zameranú okrem zabezpečenia dostatočného zásobovania bezpečnými potravinami aj na výzvy, ako napríklad zachovanie vidieka, horských a znevýhodnených oblastí, najvzdialenejších oblastí a multifunkčnosti európskeho poľnohospodárstva,

Všeobecné zásady

1.  zdôrazňuje, že SPP by sa mala usilovať o harmonizáciu právnych predpisov tým, že zabráni ich zdvojovaniu; žiada tiež Komisiu, aby sa pri zavádzaní novej regulácie súčasne usilovala o odstránenie nepotrebnej záťaže;

2.  naliehavo žiada Komisiu, aby sa intenzívne a pravidelne radila so zainteresovanými subjektmi v oblasti poľnohospodárstva s cieľom lepšie vyhodnotiť vplyv regulácie v teréne a nájsť praktické, jednoduché a transparentné pravidlá pre poľnohospodárov;

3.  zdôrazňuje, že ďalšie zjednodušenie SPP je potrebné na zníženie nákladov inštitúcií EÚ, členských štátov i samotných príjemcov na jej vykonávanie; takto sa táto politika stane tiež zrozumiteľnejšou pre poľnohospodárov a daňových poplatníkov;

4.  vyzýva Komisiu, aby odstránením zdvojovania úloh a znížením administratívnej záťaže zjednotila pravidlá SPP a tým zvýšila konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora vo všetkých členských štátoch;

5.  zdôrazňuje, že opatrenia SPP by mali byť primerané cieľu a že k legislatívnemu postupu by sa malo pristupovať len v skutočne oprávnených prípadoch, čím by sa zabránilo právnemu výkladu, ktorý by bol pre poľnohospodárov ťažko pochopiteľný;

6.  požaduje, aby sa SPP zamerala skôr na výsledky než na reguláciu a aby všetky členské štáty a ich regionálne orgány poskytovali poľnohospodárom viac pomoci a poradenstva prostredníctvom poradenských služieb a vhodných komunikačných metód;

7.  očakáva, že v súlade so zásadami lepšej regulácie budú všetky budúce právne predpisy doplnené plnohodnotným hodnotením vplyvu zohľadňujúcim regulačnú a administratívnu záťaž, ktoré zabezpečí, aby nová regulácia bola primeraná cieľom, ktoré má dosiahnuť;

8.  domnieva sa, že členské štáty by mali vždy, keď je to možné, povoliť vydávanie vlastných osvedčení;

9.  domnieva sa, že členské štáty by mali mať v rámci plánov na rozvoj vidieka možnosť zaviesť paušálnu reguláciu pozemkov najmä pre malé podniky, ak je možné predpokladať, že bude zaručené dodržanie záväzkov;

10.  uznáva význam zásady krížového plnenia ako jednej z kľúčových koncepcií priamych platieb v rámci SPP, ale odporúča jej rozsiahle zjednodušenie bez oslabenia jej účinnosti;

11.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby bola SPP jednoduchšia, transparentnejšia a spravodlivejšia;

12.  zdôrazňuje, že zjednodušenie SPP nemusí znamenať menšiu podporu pre poľnohospodárov a zrušenie tradičných nástrojov pre riadenie trhov; žiada, aby Európska únia do budúcnosti zaviedla účinné mechanizmy zamerané na obmedzenie volatility cien;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby zjednodušenie SPP sprevádzali vhodné informačné služby pre príjemcov, a žiada Komisiu, aby rozšírila a rozvinula informačné služby v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky;

14.  požaduje možnosť vlastných opráv chýb, ktorými sa príjemcovi platby umožní v prípade neúmyselného zavinenia informovať orgány bez toho, aby musel zaplatiť pokutu;

15.  poukazuje na to, že v systéme postihov voči poľnohospodárom za chyby pri platbách musí byť zohľadnený stupeň závažnosti porušenia a že postihy by sa nemali uplatňovať v prípade menej závažných chýb, a už vôbec nie v prípade tých, ktoré nevznikli vinou poľnohospodára;

16.  poukazuje na to, že žiadne správne postihy vrátane povinnosti vrátenia platieb, ktoré poľnohospodár prijal, by sa nemali uplatňovať v prípade objektívnych okolností, ktoré nezávisia od poľnohospodára;

17.  upozorňuje na problém poľnohospodárov, ktorí sú súčasne manželia a prevádzkujú samostatné poľnohospodárske podniky; v tom prípade musia mať zaručené samostatné práva a povinnosti pri uchádzaní sa o platby SPP;

Krížové plnenie

18.  domnieva sa, že hlavným cieľom kontrol je poskytovať poľnohospodárom poradenstvo a usmerňovať ich, aby lepšie plnili legislatívne požiadavky s čo najmenšou finančnou záťažou; preto musia kontroly naďalej vykonávať orgány verejnej správy, ktoré sú zárukou nezaujatosti a nestrannosti;

19.  zdôrazňuje, že podľa OSN musí celosvetová produkcia potravín do roku 2050 stúpnuť o 70 percent, aby splnila dopyt deviatich miliárd ľudí;

20.  domnieva sa, že by sa mali stanoviť požiadavky krížového plnenia, a to aj s ohľadom na veľkosť podniku, aby sa znížila záťaž na menšie podniky, kde je riziko nižšie;

21.  trvá na tom, aby členské štáty ukladali poľnohospodárom postihy za nedodržanie právnych predpisov, pričom tieto postihy treba uplatňovať transparentným, jednoduchým a primeraným spôsobom, v ktorom sa zohľadní realita v teréne;

22.  domnieva sa, že zákonné požiadavky pre kontroly krížového plnenia by mali byť ľahko pochopiteľné pre poľnohospodárov i kontrolné orgány;

23.  domnieva sa, že základným cieľom kontrol je povzbudiť poľnohospodárov, aby viac dodržiavali právne predpisy; domnieva sa, že pokiaľ sa v posledných rokoch objavilo iba niekoľko prípadov porušenia predpisov, je možné obmedziť kontroly krížového plnenia vykonávané na účel splnenia zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy alebo ich nahradiť náhodnými kontrolami;

24.  zdôrazňuje, že požiadavka vykonávať kontroly v súvislosti s drobným porušením predpisov (hranica nezávažnosti) by sa mala obmedziť na náhodné kontroly;

25.  domnieva sa, že pokiaľ nemožno ľahko kontrolovať uplatňovanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy, alebo ak tieto požiadavky nie sú merateľné, malo by sa zrušiť;

26.  domnieva sa, že členským štátom, prípadne regionálnym a miestnym orgánom, by sa malo povoliť znížiť kvóty inšpekcií na určitú nižšiu hranicu, pokiaľ disponujú rámcom pre analýzu rizík, ktorý je v súlade s požiadavkami právnych predpisov Spoločenstva, spolu s dôkazmi o vysokej miere dodržiavania predpisov;

27.  žiada vytvorenie rámca pre analýzu rizika na úrovni členských štátov, ktorý bude v súlade s požiadavkami práva Spoločenstva, s cieľom znížiť kvóty inšpekcií na určitú nižšiu hranicu;

28.  domnieva sa, že poskytnutím väčšej pomoci a poradenstva prostredníctvom účinných informačných a poradenských služieb, ako je napríklad telefonická linka pomoci alebo používanie internetu, by sa mohlo predchádzať porušovaniu predpisov a členským štátom by sa poskytli prostriedky na trvalé znižovanie kvót inšpekcií;

29.  domnieva sa, že je potrebné zosúladiť kontrolné činnosti, ktoré v poľnohospodárskych podnikoch majú vykonať alebo už vykonali rôzne inštitúcie, ktorých prácou alebo inštitucionálnou povinnosťou je vykonávanie kontroly, s cieľom znížiť počet návštev v podnikoch;

30.  domnieva sa, že je potrebné vypracovať komunikačný plán krížového plnenia určený poľnohospodárom aj spotrebiteľom s cieľom poskytnúť maximálnu mieru informovanosti o záväzkoch vyplývajúcich z krížového plnenia a o prínosoch vyplývajúcich z produkcie tovaru a verejných služieb, ktoré vytvárajú práve poľnohospodári rešpektujúci záväzky krížového plnenia;

31.  domnieva sa, že je potrebné znížiť počet požiadaviek týkajúcich sa krížového plnenia a aktualizovať ich;

32.  požaduje prijatie vhodného a transparentného systému ukazovateľov s cieľom zjednodušiť nástroje hodnotenia pri kontrole v rámci krížového plnenia, ako aj zrušenie súčasného systému, resp. možnosti dvojitého alebo viacnásobného trestu za jednu chybu; vyzýva Komisiu, aby analyzovala nerovnováhu medzi porušeniami predpisov týkajúcimi sa identifikácie zvierat, ktoré dosahujú 70 %, a ostatnými požiadavkami, a vykonala príslušné zmeny;

33.  domnieva sa, že by sa mal vypracovať jednotný legislatívny dokument o krížovom plnení; domnieva sa, že pozitívne výstupy vytvorené poľnohospodárskymi podnikmi vo forme tovaru a verejných služieb by sa mali spravodlivo odmeniť;

34.  žiada, aby sa kontroly krížového plnenia riadili presnými a trvalými pravidlami, ktoré by sa mali uznávať a dodržiavať vo všetkých členských štátoch;

Priame platby

35.  domnieva sa, že poľnohospodári musia mať prístup k funkčným systémom, ktoré by im umožnili predkladať žiadosti o priame platby jednoduchým spôsobom a bez zbytočných administratívnych požiadaviek obvykle v mieste ich bydliska;

36.  domnieva sa, že pokiaľ sa majú zjednodušiť pravidlá pre režim jednotných platieb, každoročné poskytovanie podrobných informácií v tejto súvislosti by sa malo zrušiť;

37.  domnieva sa, že pri uplatňovaní žiadostí treba vyžadovať menej informácií, keďže potrebné informácie možno nájsť v platobných agentúrach členských štátov;

38.  požaduje prijatie pružnejších podmienok vyplácania, na základe ktorých by bolo možné vykonať platby aj pred definitívnym ukončením kontrol;

39.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala vymedzenie pôdy, na ktorú možno uplatňovať jednotné platby, a jeho interpretáciu v členských štátoch;

40.  domnieva sa, že súčasné vymedzenie poľnohospodárskej činnosti na účely jednotnej platby by sa mali zrevidovať, aby sa zabezpečilo, že žiadatelia, ktorí nie sú poľnohospodármi, na ne nebudú mať nárok;

41.  domnieva sa, že v budúcom systéme by sa mali zohľadňovať zásady zjednodušovania a že zjednodušenie, transparentnosť a spravodlivosť by mali byť kľúčové priority reformy SPP;

42.  vyzýva Komisiu, aby opätovne preskúmala systém kontroly a účtovných uzávierok;

43.  domnieva sa, že Komisia by mala zaujať primeranejší prístup k uplatňovaniu regulačných kontrol, realizácii auditov dodržiavania predpisov a uplatňovaniu finančných opráv, a cieľom by mal byť prístup založený na hodnotení rizík;

44.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktorými možno skvalitniť rámec auditu a kontrolný rámec pre SPP;

45.  domnieva sa, že je potrebné zabrániť existujúcim veľkým rozdielom v poskytovaní priamej podpory členskými štátmi, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej Európskej únii a aby sa predišlo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže;

46.  uznáva, že pri vyrovnávaní sa s environmentálnymi výzvami vrátane prispôsobenia sa zmene klímy a zmiernenia jej dôsledkov hrajú poľnohospodári dôležitú úlohu pri vymedzovaní praktických opatrení potrebných na splnenie týchto cieľov, a domnieva sa, že najlepším mechanizmom na splnenie týchto cieľov sú dohody o výsledkoch, a nie regulácia;

47.  zdôrazňuje, že zníženie administratívnej záťaže v oblasti monitorovania a podávania správ, ktorá zaťažuje organizácie výrobcov v odvetví produkcie ovocia a zeleniny, by zatraktívnilo tieto organizácie v očiach poľnohospodárov a primälo ich k tomu, aby sa združovali a konali spoločne;

Rozvoj vidieka

48.  zdôrazňuje, že pokiaľ sa platby uskutočňujú v závislosti od jestvujúceho systému certifikácie (napr. v súvislosti s ekologickou výrobou či režimami pomoci v oblasti životného prostredia), stačí vykonať iba jeden audit;

49.  berie so znepokojením na vedomie vysoký podiel chýb pri predkladaní žiadostí o priame platby zaznamenávaný v niektorých členských štátoch; zdôrazňuje, že takéto chyby primárne spôsobujú ortofotografické materiály, a nie poľnohospodári; v tejto súvislosti žiada, aby sa postihovali len jednoznačné pokusy o podvod;

50.  domnieva sa, že právne predpisy, ktoré sú v rozpore s inými právnymi predpismi by predtým, než sa stanú pre poľnohospodára záväzné, mali byť zosúladené (napr. právne predpisy v oblasti životného prostredia a režim jednotných platieb);

51.  domnieva sa, že vymedzenia, ktoré obsahujú právne predpisy v oblasti rozvoja vidieka, je potrebné zrevidovať a v prípade potreby rozšíriť, aby sa zabezpečila konzistentnosť s právnymi predpismi v oblasti priamych platieb;

52.  domnieva sa, že by sa mala zvýšiť transparentnosť v súvislosti s postihmi a povinnosťami poľnohospodárov;

53.  vyzýva na prijatie presných povinností pre poľnohospodárov s cieľom odstrániť netransparentnosť v oblasti postihov;

54.  uvítal by, keby sa kontroly týchto systémov vnímali zo širšieho a dlhodobejšieho hľadiska a s väčším dôrazom na konečný dosah a výsledok a nezameriavali by sa na špecifickú chybovosť spôsobenú opatreniami v oblasti rozvoja vidieka či environmentálnymi opatreniami;

55.  zdôrazňuje, že súčasný zložitý systém ukazovateľov treba preskúmať a zjednodušiť a že v dôsledku monitorovacieho systému, predkladania výročných správ, ako aj predbežných a následných hodnotení a hodnotení v polovici obdobia vznikol príliš zložitý systém ukazovateľov a predkladania správ;

56.  žiada Komisiu, aby preskúmala využívanie dohôd o výsledku ako jednoduchej a efektívnejšej metódy poskytovania verejných statkov v budúcnosti;

57.  vyzýva na prijatie zjednodušeného a uceleného systému ukazovateľov, ktorý by implicitne viedol k lepšej znalosti a vykonávaniu tohto systému, k jeho primeranému vyhodnocovaniu a k zníženiu administratívnej záťaže;

58.  domnieva sa, že pravidlá týkajúce sa prípustnosti financovania DPH z prostriedkov druhého piliera SPP, a to najmä v prípade činností vykonávaných verejnoprávnymi orgánmi, by sa mali harmonizovať s pravidlami používanými pre štrukturálne fondy;

59.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby zjednodušenie SPP sprevádzalo jej zjednodušené vykonávanie, a žiada členské štáty, aby znížili na minimum administratívne požiadavky na potenciálnych príjemcov SPP, najmä v oblasti rozvoja vidieka;

60.  vyzýva členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych programoch rozvoja vidieka poskytli potenciálnym príjemcom systémy zabezpečujúce transparentnosť a čas potrebný na vypracovanie požiadaviek na financovanie a na splnenie rôznych kritérií prípustnosti stanovených systémami pomoci; vyzýva Komisiu, aby o tejto téme počas dvojstranných rokovaní s členskými štátmi neustále diskutovala;

Identifikácia zvierat

61.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala systém identifikácie zvierat používaný v každom členskom štáte, a aby pracovala na jednotnom systéme identifikácie zvierat, ktorý by zabezpečil odstránenie nepotrebnej regulácie, predovšetkým skúmanie čísla výrobcu a čísla poľnohospodárskeho podniku, počtu potrebných registrov a rozdielu medzi výrobcom a poľnohospodárskym podnikom;

62.  požaduje rozsiahle zosúladenie v súčasnosti veľmi diferencovaných predpisov v oblasti identifikácie zvierat;

63.  domnieva sa, že poskytovanie údajov o premiestňovaní oviec a kôz a ich postúpenie do databáz a orgánom by sa malo čo najviac zjednodušiť za pomoci všetkých povolených komunikačných nástrojov vrátane nových technológií;

64.  domnieva sa, že identifikácia stád je, podobne ako pre ošípané, dostatočná pre ovce a kozy;

65.  žiada, aby elektronická identifikácia oviec a kôz bola od 31. decembra 2009 odložená vzhľadom na príliš vysoké náklady v súvislosti s hospodárskou krízou;

66.  požaduje trojročnú amnestiu na postihy pri krížovom plnení týkajúce sa elektronickej identifikácie oviec a kôz, keďže ide o novú a zložitú technológiu a tá si vyžaduje istý čas, než si na ňu poľnohospodári zvyknú a než ju overia v praxi; ďalej vyzýva Komisiu, aby tento právny predpis podrobne preskúmala;

o
o   o

67.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia