Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2154(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0130/2010

Внесени текстове :

A7-0130/2010

Разисквания :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0175

Приети текстове
PDF 364kWORD 62k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт
P7_TA(2010)0175A7-0130/2010

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (2009/2154(INI))

Европейският парламент,

  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки“ (COM(2009)0225),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0130/2010),

А.  като има предвид, че през последните години Европейският съюз създаде система от социални разпоредби в автомобилния транспорт чрез приемането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Регламент (ЕО) № 561/2006, както и Директива 2006/22/ЕО, за да повиши безопасността по пътищата и да осигури лоялна конкуренция,

Б.  като ма предвид, че националните системи за санкции в държавите-членки на Европейския съюз са се обособили по исторически път и затова различията между тях са големи, като например глоби, които в крайни случаи могат да бъдат до десет пъти по-високи в една държава спрямо друга,

В.  като има предвид, че правната система в международния транспорт е станала трудно разбираема за предприемачите и особено за водачите, като има предвид, че държавите-членки са изправени пред големи предизвикателства при прилагането на разпоредбите и че сегашното положение е несъвместимо с вътрешния пазар,

Г.  като изразява загриженост във връзка с докладваните недостатъците на цифровите тахографски системи, които ги правят силно податливи на подправяне,

Общи забележки

1.  Приветства доклада на Комисията относно анализа на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки; изразява съжаление обаче, че докладът не прави пълен анализ на актуалното за момента състояние в Европа, поради непълни данни за отделни държави-членки; отправя искане към Комисията да призове държавите-членки да предоставят липсващите данни;

2.  Отбелязва, че докладът на Комисията се основава на категоризирането на нарушенията съгласно новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Комисията, без да взема под внимание срока за прилагане съгласно член 2, параграф 1 от Директива 2009/5/ЕО на Комисията;

3.  Затова призовава Комисията, преди края на 2010 г. да представи актуализиран и пълен доклад относно прилагането на новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО;

4.  Посочва, че по време на минали отчетни периоди е имало значителни забавяния, като например настоящият доклад от 3 август 2009 г. (Двадесет и четвърти доклад на Комисията, озаглавен „Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт“) обхваща данните от 2005 и 2006 г. и следователно едва ли може да направи заключения относно настоящото състояние на хармонизирането на социалните разпоредби за автомобилния транспорт;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да положат всички усилия, за да гарантират по-бързото изпълнение на целите, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, така че да са налице актуални статистически данни за бъдещите мерки за хармонизиране;

6.  Посочва, че и в приложение IV от Регламент (ЕО) № 1071/2009 се съдържа списък от сериозни нарушения по смисъла на този Регламент; поради това счита, че е крайно необходимо да се направи хармонизирана категоризация на сериозните нарушения на социалните разпоредби;

Значителни различия между държавите-членки

7.  Отбелязва, че различията в санкциите за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки, се състоят не само в размера на глобите, но и във вида и категоризацията на наказанията;

8.  Посочва, че тези различия се дължат на икономическите и географски фактори, както и на различните правни системи на държавите-членки в областта на наказателното право и на различните им политически подходи към безопасността на движението по пътищата;

9.  Отбелязва, че социалните разпоредби в автомобилния транспорт, особено Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Регламент (ЕО) № 561/2006, както и Директива 2006/22/ЕО, предоставят на държавите-членки много голяма свобода за интерпретация; изразява съжаление, че многобройните непрецизни формулировки в европейските разпоредби водят неизбежно до неединно транспониране в държавите-членки; счита, че за да постигне по-нататъшно хармонизиране, е необходимо единно и задължително тълкуване на посочените по-горе регламенти и директива;

10.  Изразява съжаление, че някои държави-членки не предвиждат степенуване на наказанията в зависимост от сериозността на нарушението; призовава държавите-членки да приемат национални разпоредби, които имат ефективен, пропорционален и възпиращ ефект и са съобразени със сериозността на нарушението;

По-нататъшно хармонизиране

11.  Подчертава, че една ефективна, хармонична и с възпиращо действаща наказателна система може да се основава единствено на ясни, прозрачни и съпоставими между държавите-членки наказания; призовава държавите-членки да намерят законодателни и практически решения, за да намалят отчасти много големите различия във вида и тежестта на наказанията;

12.  Призовава Европейската комисия, след консултации с контролните органи и с представители на транспортния сектор, да предложи единно и задължително тълкуване на Регламента относно времето на управление и периодите на почивка. Контролните органи следва да вземат предвид това тълкуване;

13.  Счита, че за по-нататъшно хармонизиране на вида на наказанията и размера на глобите е необходимо категоризиране на глобите, свързано с категоризация на наказанията, както и определяне на минимални и максимални наказания за отделните нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт; подчертава, че при съгласуването на наказанията, необходимостта от съобразяване с икономическите различия между държавите-членки, основаващо се на обективни критерии (като БНП или географски фактори), трябва да се балансира посредством ефективен възпиращ фактор срещу сериозни нарушения;

14.  Посочва, че внесеното с Директива 2009/5/ЕО на Комисията ново приложение III към Директива 2006/22/ЕО следва да се приеме като основа за единен подход към категоризирането на нарушенията на социални разпоредби в автомобилния транспорт съгласно законодателствата на държавите-членки; настоятелно призовава държавите-членки да приемат необходимите правни и административни разпоредби за бързо прилагане на Директива 2009/5/ЕО на Комисията;

15.  Припомня освен това, че Договорът от Лисабон добави към Договора за функционирането на Европейския съюз нов член 83, параграф 2 относно сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в областта на наказателното право; призовава Комисията да проучи тези нови законодателни средства в областта на съдебното сътрудничество по наказателно правни въпроси и да предаде на Съвета и на Европейския парламент в срок от дванадесет месеца доклад относно възможните мерки за хармонизиране, включително аспектите във връзка с безопасността на движението по пътищата и трансграничното налагане на глоби, ако това все още не е направено;

16.  Приветства разработването от страна на Комисията, в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 561/2006, на насоки в подкрепа на държавите-членки при националното тълкуване и прилагането на този Регламент; отбелязва обаче че тези насоки нямат правно обвързваща сила и поради това не са постигнали своята цел, а именно единно транспониране в държавите-членки;

17.  Счита, че за да се постигне вътрешен пазар в транспорта и да се увеличи правната сигурност за водачите и превозвачите, е необходимо хармонизиране на тълкуването на прилагането на социалното законодателство; поради това призовава Комисията в сътрудничество с Конфедерацията на правоприлагащите организации в областта на автомобилния транспорт (Corte), Европейската мрежа за пътна полиция (Tispol) и организацията „Euro Contrôle Route“, да внесе предложения, които имат за цел да прекратят различното прилагане на социално законодателство в областта на автомобилния транспорт; в тази връзка подчертава необходимостта от общо тълкуване, член по член, на прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85;

18.  Призовава държавите-членки да използват тези насоки при прилагането на социалните разпоредби, за да се осъществи хармонизирано транспониране;

Контрол

19.  Подчертава, че предотвратяването на нелоялна конкуренция и гарантирането на безопасността по пътищата може да се постигне единствено чрез последователното и недискриминационно прилагане на действащите правни разпоредби; настоява, че за прилагането на социалните разпоредби в автомобилния транспорт е необходим хармонизиран и ефективен подход към контрола;

20.  Посочва, че условията на движение по пътищата в отделните държави-членки по отношение на инфраструктура, интензивност на движението и задръствания, са много различни и поради това счита, че тези фактори, наред с другото, биха могли да бъдат взети предвид при определяне на честотата на проверките, като се има предвид, че тяхната основна цел е да гарантират спазване на социалните разпоредби;

21.  Смята, че Комисията би могла да разработи и насърчава такива хармонизирани подходи към проверките и би могла да предприеме регулиращи стъпки за премахване на пречките пред европейския вътрешен пазар и за подобряване на безопасността на движението по пътищата; призовава Комисията, с цел постигането на тези цели, да създаде ефективен и подходящ инструмент за координиране на европейско равнище;

22.  Призовава Комисията да състави препоръки и европейски минимални стандарти за обучение на контролните органи и за координиране на сътрудничеството между тях; отправя искане към Комисията да подобри събирането а статистически данни, за да може да бъде направен един съдържателен анализ на ефективността на прилагането и да насърчава хармонизиран подход на държавите-членки по въпросите по прилагането;

23.  Призовава държавите-членки винаги да обучават своите правоохранителни органи относно последните достижения в областта на събирането на данни и прилагането на общите стандарти и да работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да допринасят за утвърждаването на хармонизиран подход към проверките, като по този начин създават правна сигурност;

24.  Счита, че по пътищата и на територията на предприятията следва да се правят по-чести и по-щателни проверки; призовава Комисията да гарантира, че държавите-членки спазват броя проверки, които трябва да бъдат извършени съгласно член 2, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО; призовава Комисията да информира Европейския парламент за други подходи, които възнамерява да предприеме по отношение на тези проверки;

25.  Призовава Комисията да представи възможно най-скоро доклад относно извършените проверки във връзка с недостатъците на тахографските цифрови системи и предприетите стъпки за предотвратяване на тяхната уязвимост;

26.  Подчертава, че тахографската цифрова система, основана на Регламент (ЕИО) № 3821/85, следва да се подобри като средство за контрол: Комисията следва да проучи как да се постигне по-бързо сваляне на данни от тахографската цифрова система от контролните органи;

27.  Обръща внимание на Бюрото за жалби във връзка с непропорционални глоби, създадено от организацията „Euro Contrôle Route“ и призовава водачите на моторни превозни средства и превозвачите да се обръщат към това бюро за жалби в случай на непропорционално прилагане на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт;

Други инициативи

28.  Счита, че би било полезно да се изготви лесно разбираема брошура на всички официални езици на Европейския съюз за предприятията и за водачите на товарни автомобили; подчертава, че тази брошура следва да дава на съответните водачи и предприятия по-добра информация за действащите социални разпоредби и свързаните с тях наказания в отделните държави-членки; счита, че такава информация трябва да бъде предоставена и за предприятията и водачите от трети държави; насочва вниманието към ползата от използването на интелигентни транспортни системи за предоставяне в реално време на подобна информация на водачите на моторни превозни средства;

29.  Изразява убеждение, че в контекста на използването на съвременни информационни и комуникационни технологии и интелигентни транспортни системи, следва да съществува възможност за предприятията и водачите да получават информация относно действащите социални разпоредби и наказанията за тяхното нарушаване;

30.  Призовава държавите-членки да засилят сътрудничеството си на основата на съществуващи структури като организацията „Euro Contrôle Route“ и по този начин да подобрят координирането на общите проверки, обмена на добри практики и съвместното осъществяване на програми за обучение на контролните органи;

31.  Счита, че следва да се използват всички налични технологии за предоставяне в реално време на водачите на товарни автомобили, включително и на тези от трети държави, на информация относно съответните социални разпоредби и наказанията, които се прилагат за нарушението им в различните държави-членки, например чрез употребата на GPS или други налични средства;

32.  Призовава държавите-членки да осигурят подходяща инфраструктура, включително достатъчно места за безопасно паркиране и услуги в европейската пътна мрежа, за да могат водачите действително да спазват времето на управление и периодите на почивка и проверките да се извършват ефективно; посочва, че при тази инфраструктура трябва да се придава особено значение на аспектите на сигурността; призовава Комисията да публикува периодично, в най-подходящия формат, наличните частни и публични обекти в Европейската пътна мрежа, като предоставят информация относно предлаганите услуги за работещите в сектора на автомобилния транспорт;

33.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчат и финансират проекти за изграждане на безопасни зони за паркиране, тъй като те са необходими на водачите, за да спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006;

o
o   o

34.  Възлага на своя председател да предаде на Съвета и на Комисията настоящата резолюция.

Правна информация - Политика за поверителност