Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2154(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0130/2010

Indgivne tekster :

A7-0130/2010

Forhandlinger :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0175

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 53k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Sanktioner for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport
P7_TA(2010)0175A7-0130/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2010 om analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning (2009/2154(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens rapport om en Analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning (KOM(2009)0225),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0130/2010),

A.  der henviser til, at EU for at øge sikkerheden på vejene og sikre en fair konkurrence i de seneste år har skabt et system af bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport ved vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 3821/85 og forordning (EF) nr. 561/2006 samt direktiv 2006/22/EF,

B.  der henviser til, at straffesystemerne I EU's medlemsstater har udviklet sit historisk og derfor udviser store forskelle, med bøder, der i ekstreme tilfælde kan være helt op til ti gange højere i ét land end i et andet,

C.  der henviser til, at retstilstanden ved internationale transporter er blevet vanskelig at gennemskue for virksomheder og især også for førere, at medlemsstaterne star over for store udfordringer ved gennemførelsen af bestemmelserne, og at den nuværende situation ikke er forenelig med det indre marked,

D.  er bekymret over forlydender om mangler, der påvirker digitale fartskrivere, hvilket gør dem meget udsatte for ulovlige indgreb,

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Kommissionens rapport med en analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport som fastsat i medlemsstaternes lovgivning, men beklager dog, at rapporten på grund af manglende data fra enkelte medlemsstater ikke indeholder en fuldstændig analyse af den aktuelle situation i Europa; anmoder Kommissionen til at opfordre medlemsstaterne til at levere de manglende data;

2.  konstaterer, at Kommissionens rapport henviser til kategoriseringen af overtrædelser i det nye bilag III til Kommissionens direktiv 2006/22/EF uden at tage højde for gennemførelsesfristen i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens direktiv 2009/5/EF;

3.  opfordrer derfor Kommission til allerede i 2010 at fremlægge en ajourført og fuldstændig rapport om gennemførelsen af det nye bilag III til direktiv 2006/22/EF;

4.  påpeger, at der i tidligere rapporteringsperioder har været store forsinkelser, således at f.eks. den nuværende rapport af 3. august 2009 (Kommissionens 24. rapport om en analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport) kun omhandler data fra 2005 og 2006 og derfor næppe kan drage konklusioner om status for harmoniseringen af reglerne på det sociale område for vejtransportbrugere;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at sikre, at målene i artikel 17 i forordning (EF) nr. 561/2006 bliver opfyldt hurtigere, således at der er nyere statistikker til rådighed i forbindelse med fremtidige harmoniseringsforanstaltninger;

6.  henviser til, at der også i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009 findes en liste over alvorlige overtrædelser i henhold til denne forordning; mener derfor, at det er særdeles nødvendigt at foretage en harmoniseret kategorisering af alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område;

Betydelige forskelle mellem medlemsstaterne

7.  konstaterer, at sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport som fastsat i medlemsstaternes lovgivning ikke kun adskiller sig fra hinanden, hvad bødernes størrelse angår, men også med hensyn til sanktionernes art og kategorisering;

8.  henviser til, at disse forskelle kan forklares ved økonomiske og geografiske betingelser samt medlemsstaternes forskellige retssystemer vedrørende retsforfølgning af straffelovsovertrædelser og de forskellige politiske holdninger til begrebet trafiksikkerhed;

9.  konstaterer, at bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, navnlig forordning (EØF) nr. 3821/85 og forordning (EF) nr. 561/2006 samt direktiv 2006/22/EF, giver medlemsstaterne vide rammer for fortolkning; beklager, at de talrige upræcise formuleringer i EU's bestemmelser nødvendigvis må føre til en uensartet gennemførelse i medlemsstaterne; er af den opfattelse, at en ensartet og bindende fortolkning af disse forordninger og af direktivet er nødvendig for at gennemføre en yderligere harmonisering;

10.  beklager, at nogle medlemsstater ikke graduerer sanktionerne i forhold til overtrædelsens alvor; opfordrer medlemsstaterne til at indføre nationale bestemmelser, som har en effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende virkning og tager passende højde for overtrædelsens alvor;

En yderligere harmonisering

11.  understreger, at et effektivt, afbalanceret og afskrækkende straffesystem kun kan være baseret på klare, gennemsigtige og sammenlignelige straffe mellem medlemsstaterne indbyrdes; opfordrer medlemsstaterne til at finde lovgivningsmæssige og praktiske løsninger til at reducere de til dels store forskelle i straffenes art og størrelse;

12.  opfordrer Kommissionen til efter at have konsulteret kontrolorganer og repræsentanter for transportsektoren at udarbejde en ensartet og bindende fortolkning af forordningen om køre- og hviletider; understreger, at kontrolorganerne bør tage højde for denne fortolkning;

13.  mener, at for at opnå en yderligere tilnærmelse mellem sanktionernes art og bødernes størrelse, er det nødvendigt med en kategorisering af bøderne forbundet med en kategorisering af straffene, og der skal fastlægges minimums- og maksimumsstraffe for de enkelte overtrædelser af bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport; understreger, at når sanktionerne strømlines, skal nødvendigheden af, at bøder for at være rimelige skal være forholdsmæssige i de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med objektive kriterier (såsom BNP eller geografiske faktorer), afvejes af en effektiv afskrækkende virkning mod alvorlige overtrædelser;

14.  henviser til, at det nye bilag III til direktiv 2006/22/EF, som er indført med Kommissionens direktiv 2009/5/EF, skal betragtes som en hjørnesten i en fælles model for kategorisering af overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport som fastsat i medlemsstaternes lovgivning; opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at udstede de nødvendige love og administrative bestemmelser, så de hurtigt kan gennemføre Kommissionens direktiv 2009/5/EF;

15.  minder derudover om, at Lissabontraktaten i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har tilføjet en ny artikel 83, stk. 2, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på det strafferetlige område; anmoder Kommissionen til at undersøge disse nye lovgivningsmæssige midler vedrørende det retlige samarbejde i kriminalsager og inden 12 måneder fremsende en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet en beretning om de mulige harmoniseringsforanstaltninger, herunder aspekter vedrørende trafiksikkerhed og grænseoverskridende anvendelse af bøder, hvis den ikke allerede har gjort dette;

16.  glæder sig over, at Kommissionen i henhold til artikel 22, stk. 4, i forordning (EF) nr. 561/2006 har forberedt »retningslinjer« med henblik på at støtte medlemsstaterne ved den nationale fortolkning og anvendelse af denne forordning; konstaterer dog, at disse retningslinjer ikke er juridisk bindende, og derfor ikke har opfyldt deres mål om en ensartet gennemførelse i medlemsstaterne;

17.  mener, at fortolkningen af anvendelsen af bestemmelserne på det sociale område bør harmoniseres for at gennemføre et indre marked for transport og øge førernes og vognmændenes retssikkerhed; opfordrer med dette in mente Kommissionen til sammen med Corte, Tispol og Euro Contrôle Route at fremsætte forslag, der skal gøre en ende på den diskriminerende anvendelse af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport; understreger behovet for en fælles fortolkning artikel for artikel af anvendelsen af forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EØF) nr. 3821/85;

18.  anmoder medlemsstaterne om at benytte disse retningslinjer ved gennemførelsen af bestemmelserne på det sociale område, så der kan ske en harmoniseret gennemførelse;

Kontroller

19.  henviser udtrykkeligt til, at uretfærdig konkurrence kun kan undgås og trafiksikkerheden kun sikres, hvis den gældende lovgivning gennemføres konsekvent og på en ikke-diskriminerende måde; understreger, at der for at gennemføre bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport kræves et harmoniseret og effektivt koncept for kontroller;

20.  gør opmærksom på, at de enkelte medlemsstater har en meget forskellig trafiksituation, hvad infrastruktur, trafikmængde og trafikbelastning angår, og mener derfor, at disse faktorer bl.a. kan tages i betragtning ved fastlæggelse af kontrollernes hyppighed med tanke på, at et af disses hovedformål er at sikre overholdelse af regler om sociale ydelser;

21.  er overbevist om, at Kommissionen med henblik på at fjerne hindringerne for det europæiske indre marked og forbedre trafiksikkerheden bør udvikle og fremme sådanne harmoniserede kontrolkoncepter og foretage regulerende indgreb; opfordrer Kommissionen til for at nå disse mål at skabe et effektivt og passende koordinationsinstrument på europæisk plan;

22.  kræver, at Kommissionen udarbejder henstillinger og europæiske minimumsstandarder for uddannelse af kontrolorganer og koordinerer samarbejdet mellem kontrolorganerne; anmoder kommissionen om at forbedre indsamlingen af statistiske data med henblik på en mere informativ analyse af den effektive gennemførelse og fremme en harmoniseret fremgangsmåde fra medlemsstaternes side i spørgsmål vedrørende gennemførelsen;

23.  opfordrer medlemsstaterne til altid at uddanne deres håndhævelsespersonale i den seneste udvikling inden for dataindsamling og ved gennemførelsen af fælles standarder at samarbejde tæt med koordineringsorganet for at fremme en harmoniseret tilgang til kontroller og dermed skabe retssikkerhed;

24.  mener, at der skal være hyppigere og grundigere kontroller både på vejene og hos virksomhederne; opfordrer Kommissionen til at sørge for, at medlemsstaterne overholder de kontroller, der skal gennemføres i henhold til artikel 2, stk. 3, i direktiv 2006/22/EF; opfordrer Kommissionen til at informere Europa-Parlamentet om den videre fremgangsmåde vedrørende disse kontroller;

25.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremlægge en rapport om kontrollerne af manglerne i forbindelse med de digitale fartskrivere, og hvilke foranstaltninger der træffes for at forebygge deres sårbarhed;

26.  understreger, at den digitale fartskriver i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 bør forbedres som kontrolinstrument: påpeger, at Kommissionen bør undersøge, hvordan kontrolmyndighederne kan opnå hurtigere downloading af data fra den digitale fartskriver;

27.  gør opmærksom på den klageskranke for uforholdsmæssige bøder, som Euro Contrôle Route har oprettet, og opfordrer førerne og vognmændene til at henvende sig til denne klageskranke i tilfælde af uforholdsmæssig anvendelse af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport;

Andre initiativer

28.  mener, at en letforståelig brochure på alle EU's officielle sprog ville være nyttig for virksomheder og lastbilchauffører; understreger, at denne brochure bør informere de pågældende førere og virksomheder bedre om de gældende bestemmelser på det sociale område og de dertil knyttede sanktioner i de enkelte medlemsstater; mener, at disse informationer også skal være tilgængelige for virksomheder og førere i tredjelande; gør opmærksom på værdien af at anvende intelligente transportsystemer til at give førerne sådanne informationer i realtid;

29.  er overbevist om, at der i forbindelse med anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi og intelligente transportsystemer bør være mulighed for, at virksomheder og førere kan få information om de gældende bestemmelser på det sociale område og de dertil knyttede sanktioner;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet på grundlag af de eksisterende strukturer, som f.eks. Euro Contrôle Route, og på denne måde forbedre koordinationen af de fælles kontroller, udvekslingen af bedste praksis og den fælles tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer til kontrolorganerne;

31.  mener, at al tilgængelig teknologi bør anvendes til at informere lastbilchauffører i realtid om de relevante bestemmelser på det sociale område og de sanktioner, der finder anvendelse på overtrædelser i de forskellige medlemsstater, f.eks. ved hjælp af GPS eller andre tilgængelige redskaber;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for en passende infrastruktur, herunder et tilstrækkeligt antal sikre parkeringspladser og –tjenester, i det europæiske vejnet, så førerne rent faktisk kan overholde køre-hvile-tids-bestemmelserne, og der kan foretages effektive kontroller; henviser til, at sikkerhedsaspektet skal have en særlig vægt ved disse anlæg; opfordrer Kommissionen til med mellemrum og i det mest passende format at offentliggøre de forhåndenværende faciliteter, både offentlige og private, overalt i det europæiske vejnet, idet giver information om de tjenester, der tilbydes for transportbranchen;

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til og finansiere ordninger til oprettelse af sikre parkeringsområder, da disse er nødvendige, hvis førerne skal overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006;

o
o   o

34.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik