Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0130/2010

Predkladané texty :

A7-0130/2010

Rozpravy :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0175

Prijaté texty
PDF 292kWORD 63k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy
P7_TA(2010)0175A7-0130/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o sankciách za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy (2009/2154(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Komisie, v ktorej sa analyzujú sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, ustanovené v právnych predpisoch členských štátov (KOM(2009)0225),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0130/2010),

A.  keďže Európska únia vytvorila v uplynulých rokoch systém sociálnych pravidiel v oblasti cestnej dopravy prostredníctvom prijatia nariadenia (EHS) č. 3821/85 a nariadenia (ES) č. 561/2006, ako aj smernice 2006/22/ES s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž,

B.  keďže systémy sankcií v členských štátoch Európskej únie sú výsledkom historického vývoja, a preto sú veľmi odlišné a v extrémnych prípadoch môžu byť pokuty až desaťkrát vyššie v jednom štáte v porovnaní s iným,

C.  keďže právny stav týkajúci sa medzinárodnej dopravy je pre podniky a najmä pre vodičov neprehľadný, členské štáty musia pri vykonávaní nariadení čeliť veľkým výzvam a súčasná situácia nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,

D.  znepokojený informáciami o nedostatkoch zistených v rámci digitálnych tachografov, čím sa stávajú veľmi zraniteľné voči manipulácii,

Všeobecné pripomienky

1.  víta správu Komisie, v ktorej sa analyzujú sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, ustanovené v právnych predpisoch členských štátov; s poľutovaním však konštatuje, že kvôli chýbajúcim údajom jednotlivých členských štátov správa nie je úplnou analýzou súčasnej situácie v Európe; vyzýva Komisiu, aby od členských štátov vyžiadala chýbajúce informácie;

2.  konštatuje, že správa Komisie sa týka kategorizácie porušení ustanovení podľa novej prílohy III smernice Komisie 2006/22/ES bez ohľadu na lehotu uvedenia do účinnosti podľa článku 2 ods. 1 smernice Komisie 2009/5/ES;

3.  vyzýva preto Komisiu, aby už v roku 2010 predložila aktualizovanú a úplnú správu o vykonaní novej prílohy III smernice 2006/22/ES;

4.  poukazuje na to, že v predchádzajúcich obdobiach došlo k výrazným oneskoreniam, napríklad v súčasnej správe (24. správa Komisie o vykonávaní sociálnych predpisov v cestnej doprave) z 3. augusta 2009 sa najprv opravili údaje za obdobie rokov 2005 a 2006, na základe čoho len ťažko možno vyvodiť závery týkajúce sa skutočného stavu harmonizácie sociálnych ustanovení pre vodičov v cestnej doprave;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko pre zabezpečenie rýchlejšieho dosiahnutia cieľov uvedených v článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 s cieľom získať aktuálnejšie štatistiky pre nasledujúce harmonizačné opatrenia;

6.  poukazuje na skutočnosť, že takisto v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa uvádzajú závažné porušenia v zmysle tohto nariadenia; domnieva sa preto, že je mimoriadne nevyhnutná harmonizovaná kategorizácia závažných porušení pravidiel v sociálnej oblasti;

Podstatné rozdiely medzi členskými štátmi

7.  konštatuje, že sankcie za závažné porušenie pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, ustanovené v právnych predpisoch členských štátov sa odlišujú, nielen pokiaľ ide o výšku pokuty, ale aj o typ a kategorizáciu sankcií;

8.  poukazuje na skutočnosť, že uvedené rozdiely môžu vyplývať okrem hospodárskych a geografických podmienok aj z odlišných právnych systémov členských štátov týkajúcich sa trestných konaní a odlišných politických prístupov v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy;

9.  konštatuje, že pravidlá v sociálnej oblasti, týkajúce sa cestnej dopravy, najmä nariadenie (EHS) č. 3821/85 a nariadenie (ES) č. 561/2006, ako aj smernica 2006/22/ES ponechávajú členským štátom veľa priestoru na výklad; ľutuje, že mnoho nepresných formulácií v európskych nariadeniach vedie nevyhnutne k nejednotnému uplatňovaniu v členských štátoch; zastáva názor, že na dosiahnutie ďalšej harmonizácie potrebujeme predovšetkým jednotný a záväzný výklad týchto nariadení a smerníc;

10.  s poľutovaním konštatuje, že pokiaľ ide o závažné porušenia, niektoré členské štáty nerozlišujú sankcie; vyzýva členské štáty, aby ustanovili vnútroštátne právne predpisy, ktoré budú efektívne, primerané a odrádzajúce a budú zohľadňovať závažnosť porušení;

Ďalšia harmonizácia

11.  zdôrazňuje, že účinný, vyrovnaný a odrádzajúci systém sankcií sa môže zakladať iba na jasných, transparentných a porovnateľných sankciách medzi členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby hľadali legislatívne a praktické riešenia s cieľom znížiť čiastočne veľmi veľké rozdiely týkajúce sa typu a výšky sankcií;

12.  vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s kontrolnými orgánmi a zástupcami odvetvia dopravy vytvorila jednotný a záväzný výklad nariadenia týkajúceho sa doby jazdy a odpočinku; kontrolné orgány by mali tento výklad zohľadniť;

13.  domnieva sa, že v súvislosti s ďalšou harmonizáciou typov sankcií a výšky pokút je potrebná kategorizácia pokút spojená s kategorizáciou sankcií a tiež je potrebné ustanoviť minimálnu a maximálnu výšku sankcií pre jednotlivé porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy; zdôrazňuje, že pri usmerňovaní sankcií musia byť spravodlivé pokuty v rôznych členských štátoch v súlade s objektívnymi kritériami (ako HDP alebo geografické faktory) a musia byť vyvážené účinným odstrašujúcim prostriedkom proti vážnym porušeniam predpisov;

14.  poukazuje na skutočnosť, že nová príloha III k smernici 2006/22/ES, ktorá bola uvedená smernicou Komisie 2009/5/ES, poskytuje základ na spoločné pochopenie toho, čo by sa malo považovať za závažné porušenie predpisov v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, ustanovených v právnych predpisoch členských štátov; dôrazne vyzýva členské štáty, aby prijali nevyhnutné zákony a iné právne predpisy na rýchlu transpozíciu smernice Komisie č. 2009/5/ES;

15.  okrem toho pripomína, že Lisabonská zmluva pridala v Zmluve o fungovaní Európskej únie nový článok 83 ods. 2 o aproximácii zákonov a iných právnych predpisov členských štátov v oblasti trestného práva; žiada Komisiu, aby preskúmala uvedené nové legislatívne prostriedky v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a do dvanástich mesiacov predložila Rade a Európskemu parlamentu správu o možných harmonizačných opatreniach vrátane aspektov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky a cezhraničného vymáhania pokút, ak to doteraz neurobila;

16.  víta, že Komisia podľa článku 22 ods. 4 nariadenia (ES) č. 561/2006 pripravila „usmernenia“ na podporu členských štátov pri vnútroštátnom výklade a uplatňovaní tohto nariadenia; konštatuje však, že uvedené usmernenia nie sú právne záväzné, a preto nesplnili cieľ zameraný na jednotné uplatňovanie v členských štátoch;

17.  domnieva sa, že na vytvorenie vnútorného dopravného trhu a na zabezpečenie právnej istoty pre vodičov a podniky sa musí harmonizovať uplatňovanie právnych predpisov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby v spolupráci s organizáciami CORTE a Euro Côntrole Route a sieťou európskej dopravnej polície TISPOL vypracovala návrhy, ktoré by ukončili diskriminujúce uplatňovanie právnych predpisov v cestnej doprave; poukazuje na nevyhnutnosť jednotného presadzovania nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EHS) č. 3821/85 podľa článkov;

18.  žiada členské štáty, aby pri vykonávaní predpisov v sociálnej oblasti dodržiavali uvedené usmernenia s cieľom uskutočniť harmonizovanú transpozíciu;

Kontroly

19.  dôrazne upozorňuje na skutočnosť, že iba prostredníctvom dôsledného a nediskriminačného presadzovania platných právnych predpisov je možné predchádzať nespravodlivej hospodárskej súťaži a zabezpečiť bezpečnosť cestnej dopravy; dôrazne upozorňuje na skutočnosť, že na vykonávanie právnych predpisov v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy, je nevyhnutný harmonizovaný a účinný prístup ku kontrolám;

20.  poukazuje na skutočnosť, že dopravná situácia, pokiaľ ide o infraštruktúru, objem a intenzitu dopravy, je v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišná, a zdôrazňuje, že tieto faktory by sa, okrem iného, mohli zohľadniť pri určovaní frekvencie kontrol, ktorých hlavným cieľom je dodržiavanie právnych predpisov v sociálnej oblasti;

21.  je presvedčený, že Komisia by mala vypracovať a podporovať takýto harmonizovaný prístup ku kontrolám a pôsobiť regulačne s cieľom odstrániť prekážky pre európsky vnútorný trh a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky; vyzýva Komisiu, aby v záujme dosiahnutia týchto cieľov vytvorila účinný a vhodný koordinačný nástroj na európskej úrovni;

22.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala odporúčania a európske minimálne normy pre odbornú prípravu kontrolných orgánov a koordináciu spolupráce medzi týmito orgánmi; žiada Komisiu, aby zlepšila získavanie štatistických údajov na vierohodnú analýzu účinného presadzovania a podporovala harmonizovaný postup členských štátov v otázkach presadzovania právnych predpisov;

23.  vyzýva členské štáty, aby pracovníkov, ktorí budú za uplatňovanie právnych predpisov v praxi zodpovední, školili vždy v súlade s najnovším vývojom v oblasti získavania údajov a pri presadzovaní spoločných noriem úzko spolupracovali s Komisiou s cieľom podporiť harmonizovaný prístup ku kontrolám a tým vytvoriť právnu istotu;

24.  domnieva sa, že je nevyhnutné vykonávať častejšie a dôkladnejšie kontroly na cestách a na území podnikov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú rešpektovať počet kontrol, ktoré sa majú vykonať podľa článku 2 ods. 3 smernice 2006/22/ES; vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament o ďalších krokoch, ktoré plánuje vykonať v súvislosti s týmito kontrolami;

25.  žiada Komisiu, aby v čo najkratšom čase predložila správu o kontrole nedostatkov týkajúcich sa digitálnych tachografov a o opatreniach použitých na predchádzanie tomuto typu zraniteľnosti;

26.  zdôrazňuje, že digitálny tachograf by mal byť podľa nariadenia (EHS) č. 3821/85 ako nástroj na kontrolu vylepšený: Komisia by mala preskúmať, akým spôsobom by kontrolné orgány mohli rýchlejšie sťahovať údaje z digitálneho tachografu;

27.  upozorňuje na Kanceláriu pre sťažností za neprimerané pokuty, ktorú zriadila Euro Contrôle Route, a vyzýva vodičov a dopravcov, aby tu nahlasovali neprimerané uplatňovanie právnych predpisov v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy;

Ostatné iniciatívy

28.  domnieva sa, že pre podniky a vodičov nákladných vozidiel by bola užitočná zrozumiteľná príručka vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie; zdôrazňuje, že uvedená príručka by mala príslušných vodičov a podniky lepšie informovať o platných predpisoch v sociálnej oblasti a s tým spojených sankciách v jednotlivých členských štátoch; domnieva sa, že uvedené informácie by mali mať k dispozícii takisto podniky a vodiči z tretích štátov; zdôrazňuje záujem využívať inteligentné dopravné systémy na poskytovanie tejto informácie vodičom v reálnom čase;

29.  je presvedčený, že v rámci využívania moderných informačných a komunikačných technológií, ako aj inteligentných systémov dopravy by podniky a vodiči mali mať možnosť informovať sa o platných predpisoch v sociálnej oblasti a o súvisiacich sankciách v prípade ich nedodržania;

30.  vyzýva všetky členské štáty, aby posilnili spoluprácu na základe existujúcich štruktúr, ako je Euro Contrôle Route, a tým zlepšili koordináciu spoločných kontrol, výmenu osvedčených postupov a spoločnú organizáciu odborných školení pre orgány kontroly;

31.  domnieva sa, že na informovanie vodičov nákladných vozidiel vrátane vodičov z tretích krajín o platných predpisoch v sociálnej oblasti a s tým spojených sankciách v jednotlivých členských štátoch v reálnom čase by sa mali používať všetky dostupné technológie, napríklad GPS alebo iné dostupné nástroje;

32.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili príslušnú infraštruktúru v európskej cestnej sieti vrátane dostatočného počtu bezpečných parkovacích miest, aby vodiči mohli skutočne dodržiavať predpisy týkajúce sa doby vedenia vozidla a doby odpočinku a aby sa mohli účinne vykonávať kontroly; poukazuje na skutočnosť, že bezpečnostný aspekt pri týchto zariadeniach musí byť zvlášť dôležitý; žiada Komisiu, aby pravidelne v primeranom formáte uverejňovala zoznam dostupných verejných a súkromných zariadení, ktoré sa nachádzajú pozdĺž európskej cestnej siete spolu s informáciami o ponúkaných službách pre profesionálnych vodičov;

33.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a financovali projekty výstavby bezpečných parkovacích miest, ktoré sú nevyhnutné na dodržiavanie ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006;

o
o   o

34.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia