Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2154(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0130/2010

Predložena besedila :

A7-0130/2010

Razprave :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0175

Sprejeta besedila
PDF 280kWORD 55k
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
Kazni, določene za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu
P7_TA(2010)0175A7-0130/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 o kaznih, določenih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu (2009/2154(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o analizi kazni, določenih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu v skladu z zakonodajo držav članic (KOM(2009)0225),

–  ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0130/2010),

A.  ker je Evropska unija v zadnjih letih s sprejetjem Uredbe (EGS) št. 3821/85 in Uredbe (ES) št. 561/2006 ter Direktive 2006/22/ES vzpostavila sistem socialnih predpisov v cestnem prometu, da bi povečala varnost v cestnem prometu in zagotovila pošteno konkurenco,

B.  ker so kazenski sistemi v državah članicah Evropske unije nastajali skozi zgodovino in se zato med seboj zelo razlikujejo, pri čemer so lahko kazni v posamezni državi v skrajnih primerih tudi desetkrat višje kakor v drugi državi,

C.  ker so pravni elementi pri mednarodnem prevozu postali težko pregledni za podjetnike in zlasti za voznike in ker se države članice srečujejo z velikimi izzivi pri izvajanju ureditev, sedanje stanje pa ni združljivo z notranjim trgom,

D.  ker je zaskrbljen zaradi poročil o pomanjkljivostih, ki vplivajo na digitalne tahografe in zaradi katerih je z njimi enostavno manipulirati,

Splošne pripombe

1.  pozdravlja poročilo Komisije o analizi kazni, določenih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu v skladu z zakonodajo držav članic; vseeno obžaluje, da poročilo zaradi manjkajočih podatkov posameznih držav članic ne vsebuje celovite analize sedanjega položaja v Evropi; poziva Komisijo, naj države članice pozove k predložitvi manjkajočih podatkov;

2.  ugotavlja, da se poročilo Komisije nanaša na kategorizacijo kršitev v skladu z novo prilogo III k Direktivi Komisije 2006/22/ES, ne da bi upoštevalo rok za izvedbo v skladu s členom 2(1) Direktive Komisije 2009/5/ES;

3.  zato poziva Komisijo, naj že leta 2010 predloži posodobljeno in celovito poročilo o izvajanju nove priloge III k Direktivi 2006/22/ES;

4.  poudarja, da je v preteklih obdobjih poročanja prihajalo do velikih zamud, zaradi česar so na primer v sedanjem poročilu z dne 3. avgusta 2009 (24. poročilo Komisije o analizi kazni, določenih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu) obravnavani šele podatki za leti 2005 in 2006, zaradi česar skoraj ni mogoče oblikovati zaključkov o sedanjem stanju usklajenosti socialnih predpisov za uporabnike cestnega prometa;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, za zagotovitev hitrejše izpolnitve ciljev iz člena 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, da bodo za prihodnje ukrepe usklajevanja na voljo novejši statistični podatki;

6.  opozarja, da so tudi v prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1071/2009 navedene resne kršitve v smislu te uredbe; zato meni, da je usklajena kategorizacija resnih kršitev socialnih predpisov zelo pomembna;

Velike razlike med državami članicami

7.  ugotavlja, da se razlike v kaznih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu v skladu z zakonodajo držav članic ne kažejo le v višini glob, ampak tudi v vrstah in kategorizaciji kazni;

8.  poudarja, da je te razlike mogoče pripisati gospodarskim in geografskim dejavnikom ter različnim pravnim sistemom držav članic v kazenskih postopkih in različnim političnim pristopom k vprašanjem varnosti v cestnem prometu;

9.  ugotavlja, da socialni predpisi v cestnem prometu, zlasti Uredba (EGS) št. 3821/85 in Uredba (ES) št. 561/2006 ter Direktiva 2006/22/ES, omogočajo državam članicam zelo različne razlage; obžaluje, da številne nenatančne ubeseditve evropskih predpisov neizogibno povzročajo neenotno izvajanje v državah članicah; meni, da je za doseganje nadaljnje usklajenosti najprej potrebna enotna in zavezujoča razlaga teh uredb in direktive;

10.  obžaluje, da nekatere države članice ne poznajo razlikovanja kazni glede na resnost kršitve; poziva države članice, naj sprejmejo nacionalne predpise, ki bodo imeli dejanski, sorazmeren in odvračilen učinek in bodo upoštevali resnost kršitve;

Nadaljnje usklajevanje

11.  poudarja, da lahko učinkovit, uravnotežen in odvračilen kazenski sistem temelji le na jasnih in preglednih kaznih, primerljivih med državami članicami; poziva države članice, naj poiščejo zakonodajne in praktične rešitve za zmanjšanje deloma zelo velikih razlik v vrsti in višini kazni;

12.  poziva Evropsko komisijo, naj po posvetovanju z nadzornimi organi in predstavniki prevoznega sektorja vzpostavi enotno in zavezujočo razlago uredbe o časih vožnje in počitka. Nadzorni organi morajo to razlago upoštevati;

13.  meni, da je treba za nadaljnjo uskladitev vrst kazni in višine glob določiti kategorizacijo glob v povezavi s kategorizacijo kazni ter najnižje in najvišje kazni za posamezne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu; poudarja, da je treba pri racionalizaciji kazni potrebo po pošteni globi, ki bo sorazmerna v različnih državah članicah v skladu z objektivnimi merili (na primer BNP ali geografski dejavniki), uravnotežiti z učinkovitim odvračanjem od resnih kršitev;

14.  poudarja, da je treba novo prilogo III k Direktivi 2006/22/ES, uvedeno z Direktivo Komisije 2009/5/ES, obravnavati kot temelj enotnega pristopa k razvrstitvi kršitev socialnih predpisov v cestnem prometu v skladu z zakonodajo držav članic; odločno poziva države članice, naj sprejmejo potrebne pravne in upravne predpise za hiter prenos Direktive Komisije 2009/5/ES v zakonodajo;

15.  poleg tega poudarja, da je bil z Lizbonsko pogodbo v Pogodbo o delovanju Evropske unije vstavljen nov člen 83(2) o približevanju določb kazenske zakonodaje in drugih predpisov držav članic; poziva Komisijo, naj preuči ta nova zakonodajna sredstva na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter v dvanajstih mesecih predloži Svetu in Evropskemu parlamentu poročilo o možnih uskladitvenih ukrepih, vključno z vidiki, povezanimi z varnostjo cestnega prometa in čezmejno uporabo glob, če tega še ni storila;

16.  pozdravlja, da je Komisija v skladu s členom 22(4) Uredbe (ES) št. 561/2006 pripravila „smernice“ kot pomoč posameznim državam članicam pri razlagi in uporabi te uredbe; vseeno ugotavlja, da te smernice niso pravno zavezujoče, zato niso dosegle svojega namena – enotnega izvajanja v državah članicah;

17.  meni, da je treba za doseganje notranjega trga na področju prometa ter povečanje pravne varnosti voznikov in prevoznikov uskladiti razlago uporabe socialne zakonodaje; ob upoštevanju tega poziva Komisijo, naj skupaj s konfederacijo organizacij za nadzor cestnega prometa (Corte), evropsko mrežo prometnih policij (Tispol) in organizacijo Euro Contrôle Route predloži predloge za končanje diskriminatorne uporabe socialne zakonodaje v cestnem prometu; v zvezi s tem poudarja potrebo po skupni razlagi uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EGS) št. 3821/85, in sicer vsakega posameznega člena;

18.  poziva države članice, naj uporabljajo te smernice pri izvajanju socialnih predpisov, da bodo zagotovile usklajeno izvajanje;

Preverjanja

19.  poudarja, da je nelojalno konkurenco mogoče preprečiti ter varnost v cestnem prometu zagotoviti le z doslednim in nediskriminatornim izvajanjem veljavne zakonodaje; odločno poudarja, da je za izvajanje socialnih predpisov v cestnem prometu potrebna usklajena in učinkovita zasnova kontrolnih pregledov;

20.  opozarja, da je stanje v prometu glede na infrastrukturo, obseg prometa in prometne zastoje zelo različno v posameznih državah članicah, zato meni, da je te dejavnike med drugim mogoče upoštevati pri določanju pogostosti pregledov, ob dejstvu, da je eden izmed glavnih namenov zagotoviti skladnost s socialnimi predpisi;

21.  je prepričan, da bi lahko za odpravo ovir za evropski notranji trg in izboljšanje varnosti cestnega prometa Komisija spodbujala take usklajene zasnove kontrolnih pregledov in sprejemala regulativne ukrepe; poziva Komisijo, naj za dosego teh ciljev oblikuje učinkovit in ustrezen instrument usklajevanja na evropski ravni;

22.  poziva Komisijo, naj pripravi priporočila in evropske minimalne standarde za usposabljanje nadzornih organov in za usklajevanje njihovega sodelovanja; poziva Komisijo, naj izboljša zbiranje statističnih podatkov za bolj sporočilno analizo učinkovitega izvajanja in spodbuja usklajeno ravnanje držav članic v zvezi z izvajanjem;

23.  poziva države članice, naj svoje izvršilno osebje vedno usposabljajo v skladu z najnovejšimi razvojnimi dosežki glede zbiranja podatkov, pri izvajanju skupnih standardov pa naj tesno sodelujejo z Evropsko komisijo z namenom spodbujanja usklajenega pristopa k preverjanjem, s čimer se ustvarja pravna varnost;

24.  meni, da je treba izvajati pogostejše in temeljitejše kontrolne preglede na cestah in v prostorih podjetij; poziva Komisijo, naj zagotovi, da države članice upoštevajo število preverjanj, ki jih je treba organizirati, kot določa člen 2(3) Direktive 2006/22/ES; poziva Komisijo, naj Evropski parlament obvesti o nadaljnjih ukrepih, ki jih namerava sprejeti glede teh preverjanj;

25.  poziva Komisijo, naj čim prej predloži poročilo o preverjanjih pomanjkljivosti, ki vplivajo na digitalne tahografe, in ukrepih za odpravljanje njihovih pomanjkljivosti;

26.  poudarja, da je treba digitalni tahograf na podlagi Uredbe (EGS) št. 3821/85 kot instrument za preverjanje izboljšati: Komisija mora preučiti, kako naj nadzorni organi dosežejo hitrejši prenos podatkov iz digitalnega tahografa;

27.  opozarja na pritožbeni oddelek za nesorazmerne kazni, ki ga je vzpostavila organizacija Euro Contrôle Route, voznike in prevoznike pa poziva, naj se v primeru nesorazmerne uporabe socialne zakonodaje za cestni promet obrnejo na ta pritožbeni oddelek;

Druge pobude

28.  meni, da bi bila razumljiva brošura v vseh uradnih jezikih Evropske unije koristna za podjetja in voznike tovornih vozil; poudarja, da bi morala ta brošura bolje obveščati zadevne voznike in podjetja o veljavnih socialnih predpisih in z njimi povezanih kaznih v posameznih državah članicah; meni, da morajo biti tovrstne informacije na voljo tudi podjetjem in voznikom iz tretjih držav; opozarja na pomen uporabe inteligentnih prevoznih sistemov, ki voznike v realnem času obveščajo o takšnih informacijah;

29.  je prepričan, da mora v okviru uporabe sodobnih sistemov informacijsko-komunikacijskih tehnologij in inteligentnih prevoznih sistemov obstajati možnost, da podjetja in vozniki pridobijo informacije o veljavnih socialnih predpisih in kaznih za njihovo kršitev;

30.  poziva vse države članice, naj okrepijo sodelovanje na podlagi obstoječih struktur, kot je organizacija Euro Contrôle Route, ter s tem izboljšajo usklajevanje skupnih preverjanj, izmenjavo najboljše prakse in skupno organizacijo programov usposabljanja nadzornih organov;

31.  meni, da je treba za obveščanje voznikov tovornih vozil, tudi tistih iz sosednjih držav, v realnem času o ustreznih socialnih predpisih in kaznih, ki veljajo za kršitve v različnih državah članicah, uporabiti vso razpoložljivo tehnologijo, na primer z uporabo sistema GPS ali drugih razpoložljivih orodij;

32.  poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno infrastrukturo, vključno z zadostnim številom varnih parkirnih površin ter storitev, v evropskem cestnem omrežju, da bodo lahko vozniki dejansko upoštevali predpise o časih vožnje in počitka ter se bodo lahko učinkovito izvajali kontrolni pregledi; poudarja, da je treba pri tej infrastrukturi nameniti posebno pozornost vidiku varnosti; poziva Komisijo, naj v najustreznejši obliki redno objavlja podatke o javni in zasebni infrastrukturi, ki je na voljo v evropskem cestnem omrežju, in zagotovi informacije o storitvah, ki so na voljo delavcem v cestnem sektorju;

33.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in financirajo sheme za gradnjo varnih parkirišč, ki so nujna, da bi vozniki lahko upoštevali določbe iz Uredbe (ES) št. 561/2006;

o
o   o

34.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov