Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 65kWORD 33k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Πάταξη της διαφθοράς
P7_TA(2010)0176P7_DCL(2010)0002

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου, οδηγεί σε αθέμιτη χρήση των πόρων της ΕΕ, που προέρχονται από τους φορολογούμενους πολίτες, και προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά, ενώ έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο στην τρέχουσα οικονομική κρίση,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς και ότι το 78% των πολιτών της Ένωσης συμφωνεί ότι η διαφθορά συνιστά σοβαρό πρόβλημα στη χώρα του (Ευρωβαρόμετρο, Δεκέμβριος 2009),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση δίνει το Κοινοβούλιο στην πάταξη της διαφθοράς, στο ψήφισμά του σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη,

Δ.  σημειώνοντας ότι η 9η Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε η πρωτοβουλία για την παρούσα δήλωση, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς,

1.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν ολοκληρωμένη πολιτική κατά της διαφθοράς και να δημιουργήσουν σαφή μηχανισμό για την τακτική παρακολούθηση της κατάστασης στα κράτη μέλη·

2.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει όλους τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω μηχανισμού παρακολούθησης, και να διασφαλίσει την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης βάσει των συμπερασμάτων και των πορισμάτων του·

3.  καλεί την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να παράσχουν επαρκείς πόρους, ώστε τα κονδύλια της ΕΕ να μην γίνονται αντικείμενο πρακτικών διαφθοράς, καθώς και να επιβάλλουν αποτρεπτικές κυρώσεις σε περιπτώσεις διαπιστωμένης διαφθοράς και απάτης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 18ης Μαΐου 2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου