Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 65kWORD 30k
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg
Inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie
P7_TA(2010)0176P7_DCL(2010)0002

Verklaring van het Europees Parlement van 18 mei 2010 over de inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat corruptie de rechtsstaat ondermijnt, tot misbruik van EU-belastinggeld en concurrentieverstoring leidt, en een rol heeft gespeeld in de huidige economische crisis,

B.  overwegende dat de Unie het VN-Verdrag tegen corruptie heeft geratificeerd, en dat 78% van de EU-burgers corruptie als een groot probleem in eigen land beschouwt (Eurobarometer, december 2009),

C.  overwegende dat het Parlement in zijn resolutie over het programma van Stockholm voor vrijheid, veiligheid en recht heeft onderstreept hoe belangrijk corruptiebestrijding is,

D.  gezien de Internationale dag tegen corruptie (9 december), waarop de aanzet tot deze verklaring is gegeven,

1.  roept de Europese instellingen op omvattende maatregelen ter bestrijding van corruptie aan te nemen en een helder mechanisme te creëren waarmee regelmatig toezicht kan worden gehouden op de situatie in de lidstaten;

2.  verzoekt de Commissie alle middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn om dit toezichtmechanisme in te stellen, en ervoor te zorgen dat effectief gevolg wordt gegeven aan de conclusies en bevindingen;

3.  roept de Commissie en de betrokken agentschappen van de Unie op alle noodzakelijke maatregelen te nemen en voldoende middelen beschikbaar te stellen om te garanderen dat corruptie bij de aanwending van EU-middelen uitblijft, en afschrikkende sancties in te stellen wanneer corruptie en fraude worden geconstateerd;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de lidstaten.

(1)De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in bijlage I bij de notulen van 18.5.2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid