Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0026(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0117/2010

Ingediende teksten :

A7-0117/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0177

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 31k
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg
Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG) ***II
P7_TA(2010)0177A7-0117/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (16627/1/2009 – C7-0051/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0067),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 63, eerste alinea, punt 2 b) van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0070/2009),

–  gelet op zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad, getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 78, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0117/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en aan de nationale parlementen.

(1)Aangenomen teksten van 7.5.2009, P6_TA(2009)0375.

Juridische mededeling - Privacybeleid