Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0222(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0128/2010

Indgivne tekster :

A7-0128/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0178

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 45k
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
Angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) ***II
P7_TA(2010)0178A7-0128/2010
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2010 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (05247/1/2010 - C7-0094/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0778),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0412/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665) og addendummet hertil (KOM(2010)0147),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 194, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til udtalelse af 24. marts 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72 og 37,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0128/2010),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring som vedlagt denne beslutning;

3.  noterer sig Kommissionens erklæringer som vedlagt denne beslutning;

4.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.
(2) EUT C 228 af 22.9.2009, s. 90.


BILAG

Erklæringer

vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning)

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om artikel 290 i TEUF

»Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at bestemmelserne i direktiv 2010/30/EU ikke berører institutionernes fremtidige holdning, for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i TEUF eller individuelle retsakter, der indeholder sådanne bestemmelser.«

Kommissionens erklæringer om visse bestemmelser i direktiv 2010/30/EU

Artikel 1, stk. 2

»Når Kommissionen fastlægger listen over prioriterede energirelaterede produkter, jf. betragtning 7, vil den også være opmærksom på energirelaterede byggevarer og herunder tage særligt hensyn til, hvilke energibesparelser der kan opnås ved at energimærke nogle af disse produkter, i betragtning af at bygninger tegner sig for over 40 % af det samlede energiforbrug i EU.«

Artikel 10

»Når Kommissionen udarbejder delegerede retsakter i henhold til direktiv 2010/30/EU, sørger den for, at overlappende retsakter undgås, og at den overordnede sammenhæng i EU's lovgivning om produkter opretholdes.«

Artikel 10, stk. 4, litra d)

Betydelig produktandel som kriterium for revision af etikettens klassificeringsoplysninger

»Efter Kommissionens opfattelse kan andelen af produkter i de to højeste energieffektivitetsklasser anses for at være betydelig, når det kan anslås:

   enten at antallet af modeller i klasse A+++ og A++, der kan fås på det indre marked, udgør omkring en tredjedel eller mere af det samlede antal af de relevante modeller på dette marked
   eller at modeller i klasse A+++ og klasse A++ tegner sig for omkring en tredjedel eller mere af det årlige salg af de pågældende produkter på det indre marked
   eller begge dele.»

Kommissionens erklæring om forbrugeroplysning

»Kommissionen går ind for, at der anvendes EU-instrumenter, som f.eks. programmet «Intelligent Energi - Europa», for at bidrage til:

   initiativer, der henleder slutbrugernes opmærksomhed på fordelene ved energimærkning
   initiativer, der går ud på at overvåge markedets og teknologiens udvikling hen imod mere energieffektive produkter, særlig ved at finde frem til de modeller i de forskellige produktgrupper, der giver de bedste præstationer, og ved at stille oplysninger til rådighed for alle interesserede parter, f.eks. forbrugerorganisationer, erhvervslivet og miljøorganisationer, således at de formidles bredt ud til forbrugerne.

-resultaterne af en sådan overvågning kunne også fungere som indikator for, om mærkningskravene og/eller kravene til miljøvenligt design under direktiv 2010/30/EU og 2009/125/EF trænger til at blive revideret.»

Kommissionens erklæring om Institutionernes pauser

»Europa-Kommissionen noterer sig, at det er Europa-Parlamentets og Rådets opfattelse, at den skal tage hensyn til institutionernes ferieperioder (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet), når den giver meddelelse om delegerede retsakter, medmindre den lovgivningsmæssige retsakt åbner mulighed for en hasteprocedure; formålet hermed er at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at udøve deres beføjelser inden for de frister, der fastlægges i de pågældende lovgivningsmæssige retsakter, og er klar til at handle i overensstemmelse med disse beføjelser.«

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik