Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0222(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0128/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0128/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0178

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 49k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***II
P7_TA(2010)0178A7-0128/2010
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαϊου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05247/1/2010 – C7-0094/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0778),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0412/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665) και την προσθήκη σ' αυτήν (COM(2010)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την από 24 Μαρτίου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–  αφού διαβουλεύθηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 72 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0128/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.
(2) ΕΕ C 228, 22.9.2009, σ. 90.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

σχετικά με την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαϊου 2010 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2010/30/ΕΕ δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.»

Δηλώσεις της Επιτροπής επί ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

Άρθρο 1 παράγραφος 2

«Όταν η Επιτροπή καθορίσει τον κατάλογο προτεραιότητας των συνδεομένων με την ενέργεια προϊόντων κατά την αιτιολογική σκέψη 7, θα δώσει την δέουσα προσοχή και στα συνδεόμενα με την ενέργεια δομικά προϊόντα, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με την επισήμανση ορισμένων από τα προϊόντα αυτά, δεδομένου ότι τα κτίρια καταναλίσκουν ενέργεια η οποία αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.»

Άρθρο 10

«Όταν η Επιτροπή προτείνει νέα εκτελεστικά μέτρα δυνάμει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, διασφαλίζει ότι αποφεύγεται επικάλυψη νομοθεσίας και ότι διατηρείται η συνολική συνοχή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα.»

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Σημαντικό ποσοστό προϊόντων στο πλαίσιο της επανεξέτασης της κατηγορίας της ετικέτας

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ποσοστό των προϊόντων που κατατάσσονται στις δύο υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης θεωρείται σημαντικό όταν μπορεί να εκτιμηθεί ότι

   είτε ο αριθμός των μοντέλων που είναι διαθέσιμα στην εσωτερική αγορά τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία Α+++ ή Α++ τοποθετείται περίπου στο ένα τρίτο ή περισσότερο του συνολικού αριθμού των σχετικών διαθέσιμων μοντέλων,
   ή το μερίδιο των ετήσιων πωλήσεων προϊόντων στην εσωτερική αγορά τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία Α+++ ή Α++ τοποθετείται στο ένα τρίτο ή περισσότερο,
   ή και τα δύο.«

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών

«Η Επιτροπή υποστηρίζει τη χρήση μηχανισμών της Ένωσης όπως το πρόγραμμα »Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη«, προκειμένου να συμβάλει σε:

   πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των τελικών καταναλωτών για τα οφέλη της ενεργειακής επισήμανσης
   πρωτοβουλίες με τις οποίες παρακολουθείται η εξέλιξη της αγοράς και η τεχνολογική ανάπτυξη που οδηγούν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, ιδίως εντοπίζοντας τα μοντέλα με τη βέλτιστη απόδοση στο πλαίσιο ομάδων προϊόντων και διαδίδοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως σε οργανώσεις καταναλωτών, στον κλάδο και τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, για ευρύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών.

Η παρακολούθηση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει και ως δείκτης για την αναθεώρηση των μέτρων επισήμανσης ή/και οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει των οδηγιών 2010/30/ΕΕ και 2009/125/ΕΚ.«

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις περιόδους διακοπής εργασιών των θεσμικών οργάνων

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει διαδικασία επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση κατ» εξουσιοδότηση πράξεων λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπής των εργασιών των θεσμικών οργάνων (χειμερινές και θερινές διακοπές, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να κάνουν χρήση των αποκλειστικών δικαιωμάτων τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι έτοιμη να ενεργήσει αναλόγως.«

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου