Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0222(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0128/2010

Predkladané texty :

A7-0128/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0178

Prijaté texty
PDF 234kWORD 48k
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg
Udávanie spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) ***II
P7_TA(2010)0178A7-0128/2010
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05247/1/2010 – C7-0094/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0778),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0412/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) a na dodatok k nemu (KOM(2010)0147),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. marca 2009(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na články 72 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0128/2010),

1.  schvaľuje pozíciu Rady;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.
(2) Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 90.


PRÍLOHA

Vyhlásenia

týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie)

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k článku 290 ZFEÚ

„Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia smernice 2010/30/EÚ nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií týkajúcu sa vykonávania článku 290 Zmluvy o fungovaní EÚ alebo jednotlivých legislatívnych aktov, ktoré takéto ustanovenia obsahujú.“

Vyhlásenia Komisie k niektorým ustanoveniam smernice 2010/30/EÚ

Článok 1 ods. 2

„Pri zostavovaní prioritného zoznamu energeticky významných výrobkov uvedeného v odôvodnení 7 bude Komisia venovať náležitú pozornosť aj energeticky významným stavebným výrobkom, pričom zohľadní najmä potenciálne úspory energie, ktoré by sa mohli dosiahnuť prostredníctvom označenia niektorých týchto výrobkov, a to vzhľadom na to, že podiel budov na celkovej spotrebe energie v EÚ predstavuje 40 %.“

Článok 10

„Pri príprave delegovaných aktov podľa smernice 2010/30/EÚ Komisia zabezpečí, aby sa predchádzalo prekrývaniu právnych predpisov a aby sa zachovala celková konzistentnosť právnych predpisov EÚ o výrobkoch.“

Článok 10 ods. 4 písm. d)

Značný podiel výrobkov na prehodnotenie klasifikácie štítku

„Komisia sa domnieva, že podiel výrobkov v dvoch najvyšších triedach energetickej účinnosti sa považuje za značný, ak možno povedať, že

   počet modelov dostupných na vnútornom trhu, ktoré sú zaradené do triedy A+++ alebo A++, predstavuje približne jednu tretinu z celkového počtu príslušných dostupných modelov alebo viac,
   alebo podiel objemu ročného predaja výrobkov na vnútornom trhu, ktoré sú zaradené do triedy A+++ alebo A++, predstavuje približne jednu tretinu alebo viac,
   alebo oboje.„

Vyhlásenie Komisie o informáciách pre spotrebiteľov

„Komisia podporuje využívanie nástrojov Únie, akým je napríklad program Inteligentná energia – Európa v záujme posilnenia:

   iniciatív, vďaka ktorým sa zvyšuje informovanosť koncových užívateľov o prínosoch energetického označovania,
   iniciatív, v rámci ktorých sa monitoruje trhový vývoj a technický pokrok vedúci k vytvoreniu väčšieho množstva energeticky účinných výrobkov, a to najmä určením najvýkonnejších modelov v rôznych skupinách výrobkov a sprístupnením informácií všetkým zainteresovaným stranám, akými sú napríklad organizácie spotrebiteľov, priemyselné odvetvia a MVO pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, aby sa tieto informácie dostali vo veľkom rozsahu až k spotrebiteľom.

Takéto monitorovanie by mohlo slúžiť aj ako ukazovateľ v procese prehodnocovania opatrení týkajúcich sa označovania a/alebo ekodizajnu na základe smerníc 2010/30/EÚ a 2009/125/ES.„

Vyhlásenie Komisie o obdobiach prázdnin v inštitúciách

„Európska komisia berie na vedomie, že s výnimkou prípadov, keď sa v legislatívnom akte ustanovuje postup pre naliehavé prípady, Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že pri oznamovaní delegovaných aktov sa musia zohľadňovať obdobia prázdnin v inštitúciách (zima, leto a európske voľby), čím sa zabezpečí, aby si Európsky parlament a Rada mohli uplatňovať svoje právomoci v lehotách stanovených v príslušných legislatívnych aktoch, a je pripravená podľa toho konať.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia