Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2045(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0158/2010

Ingediende teksten :

A7-0158/2010

Debatten :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0179

Aangenomen teksten
PDF 215kWORD 34k
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg
Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I − Europees Parlement
P7_TA(2010)0179A7-0158/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2010 betreffende het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling I − Europees Parlement (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

–  gelet op Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(1),

–  gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2),

–  gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3), en met name het meerjarig financieel kader (MFK) dat wordt beschreven in Deel I en Bijlage I ervan,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 die definitief werd vastgesteld op 17 december 2009(4),

–  gezien de op 25 februari 2010 door het Parlement goedgekeurde ontwerpraming(5),

–  gezien het op 19 maart 2010 door de Commissie opgestelde ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 (COM(2010)0107),

–  gezien het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 van 18 mei 2010 (09807/2010),

–  gelet op de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0158/2010),

A.  overwegende dat tijdens de begrotingsprocedure voor 2010 is besloten uitgaven die specifiek verband houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, na goedkeuring van de oorspronkelijke begroting voor 2010, indien nodig te behandelen via bestaande begrotingsinstrumenten zoals de gewijzigde begroting,

B.  overwegende dat erop is gewezen dat in dat geval grondig moet worden onderzocht hoe de bestaande middelen zoveel mogelijk elders kunnen worden ingezet voordat verzoeken om extra middelen worden ingediend,

C.  overwegende dat er in het bijzonder op is gewezen dat het goedgekeurde oorspronkelijke peil van zijn begroting tot een bedrag van 19,87% van de overeenkomstig rubriek 5 (administratieve kredieten) van het MFK toegestane uitgaven geen aanpassingen tegen de achtergrond van het Verdrag van Lissabon omvatte, met name op het gebied van wetgeving,

D.  overwegende dat tegelijkertijd werd erkend dat ten gevolge van de beperkte beschikbare speelruimte verdere besparingen en herschikkingen noodzakelijk zouden zijn om het mogelijk te maken aan aanvullende eisen te voldoen,

1.  is tevreden met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010, dat de Commissie volledig overeenkomstig de ramingen van het Parlement van 25 februari 2010 heeft opgesteld;

2.  neemt kennis van het standpunt van de Raad van 18 mei 2010, waarin het voorstel met volledige eerbiediging van het gentlemen's agreement zonder wijzigingen wordt goedgekeurd;

3.  benadrukt het feit dat over de voorgestelde maatregelen al een uitgebreid politiek debat is gevoerd en dat er al een uitgebreide politieke analyse van is gemaakt in de fase van de ramingen in januari en februari 2010;

4.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 zonder wijzigingen goed en verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat de gewijzigde begroting nr. 1/2010 definitief is vastgesteld en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.
(2)PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(3)PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(4)PB L 64 van 12.3.2010.
(5)Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0038.

Juridische mededeling - Privacybeleid