Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2045(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0158/2010

Predkladané texty :

A7-0158/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0179

Prijaté texty
PDF 208kWORD 39k
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg
Opravný rozpočet č. 1/2010, oddiel I – Európsky parlament
P7_TA(2010)0179A7-0158/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2010 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na viacročný finančný rámec (VFR) uvedený v jej časti I a ustanovený v jej prílohe I,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009(4),

–  so zreteľom na návrh odhadov, ktorý prijal Európsky parlament 25. februára 2010(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2010, ktorý vypracovala Komisia 19. marca 2010 (KOM(2010)0107),

–  so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2010 z 18. mája 2010 (09807/2010),

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0158/2010),

A.  keďže sa počas rozpočtového postupu na rok 2010 dohodlo, že akékoľvek výdavky súvisiace predovšetkým s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, sa po prijatí pôvodného rozpočtu na rok 2010 budú v prípade potreby riešiť prostredníctvom jestvujúcich rozpočtových nástrojov, ako je opravný rozpočet,

B.  keďže sa zdôraznilo, že v takomto prípade by sa pred tým, ako bude predložená akákoľvek žiadosť o dodatočné prostriedky, mala v čo najširšom rozsahu preskúmať reorganizácia existujúcich zdrojov,

C.  keďže sa osobitne zdôraznilo, že prijatá pôvodná výška rozpočtu zodpovedajúca 19,87 % schválených výdavkov v rámci okruhu 5 (rozpočtové prostriedky na administratívu) VFR nezhŕňa žiadne úpravy so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, najmä v legislatívnej oblasti,

D.  keďže sa zároveň potvrdilo, že v dôsledku obmedzených dostupných rezerv budú potrebné ďalšie úspory a presuny, aby bolo možné splniť dodatočné požiadavky,

1.  víta návrh opravného rozpočtu č. 1/2010, ktorý Komisia vypracovala v úplnom súlade s odhadmi Európskeho parlamentu z 25. februára 2010;

2.  berie na vedomie pozíciu Rady z 18. mája 2010, ktorou sa návrh bez zmien a doplnení schvaľuje v úplnom súlade s džentlmenskou dohodou;

3.  zdôrazňuje, že už počas etapy odhadov v januári a februári 2010 sa viedla rozsiahla politická diskusia a vykonala sa analýza navrhnutých opatrení;

4.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2010 bez zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2010 za schválený s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2010)0038.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia