Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2070(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0096/2010

Indgivne tekster :

A7-0096/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Stemmeforklaringer
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 39k
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
Decharge 2008: Rådet
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2010 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion II - Rådet (C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008(1),

–  der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2008 - Bind I (C7-0174/2009)(2),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2008,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2008 med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(4),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, samt til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–  der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer(6),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0096/2010),

1.  meddeler decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2008;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen(8), der udgør en integrerende del af Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion II - Rådet;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 71 af 14.3.2008.
(2) EUT C 273 af 13.11.2009, s. 1.
(3) EUT C 269 af 10.11.2009, s. 1
(4) EUT C 273 af 13.11.2009, s. 122.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).
(7) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(8) Vedtagne tekster af 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik