Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2070(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0096/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0096/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 259kWORD 48k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(1),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 – Τόμος I (C7-0174/2009)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 314, παράγραφος 10, καθώς και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα/Υπάτου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0096/2010),

1.  χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2008·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα(8) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 - Τμήμα ΙΙ - Συμβούλιο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 71, 14.3.2008.
(2) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 122.
(5) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(6) Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230, 28.8.2002, σ. 7).
(7) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου