Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2070(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0096/2010

Ingediende teksten :

A7-0096/2010

Debatten :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Stemverklaringen
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Aangenomen teksten
PDF 210kWORD 35k
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg
Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Besluit van het Europees Parlement van 19 mei 2010 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling II – Raad (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008(1),

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2008 – Deel I (C7-0174/2009)(2),

–  gezien het jaarverslag van de Raad aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 uitgevoerde interne controles,

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de gecontroleerde instellingen(3),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag(4),

–  gelet op artikel 272, lid 10, de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag, alsook artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5), inzonderheid de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147 daarvan,

–  gelet op Besluit nr. 190/2003 van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid betreffende de vergoeding van de reiskosten van de afgevaardigden van de leden van de Raad(6),

–  gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(7),

–  gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0096/2010),

1.  verleent de secretaris-generaal van de Raad kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Raad voor het begrotingsjaar 2008;

2.  formuleert zijn opmerkingen in de resolutie(8) die een integrerend deel uitmaakt van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling II − Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1)PB L 71 van 14.3.2008.
(2)PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.
(3)PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.
(4)PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.
(5)PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(6)Besluit dat voortvloeit uit het reglement van orde van de Raad van 22 juli 2002 (PB L 230 van 28.8.2002, blz. 7).
(7)PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(8)Aangenomen teksten van 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Juridische mededeling - Privacybeleid