Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2070(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0096/2010

Teksty złożone :

A7-0096/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 37k
Środa, 19 maja 2010 r. - Strasburg
Absolutorium 2008: Rada
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 2 – Rada (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(1),

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 – Tom I (C7–0174/2009)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE(4),

–  uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–  uwzględniając decyzję nr 190/2003 Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady(6),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(7),

–  uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0096/2010),

1.  udziela Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji(8) stanowiącej integralną część jego decyzji w sprawie absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, Sekcja II – Rada;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(2) Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 1.
(3) Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 1.
(4) Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 122.
(5) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.
(6) Decyzja oparta na Regulaminie Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. L 230 z 28.8.2002, s.7).
(7) Dz.U. C 139 z 14.06.2006, s. 1.
(8) Teksty przyjęte z dnia 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności