Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0238(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0106/2010

Předložené texty :

A7-0106/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Hlasování :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0181

Přijaté texty
PDF 285kWORD 81k
Středa, 19. května 2010 - Štrasburk
Jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0818),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0480/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl.168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. června 2009(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0106/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise a bere na vědomí k němu připojené prohlášení Komise, které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 64.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. května 2010 o návrhu směrnice 2010/.../EU Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
P7_TC1-COD(2008)0238

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu směrnice 2010/53/EU.)


PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k článku 290 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.

Prohlášení Evropské komise (postup pro naléhavé případy)

Evropská komise se zavazuje plně informovat Evropský parlament a Radu o případném přijetí aktu v přenesené pravomoci postupem pro naléhavé případy. Jakmile útvary Komise zjistí, že by mohl být akt v přenesené pravomoci přijat postupem pro naléhavé případy, neformálně upozorní sekretariáty Evropského parlamentu a Rady.

Právní upozornění - Ochrana soukromí