Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0106/2010

Indgivne tekster :

A7-0106/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0181

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 46k
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (KOM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0818),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0480/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 168, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. juni 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0106/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring og henleder opmærksomheden på Kommissionens vedlagte erklæring, som vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt,

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 306 af 16.12.2009, s. 64.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation
P7_TC1-COD(2008)0238

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2010/53/EU).


BILAG

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at dette direktivs bestemmelser ikke berører institutionernes fremtidige holdninger for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i TEUF eller individuelle retsakter, der indeholder sådanne bestemmelser.

Erklæring fra Kommissionen (hasteprocedure)

Kommissionen forpligter sig til at holde Europa-Parlamentet og Rådet fuldt underrettet om muligheden for vedtagelse af en delegeret retsakt efter hasteproceduren. Så snart Kommissionens tjenestegrene forudser, at der muligvis vil blive vedtaget en delegeret retsakt efter hasteproceduren, giver de Europa-Parlamentets og Rådets sekretariater uformel underretning herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik