Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0106/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0106/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0181

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 50k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0818),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0480/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 168, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 10 Ιουνίου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0106/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και εφιστά την προσοχή στις επισυναπτόμενες δηλώσεις της Επιτροπής, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ. 64.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση
P7_TC1-COD(2008)0238

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/53/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 290 ΣΛΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας αυτής δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή ειδικών νομοθετικών πράξεων που περιέχουν τις διατάξεις αυτές.

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επείγον)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει να τηρεί πλήρως ενήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δυνατότητα έγκρισης μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης βάσει της διαδικασίας του επείγοντος. Εάν οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη ενδέχεται να εγκριθεί βάσει της διαδικασίας επείγοντος, θα ειδοποιήσουν ανεπίσημα τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου