Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0238(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0106/2010

Ingediende teksten :

A7-0106/2010

Debatten :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0181

Aangenomen teksten
PDF 214kWORD 40k
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg
Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0818),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 152, lid 4, onder a), van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0480/2008),

–  gelet op de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 168, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van 10 juni 2009 van het Economisch en Sociaal Comité(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0106/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  keurt de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie goed en neemt kennis van de verklaring van de Commissie in bijlage, die tesamen met de definitieve wetgevingshandeling in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)PB C 306 van 16.12.2009, blz. 64.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 mei 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie
P7_TC1-COD(2008)0238

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2010/53/EU.)


BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over artikel 290 VWEU

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat de bepalingen van deze richtlijn geen afbreuk doen aan enig toekomstig standpunt van de instellingen betreffende de uitvoering van artikel 290 VWEU of van individuele wetgevingshandelingen die dergelijke bepalingen bevatten.

Verklaring van de Europese Commissie (Spoedprocedure)

Europese Commissie zal het Europees Parlement en de Raad volledig op de hoogte houden van de mogelijkheid van een volgens de spoedprocedure vastgestelde gedelegeerde handeling. Zodra de diensten van de Commissie voorzien dat er wellicht een gedelegeerde handeling zal worden vastgesteld volgens de spoedprocedure, zullen zij de secretariaten van het Europees Parlement en de Raad dat informeel laten weten.

Juridische mededeling - Privacybeleid