Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0238(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0106/2010

Teksty złożone :

A7-0106/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Głosowanie :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0181

Teksty przyjęte
PDF 285kWORD 62k
Środa, 19 maja 2010 r. - Strasburg
Normy jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski

–  uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0818),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 lit. a) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6–0480/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 168 ust.4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2009 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A7–0106/2010),

1.  w pierwszym czytaniu przyjmuje stanowisko określone poniżej;

2.  zatwierdza oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 306 z 16.12.2009, s. 64.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 maja 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia
P7_TC1-COD(2008)0238

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/53/UE).


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszej dyrektywy nie przesądzają o przyszłym stanowisku tych instytucji w odniesieniu do stosowania art. 290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.

Oświadczenie Komisji Europejskiej (procedura w trybie pilnym)

Komisja Europejska zobowiązuje się do pełnego informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o możliwości przyjęcia aktów delegowanych w procedurze w trybie pilnym. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez służby Komisji, że przewidywana jest możliwość przyjęcia aktu delegowanego w procedurze w trybie pilnym, służby te nieformalnie uprzedzą o tym fakcie sekretariat Parlamentu Europejskiego i sekretariat Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności