Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0106/2010

Predkladané texty :

A7-0106/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0181

Prijaté texty
PDF 288kWORD 57k
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg
Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0818),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0480/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 168 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2009(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0106/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní,

2.  schvaľuje vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe tohto uznesenia, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  vyzýva Komisiu, aby mu vec opätovne predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom,

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 306, 16.12.2009, s. 64.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu
P7_TC1-COD(2008)0238

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/53/EÚ.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k článku 290 ZFEÚ

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek budúca pozícia inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie článku 290 ZFEÚ alebo jednotlivých legislatívnych aktov obsahujúcich takéto ustanovenia.

Vyhlásenie Európskej komisie (postup pre naliehavé prípady)

Európska komisia sa zaväzuje, že bude v plnom rozsahu informovať Európsky parlament a Radu o možnosti prijatia delegovaného aktu podľa postupu pre naliehavé prípady. Ihneď ako útvary Komisie budú predpokladať, že môže byť prijatý delegovaný akt podľa postupu pre naliehavé prípady, neformálne upozornia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia