Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2679(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0264/2010

Předložené texty :

B7-0264/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0182

Přijaté texty
PDF 213kWORD 46k
Středa, 19. května 2010 - Štrasburk
Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla (hovězí a/nebo vepřový trombin)
P7_TA(2010)0182B7-0264/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o návrhu směrnice Komise, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a kterou se zrušuje rozhodnutí 2004/374/ES

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách(1), a zejména na článek 31 a čl. 28 odst. 4 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky právních předpisů týkajících se potravin, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(2),

–  s ohledem na směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla(3) a směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě(4), které byly zrušeny a nahrazeny výše uvedeným nařízením (ES) č. 1333/2008,

–  s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a kterou se zrušuje rozhodnutí 2004/374/ES,

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 1999/468/EC(5),

–  s ohledem na čl. 88 odst. 2 a odst. 4 písm. b) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 31 nařízení (ES) č. 1333/2008 může Komise, dokud nebude dokončeno vytvoření seznamů Společenství obsahujících potravinářské přídatné látky podle článku 30 tohoto nařízení, přijmout opatření ke změně příloh, mj. ke směrnici 95/2/ES,

B.  vzhledem k tomu, že příloha IV směrnice 95/2/ES obsahuje seznam potravinářských přídatných látek, které se smí používat v Evropské unii, a předepisuje podmínky pro jejich používání,

C.  navíc vzhledem k tomu, že obecná kritéria pro používání potravinářských přídatných látek byla stanovena v příloze II směrnice 89/107/EHS, a jelikož tato směrnice byla zrušena a nahrazena nařízením (ES) č. 1333/2008, lze příslušná kritéria nyní nalézt mj. v článku 6 tohoto nařízení, který se týká obecných podmínek pro zařazení potravinářských přídatných látek do seznamů Společenství a pro jejich používání,

D.  vzhledem k tomu, že článek 6 tohoto nařízení stanoví, že používání potravinářské přídatné látky lze povolit jenom v případě, že splňuje určité podmínky, mj. – podle odst. 1 písm. c) –, že neuvádí spotřebitele v omyl, a – podle odstavce 2 –, že přináší spotřebitelům výhody a je pro ně přínosem,

E.  vzhledem k tomu, že článek 6 tohoto nařízení dále stanoví v odst. 1 písm. a), že používání potravinářské přídatné látky lze povolit jenom tehdy, když nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele,

F.  vzhledem k nařízení (ES) č. 178/2002 (které je známo jako „obecné nařízení o potravinovém právu“) a které zejména v článku 8 tohoto nařízení stanoví mj., že potravinové právo se zaměřuje na ochranu zájmů spotřebitelů a poskytuje spotřebitelům základ k tomu, aby mohli učinit informovanou volbu, pokud jde o potraviny, jež konzumují, a že se zaměřuje na předcházení takovým praktikám, které by mohly uvést spotřebitele v omyl,

G.  vzhledem k tomu, že návrh směrnice Komise, zejména bod odůvodnění 35 a bod 3 písm. h) přílohy této směrnice stanoví, aby byl do přílohy IV směrnice 95/2/ES zařazen enzymový přípravek obsahující trombin s fibrinogenem jako potravinářská přídatná látka k přípravě rekonstituovaných potravin,

H.  vzhledem k tomu, že trombin, který je získáván z jedlých částí zvířat, má charakter „masového lepidla“, a pokud je používán jako potravinářská přídatná látka, slouží ke spojování jednotlivých kusů masa, aby se z nich dal vyrobit výrobek z jednoho kusu masa,

I.  vzhledem k tomu, že použití trombinu má za cíl nabízet spotřebitelům produkt složený z více kusů masa jako produkt z jednoho kusu masa, je existence rizika, že spotřebitel bude uveden v omyl, zřejmá,

J.  vzhledem k tomu, že v samotném bodu odůvodnění č. 25 návrhu směrnice Komise se uvádí, že používání trombinu s fibrinogenem jako potravinářské přídatné látky by mohlo uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o podobu konečného potravinového výrobku,

K.  vzhledem k tomu, že bod 3 písm. h) přílohy návrhu směrnice Komise stanoví, že v případě zařazení hovězího a/nebo vepřového trombinu na seznam povolených potravinářských přídatných látek podle přílohy IV směrnice 95/2/ES musí být v balených masných polotovarech a balených masných výrobcích určených pro konečného spotřebitele obsah trombinu maximálně 1mg/kg, a to v kombinaci s fibrinogenem a pod podmínkou, že na potravinách bude hned vedle názvu výrobku uvedeno'kombinované části masa„,

L.  vzhledem k tomu, že návrh směrnice Komise sice nedovoluje používání trombinu jako potravinářské přídatné látky v masných výrobcích, jež jsou podávány v restauracích a jiných veřejných stravovacích zařízeních, že však existuje zjevné riziko, že maso obsahující trombin se nějakým způsobem dostane do masných výrobků podávaných v restauracích nebo v jiných veřejných stravovacích zařízeních, a to kvůli vyšším cenám, které se platí za maso, které je podáváno jako výrobek z jednoho kusu masa,

M.  vzhledem k tomu, že proto není vůbec jasné, zda by zákaz používání trombinu v masných výrobcích, jež jsou podávány v restauracích a jiných veřejných stravovacích zařízeních, zabránil tomu, aby byly tyto masné výrobky používány v restauracích nebo v jiných veřejných stravovacích zařízeních a prodávány spotřebitelům jako výrobky z jednoho kusu masa,

N.  vzhledem k tomu, že výše zmíněné podmínky označování, jež jsou uvedeny v návrhu směrnice Komise, by nezabránily vytvoření falešného a zavádějícího dojmu na spotřebitele, pokud jde o existenci výrobku z jednoho kusu masa, a že proto přetrvává riziko, že by byl spotřebitel uváděn v omyl a zbaven možnosti učinit informovanou volbu ve vztahu ke konzumaci masných výrobků obsahujících trombin,

O.  vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, jaké výhody trombin spotřebitelům přináší a jakým je pro ně přínosem,

P.  vzhledem k tomu, že spojování mnoha různých kusů masa značně zvyšuje plochu, která může být infikována patogenními bakteriemi (např. klostridiemi a salmonelami), jež mohou při tomto druhu zpracování přežít a rozmnožovat se i bez přístupu kyslíku,

Q.  vzhledem k tomu, že riziko nákazy patogenními bakteriemi je v tomto případě zvláště závažné, neboť spojování různých kusů masa může proběhnout tzv. studenou cestou, bez přidání soli a bez následného tepelného zpracování, a v důsledku toho nelze zaručit nezávadnost konečného výrobku,

R.  vzhledem k tomu, že návrh směrnice Komise tudíž nesplňuje v tomto ohledu kritéria pro zařazení potravinářských přídatných látek do přílohy IV směrnice 95/2/ES,

1.  domnívá se, že návrh směrnice Komise není v souladu s cílem ani obsahem nařízení (ES) č. 1333/2008;

2.  nesouhlasí s přijetím návrhu směrnice Komise, kterou se mění přílohy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a kterou se zrušuje rozhodnutí 2004/374/ES;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.
(4) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.
(5) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí