Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2679(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0264/2010

Predkladané texty :

B7-0264/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0182

Prijaté texty
PDF 217kWORD 49k
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg
Potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá (hovädzí a/alebo bravčový trombín)
P7_TA(2010)0182B7-0264/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2010 o návrhu smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a ruší sa rozhodnutie 2004/374/ES

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách(1), a najmä na jeho článok 31 a článok 28 ods. 4,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky právnych predpisov o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá(3) a smernicu Rady č. 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu(4), ktoré sa zrušili a nahradili vyššie uvedeným nariadením (ES) č. 1333/2008,

–  so zreteľom na návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako sladidlá a ruší sa rozhodnutie 2004/374/ES,

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–  so zreteľom na článok 88 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1333/2008 má Komisia možnosť až do vytvorenia zoznamu Spoločenstva zahŕňajúceho prídavné látky uvedené v článku 30 tohto nariadenia prijať opatrenia s cieľom zmeniť a doplniť prílohy, okrem iného smernice 95/2/ES,

B.  keďže v prílohe IV k smernici 95/2/ES je zoznam prídavných látok v potravinách, ktoré sa môžu používať v Európskej únii a predpisujú sa v nej podmienky ich používania,

C.  keďže sa okrem toho v prílohe II smernice 89/107/EHS stanovujú všeobecné kritériá používania prídavných látok v potravinárstve, a keďže táto smernica bola zrušená a nahradená nariadením (ES) č. 1333/2008, príslušné kritériá sa teraz uvádzajú, okrem iného, v článku 6 tohto nariadenia, ktoré sa týka všeobecných podmienok zahrnutia a využívania potravinárskych prídavných látok na zoznamoch Spoločenstva,

D.  keďže v článku 6 tohto nariadenia sa stanovuje, že potravinárska prídavná látka môže byť povolená na používanie v EÚ len v prípade, ak spĺňa určité podmienky vrátane, podľa odseku 1 písm. c), že nezavádza spotrebiteľa a podľa odseku 2, má pre spotrebiteľov výhody a prínosy,

E.  keďže v článku 6 tohto nariadenia sa zároveň v odseku 1 písm. a) stanovuje, že potravinárska prídavná látka môže byť povolená na používanie len v prípade, že z jej použitia nevyplývajú obavy o bezpečnosť zdravia spotrebiteľa,

F.  keďže sa okrem toho v nariadení (ES) č. 178/2002 (ktoré je známe ako všeobecné potravinové právo), a najmä v jeho článku 8, okrem iného stanovuje, že právne predpisy v oblasti potravín sa zameriavajú na ochranu záujmov spotrebiteľov a poskytujú im základ pre informované rozhodnutia v súvislosti s konzumovanými potravinami, a že sa zameriava na zabránenie praktikám, ktoré by mohli spotrebiteľa zavádzať,

G.  keďže v návrhu smernice Komisie, najmä v odôvodnení 25 a bode 3 písm. h) jej prílohy, sa stanovuje zahrnutie enzýmovej prípravy na základe trombínu s fibrinogénom ako potravinárskej prídavnej látky na obnovovanie jedla do prílohy IV smernice 95/2/ES,

H.  keďže trombín, hoci sa získava z jedlých častí zvieraťa, má povahu „lepidla mäsa“ a jeho účelom ako potravinovej prídavnej látky je viazať samostatné kusy mäsa s cieľom vyrobiť jeden mäsový výrobok,

I.  keďže účelom využitia trombínu je preto prezentovať mäso spotrebiteľom ako jeden mäsový výrobok, a teda je riziko zavádzania spotrebiteľa zjavné,

J.  keďže v samotnom odôvodnení 25 návrhu smernice Komisie sa uznáva, že použitie trombínu s fibrinogénom ako potravinárskej prídavnej látky by mohlo zavádzať spotrebiteľa v súvislosti so stavom konečnej potraviny,

K.  keďže v bode 3) písm. h) prílohy k návrhu smernice Komisie sa uvádza, že zahrnutie hovädzieho a/alebo bravčového trombínu na zoznam povolených potravinárskych prídavných látok v rámci prílohy IV k smernici 95/2/ES sa pri príprave baleného mäsa a mäsových výrobkov pre konečného spotrebiteľa obmedzuje na maximálne 1mg/kg, pričom sa použije spolu s fibrinogénom a pod podmienkou, že potravina je označená ako „kombinované časti mäsa“ v blízkosti jej obchodného názvu,

L.  keďže, hoci sa podľa návrhu smernice Komisie nepovoľuje používanie trombínu ako potravinárskej prídavnej látky do mäsových výrobkov podávaných v reštauráciách alebo iných verejných stravovacích zariadeniach, existuje jasné riziko, že mäso obsahujúce trombín by sa objavilo v mäsových výrobkoch podávaných v reštauráciách alebo iných verejných stravovacích zariadeniach, keďže kusy mäsa podávané ako jeden mäsový výrobok môžu mať vyššiu cenu,

M.  keďže preto nie je jasné, či by zákaz používania trombínu v mäsových výrobkoch podávaných v reštauráciách alebo iných verejných stravovacích zariadeniach v praxi zabránil tomu, aby sa takéto mäsové výrobky používali v reštauráciách alebo iných verejných stravovacích zariadeniach a predávali spotrebiteľom ako jednotné mäsové výrobky,

N.  keďže vyššie uvedené podmienky označovania obsiahnuté v návrhu smernice Komisie by nezabránili vytvoreniu nesprávneho a zavádzajúceho dojmu na spotrebiteľov o existencii jedného mäsového výrobku, a preto existuje riziko zavádzania spotrebiteľov, ktoré im zabráni urobiť informované rozhodnutie v súvislosti so spotrebou mäsových výrobkov obsahujúcich trombín,

O.  keďže neboli preukázané výhody a prínosy trombínu pre spotrebiteľov,

P.  keďže postup viazania viacerých samostatných kusov mäsa výrazne zväčšuje povrch, ktorý môže byť nakazený patogénnymi baktériami (ako sú clostridium a salmonela), ktoré počas takéhoto postupu môžu prežiť a rozmnožovať sa bez kyslíka,

Q.  keďže riziko nákazy patogénnymi baktériami je mimoriadne vážne, keďže postup viazania sa môže vykonávať viazaním za studena bez pridania soli a bez akéhokoľvek následného ohrievania, a tak nemožno zaručiť bezpečnosť konečného výrobku,

R.  keďže tak návrh smernice Komisie v tejto oblasti nespĺňa kritériá zahrnutia potravinárskych prídavných látok uvedené v prílohe IV smernice 95/2/ES,

1.  domnieva sa, že návrh smernice Komisie nie je zlučiteľný so zámerom a obsahom nariadenia (ES) č. 1333/2008;

2.  nesúhlasí so schválením návrhu smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako sladidlá a ruší sa rozhodnutie 2004/374/ES;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 61, 18. 3. 1995, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.
(5) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia