Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2104(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0103/2010

Ingediende teksten :

A7-0103/2010

Debatten :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0183

Aangenomen teksten
PDF 155kWORD 60k
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg
Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten
P7_TA(2010)0183A7-0103/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2010 over de mededeling van de Commissie „Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten” (2009/2104(INI))

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 184 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2008)0818),

–  gezien het verslag over de mededeling van de Commissie getiteld „Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten (COM(2008)0819),

–  gezien Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen(1),

–  gezien de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de transplantatie van menselijke organen,

–  gelet op de Conventie van de Raad van Europa over mensenrechten en biogeneeskunde en het Additioneel Protocol over orgaan- en weefseltransplantatie van menselijke herkomst,

–  gezien de Conferentie over de veiligheid en de kwaliteit van orgaandonatie en -transplantatie die op 17 en 18 september 2003 in Venetië is gehouden,

–  gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0103/2010),

A.  overwegende dat er thans 56 000 patiënten in de EU in afwachting zijn van een geschikte orgaandonatie en dat naar schatting twaalf mensen per dag, die op een transplantaat wachten, overlijden,

B.  overwegende dat het beperkt aantal beschikbare organen van overleden en levende, altruïstische donors niet aan de transplantatiebehoeften van de patiënten in Europa voldoet,

C.  overwegende dat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan in postmortale orgaandonaties, varierend van 34,2 donoren per miljoen inwoners (pmi) in Spanje tot 1,1 pmi in Bulgarije en dat het gebrek aan organen een belangrijke negatieve factor is voor transplantatieprogramma's,

D.  overwegende dat de nationale beleidsvormen en de regelgeving voor donatie en transplantatie van organen door de verschillende wettelijke, culturele, administratieve en organisatorische omstandigheden sterk uiteenlopend zijn volgens de lidstaten,

E.  overwegende dat orgaandonatie en -transplantatie gevoelige en complexe vraagstukken zijn met een belangrijke ethische dimensie, en dat voor de ontwikkeling daarvan volledige medewerking van de samenleving en betrokkenheid van alle belanghebbenden vereist is,

F.  overwegende dat het met orgaantransplantatie mogelijk is levens te redden, waardoor de levenskwaliteit stijgt en dat daarbij (bijvoorbeeld bij niertransplantaties) sprake is van de beste kosten/baten-ratio, als vergeleken wordt met andere vervangende therapieën, en dat patienten daardoor ook meer mogelijkheden hebben om aan het sociale leven en het arbeidsproces deel te nemen,

G.  overwegende dat de uitwisseling van organen tussen lidstaten reeds de gangbare praktijk is, hoewel er grote verschillen in het aantal uitgewisselde grensoverschrijdende organen tussen lidstaten bestaan, en overwegende dat de uitwisseling van organen tussen lidstaten vergemakkelijkt is door de oprichting van internationale uitwisselingsorganisaties, zoals Eurotransplant en Scandiatransplant,

H.  overwegende dat er thans in de Europese Unie geen gemeenschappelijke databank voor donatie- en transplantatieorganen of voor levende donoren en postmortale donaties bestaat en evenmin een pan-Europees certificatiesysteem waaruit blijkt dat de menselijke organen en menselijk weefsel op legale wijze zijn verkregen,

I.  overwegende dat alleen Spanje en enkele andere lidstaten erin geslaagd zijn het aantal postmortale donaties aanmerkelijk te verhogen en dat gebleken is dat dit soort verhogingen samenhangen met de invoering van bepaalde organisatorische praktijken, die de herkenning van potentiële donoren door de systemen mogelijk maken en die ertoe bijdragen dat het aantal overledenen dat ook werkelijk donor wordt, wordt gemaximaliseerd,

J.  overwegende dat Richtlijn 2004/23/EG een duidelijk rechtskader voor orgaandonatie en -transplantatie in de EU biedt, zodat in elke lidstaat een bevoegde nationale autoriteit opgericht of aangewezen wordt om te zorgen voor overeenstemming met de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de EU,

K.  overwegende dat het bij de handel in organen en mensenhandel, die tot doel heeft organen te verwijderen, gaat om een ernstige schending van de mensenrechten,

L.  overwegende dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen enerzijds illegale handel in organen en mensenhandel, die tot doel heeft organen te verwijderen, en anderzijds het voor orgaandonaties geldende rechtskader, omdat ten eerste het in het kader van de wet bestaande gebrek aan organen illegale praktijken in de hand werkt en de illegale praktijken ten tweede de geloofwaardigheid van het, voor de orgaandonatie geldende rechtskader ernstig aantasten,

M.  overwegende dat de afwijzende houding tegen orgaandonaties in Europa sterk varieert, en dat dit wellicht kan worden verklaard uit feit dat het opleidingsniveau en de expertise van het medisch personeel op het gebied van communicatie en gezinszorg uiteenlopen, dat er verschillende wettelijke benaderingen bestaan voor instemming met orgaandonatie en de praktische uitvoering daarvan, en uit andere belangrijke culturele, economische of sociale factoren die van invloed zijn op de waarneming door het publiek van de voordelen van donatie en transplantatie,

N.  overwegende dat donaties van levende donoren voor patiënten die het orgaan dat zij nodig hebben niet via postmortale donatie kunnen verkrijgen, een waardevolle extra mogelijkheid kunnen bieden, maar overwegende dat onderstreept moet worden dat donaties van levende donoren alleen in aanmerking kunnen worden genomen, wanneer illegale handelingen of een betaling in verband met de donatie volstrekt uitgesloten zijn,

O.  overwegende dat er alleen medisch mag worden ingegrepen wanneer de persoon in kwestie, nadat deze is geïnformeerd, daarmee vrijwillig akkoord is gegaan; overwegende dat de persoon in kwestie vooraf adequaat over over het doel en de aard van de ingreep, alsmede over de gevolgen en risico's moet worden geïnformeerd en overwegende dat de persoon in kwestie zijn toestemming te allen tijde vrijwillig kan intrekken,

P.  overwegende dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat voor transplantatie bedoelde organen pas uit een overledene mogen worden verwijderd, als de dood van de overledene volgens de vigerende nationale voorschriften is vastgesteld,

Q.  overwegende dat donatie van een levende donor als een aanvulling op postmortale donatie moet worden beschouwd,

R.  overwegende dat bij het therapeutisch gebruik van organen het risico bestaat van de overdracht van besmettelijke en andere ziekten,

S.  overwegende dat de stijgende levensverwachting leidt tot een achteruitgang van de kwaliteit van de beschikbare organen en dat daardoor - ook in lidstaten waar het aantal donoren toeneemt - minder orgaantransplantaties kunnen worden verricht,

T.  overwegende dat het openbaar bewustzijn en de publieke opinie van groot belang zijn om orgaandonaties te stimuleren,

U.  overwegende dat de werkzaamheden van liefdadigheidsinstellingen en andere vrijwilligersorganisaties in de lidstaten bij het publiek meer bewustzijn kweken voor orgaandonaties, en overwegende dat hun inspanningen er uiteindelijk toe bijdragen dat meer mensen zich als orgaandonor laten registreren,

1.  is ingenomen met het door de Commissie in december 2008 aangenomen Europees Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015) waarin de aanzet wordt gegeven voor samenwerking tussen de lidstaten d.m.v. een reeks prioritaire maatregelen, gebaseerd op de vaststelling en ontwikkeling van gezamenlijke doelstellingen en de evaluatie van donatie- en transplantatieactiviteiten via indicatoren waarmee ijkpunten en beste praktijken kunnen worden vastgesteld;

2.  uit zijn bezorgdheid over het tekort aan voor transplantatie beschikbare menselijke organen om aan de vraag van de patiënten te kunnen voldoen; stelt vast dat het nijpende gebrek aan orgaandonoren de volledige ontwikkeling van de transplantatiediensten nog altijd in ernstige mate belemmert en de grootste uitdaging voor de lidstaten op het gebied van de orgaantransplantatie vormt;

3.  stelt vast dat systemen in het kader waarvan burgers de mogelijkheid krijgen zich in aansluiting op een bepaalde administratieve procedure, zoals het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs, als orgaandonor op te geven, succesvol zijn; verzoekt de lidstaten met klem de invoering van dit soort systemen serieus in overweging te nemen, zodat meer mensen zich als donor laten registreren;

4.  is van mening dat het belangrijk is dat er voor het gebruik van, voor therapeutische doeleinden beschikbare organen, een duidelijk rechtskader wordt vastgesteld en dat de samenleving vertrouwen heeft in de donatie- en transplantatiesystemen, zodat gewaarborgd wordt dat er geen beschikbare organen worden verspild;

5.  wijst op het belang van de organisatorische aspecten van het verkrijgen van organen en beklemtoont dat de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen lidstaten in landen met een gering aanbod van organen zal bijdragen aan een verbetering van de donatiecijfers, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het voorbeeld van diverse landen binnen en buiten de EU, waar, nadat zij delen van het Spaanse model hadden overgenomen, de orgaandonaties zijn toegenomen;

6.  wijst op het belang van donorcoördinatoren en op het belang van de benoeming van donorcoördinatoren op ziekenhuisniveau. De rol van de donorcoördinator moet als essentieel worden erkend voor de verbetering van niet alleen de doeltreffendheid van het donatie- en transplantatieproces, maar ook van de kwaliteit en veiligheid van de te transplanteren organen;

7.  onderstreept dat organisatorische veranderingen bij de donatie en verkrijging van organen kunnen leiden tot een forse, blijvende verhoging van de beschikbaarheid;

8.  onderstreept dat de herkenning van potentiële donoren een van de belangrijkste stappen in het proces van de postmortale orgaandonatie is; benadrukt dat de aanwijzing van een aanspreekpartner voor donaties in een ziekenhuis (de transplantatiecoördinator) die tot taak heeft een proactief donoropsporingsprogramma op te zetten en het gehele orgaandonatieproces te optimaliseren, de belangrijkste stap is om meer donoren op te sporen en te werven;

9.  wijst op het belang van een grensoverschrijdende uitwisseling van organen omdat voor elke ontvanger een passende donor moet worden gevonden, en op het belang van een grote donorpool om aan de behoeften van alle patiënten op de wachtlijsten te kunnen voldoen; is van mening dat ontvangers die een weinig voorkomende match nodig hebben, zonder uitwisseling van organen tussen de lidstaten slechts een geringe kans hebben om een orgaan te krijgen, terwijl anderzijds specifieke donoren niet in aanmerking worden genomen omdat er geen geschikte ontvanger op de wachtlijsten staat;

10.  is ingenomen met de activiteiten van Eurotransplant en Scanditransplant, maar wijst erop dat de uitwisseling van organen buiten deze systemen om en tussen deze beide systemen vooral met het oog op patiënten in kleine landen aanzienlijk verbeterd moet worden;

11.  onderstreept dat een hoog gezondheidsniveau voor patiënten in de gehele EU alleen bereikt kan worden door de vaststelling van gezamenlijke, bindende kwaliteits- en veiligheidsnormen;

12.  onderstreept dat de donatie vrijwillig en onbetaald moet zijn en binnen een nauwkeurig vastgelegd juridisch en ethisch kader moet verlopen;

13.  verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat organen op basis van transparante, niet-discriminerende en wetenschappelijke criteria aan ontvangers worden toegewezen;

14.  verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat er met het oog op een rechtsgeldige verklaring van toestemming voor of weigering van orgaandonaties door de overledene of zijn/haar familieleden een duidelijke rechtsgrondslag wordt geschapen, en ervoor te zorgen dat organen niet uit een overledene worden verwijderd, tenzij de dood van de overledene volgens de vigerende nationale voorschriften is vastgesteld;

15.  steunt maatregelen die de bescherming van levende donoren tot doel hebben en waarborgen dat de orgaandonatie onbaatzuchtig en vrijwillig plaatsvindt en betaling uitsluitend bedoeld is als compensatie, die strikt beperkt blijft tot vergoeding van de onkosten die uit een donatie voortvloeien, zoals reiskosten, kosten voor kinderopvang, gederfde inkomsten of genezingskosten, en dat financiële prikkels of nadelen voor potentiële donoren verboden zijn; dringt er bij de lidstaten op aan de voorwaarden vast te stellen waaronder compensatie mag worden verleend;

16.  vraagt de Commissie na te gaan, in hoeverre er voor kan worden gezorgd dat levende donoren in alle lidstaten van rechtswege verzekerd zijn; vraagt de Commissie verschillen in de dekkingsomvang van de ziekteverzekeringen van levende donoren in alle lidstaten te analyseren, om de beste praktijken in de EU te kunnen aanwijzen;

17.  onderstreept dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat levende donoren worden geselecteerd op grond van hun gezondheid en medische anamnese, zo nodig met inbegrip van een psychologische beoordeling, door bevoegde of daartoe opgeleide en competente gezondheidswerkers;

18.  benadrukt dat de invoering van goed gestructureerde operationele systemen en het stimuleren van succesvolle modellen op nationaal niveau van het grootste belang zijn; stelt voor dat de operationele systemen samengesteld moeten zijn uit een adequaat rechtskader, technische en logistieke infrastructuur en organisatorische ondersteuning, gekoppeld aan een doeltreffend toewijzingssysteem;

19.  dringt er bij de lidstaten op aan de ontwikkeling van kwaliteitsverbeteringsprogramma's voor orgaandonaties in alle ziekenhuizen met orgaandonatiepotentieel te bevorderen, die in eerste instantie gebaseerd zijn op een interne beoordeling van het gehele orgaandonatieproces door intensive-carespecialisten en de transplantatiecoördinator van elk ziekenhuis, maar deze zo nodig en indien mogelijk ook aan te vullen met externe audits van de centra;

20.  onderstreept dat permanente educatie een essentieel onderdeel van de communicatiestrategieën van de lidstaten op dit gebied moet zijn; stelt met name voor dat mensen beter voorgelicht en aangemoedigd worden over orgaandonatie te praten en hun wensen in verband met donatie aan hun naaste familieleden kenbaar te maken; stelt vast dat niet meer dan 41% van de Europese burgers met hun familieleden over orgaandonatie hebben gesproken;

21.  verzoekt de lidstaten het potentiële donoren door de mogelijkheid van on-lineregistratie in een nationaal en/of Europees donorregister gemakkelijker te maken zich bereid te verklaren tot orgaandonatie, om de procedures voor de vaststelling van de bereidheid tot orgaandonaties te versnellen;

22.  verzoekt de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten, het Europees Parlement en de relevante belanghebbenden na te gaan of het mogelijk is een systeem te ontwikkelen waarin de wensen van burgers die uitdrukkelijk instemmen met een orgaandonatie na hun overlijden, in zoveel mogelijk lidstaten in aanmerking worden genomen;

23.  verzoekt de lidstaten toe te zien op de totstandbrenging van systemen en aanverwante registers die gemakkelijk toegankelijk zijn met het oog op de registratie van de wensen van toekomstige donoren;

24.  verzoekt de lidstaten voorts er door middel van een aanvulling in de vorm van een verwijzing of een symbool op het identiteitsbewijs of het rijbewijs voor te zorgen dat de houder gemakkelijker als orgaandonor kan worden herkend;

25.  verzoekt de lidstaten derhalve de kennis en communicatieve vaardigheden van medisch personeel en patiëntenondersteuningsgroepen op het gebied van orgaantransplantatie te verbeteren; roept de Commissie, de lidstaten en de organisaties van het maatschappelijke middenveld op bij te dragen aan deze inspanning om het publieke bewustzijn te verhogen met betrekking tot de mogelijkheid van orgaandonatie, en daarbij rekening te houden met de culturele bijzonderheden van de afzonderlijke lidstaten;

26.  verzoekt de lidstaten het potentieel aan postmortale donaties door de invoering van doeltreffende systemen voor de vaststelling van orgaandonoren en door bevordering van de transplantatiecoördinatoren in Europese ziekenhuizen volledig te benutten; verzoekt de lidstaten het gebruik van organen van donoren die aan „ruimere” criteria worden onderworpen (d.w.z oudere donoren en donoren die aan bepaalde ziekten lijden) te evalueren en uit te breiden, waarbij de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen worden gehandhaafd en het risico van afstoting met name dank zij de jongste vooruitgang op het gebied van de biotechnologie wordt verminderd;

27.  denkt dat er een goed evenwicht gevonden moet worden tussen van de ene kant de bescherming van de identiteit van de donor en het vertrouwelijk karakter van orgaandonatie, en van de andere kant de naspeurbaarheid van de herkomst van organen voor transplantatie voor medische doeleinden, om betaalde orgaanafstand en handel en zwarte handel in organen te verhinderen;

28.  onderstreept dat levende donoren volgens de hoogste medische normen en zonder enigerlei vorm van kosten behandeld moeten worden, wanneer zich medische problemen voordoen als hoge bloeddruk, nieruitval en de gevolgen daarvan, die mogelijk door het transplantatieproces worden veroorzaakt, en dat elk verlies van inkomsten als gevolg van de transplantatie of van een medisch probleem voorkomen moet worden; wijst er met nadruk op dat donoren in het kader van het sociaal stelsel tegen discriminatie moeten worden beschermd;

29.  is van oordeel dat alle voorschriften voor transplantatiesystemen (toewijzing, toegang tot transplantatiediensten, gegevens betreffende activiteiten, enz.) openbaar gemaakt en adequaat gecontroleerd moeten worden, omdat elke vorm van onterechte discriminatie met betrekking tot de toegang tot wachtlijsten voor transplantatie en/of therapeutische procedures moet worden voorkomen;

30.  merkt op dat er geen uitgebreid systeem bestaat voor het verzamelen van gegevens over de verschillende soorten transplantaties en de resultaten daarvan, ondanks het feit dat verscheidene lidstaten een verplichte registratie van transplantatieprocedures hebben ingevoerd en er daarnaast ook enkele vrijwillige registers bestaan;

31.  is derhalve een groot voorstander van de invoering van nationale en EU-registers en van een methodiek om de, in bestaande follow-upregisters vervatte resultaten van ontvangers van organen na transplantatie met elkaar te vergelijken, met inachtneming van de bestaande Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

32.  steunt de opstelling van speciale, voor de gehele EU geldende procedureprotocollen voor de operatieve en postoperatieve stadia onder de verantwoordelijkheid van respectievelijk de chirurgenteams, de pathologen en de andere noodzakelijke specialisten;

33.  steunt derhalve de invoering van nationale en communautaire follow-upregisters voor levende donoren, zodat de bescherming van hun gezondheid beter kan worden gewaarborgd;

34.  wijst erop dat elk commercieel gebruik van organen waardoor een rechtvaardige toegang tot transplantatie onmogelijk wordt onethisch is, niet strookt met de meest elementaire menselijke waarden, strijdig is met artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde en verboden is krachtens artikel 3, lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

35.  wijst erop dat er een tweevoudig verband bestaat tussen het tekort aan en de handel in organen en mensenhandel die tot doel heeft organen te verwijderen: ten eerste zou door een groter aanbod van organen in de lidstaten een beter toezicht op dit soort praktijken mogelijk worden, omdat EU-burgers niet langer buiten de EU op zoek zouden hoeven te gaan naar een orgaan, en ten tweede wordt de geloofwaardigheid van het voor orgaandonaties geldende rechtskader door deze illegale praktijken ernstig ondermijnd;

36.  wijst nogmaals op de aanbevelingen in het verslag-Adamou inzake orgaandonatie en transplantatie(2) en is van mening dat de Commissie daarmee bij het opstellen van het actieplan volledig rekening moet houden; wijst er nadrukkelijk op dat de Commissie en Europol zich beter bewust moeten worden van dit probleem;

37.  onderstreept dat de Wereldgezondheidsvergadering, die in mei 2010 wordt gehouden, van groot belang is en verzoekt de Commissie en de Raad met klem zich op WHO-niveau resoluut in te zetten voor het beginsel van vrijwillige en onbetaalde donaties;

38.  verwelkomt de gezamenlijke studie van de Raad van Europa en de Verenigde Naties over de handel in organen, weefsels en cellen en mensenhandel die tot doel heeft organen te verwijderen;

39.  neemt kennis van het verslag van David Matas en David Kilgour over het doden van Falun-Gong-aanhangers om hun organen te bemachtigen en verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag over deze aantijgingen en soortgelijke gevallen voor te leggen;

40.  verzoekt de lidstaten met klem mechanismen in te voeren om te voorkomen dat medisch personeel, instellingen of verzekeringsondernemingen burgers van de Unie aanmoedigen een orgaan in een derde land te bemachtigen via praktijken als orgaan- en mensenhandel, waarbij het gaat om het verwijderen van organen; dringt er bij de lidstaten op aan dit soort gevallen op hun grondgebied in het oog te houden; verzoekt de lidstaten met klem met wettelijke maatregelen, waaronder sancties, op te treden tegen personen die dit soort activiteiten bevorderen en/of zich daarmee bezighouden;

41.  veroordeelt ten zeerste het gedrag van enkele organisaties in de gezondheidszorg, die patiënten aanmoedigen om deel te nemen aan het transplantatietoerisme en verzoekt de lidstaten dit soort gedrag streng te bewaken en te bestraffen;

42.  onderstreept dat patiënten die op illegale wijze in het bezit zijn gekomen van een orgaan niet van de gezondheidszorg in de Europese Unie kunnen worden uitgesloten; wijst erop dat − zoals ook in andere gevallen − een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bestraffing wegens illegale praktijken en de noodzaak van een behandeling;

43.  benadrukt dat de lidstaten intensiever moeten samenwerken onder leiding van Interpol en Europol om illegale handel in organen doeltreffender aan te pakken;

44.  erkent dat het van vitaal belang is de kwaliteit en de veiligheid van orgaandonatie en -transplantatie te verbeteren; wijst erop dat de transplantatierisico's daardoor kleiner worden waardoor er later ook minder complicaties optreden; erkent dat acties met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van organen en omgekeerd; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen hun capaciteit te ontwikkelen voor het opstellen en ontwikkelen van regelgevingskaders ter bevordering van kwaliteit en veiligheid;

45.  onderstreept dat een goede samenwerking tussen medisch personeel en nationale autoriteiten of andere gelegitimeerde organisaties noodzakelijk is en daaruit ook een toegevoegde waarde ontstaat;

46.  erkent de belangrijke rol van nazorg na een transplantatie voor het succes van transplantaties, met inbegrip van de toepassing van adequate therapieën tegen afstoting; erkent dat een optimale inzet van therapieën tegen afstoting kan leiden tot een betere gezondheidstoestand van de patiënt op de lange termijn en een betere overlevingskans van het transplantaat, waardoor dan weer meer organen beschikbaar komen omdat de transplantatie in minder gevallen moet worden herhaald, en verklaart dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de patiënten toegang hebben tot de beste behandelingsmogelijkheden;

47.  verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48.
(2)Resolutie van het Europees Parlement van 22 april 2008 over orgaandonatie en -transplantatie: beleidsmaatregelen op EU-niveau (Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0130).

Juridische mededeling - Privacybeleid