Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2215(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0133/2010

Predkladané texty :

A7-0133/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0192

Prijaté texty
PDF 199kWORD 119k
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg
Únia pre Stredozemie
P7_TA(2010)0192A7-0133/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o Únii pre Stredozemie (2009/2215(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na barcelonské vyhlásenie prijaté na euro-stredozemskej konferencii ministrov zahraničných vecí, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995 v Barcelone, ktorým sa zriadilo euro-stredozemské partnerstvo,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie (KOM(2008)0319),

–  so zreteľom na schválenie Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie na zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré sa konalo 13. a 14. marca 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu o Stredozemí, ktorý sa konal 13. júla 2008 v Paríži,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie zo stretnutia ministrov zahraničných vecí Únie pre Stredozemie, ktoré sa konalo v Marseille 3. a 4. novembra 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva Euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia (EMPA) z Paríža (12. júla 2008), Káhiry (22. novembra 2009) a Rabatu (22. januára 2010),

–  so zreteľom na závery z inauguračnej schôdze Euro-stredozemského zhromaždenia regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM), ktorá sa konala 21. januára 2010 v Barcelone,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie z euro-stredozemského samitu hospodárskych a sociálnych rád a obdobných inštitúcií, ktorý sa konal 19. októbra 2009 v Alexandrii,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o stredozemskej politike Európskej únie, najmä uznesenia z 15. marca 2007(1) a 5. júna 2008(2), a na svoje uznesenie o Barcelonskom procese: Únii pre Stredozemie z 19. februára 2009(3),

–  so zreteľom na závery druhej euro-stredozemskej ministerskej konferencie o posilnení úlohy žien v spoločnosti, ktorá sa konala 11. a 12. novembra 2009 v Marakéši,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o posilňovaní Európskej susedskej politiky(4),

–  so zreteľom na odporúčania výborov Euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia (EMPA) prijaté na šiestej plenárnej schôdzi, ktorá sa konala 13. a 14. marca 2010 v Ammáne,

–  so zreteľom na odporúčanie EMPA prijaté 13. októbra 2008 v Jordánsku a postúpené prvej schôdzi ministrov zahraničných vecí barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie v Marseille,

–  so zreteľom na štatút generálneho sekretariátu Únie pre Stredozemie prijatý 3. marca 2010,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0133/2010),

A.  keďže oblasť Stredozemia má kľúčový význam pre EÚ a keďže v multipolárnom a vzájomne závislom svete budú veľké regionálne integrované celky schopnejšie reagovať na sociálne, kultúrne, hospodárske, environmentálne, demografické, politické a bezpečnostné výzvy,

B.  keďže Európska únia musí prijať strategickú víziu, ktorá v rámci jej vzťahov so stredozemskými susedmi zohľadní všetky tieto výzvy s dôrazom na sociálny, hospodársky a demokratický rozvoj regiónu,

C.  keďže v súlade s článkom 8 Zmluvy o EÚ Únia rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci,

D.  keďže Únia pre Stredozemie umožňuje ešte viac posilniť regionálny a mnohostranný rozmer euro-stredozemských vzťahov a obnoviť vyhliadky pre vytvorenie priestoru mieru, bezpečnosti a prosperity pre 800 miliónov obyvateľov a predstavuje ideálny rámec pre riešenie sociálno-ekonomických výziev, podporu regionálnej integrácie a zabezpečenie spoločného rozvoja partnerských štátov,

E.  keďže susedská politika, ktorá uprednostňuje prehlbovanie diferencovaných bilaterálnych vzťahov, neumožňuje sama osebe prispieť k spoločnému procesu významných reforiem v regióne; so zreteľom na túto príležitosť, ktorú ponúka vytvorenie Únie pre Stredozemie, posilniť komplementaritu bilaterálnych politík na jednej strane a regionálnych politík na druhej strane, aby sa účinnejšie plnili ciele euro-stredozemskej spolupráce, ktoré vychádzajú zo vzájomného uznávania spoločných hodnôt, ako sú demokracia, princíp právneho štátu, dobrá správa vecí verejných a rešpektovane ľudských práv; keďže je potrebné trvať na tom, aby sa členské štáty zaviazali vykonávať európsku susedskú politiku koherentným a dôveryhodným spôsobom v súlade s článkom 8 Zmluvy o EÚ,

F.  keďže je nevyhnutné vychádzať z už dosiahnutých výsledkov barcelonského procesu, ktorého ciele a realizáciu musí Únia pre Stredozemie podporiť v súlade s vyhlásením z parížskeho samitu z 13. júla 2008, a nenásobiť ani neprekrývať už existujúce politické nástroje a inštitucionálne úrovne, aby sa zabezpečila účinnosť a súlad rôznych nástrojov v oblasti euro-stredozemskej spolupráce,

G.  keďže stredozemské krajiny prežívajú už asi pätnásť rokov rýchlu diverzifikáciu svojich obchodných a hospodárskych vzťahov (napr. s Ruskom, Čínou, Indiou, Brazíliou a štátmi Perzského zálivu) a keďže ich spoločnosti prechádzajú výraznými premenami (modely spotreby, mobilita, demografické zmeny atď.), ktoré ovplyvňujú ich vnútornú, najmä územnú rovnováhu,

H.  keďže obmedzené kultúrne výmeny nemôžu samé osebe priblížiť národy Stredozemia a keďže Európa postupne stráca svoj kultúrny význam pre stredozemských partnerov,

I.  vzhľadom na závažnosť rastúcich rozdielov medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími krajinami Stredozemia a na štrukturálne ťažkosti sociálno-hospodárskeho a inštitucionálneho charakteru, ktoré vyvolávajú obavy a vyžadujú rázne spoločné riešenia v spoločnom záujme všetkých členských štátov Únie pre Stredozemie; keďže potenciál hospodárskeho rastu tretích krajín zo Stredozemia túto perspektívu podporuje; vzhľadom na potrebu lepšej regionálnej integrácie juh-juh,

J.  keďže regionálny kontext, v ktorom vzniká Únia pre Stredozemie, je poznamenaný politickými konfliktami a napätím, ktoré od parížskeho samitu z júla 2008 narušili a spomalili jej fungovanie; keďže mierový proces na Blízkom východe sa zastavil,

K.  keďže k dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy sa pridala aj politická, hospodárska a sociálna kríza, ktorá už existuje v partnerských krajinách, najmä pokiaľ ide o problém nezamestnanosti; keďže spoločným záujmom týchto krajín a EÚ je znížiť mieru nezamestnanosti v regióne a dať obyvateľstvu, najmä ženám, mladým ľuďom a vidieckemu obyvateľstvu, nádej do budúcnosti,

L.  keďže obnovenie mierového procesu na Blízkom východe a konkrétne vyhliadky na trvalé komplexné riešenie sú pre rozvoj euro-stredozemských vzťahov a fungovanie a realizáciu projektov Únie pre Stredozemie mimoriadne dôležité,

M.  keďže dve hlavné inovácie Únie pre Stredozemie – inštitucionálna (spolupredsedníctvo, stály spoločný výbor, sekretariát Únie pre Stredozemie) a operačná (integračné projekty) – musia fungovať účinne a transparentne s cieľom zlepšiť životné podmienky občanov, ktorí sú hlavnými príjemcami tohto projektu,

N.  keďže generálny sekretariát je vyzvaný, aby sa stal hybnou pákou tohto opatrenia, keďže jeho efektivita bude závisieť od schopnosti jeho zamestnancov pracovať nezávisle a keďže prítomnosť vysokého izraelského úradníka a vysokého palestínskeho úradníka, ktorí budú spolupracovať v medzinárodnej organizácii na regionálnej úrovni, nemá obdobu a prináša nádej,

O.  keďže stredozemských regiónov sa priamo týkajú nadnárodné otázky, ako sú trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť dodávok energie, migračné toky, obchod v oblasti kultúry a cestovného ruchu, a keďže musia tiež riešiť cezhraničné problémy, ako sú vodné hospodárstvo a prístup k vode, znečistenie, rozvoj dopravných sietí, a keďže miestne a regionálne orgány preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných územných politík prispôsobených miestnym osobitostiam a pri realizácii konkrétnych a inkluzívnych projektov,

P.  keďže poľnohospodárstvo má v stredozemských krajinách veľký význam vzhľadom na svoju sociálno-ekonomickú váhu, vplyv na životné prostredie a dôsledky v oblasti územnej rovnováhy,

Q.  keďže 60 % obyvateľov sveta s nedostatočnými zdrojmi vody je sústredených na juhu oblasti Stredozemia a na Blízkom východe a keďže podľa správ UNDP o arabskom svete a tzv. modrého plánu by sa do roku 2025 mohlo 63 miliónov ľudí ocitnúť v situácii veľkého nedostatku vody,

R.  pripomína rozhodnutie znížiť digitálny rozpor medzi oboma brehmi Stredozemného mora, ktoré sa prijalo na ministerskej konferencii Únie pre Stredozemie 4. novembra 2008 v Marseille a ktoré viedlo k návrhu širokopásmového pripojenia pre Stredozemie (BB-MED),

S.  keďže od parížskeho samitu projekty oznámené v rámci Únie pre Stredozemie trpia globálnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktorý by mohol oneskoriť ich realizáciu,

T.  vzhľadom na význam migračných tokov a rôzne výzvy v humanitárnej, sociálnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti, ktoré so sebou prinášajú na oboch stranách Stredozemia,

U.  vzhľadom na veľký význam kapitálového toku v podobe prostriedkov, ktoré prisťahovalci zasielajú obyvateľom žijúcim v krajinách južného Stredozemia,

V.  vzhľadom na nedávne nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a inštitucionálne zmeny, ktoré priniesla, a na pretrvávajúce otázky v súvislosti s fungovaním a financovaním Únie pre Stredozemie, ktoré nútia Európsky parlament, aby úzko sledoval vývoj Únie pre Stredozemie s cieľom prispieť k jednoznačnému úspechu samitu v Barcelone,

1.  žiada hlavy štátov a predsedov vlád krajín Únie pre Stredozemie, ktorí sa 7. júna 2010 zídu v Barcelone, aby spravili všetko preto, aby bola táto schôdza po dvoch ťažkých rokoch úspešným začiatkom činnosti inštitúcií Únie pre Stredozemie a realizácie veľkých projektov a pokroku vo všetkých oblastiach euro-stredozemskej spolupráce;

2.  napriek vytvoreniu Únie pre Stredozemie je naďalej znepokojený tým, že chýba jasné vymedzenie stredozemskej politiky EÚ a dlhodobá strategická vízia pre rozvoj a stabilizáciu regiónu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa proces euro-stredozemskej integrácie stal opäť politickou prioritou v rámci pracovného programu EÚ;

3.  vyzýva vlády členských štátov Únie pre Stredozemie, aby dôkladne prehodnotili a posilnili politický dialóg; zdôrazňuje, že vzájomný rešpekt a vzájomné porozumenie sú základnými prvkami tohto dialógu, a pripomína, že podpora a dodržiavanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv, či už občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych, ako aj kolektívnych práv sa musia jasne zahrnúť medzi ciele tejto novej iniciatívy, najmä prostredníctvom posilnenia súčasných mechanizmov; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam dodržiavania slobody prejavu, myslenia a vierovyznania a potrebu zaručiť práva menšín vrátane náboženských menšín; zdôrazňuje, že práva žien, rodová rovnosť a boj proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii si vyžadujú osobitnú pozornosť; opäť potvrdzuje svoju podporu demokratickým politickým organizáciám a organizáciám občianskej spoločnosti na južnom brehu Stredozemného mora a oceňuje hodnotnú prácu vykonávanú ženskými organizáciami;

4.  domnieva sa, že politické napätie a regionálne konflikty v oblasti Stredozemia nesmú obmedzovať možnosť pristúpiť konkrétne k odvetvovej a viacstrannej spolupráci a že iba podstatným politickým dialógom a prostredníctvom realizácie významných integračných projektov prispeje Únia pre Stredozemie k vytvoreniu dôvery potrebnej na dosiahnutie cieľov spravodlivosti a spoločnej bezpečnosti v duchu solidarity a mieru; zdôrazňuje však, že Únia pre Stredozemie nebude môcť byť plne úspešná, ak sa nevyriešia rôzne regionálne konflikty pri dodržaní medzinárodného práva, čím by sa Stredozemie stalo územím, kde vládne mier;

5.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné dospieť k spravodlivému a udržateľnému riešeniu konfliktu na Blízkom východe, a v tejto súvislosti žiada od EÚ a všetkých členských štátov Únie pre Stredozemie rozhodný záväzok; opakuje svoju žiadosť o obnovu zmysluplných rokovaní v rámci mierového procesu s cieľom dospieť ku koexistencii dvoch štátov, nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu a štátu Izrael, ktoré budú žiť vedľa seba v mieri a bezpečí a ktorých hranice budú medzinárodne uznané; zdôrazňuje, ako výrazne môže Únia pre Stredozemie prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, a to okrem iného napríklad spoluprácou medzi izraelskými a palestínskymi predstaviteľmi v rámci Únie pre Stredozemie;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že proces dekolonizácie Západnej Sahary sa ešte neskončil;

7.  víta vymenovanie generálneho tajomníka a prijatie štatútu sekretariátu únie a v súvislosti s barcelonským samitom odporúča, aby sa pri vytváraní inštitucionálnej a funkčnej štruktúry Únie pre Stredozemie zohľadnili tieto prvky:

   poskytnúť sekretariátu primerané finančné i štatutárne prostriedky, ktoré mu umožnia fungovať účinne a nezávisle; zdôrazniť, že je naliehavo potrebné, aby bol sekretariát plne funkčný a aby si svojich zamestnancov vyberal podľa zásluh s náležitým zohľadnením zemepisného rozčlenenia a rodovej rovnosti;
   objasniť kritériá pre rozhodovanie o významných integračných projektoch, ich financovanie a realizáciu, najmä stanovenie priorít na nasledujúce tri roky;
   zabezpečiť spoločné zastúpenie európskych účastníkov (členských štátov, Rady a Komisie) v súlade s Lisabonskou zmluvou a súčasne podporiť aktívnu účasť všetkých tretích krajín Stredozemia;
   dbať o demokratickú legitimitu Únie pre Stredozemie a potvrdiť EMPA ako neoddeliteľnú súčasť inštitucionálnej štruktúry,
   posilniť koordináciu s projektmi a programami Spoločenstva schválenými osobitnými ministerskými konferenciami pri osobitnom zohľadnení možností dosiahnutia súčinnosti;
   umožniť spoluprácu s premenlivým usporiadaním otvorenú krajinám a multilaterálnym inštitúciám, ktoré si želajú spolupracovať na projektoch spoločného záujmu;
   zaručiť riadnu spoluprácu medzi sekretariátom a Európskou komisiou, ako aj jednoznačné rozdelenie ich právomocí; vyzvať Komisiu, aby aktívne spolupracovala v rámci Únie pre Stredozemie a žiadať o väčšie objasnenie jej účasti v rámci tejto novej inštitucionálnej štruktúry;
   pripraviť komunikačné kroky na zabezpečenie viditeľnosti aktivít Únie pre Stredozemie; informovať občanov o veľkých projektoch a pokroku Únie pre Stredozemie predovšetkým prostredníctvom ucelenej a bohatej internetovej stránky;
   dbať na demokratickú legitimitu Únie pre Stredozemie tak, aby sa rozhodnutia prijímali transparentným spôsobom za účasti Európskeho parlamentu, EMPA a národných parlamentov; zdôrazniť, že EMPA musí byť uznané za neoddeliteľnú súčasť Únie pre Stredozemie ako jej parlamentná časť;
   zabezpečiť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami (miestnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti) a ich zapojenie do rozhodovania o významných projektoch;

8.  pripomína, že na parížskom samite sa stanovilo šesť významných strategických horizontálnych odvetví (civilná ochrana, námorné a pozemné diaľnice, odstránenie znečistenia Stredozemného mora, stredozemský solárny plán, iniciatíva rozvoja podnikania v oblasti Stredozemia a euro-stredozemská univerzita), pričom väčšina z nich už je predmetom projektov realizovaných v rámci euro-stredozemského partnerstva; zdôrazňuje preto význam dôkladného zhodnotenia regionálnych projektov a prostriedkov už použitých v rámci euro-stredozemského partnerstva a želá si, aby sa pri výbere projektov financovaných v rámci Únie pre Stredozemie postupovalo podľa kritériá pridanej hodnoty tak na regionálnej, ako aj miestnej úrovni; podporuje preto rýchlu realizáciu týchto prioritných projektov;

9.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa zabezpečili, zvýšili a mobilizovali finančné prostriedky na projekty poskytované z verejných a súkromných prostriedkov; v tejto súvislosti:

   vyzýva členov Únie pre Stredozemie, aby na projekty vyčlenili prostriedky primerané aktuálnym výzvam, a očakáva, že účastníci barcelonského samitu prijmú historický záväzok;
   trvá na tom, aby sa v období pred dokončením finančného výhľadu na obdobie 2007 – 2013 poskytovala akákoľvek finančná pomoc Únie bez toho, aby boli dotknuté prebiehajúce alebo plánované regionálne euro-stredozemské programy; zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zvýšiť prostriedky určené na stredozemskú časť európskej susedskej politiky, ako aj príspevky EÚ na projekty Únie pre Stredozemie v rámci nového finančného výhľadu EÚ na obdobie 2014 – 2020, pričom treba zohľadniť vplyv hospodárskej a finančnej krízy;
   víta činnosť vnútroštátnych, európskych (EIB – FEMIP, EBRD) a medzinárodných (Svetová banka) finančných inštitúcií, ktoré už v regióne pôsobia; trvá na potrebe dosiahnuť súčinnosť v súvislosti s významnými projektmi a navrhuje vytvorenie euro-stredozemskej banky pre investície a rozvoj, ktorá by posilnila paritný charakter vzťahov medzi severnou a južnou časťou Únie pre Stredozemie;
   trvá na úlohe Európskej investičnej banky (EIB), ktorá zabezpečuje koordináciu troch zo šiestich partnerských projektov (odstránenie znečistenia Stredozemného mora, solárny plán a námorné a pozemné diaľnice);
   zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť podmienky pre väčšiu spoluprácu a lepšiu finančnú a hospodársku integráciu medzi členskými krajinami Únie pre Stredozemie a najmä medzi krajinami na juhu Stredozemia;
   víta nedávne vytvorenie investičných fondov určených na financovanie projektov Únie pre Stredozemie, ku ktorým patrí i fond InfraMed zameraný na projekty v oblasti infraštruktúry, a vyzýva jednotlivých aktérov, aby podporovali rozvoj podobných iniciatív a spoluprácu medzi investormi, najmä dlhodobými investormi;
   vyjadruje želanie vytvoriť investičné fondy určené na financovanie projektov miestnych a regionálnych združení v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

10.  podporuje snahy o zlepšenie hospodárskeho a právneho prostredia tretích krajín s dôrazom na vytvorenie životaschopných a dôveryhodných subregionálnych finančných inštitúcií, ako aj snahy prilákať zahraničných investorov; vyzýva tiež na:

   vypracovanie spoločnej charty o ochrane investícií pre tretie krajiny Stredozemia, ktorá by umožnila zharmonizovať a zlepšiť ochranu investícií a zabezpečila ich podporovanie;
   vytvorenie systému poistenia a finančnej záruky pre investorov, inšpirovaného systémom Multilaterálnej agentúry pre investičné záruky (MIGA) a prispôsobeného euro-stredozemskému kontextu;
   reformy smerujúce k zníženiu administratívnej záťaže a najmä k zlepšeniu a zjednodušeniu realizácie zmlúv;
   podporu postupnej a účinnej harmonizácie pracovných právnych predpisov dodržiavajúcich práva zamestnancov v členských krajinách Únie pre Stredozemie;
   zlepšenie prístupu k úverom pre malé a stredné podniky, ako aj ponuky v oblasti foriem úverov a mikroúverov;

11.  želá si, aby sa zlepšilo hospodárske a právne prostredie regiónu, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie budúcich investícií; trvá na cieli uprednostňovať rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosti v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia týkajúcimi sa boja proti chudobe; zdôrazňuje, že zachovanie a rozvoj silných prevádzkovaných verejných služieb je ďalšou dôležitou podmienkou na zaručenie trvalo udržateľného rozvoja v regióne;

12.  domnieva sa, že intenzívnejšia bilaterálna a mnohostranná hospodárska spolupráca juh –juh by viedla k skutočným prínosom pre občanov a zlepšila by aj politickú klímu v regióne;

13.  zdôrazňuje, že je nevyhnutne potrebné rozvíjať obchodné vzťahy juh – juh, ktoré predstavujú len 6 % obchodných výmen, a vyvinúť úsilie na rozšírenie Agadirskej dohody; pripomína záujem týchto krajín na posilňovaní svojich vzťahov a obchodu tak, aby tvorili zjednotenú silnú hospodársku oblasť, ktorá bude príťažlivá pre investorov a schopná brániť záujmy regiónu a podporovať jeho rozvoj; zdôrazňuje, že Únia pre Stredozemie musí uľahčiť vybavovanie žiadostí o technickú a finančnú pomoc s cieľom podporovať hospodársku integráciu juh – juh; domnieva sa, že rozšírenie a zjednodušenie kumulácie pan-euro-stredozemského pôvodu by mohlo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa;

14.  zdôrazňuje význam súčasných rokovaní o euro-stredozemskej zóne voľného obchodu a nabáda členské krajiny Únie pre Stredozemie, aby sa snažili zladiť svoje postoje v kontexte rokovaní WTO;

15.  žiada Komisiu, aby pri rokovaniach o obchodných dohodách zohľadnila výsledky existujúcich hodnotení vplyvu a vyhodnotila sociálny a environmentálny vplyv procesu liberalizácie so zreteľom na zmenu klímy a hospodársku a sociálnu krízu a umožnila jeho postupné a asymetrické uplatňovanie, pričom bude zároveň chrániť porovnateľné výrobné odvetvia na oboch brehoch Stredozemného mora, v prípade ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že budú v dôsledku väčšej liberalizácie čeliť konkurencii; vyzýva Úniu pre Stredozemie, aby vyberala projekty predovšetkým podľa sociálnych a hospodárskych potrieb a podľa potreby zmierniť vplyv na životné prostredie;

16.  vyjadruje želanie, aby sa dohody o pridružení preskúmali so zreteľom na nové potreby spojené s finančnou, hospodárskou a sociálnou krízou, ako aj s potravinovou a energetickou krízou; pripomína, že jedným z hlavných cieľov vytvorenia euro-stredozemskej zóny voľného obchodu musí zostať podporovanie obchodu v prospech rozvoja a zmierňovania chudoby, a dúfa, že plán prijatý 9. decembra 2009 na ministerskom samite pomôže dosiahnuť tento cieľ;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v parížskom vyhlásení sa nevenovala dostatočná pozornosť sociálno-ekonomickým, obchodným a energetickým aspektom, ako sú priame zahraničné investície, zamestnanosť, energetická účinnosť, neformálne hospodárstvo či znižovanie chudoby, a žiada, aby sa situácia napravila počas barcelonského samitu;

18.  pripomína, že migračné politiky tvoria jednu z priorít euro-stredozemského partnerstva, a vyzýva členské štáty a inštitúcie Únie pre Stredozemie, aby venovali osobitnú pozornosť koordinovanému riadeniu migračných tokov; zdôrazňuje, že vytvorenie Únie pre Stredozemie je neoddeliteľnou súčasťou zhodnotenia ľudských zdrojov a obchodu medzi obyvateľstvom v oblasti Stredozemia, a podporuje, okrem regulácie migračných tokov a boja proti skrytému prisťahovalectvu, uľahčenie voľného pohybu medzi oboma brehmi, posilnenie prostriedkov integrácie prisťahovalcov, vytváranie aktívnych politík na podporu zamestnanosti a zlepšenie podmienok vykonávania práva na azyl; domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu ministerskej konferencie Euromed o prisťahovalectve, ktorá sa konala v meste Albufeira 18. a 19. novembra 2007;

19.  vyzýva členov Únie pre Stredozemie, aby uľahčili prevody finančných prostriedkov, ktoré prisťahovalci zasielajú obyvateľom svojich rodných krajín, najmä znížením nákladov spojených s týmito transakciami;

20.  pripomína význam štvrtej kapitoly euro-stredozemského partnerstva (v oblasti migrácie, sociálneho začlenenia, spravodlivosti a bezpečnosti) a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia pre Stredozemie podporila spoluprácu v rámci tejto kapitoly;

21.  zdôrazňuje strategický význam otázok poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, prispôsobenia sa zmene klímy, racionálneho využívania vody a energie v stredozemských krajinách a žiada, aby sa spolupráca v oblasti poľnohospodárstva stala politickou prioritou; nabáda štáty Únie pre Stredozemie, aby sa čo najviac snažili zosúladiť svoje postoje v rámci rokovaní s WTO a aby sa pokúsili lepšie zosúladiť euro-stredozemské politiky v oblasti poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie primeraných sociálnych noriem, bezpečnosti potravín, fytosanitárnej a environmentálnej bezpečnosti a kvality produktov; domnieva sa, že tieto politiky budú musieť obsahovať požiadavky trvalo udržateľného rozvoja (vrátane zachovania prírodných zdrojov) umožňujúce v konečnom dôsledku vznik regionálnych trhov, pričom sa zohľadní osobitná a konkurenčná situácia stredozemských poľnohospodárov, ako aj potrebné zachovanie silného poľnohospodárskeho odvetvia;

22.  zdôrazňuje potrebu zaviesť regionálnu poľnohospodársku politiku podľa euro-stredozemského plánu pre poľnohospodárstvo, ktorá zachová miestnu produkciu potravín a potravinovú bezpečnosť a podporí výrobu, distribúciu a diverzifikáciu typických stredozemských výrobkov, rozvoj malých a stredných podnikov a ktorá bude prispôsobená trvalo udržateľnému rozvoju; vzhľadom na rastúcu potravinovú neistotu v mnohých stredozemských partnerských krajinách vyzýva Komisiu, aby prijala požiadavky partnerov týkajúce sa širších záruk a rýchlych postupov na ich realizáciu v čase potravinových kríz;

23.  opätovne potvrdzuje svoju podporu environmentálneho rozmeru Únie pre Stredozemie a pripomína význam euro-stredozemskej iniciatívy na odstránenie znečistenia Stredozemného mora; víta v tomto smere začatie druhej etapy Investičného programu pre stredozemské centrá znečistenia – nástroja na prípravu a realizáciu projektov (MeHSIP PPIF); domnieva sa, že je naliehavé dosiahnuť pokrok v oblasti predchádzania znečisteniu mora a že Stredozemnému moru ako uzavretému moru sa musí venovať osobitná pozornosť; upresňuje, že všetky projekty Únie pre Stredozemie by sa mali plánovať a realizovať v súlade s existujúcimi programami, najmä so zreteľom na Stredozemský akčný plán UNEP pre barcelonský dohovor;

24.  vyzýva partnerské štáty, aby v rámci veľkých projektov Únie pre Stredozemie v oblasti pozemnej a námornej dopravy zlepšili infraštruktúru s cieľom zabezpečiť lepší pohyb osôb a tovaru v Stredozemí a podporiť dopravnú politiku, pričom zohľadnia požiadavky trvalo udržateľného rozvoja, znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej účinnosti a intermodality; zdôrazňuje, že takéto úsilie sa musí vynaložiť predovšetkým v súvislosti s politikou v oblasti životného prostredia, priemyslu, verejného zdravia a územného plánovania; trvá na tom, že je potrebné vypracovať projekty námorných diaľnic na podporu presúvania dopravy a na vytvorenie bezpečných, náležitých a udržateľných obchodných ciest;

25.  domnieva sa, že posilňovanie prístavnej a pozemnej dopravnej infraštruktúry môže pomôcť pri podpore hospodárskeho rastu a obchodu medzi euro-stredozemskými krajinami;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť spoluprácu v oblasti energetiky, a vyzýva k priamej podpore plánov na rozvoj, ktoré podporia diverzifikáciu zdrojov a spôsobov energetického zásobovania, a tak prispejú rozhodujúcou mierou k energetickej bezpečnosti v oblasti Stredozemia;

27.  pripomína vysoký potenciál zdrojov obnoviteľnej energie, najmä veternej a slnečnej, v euro-stredozemskom regióne; podporuje rýchlu a koordinovanú realizáciu plánu pre odvetvie slnečnej energie v Stredozemí, ktorého hlavným cieľom je do roku 2020 vytvoriť 20 GW novej kapacity výroby obnoviteľnej energie v Stredozemí, a realizáciu priemyselných iniciatív ako DESERTEC a prijatie euro-stredozemskej stratégie pre energetickú účinnosť; vyjadruje želanie, aby projekty zodpovedali v prvom rade potrebám dodávateľských krajín, a zdôrazňuje v tejto súvislosti vplyv posilnenia infraštruktúr siete, najmä v južnom Stredozemí, postupného zavádzania nezávislého regionálneho trhu a vytvorenia nového priemyselného odvetvia spojeného napríklad s výrobou solárnych súčiastok na hospodársky rozvoj partnerských krajín;

28.  požaduje ďalšie presadzovanie a podporu iniciatívy Slnečná energia pre mier v rámci Projektu integrácie trhu s energiami EÚ a Stredozemia (MED-EMIP);

29.  odporúča, aby sa krajiny zúčastňujúce sa na euro-stredozemskom procese zapojili do iniciatívy „inteligentné mestá“, ktorá je naplánovaná v strategickom pláne pre energetické technológie;

30.  podporuje presadzovanie trans-euro-stredozemských elektrických, plynových a ropných prepojení s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok energie; zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť sústavu elektrických sietí v Stredozemí, a podporuje rozvoj južného koridoru na prepravu plynu; nabáda na využívanie spätných tokov všade tam, kde je to odôvodnené z hľadiska bezpečnosti, nákladovej efektívnosti a životaschopnosti;

31.  zdôrazňuje, že klimatické ciele 20-20-20 výrazne ovplyvnia dopyt po plyne, a preto by vypracovanie akčného plánu v oblasti zemného plynu pre členské krajiny Únie pre Stredozemie zvýšilo rôznorodosť a bezpečnosť dodávok, najmä v krajinách, ktoré sú závislé od jediného dodávateľa;

32.  kladie dôraz na dôležitosť pokroku v oblasti technológií LNG a investovania do kapacít prepravných plavidiel pre LNG a terminálov na spätné splyňovanie LNG; poukazuje na to, že okrem rozvoja infraštruktúr je nevyhnutná aj námorná bezpečnosť;

33.  trvá na tom, že je naliehavo dôležité rozvinúť rozšírenú spoluprácu v oblasti civilnej ochrany v oblasti Stredozemného mora s cieľom bojovať proti prírodným katastrofám, najmä proti zemetraseniam, záplavám a lesným požiarom; podporuje vytvorenie euro-stredozemského inštitútu pre lesné požiare;

34.  trvá na tom, že je dôležité vypracovať v rámci Únie pre Stredozemie nové projekty venované vzdelávaniu, školským a univerzitným výmenným pobytom a výskumu, ktoré sú faktormi približovania a rozvoja národov na oboch brehoch Stredozemného mora; domnieva sa, že vytvorenie skutočného euro-stredozemského priestoru vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu s aktívnym zapojením občianskej spoločnosti je prioritou, a preto v tejto súvislosti:

   víta vytvorenie euro-stredozemskej univerzity EMUNI a vyzýva partnerské inštitúcie, aby prehĺbili svoju podporu v rozvoji jej činností;
   žiada, aby sa zvýšilo financovanie programov univerzitných výmen typu Erasmus Mundus a zlepšila informovanosť o existujúcich výmenných programoch; vyzýva najmä na to, aby inšpiráciou bola skúsenosť s európskym programom Averroès;
   pripomína svoje želanie zaviesť ambiciózny euro-stredozemský program Erasmus junior, ktorý umožní zintenzívniť školské výmeny medzi členskými štátmi Únie pre Stredozemie;
   žiada štruktúrovanejšiu spoluprácu sprevádzanú opatreniami na boj proti úniku mozgov v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu, aby sa podporilo vzájomné uznávanie diplomov, zavedenie spoločných diplomov a spoločných škôl poskytujúcich doktorandské štúdium s cieľom zvýšiť najmä mobilitu výskumníkov;
   želá si, aby sa osobitná pozornosť venovala zblíženiu činností v oblasti odbornej prípravy, výskumu a inovácii s dôrazom na dialóg medzi univerzitami a podnikmi a na verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu;

35.  žiada, aby sa do programu Únie pre Stredozemie urýchlene zaradili nové projekty zamerané na podporu kultúrnych výmen a vzájomného porozumenia medzi spoločnosťami, najmä prijatím euro-stredozemskej stratégie v oblasti kultúry a rozvojom dialógu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami; podporuje realizáciu projektov Stálej konferencie pre audiovizuálne diela v oblasti Stredozemia (COPEAM) a najmä projektu euro-stredozemskej televíznej stanice, ako aj obnovenie úspešných iniciatív, ako sú Arabský týždeň a EuroMedScola; víta činnosť Alexandrijskej knižnice, Inštitútu arabského sveta a Nadácie Anny Lindhovej a najmä usporiadanie dní Fóra pre medzikultúrny dialóg, ktoré táto nadácia usporiadala v marci 2010 v Barcelone; žiada členské krajiny a inštitúcie Únie pre Stredozemie, aby zachovali svoj záväzok v rámci Aliancie civilizácií OSN;

36.  víta výber kandidatúry mesta Marseille-Provence za Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013, ktorého projekt je rázne nasmerovaný na euro-stredozemský rozmer usilujúci sa o vzájomné priblíženie národov na oboch brehoch Stredozemného mora; zdôrazňuje poslanie tohto veľmi symbolického kultúrneho projektu prijať konkrétne a novátorské kroky na podporu dialógu kultúr Európy a Stredozemia;

37.  zdôrazňuje význam zavedenia priemyselných politík s cieľom zvýšiť úspory z veľkovýroby za súčasnej podpory malých a stredných podnikov a posilňovania odvetví zameraných na najmodernejšie technológie; vyzýva členské krajiny a inštitúcie Únie pre Stredozemie, aby zohrávali aktívnu úlohu pri podporovaní malých a stredných podnikov s osobitným dôrazom na účinné finančné služby a technickú a správnu pomoc, a tak vytvorili silnú podnikateľskú základňu, najmä v odvetviach, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu v krajinách Stredozemia;

38.  zdôrazňuje, že EMPA má poslanie stať sa parlamentným zhromaždením Únie pre Stredozemie a garantom demokratickej legitimity, a podporuje návrh zo šiestej plenárnej schôdze EMPA, ktorá sa konala v Ammáne 13. a 14. marca 2010, aby sa EMPA premenovalo na Parlamentné zhromaždenie – Únia pre Stredozemie;

39.  pripomína svoje právomoci v rámci rozpočtového postupu Európskej únie a trvá na tom, že je dôležité, aby sa EMPA odteraz zverila väčšia zodpovednosť tým, že bude vykonávať konzultačnú úlohu a demokratickú kontrolu, pokiaľ ide o vymedzovanie hlavných línií práce, kontrolu realizovaných projektov a plnenie rozpočtu; vyzýva rôzne príslušné výbory EMPA, aby pravidelne organizovali vypočutia generálneho tajomníka a jeho zástupcov; domnieva sa, že toto posilnenie zodpovednosti však musí byť spojené so zlepšením fungovania a pracovných metód EMPA vrátane pridelenia potrebných ľudských a finančných zdrojov, ako aj s lepším zosúladením činností EMPA s činnosťami ostatných inštitúcií Únie pre Stredozemie; víta rozhodnutia prijaté v tomto smere na šiestej plenárnej schôdzi EMPA, ktorá sa konala v Ammáne 13. a 14. marca 2010;

40.  víta nedávne vytvorenie Euro-stredozemského zhromaždenia regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM) a vyzýva na zaručenie riadnej koordinácie jeho činnosti s činnosťou EMPA, najmä prostredníctvom usporadúvania spoločných schôdzí alebo tým, že sa členovia predsedníctiev oboch zhromaždení budú vzájomne pozývať na pracovné schôdze; zdôrazňuje význam týchto zhromaždení volených zástupcov z oboch brehov Stredozemného mora, ktoré napomáhajú výmene osvedčených demokratických postupov;

41.  trvá na tom, aby sa pri vykonávaní činností a projektov Únie pre Stredozemie pravidelne konzultovali a do týchto činností a projektov zapájali občianska spoločnosť, sociálni partneri a početné profesionálne a sociálno-profesionálne siete vytvorené v rámci euro-stredozemského partnerstva; a nabáda:

   valné zhromaždenie hospodárskych a sociálnych rád a obdobných inštitúcií, aby zvážilo vytvorenie euro-stredozemskej hospodárskej a sociálnej rady;
   na rozvoj projektov uľahčujúcich obchodné vzťahy, investície a partnerstvá podnikov medzi oboma brehmi Stredozemného mora, akým je napríklad projekt Invest in Med;
   na vytvorenie siete euro-stredozemských obchodných komôr a euro-stredozemských združení odborových zväzov a priemyselných združení;
   na rozšírenie skupiny pre priemyselnú spoluprácu poverenej realizáciou Euro-stredozemskej charty pre podniky o organizácie reprezentujúce MSP, aby sa charta stala nástrojom umožňujúcim odstrániť prekážky rastu a rozvoja MSP;

42.  víta záväzok euro-stredozemských partnerov, opätovne potvrdený počas druhej euro-stredozemskej ministerskej konferencie o posilňovaní úlohy žien v spoločnosti (Marakéš, 11. – 12. novembra 2009), v súvislosti s podporou rovnosti medzi ženami a mužmi de jure a de facto, boja proti násiliu páchanom na ženách a dodržiavania občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv žien i mužov; naliehavo žiada, aby sa v tejto súvislosti prijali konkrétne opatrenia, a odporúča prijatie projektu Únie pre Stredozemie v oblasti podnikania žien a zvýšenia ich účasti na verejnom živote; pripomína, že úcta k tradíciám a zvykom nesmie byť zámienkou na porušovanie základných práv žien;

43.  vyzýva Radu, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku EÚ, Komisiu a nedávno založenú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vyvinuli potrebné úsilie na to, aby EÚ pri svojej účasti na činnosti Únie pre Stredozemie vystupovala jednotne a aby do definovania európskej politiky zapojili Európsky parlament;

44.  víta nedávne začlenenie krajín západného Balkánu, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k EÚ, do Únie pre Stredozemie;

45.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ, vládam a parlamentom členských štátov, spolupredsedníctvu a generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie, ako aj vládam a parlamentom partnerských krajín.

(1) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 210.
(2) Ú. v. EÚ C 285 E, 26.11.2009, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 76.
(4) Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 443.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia